AKTUELLA NOTISER JUNI 2018

Oklara opinionsförändringar

Det svårt att få en klar bild av det politiska opinionsläget i Polen. Inom en vecka säger två av de ledande opinionsinstituten: ”Polls show no big news” (CBOS) resp. ”PiS gaining support” (IBRiS). CBOS redovisade en nedgång med 6 procentenheter till 40 % för PiS. IBRiS, däremot, redovisade en ökning för PiS med 6 enheter till 38 %

Ett tredje institut, Kantar Public ger i sin senaste prognos följande resultat:

11-16 maj 6-11april 9-14 mars 16-21 feb 12-17 jan
PiS 36 36 37 37 42
PO 22 23 22 20 14
Kukiz’15 5 6 6 7 7
Nowoczesna 4 5 5 6 7
PSL 4 3 2 5 4
SLD 6 7 4 5 5

 

Mätningar inför lokalvalen i oktober i år förespeglar att lokalt kända, partipolitiskt obundna kandidater får stora framgångar i mindre städer och orter där de i många fall väntas vinna. Striden mellan de etablerade partierna kommer i stället att stå i större städer.

Polen – en ekonomisk zon

Förslaget om att ersätta de 14 särskilda ekonomiska zonerna i Polen med ett generellt stödsystem har nu stadfästs genom att statschefen undertecknat den nya lagen. Företag som investerar kan få lägre skatt under 10-15 år beroende på var investeringen görs och vad den innefattar.

Polen deltar i utveckling av superdatorer

Syftet med The European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking är att inom ett EU-samarbete utveckla superdatorer att användas i avancerad forskning, för akademi och företag. Polen har nu beslutat att delta i programmet.

”Polen allt mindre beroende av EU-bidrag”

Uttalandet görs av premiärminister Morawiecki. Han understryker samtidigt att Polen måste utveckla infrastrukturen i landet, varför Polen ”kommer att kämpa mycket hårt för EU:s strukturfonder och för den gemensamma jordbrukspolitiken” i de kommande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021-2027. I utgångsläget riskerar Polen att bidragen från EU minskar.

Stabil ekonomisk utveckling

Deloitte säger, efter en enkät till finanschefer i polska bolag, att de väntar en stabil ekonomisk utveckling i Polen. Några polska bankekonomer väntar att första kvartalets tillväxt, 5,2 %, sannolikt kommer att ”slow down gently” under de kommande kvartalen. Ingen dramatik väntas dock.

Nationalbanken behöll räntorna oförändrade även i sitt junibeslut. Horisonten med oförändrade räntor sträcktes samtidigt ut till 17 månader.

Statistikmyndigheten GUS redovisar följande jämförelse mellan fjärde kvartalet 2017 och första kvartalet i år:

2018 Q1   2017 Q4  
  % y/y % y/y
GDP 5,2 4,9
total consumption 4,5 4,9
individual consumption 4,8 5,0
public consumption 3,6 4,8
domestic demand 6,8 5,1
industry 5,3 7,7
construction 4,4 9,6
exports 1,1 8,2
imports 3,5 8,9

Tillväxten under första kvartalet drevs av hemmamarknaden, konsumtion och lageruppbyggnad, medan utrikeshandeln gav ett negativt bidrag.

Arbetslösheten fortsätter att minska och var enligt arbetsmarknadsministeriet 6,1 % i maj     mot 6,3 % i april.

Fler barn

Förra året föddes 20 000 fler barn än året före. Det är också syftet med den barnbidragsreform, ”Rodzina 500+ ”, som infördes 1 april 2016. En annan effekt av reformen är att drygt 200 000 kvinnor lämnat arbetsmarknaden för att, med stöd av barnbidragen, stanna hemma med barnen. Två akademiska studier belyser detta, en som före reformen beräknade det väntade utfallet och en som beräknar effekterna som de sågs i mars i år. Effekten har hittills blivit den väntade, med ett större genomslag bland lägre utbildade mödrar utanför storstäderna.

GUS pekar i en rapport på andra trender vad gäller dagens nya mödrar: de har högre utbildning och de föder barn senare. Drygt 50 % av dagens nyblivna mödrar har en högre utbildning mot 6 % 1990. En tredjedel av dagens nya mammor var 30-34 år, 1990 17 %.

Med dagens polska arbetsmarknad är det en central uppgift att göra det möjligt för flera kvinnor att förvärvsarbeta. Enbart barnbidrag motverkar detta enligt de båda rapporterna.

