Stadgar för Svensk-Polska Handelskammaren

§ 1

Svensk-Polska Handelskammaren, kallad Kammaren har till uppgift att främja handeln mellan Sverige och Polen.

§ 2

Kammaren har sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bland Kammarens uppgifter ingår att:

§ 4

Näringsidkare och organisationer i Sverige och Polen kan söka medlemskap i Kammaren.
Medlemskap avgörs av Kammarens styrelse.

§ 5

Medlemskap upphör genom uppsägning som skall ske skriftligt senast 6 månader före det årsskifte när medlemskapet skall upphöra. Medlem som inte fullgör sina förpliktelser kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

§ 6

Kammaren kan för sin verksamhet använda ett särskilt servicebolag.

§ 7

Medlemsavgift till Kammaren och kostnadsersättning till servicebolaget fastställs av årsmötet för nästkommande kalenderår.

§ 8

Kammarens firma tecknas av styrelsen eller av den/dem som styrelsen utser.

§ 9

Kammarens styrelse väljs av årsmötet för fyra år, varje år med 1/4 av antalet. Styrelsen skall bestå av lägst 12 och högst 16 medlemmar i Kammaren. Representant för Polens Ambassad i Sverige – som utses av ambassadören – är självskriven ledamot av styrelsen. Styrelseledamot kan omväljas.
Styrelsen utser inom sig för varje år en ordförande och två vice ordförande.
Styrelsen sammanträder vid behov, minst fyra gånger per år.
Vid lika röstetal inom styrelsen har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen kan utse utskott för enskilda frågor.

§ 10

Styrelsen utser Kammarens verkställande direktör.

§ 11

Årsmöte äger rum efter beslut av styrelsen, före maj månads utgång.

§ 12

Ärenden för årsmötet:

  • styrelsens årsredovisning
  • fastställande av balans- och resultaträkningar
  • revisionsberättelse
  • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • val av styrelseledamöter
  • val av revisor och revisorssuppleant som skall vara auktoriserade eller godkända
  • val av valberedning
  • medlemsavgift och kostnadsersättningar
  • övriga, i förväg anmälda frågo

§ 13

Årsmötet leds av styrelsens ordförande och vid förfall av denne av vice ordförande.
Vid omröstning äger varje medlem en röst. Medlem kan också utöva annan medlems rösträtt med stöd av skriftlig fullmakt.
Beslut av årsmöte fattas genom enkel majoritet utom i fall som avses i § 14.
Kallelse till årsmöte och extra sammanträde skall skickas en månad före mötet.
I kallelsen skall anges de ärenden som blir föremål för behandling.

§ 14

Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om Kammarens upplösning skall fattas med 2/3 majoritet av röster av två på varandra följande möten med Kammaren, varav det första skall vara ett årsmöte.

Antagna vid årsmöte den 22 april 2009.