Energifusion

Förhandlingar pågår om en stor fusion på energiområdet. PKN Orlen väntas ta över Grupa Lotos. Orlen är en integrerad energikoncern som prospekterar, utvinner och raffinerar olja och driver ett stor stationsnät i Polen. Företaget driver även vindkraftsprojekt och planerar ett större offshore-projekt i Gdanskbukten.

Lotos distribuerar bränslen och smörjmedel .

Elbilar

Elbilar får parkera gratis i år i centrala delar av de större städerna i Polen. Det är ett led i regeringens kampanj för att öka intresset för eldrift. Med samma mål skall 6000 laddningsstationer finnas 2020. Regeringen satsar PLN 300 milj. på stöd till städer som beslutar att köpa elbussar och trådbussar. De kan även söka matchning med EU-medel med upp till 85 % av investeringskostnaden.

PMI sjunker

Samtidigt som industrin rapporterar att produktionen på årsbasis ökade med drygt 9 % i april fortsätter inköpschefsindex att sjunka. Bakom de låga talen för PMI ligger främst minskad export

  maj 18 april 18 mars 18 feb.18 jan.18 dec.17
PMI i tillverkningsindustrin 53.3 53.9 53.7 53.7 54.6 55.0
 

Några företagsnotiser:

AKTUELLA NOTISER MAJ 2018

PiS presenterar en valplattform

Inför höstens lokalval (som följs av parlamentsval 2019 och presidentval 2020) har regeringspartiet presenterat ett program som bl.a. innehåller:

Ökad press från Bryssel

Samtalen med Kommissionen mot bakgrund av Polens kritiserade förändringar av rättsystemet förs i en bättre anda än tidigare, samtidigt som pressen ökar på Polen mot bakgrund av budgetförhandlingarna för nästa budgetperiod 2012-2017. Några faktoret som påverkar Polens bidragsmöjligheter:

Vägen till en antagen EU-budget är lång. Mycket talar dock för minskade intäkter för Polen som under tidigare budgetperioder varit en av de absoluta vinnarna

Stark ekonomiska tillväxt

Tillväxten i den polska ekonomin har under flera år varit stark och stabil, med en kombination av goda tillväxtsiffror och låg inflation. Inga tecken på avmattning rapporteras för 2018, däremot finns analytiker som talar om en väntad cyklisk utveckling, att en avmattning nu kan väntas efter de goda åren.

EU har första dagarna i maj höjt prognosen för 2018 till 4,3 % tillväxt (+ 0,1) och för 2019 till 3,7 % (+ 0,1). Utvecklingen för 2019 förväntas bli ”stabil”. Drivkrafterna för 2018 är som tidigare konsumtion och investeringar understödda av ökande löner, konsumenternas positiva förväntningar och EU:s strukturfonder.

2018 2019
GDP growth (%. y/y) 4,3 3,7
Private consumption 4,1 3,4
Public consumption 3,7 3,1
Gross fixed capital formation 8,7 5,3
Exports 7,3 6,2
Imports 8,4 6,3

 

Världsbanken väntar i en aktuell kommentar att tillväxten i år blir 4,2 % (+ 0,2) och falla till 3,7 % 2019 (+ 0,2) och till 3,5 % 2020 (+ 0,4).

EBRD väntar i sin aktuella prognos att tillväxten under 2018 blir 4,0 % (+ 0,6 mot novemberprognosen) för att sedan sjunka till 3,3 % 2019.

Standard & Poor´s har nyligen bekräftat Polens rating till BBB+ och höjt bedömningen från ”stable” till ”positive”.

Effektivare skatteuppbörd

Finansministeriet räknar med att skatteuppbörden under 2018 kommer att öka med drygt PLN 10 miljarder och med ytterligare PLN 6 miljarder 2019. Det är resultatet av ett effektivare skattesystem som skall minska skattebedrägerier, regler som hindrar ”aggressiv skatteplanering” samt förbättrade skattekontroller och -uppbörd.

Rekordlåg arbetslöshet

Enligt Eurostat var arbetslösheten i Polen 4,4 % i mars, den sjunde lägsta siffran bland de 28 EU-länderna. Tjeckien hade den lägsta arbetslösheten och Sverige kom på plats 14 enligt Eurostats mätning.

Ombudsman för näringslivet  

Den polska regeringen aviserar en ombudsman för näringslivet, i första hand för de mindre företagen. Ombudsmannen skall ta tillvara företagens intressen inom ramen för en ”konstitution för företagen” som skall göra det lättare att starta och driva företag. Regelverket bakom ombudsmannen bygger på att alla företagare förutsätts vara ärliga och att tvister, om de uppstår, skall lösas så att det gynnar företagen. Några av de förenklingar som introduceras: företag behöver inte registreras om inkomsterna är mindre än halva den polska minimilönen, nystartade små företag behöver inte betala sociala avgifter under de första sex månaderna och kan sedan under två år betala reducerade avgifter.

Nya regler för ekologiska livsmedel

Polen har en tradition av att producera och marknadsföra ekologiska livsmedel. Från 2021 införs nya regler för odling och hantering baserade på gemensamma EU-regler. De nya reglerna väntas förenkla för företagen genom att belöna dem som visat sig följa regelverket och uppfattas som en morot för polska företag på en marknad som är i stark tillväxt. Den polska marknaden för ekologiska livsmedel växer enligt en rapport med 20 % per år.

Fortsatt brytning av brunkol

Miljöministern har förlängt licensen för brytning av brunkol i Bełchatów-fälten. Det innebär fortsatt brytning, men ingen utvidgning av dagbrottens omfattning. Licensen är viktig för energikoncernen PGE som genom denna kolproduktion svarar för 20 % av Polens elförsörjning.

Intresse för vindkraft, men inte för en gasledning

Energikoncernen Orlen noterar ett stort intresse bland anbudsgivare för att investera i en vindkraftspark offshore i Gdanskbukten. 20 företag har lämnat anbud på tekniska lösningar för investeringen som skall producera 1 200 MW. En annan investering i samma vatten, Nord Stream 2, möter fortsatt motstånd i Polen. Trots att den polska konkurrensmyndigheten UOKiK uttalat sig mot projektet går ryska Gazprom och de företag som medverkar i finansieringen vidare med projektet. UOKiK dömer därför Gazprom och fem finansföretag att betala en straffavgift

Alternativa gasleveranser

Den polska gas- och oljekoncernen PGNiG fortsätter expansionen i norska gasfält och räknar med att öka utvinningen kraftigt. Inom fem år räknar företaget med att utvinna 2,5 – 3,0 miljarder m³ årligen. Leveranserna till Polen och framtida kunder väntas ske genom den projekterade gasledningen Baltic Pipe som skall dras via Danmark.

Satsning på elbilar

Regeringens program för elfordon förutsätter att 7 000 laddningsstationer skall installeras i Polen. Nu finns det närmare 500, varav flertalet används för bussar. Warszawa gör en stor satsning med 140 nya elbussar före slutet av nästa år.

För den traditionella fordonsindustrin i Polen noteras rekordtillväxt. Publicerade prognoser tyder på att 2018 ger ett ”all time high” både vad gäller produktion och export

 

 

AKTUELLA NOTISER APRIL 2018

Moln på PiS himmel

Kritiken har länge varit stark från omvärlden mot regeringens förändring av rätt och rättssystem som påverkar vitala delar av det polska samhället. EU ser detta som ett hot mot demokrati och grundläggande EU-principer. Trycket är starkt från EU att Polen måste göra förändringar. Den polska regeringen har sökt att argumentera för att åtgärderna är legitima. Den ”vitbok” som regeringen presenterade för Kommissionen ”utgör inget svar på Kommissionens rekommendationer” enligt mottagaren.

Regeringen har backat på några punkter vad gäller rättssystemet och hävdar att man nu är på väg att lösa tvisten.

Svaret från Bryssel väntar.

Denna internationella kritik har inte nämnvärt påverkat väljarnas stöd för regeringspartiet och regeringen, som sedan regeringstillträdet haft en klar majoritet i väljarundersökningar.

Av andra skäl har förtroendet för regeringen nu minskat enligt två färska opinionsundersökningar.

I en mätning i slutet av mars tappade PiS 12 procentenheter, till 28 %.

De båda tänkbara samarbetsparterna PO och Nowoczesna har nu tillsammans i stort sett samma väljarstöd som PiS. Om man i oppositionen räknar samman PO, Nowoczesna, PSL och Förenade vänsteralliansen är övertaget för oppositionen tydligt, 47 % mot 32 % för PiS.

Huvudskälet till att partiet tappar i förtroende är att Beata Szydło mot slutet av sitt uppdrag som regeringschef gav regeringskollegor substantiella bonusar och höjde lönerna för regeringen närstående högre tjänstemän och chefer för statliga företag. PiS hade som en huvudpunkt på sin valplattform att motarbeta korruption och städa upp i gamla strukturer.

Den kris som detta skapat i regeringspartiet vill partiledaren lösa genom återställning av löner och återbetalning av bonusar.

Valkampanjer

Val till lokala församlingar och ledare sker under hösten i år, parlamentsval 2019 och presidentval 2020. Den senaste utvecklingen skärper kraven på regeringspartiet PiS som väntas satsa resurser och göra utspel för att attrahera mittenväljare. Här spelar ”freden med Europa” en större roll än den gör för partiets hittillsvarande kärnväljare. Uttalanden från Jarosław Kaczynski tyder på en insikt om detta, att kompromisser och eftergifter krävs.

Förstärkningar för de sociala programmen med barnbidrag och bostadsprogrammet ”Mieszkanie plus” diskuteras. Bostadsprogrammet stärks, 2 000 lägenheter är under produktion med första inflyttning under andra kvartalet i år och 25 000 är på planeringsstadiet.

Oppositionen ser möjligen ljusare på framtiden just nu. Det liberala mittenpartiet Nowoczesna, som hade stora framgångar under det förra parlamentsvalet, men som senare förlorat mark, har inlett samtal med Medborgarplattformen om valsamverkan. Även PSL och Förenade Vänsteralliansen har inbjudits till samtal. 2

Gasdistribution

I Bryssel diskuteras nu ett förslag till reglering av tredje lands gasledningar till och genom EU-medlemmars territorier. Syftet är att få större förutsägbarhet och långsiktighet samt bättre konkurrens på gasmarknaden inom EU. Nord Stream 2, som skall leverera rysk gas till Tyskland via Östersjön, ägs och styrs nu av ryska Gazprom. Om den föreslagna EU-regleringen blir verklighet skulle det ensidiga ryska inflytandet minskas.

Kärnkraft – igen

Den dåvarande regeringen beslutade 2009 att satsa på produktion av kärnenergi och att förutsättningarna skulle utredas, teknologiskt och kostnadsmässigt. Preliminära kontakter togs också med tänkbara leverantörer och finansiärer. Planerna sköts på framtiden i flera steg. Den japanska olyckan i Fukushima, sjunkande energipriser och en förväntad inhemsk skiffergasproduktion bidrog till att det politiska intresset minskade.

Nu har PiS-regeringen aktualiserat frågan och aviserar nya beslut före årets slut. Skälen till det nyväckta intresset är både miljömässiga och energipolitiska. Målet är att bygga tre reaktorer i tre steg, en vart femte år med början 2029 till en uppskattad sammanlagd kostnad om PLN 70-75 miljarder. De tre reaktorerna skall 2040 kunna producera 4,5 – 5 GW.

Pensionsreform granskas

Den föreslagna pensionsreformen PPK – Pracowniczy Plan Kapitałowy, som både skall vara förmånlig för anslutna pensionärer och arbetsgivare och stärka den polska kapitalmarknaden, granskas nu av polska remissinstanser. Tillströmningen av nya pensionärer efter den införda sänkningen av pensionsåldern (från oktober 2017) är fortsatt stor och ökande. Under de första två månaderna i år ansökte 80 000 nya pensionärer om pension enligt de nya reglerna.

Enligt regeringens förslag skall 11 milj. personer täckas av planen. PLN 6 miljarder i beräknade inbetalningar årligen från 2019, fullt utbyggt 2021 PLN 15 miljarder, skulle betyda ett tydligt tillskott till den polska kapitalmarknaden. Finansieringen skall ske av arbetsgivaren med 2 % av lönesumman (avdragsgill från beskattningssynpunkt) och med 1,5 % av löntagaren. Staten skjuter till PLN 240 årligen och en ”välkomstbonus” om PLN 250.

Erfarenheter av söndagsstängda butiker

Stödet för de nya reglerna om söndagsstängda butiker ökar bland konsumenterna, även om erfarenheterna hittills är mycket begränsade. Enligt IBRiS stöds beslutet av 52 % av de tillfrågade, 41 % är uttalat negativa. Kritiken är störst på landsbygden och bland vänstersympatisörer. 97 % av PiS´ sympatisörer stöder beslutet. En väntad effekt av stängningen är att näthandeln är vinnare. Återigen med reservation för det svaga underlaget: 20 % ökning jämfört med jämförbar tid för ett år sedan.

Arbetare behövs

Arbetslösheten i Polen sjönk även i februari enligt Eurostat som anger den till 4,4 % mot 5,2 % för ett år sedan. Det ger Polen en sjundeplats bland medlemsländerna (Sverige på plats 15 med 6,2 % enligt samma källa, Tjeckien och Tyskland har den lägsta arbetslösheten):

En mer negativ utveckling är den mer blygsamma minskningen av arbetslösheten bland unga polacker. Minskningen förra året var bara 0,1 procentenheter till 14,5 %. Flera faktorer bidrar till detta: nivån på minimilönerna för unga anses göra det mindre intressant att anställa unga, 3

många väljer att fortsätta sina studier, yrkesutbildningen släpar efter och ses inte av alla som attraktiv samt att skattesystemet behöver anpassas för låginkomsttagare.

Beräkningar av Institutet för Strukturstudier, IBS visar att 100 000 kvinnor lämnat arbetsmarknaden efter att barnbidragen infördes, vilket skulle motsvara antalet lediga platser på arbetsmarknaden. Enligt IBS och OECD är det främst lågavlönade kvinnor som lämnar arbetsmarknaden för att stanna hemma.

Som motvikt skulle Polen kunna öka invandringen. Här klagar dock arbetsgivare på en betungande byråkrati som minskar incitamentet att anställa invandrare som dessutom inte alltid har de kvalifikationer som krävs.

Enligt regeringskällor kom mellan 1,2 – 1,5 miljoner ukrainare till Polen för att arbeta inom ramen för en särskild tillståndsgivning. De utgör en viktig resurs för det polska näringslivet, samhället och ekonomin.

Ekonominotiser

– regeringen aviserar ytterligare skärpningar för att minska momssvinnet. En åtgärd är att införa krav på elektroniska kassaregister

– flera analytiker höjer prognosen för ekonomins tillväxt. Den österrikiska banken Raiffeisen, som är aktiv i Polen, höjer sin prognos från 4,1 till 4,6 % för 2018. Moody´s höjer sin prognos från tidigare 3,5 till 4,3 % för helåret. Fitch höjer sin prognos för 2018 från 3,6 % tillväxt till 3,9 %

– 78 % av Polens företag som handlar med omvärlden väntar att deras omsättning skall öka under 2018 enligt banken HSBC.

– Polens export ökade med 10,2 % förra året, räknad i euro. KUKE, Polens motsvarighet till EKN, väntar en avmattning av exporten under 2018 och anger 6 -7 % som ett realistiskt värde

– inflationen sjönk i februari till 0,8 % enligt centralbanken. Räknat på KPI var inflationen samtidigt 0,7 % enligt Eurostats mätning och 1,4 % enligt GUS

Flera miljöbussar

Nu finns 90 eldrivna och 350 gasdrivna bussar i drift i Polen, i första hand i stadstrafik. Poznan skall köpa 21 eldrivna bussar i en aktuell upphandling. Warszawa utvärderar två offerter på sammanlagt 80 gasdrivna bussar. Konkurrenter i denna upphandling är polska Solaris och tyska MAN. Samtidigt skall en upphandling av gas och gasstationer för bussarna i Warszawa göras för de kommande tio åren.

40 miljoner passagerare

Ökningen av flygtrafiken i Polen var 18 % 2017 och en fortsatt ökning väntas i år då 45 milj. passagerare väntas passera polska flygplatser, 16 milj. av dem Warszawa.

AKTUELLA NOTISER MARS 2018

Staten och näringslivet

I det kommunistiska Polen spelade staten en dominerande roll i näringslivet. Även utrikeshandeln var en statlig angelägenhet.

Den privata sektorn var liten och reglerad.

Efter kommunismens fall fick marknaden denna roll. Statens ägande minskande genom en fortlöpande privatisering. Västföretag välkomnades som investerare och ägare med få undantag. Den privata sektorn blev drivkraften i den ekonomiska tillväxt som gav köpstarka konsumenter. Staten gav spelregler och stöd, den naturliga rollen i en marknadsekonomi.

Dagens regering vill ge staten en starkare roll, åter som ägare av företag och genom stöd och bidrag till företag genom investerings- och exportfrämjande, med stöd till entreprenörer och till forskning och utveckling.

En rad nya investeringar har gett staten en dominerande ställning i flera sektorer. Det är inte fråga om förstatligande, utan om förvärv och fusioner på marknaden – en ”återpolonisering”.

Den nye regeringschefen talar om vikten av polska företag med storlek och styrka. Han ser Sydkorea som en förebild med sina privatägda chaebols där stat och näringsliv interagerar.På så sätt skall det polska inflytandet stärkas och styrka skapas i företagen.

EU lyssnar?

Den polska regeringen söker förståelse för de reformer av rättsväsendet som väckt stark internationell kritik, inte minst från EU och från flertalet av medlemsländerna. Det sker på bilateral nivå genom samtal med regeringar och det skedde i Bryssel den 8 mars då premiärminister Morawiecki överlämnade en ”vitbok” som på 94 sidor för fram de polska argumenten. Kommissionen lyssnar, men väntas inte acceptera den polska politiken som man anser hota rättssystemets funktion och oberoende och strida mot EU:s grundprinciper.

Stöd för kopplingen mellan EU-bidrag och rättssystemets funktion

Den statliga pressagenturen PAP refererar till källor i Bryssel och säger att flertalet av EU:s medlemsländer stöder kopplingen mellan bidrag från EU:s budget och hur EU:s grundläggande principer följs. Även Polen gör det, men hävdar att bedömningen måste göras ”på mycket objektiv grund

Avverkningen slutar

Från EU-domstolen har i ett uttalande nyligen fastställt att avverkningen i den polska urskogen Białowiesa strider mot EU:s regler och skall upphöra. Avverkningen initierades för tre år sedan av den dåvarande miljöministern. Nu hörs mer förstående tongångar från miljöminister Henryk Kowalczyk.

Internationell kritik, men fortsatt väljarstöd

Regeringen möter kritik inte bara från den inhemska oppositionen utan också från omvärlden för en rad åtgärder som ses som hot mot ett oberoende rättssystem och självständiga medier; demokratiska grundprinciper är i fara. Kritiken kommer både från regeringar och internationella organ. 2

Samtidigt får landets ledning och regeringspartiet fortsatt stöd i väljarundersökningar. Medborgarna ser också i enkäter positivt på utvecklingen, i synnerhet den förväntade ekonomiska utvecklingen.

Polen, en ekonomisk zon

För att stötta och uppmuntra start av privata företag i den nya polska ekonomin etablerades ett system med särskilda ekonomiska zoner i olika delar av Polen under 1990-talet. De företag som startade tillverkning och verksamhet i zonerna fick skattefördelar och praktisk hjälp med tomtmark, el och vatten etc. Under förhandlingarna med EU om medlemskap beviljades Polen undantag för de ekonomiska zonerna. Tillstånden för de nu 14 zonerna sträcker sig till 2026 och kan inte förlängas.

Som alternativ till dessa zoner introduceras från och med innevarande kvartal ett nytt stödprogram. Syftet med det nya programmet är, som tidigare, att locka företag till regioner med särskilda behov och att attrahera företag som utvecklar nya produkter och idéer. För företagen finns i första hand möjlighet till skattereduktion och bidrag från EU:s regionalfonder.

Företag som vill veta mer om förutsättningarna rekommenderas att kontakta etablerade revisionsföretag eller konsulter med god lokal kännedom.

Nytt pensionssystem

Regeringen har lagt fram ett tidigare aviserat förslag om ett nytt pensionssystem – Pracowniczy Plan Kapitałowy – PPK som skall vara obligatoriskt för arbetsgivaren och till del frivilligt för den anställde. Regeringen räknar med stor anslutning även från de anställda, varför den sammantagna effekten på sikt blir stor också på den polska kapitalmarknaden. Även här gäller rekommendationen att kontakta det lokala revisionsföretaget eller skatteexperten för information och råd.

Ny arbetsmarknadsreglering aviserad

Regeringen kommer inom kort att lägga fram en ny lag som skall reglera relationerna mellan arbetsgivare och anställda. Självanställning skall i fortsättningen vara möjlig endast för vissa specialister. Kontrakt mellan arbetsgivare och uppdragstagare som innebär anställning skall bli huvudregeln. Detaljer har aviserats.

Stängda butiker

Premiären för söndagsstängda butiker var den 11 mars. Den nya lagen gäller alla butiker utom bensinstationer, butiker på flygplatser och järnvägsstationer, postkontor, bagerier och konditorier samt blomsteraffärer. Ett annat undantag betyder att många små butiker ändå kan hållas öppna – om bara ägaren arbetar får butiken hålla öppet. I år skall butikerna vara stängda två söndagar i månaden, nästa år tre dagar och 2020 alla sön- och helgdagar utom sju.

Ekonominotiser

– EU har höjt prognosen för ekonomins tillväxt i Polen med 0,4 till 4,2 % för 2018. Under 2019 väntas tillväxten bli 3,6 %

– PMI sjönk i februari för tredje månaden i följd

– Enligt arbetsmarknadsministeriet var arbetslösheten 6,8 % i februari, samma som i januari, men 1,6 procentenheter lägre än samma tid förra året.

– I mars 2015 sänkte Centralbanken referensräntan med 0,5. Den har varit oförändrad sedan dess och ändrades inte heller vid månadens möte i bankens monetära kommitté

– EU:s harmoniserade konsumentprisindex HICP för januari ökade enligt Eurostat med 1,6 %, konsumentprisindex enligt GUS samma månad med 1,9 %

AKTUELLA NOTISER FEBRUARI 2018

Butiker stängs

Presidenten har nyligen undertecknat en lag som får direkta effekter för polska konsumenter. Från den första mars i år kommer polska butiker att vara stängda en dag i månaden. Nästa år kommer butikerna att få stänga tre dagar i månaden och 2020 vara öppna endast sju sön- och helgdagar under hela året. Näthandel, bensinstationer, bagerier, apotek och blomsteraffärer är än så länge undantagna från regeln

Några åtgärder kan väntas från företagen. Diskussioner förs inom den polska dagligvaruhandeln, exempelvis om att hålla öppet längre tid under fredagar och lördagar och att stänga först vid midnatt på centrala lägen inför veckosluten. De nya reglerna gynnar näthandeln som redan är på kraftig uppgång i Polen. Även dagligvaruhandeln kan väntas marknadsföra detta alternativ. Som exempel nämns ”black shops”, utställningar där kunden ser varorna, men beställer via nätet med en app även på söndagar. Det är inte uteslutet att

butiksägare kommer att minska sin personal beroende på effekterna av de kortare öppettiderna

Ansvaret för att förbudet följs läggs på den polska yrkesinspektionen Państwowa Inspekcja Praca. ”PIP kommer att genomföra kontroller i den omfattning som man anser vara befogat” säger myndighetens talesperson.

Antalet butiker minskar i Polen. Förra året stängde 12 000 butiker för gott. Främst drabbades dagligvaror och kläder. Den ökande näthandeln anges som främsta orsak.

Den nya regeringen prioriterar ekonomin

Ekonomin är mycket i fokus och utvecklingen spelar regeringen i händerna. Tillväxten slår rekord och målet är att behålla en god tillväxt utan besvärande inflation. Statens ekonomi är stark och budgeten för 2018 antogs nyligen som lag med betryggande siffror för budgetunderskott och väntad tillväxt (3,8 %).

Statens roll i näringslivet är tydlig, samtidigt som det privata näringslivets roll betonas och skall stödjas genom förenklingar för företagen vad gäller etablering och drift.

Den nye regeringschefens egen roll stärks jämfört med sin företrädares, i synnerhet i ekonomiska frågor. Flera centrala, statliga företag läggs under premiärministerns direkta ansvar. Han får också det yttersta ansvaret för byggsektorn inklusive den politiskt viktiga reformen ”Mieszkanie Plus” – det system för subventionerade bostäder som är under introduktion. Regeringen har nyligen fattat beslut om att ta fram 10 000 bostäder inom ramen för programmet under de kommande 20 månaderna.

Underlaget för momsintäkterna ökade under 2017 genom stärkt ekonomi. Tillsammans med en skärpt skattekontroll och effektivare momsindrivning gav momsen ett mycket positivt bidrag till statskassan. De sammanlagda momsintäkterna för varor och tjänster steg under året med 23 % till PLN 157 miljarder.

Konsumtionen väntas öka även under 2018 och bidra till skatteintäkterna. Stora förväntningar knyts också till det nya momssystem, som skall börja introduceras under andra halvåret i år.

Statistikmyndigheten GUS har publicerat jämförelsetal mellan helåren 2015, 2016 och 2017. De visar en fortsatt stark ekonomi, med större tillväxt förra året än vad tidigare prognoser visade.

Centralbanken, som lämnade räntorna oförändrade även i februari, har publicerat ett ”bokslut” med kommentarer till det ekonomiska läget:

– kapacitetsutnyttjandet är högt i det polska näringslivet. Det gäller främst byggindustrin, tjänstesektorn, transportsektorn och verkstadsindustrin

– efterfrågan på arbetskraft ökar och ses som en trång sektor i ekonomin

– närmare 40 % av företagen rapporterar att de avser att öka investeringarna under 2018. Stora investeringar rapporteras även för den offentliga sektorn, men de är samtidigt beroende av inflödet av EU-fondmedel.

– priserna på insatsvaror ökar. Samtidigt rapporterar företagen svårigheter att öka sina försäljningspriser beroende på konkurrensläget. Det sätter i sin tur press på företagens likviditet och leder till ökad efterfrågan på krediter.

Polen tog emot € 13miljarder i utländska investeringar förra året, vilket gav andra platsen i EU. 335 projekt finansierades, varav 95 i byggsektorn, 73 i ICT och 49 i fordonsindustrin. Drygt 85 000 arbetstillfällen skapades, det bästa resultatet i EU

Kommentarerna från ekonomiska analytiker är fortsatt positiva. Kommissionen skriver exempelvis upp förväntan på tillväxten under 2018 med 0,6 från en tidigare prognos till 3,8 %. För 2017 var kommissionens senaste prognos 4,2 % (mot realiserade 4,6 %)

Arbetskraftsbrist

Bristen på kvalificerad arbetskraft är ett ökande problem för det polska näringslivet, på sikt också för den polska ekonomin. Efter Polens inträde i EU, såg många möjligheten att skapa sig en bättre ekonomisk framtid i andra medlemsländer, främst i England och Tyskland. Den polska ekonomin och arbetsmarknaden har sedan dess förändrats. Den senaste noteringen från Eurostat ger en arbetslöshet så låg som 4,4 % i Polen (att jämföras med EU-genomsnittet samma tid, 7,3 %). För att minska problemet med arbetskraftsbristen har särskilda möjligheter redan tidigare skapats för ukrainska medborgare att arbeta i polsk industri och jordbruk med särskilda arbetstillstånd. Nu räcker inte inflödet av ukrainska arbetare utan regeringen har initierat arbetskraftsinvandring från Belarus och även från asiatiska länder.

Arbetsgivare klagar samtidigt på att förändrade regler vid årsskiftet har gjort det svårare att få de arbetstillstånd som krävs.

Migrationen är på väg att nå balans, åtminstone mätt i transfereringar av pengar. Centralbanken anger i sin senaste beräkning att polacker sände hem PLN 4,34 miljarder och att ukrainare under samma period transfererade PLN 3,5 miljarder till sitt hemland.

En annan förhoppning hos regeringen är att unga, välutbildade polacker skall vara beredda att återvända till hemlandet efter Brexit och den osäkerhet som den brittiska politiken skapar. Många är dock väletablerade i sitt nya hemland med arbete, familj och socialt liv och det är osäkert i vilken omfattning de är beredda att bryta upp ännu en gång.

 

AKTUELLA NOTISER JANUARI 2018

Regeringen ombildad
Den väntade förändringen av Polens regering kungjordes av den nye regeringschefen Mateusz Morawiecki den 9 januari. Den blev större än väntat. För näringslivet är följande förändringar mest intressanta:
Ny finansminister är Teresa Czerwińska, professor i ekonomi med tonvikt på finansfrågor
Ny utrikesminister är professor Jacek Czaputowicz. Han har en bred akademisk bakgrund med statskunskap och ekonomi.
Ny miljöminister är Henryk Kowalczyk efter Jan Szyszko
Jadwiga Emilewicz är minister för entreprenörskap och teknologi, tidigare viceminister för utveckling
Andrzej Adamczyk är minister för infrastruktur, tidigare infrastruktur- och byggnadsminister
Jerzy Kwieciński är minister för investeringar och utveckling, tidigare viceminister för utveckling
Regeringsombildningen markerar bl.a. vikten av ekonomi och näringsliv och kontakter med marknaden och med omvärlden.
Ekonomiska effekter
Polen varit mycket framgångsrikt i förhandlingarna med EU om att få tillgång till de gemensamma sammanhållningsfonderna, cohesion funds, vilket haft stor betydelse för Polens ekonomi. Inte minst gäller det infrastrukturutvecklingen. Vid årsskiftet hade Polen kontraktsbundit drygt 50 % av anslagna medel för perioden 2014-2020 (sammanlagt € 86 miljarder för hela budgetperioden).
Det kan inte uteslutas att Polens hittillsvarande motsträvighet vad gäller tolkningen av den gemensamma politiken och de kritiserade förändringarna av rättssystemet, åtminstone informellt, kommer att påverka kommande EU-budgetförhandlingar.
På kort sikt väntar dock tillfrågade ekonomer och analytiker inga större ekonomiska effekter av kritiken från EU.
MiFID 2- anpassning
Polen har antagit en lag om att införa de förnyade EU-regler – Markets in Financial Instruments Directive – som avser att skapa lika villkor på finansmarknaderna. Kraven på att offentliggöra positioner, bud och transaktioner ökar och investerarskyddet stärks. Fler typer av finansiella instrument och metoder för handel med finansiella instrument omfattas. Finansinspektionen KNF, har utarbetat preliminära regler för att underlätta introduktionen, den slutliga implementeringen väntas vara klar i mars/april
Stödet för regeringen ökar
De senaste opinionsundersökningarna (som gjordes före bytet av premiärminister och före regeringsombildningen) visar ett fortsatt starkt stöd både för regeringen och för regeringspartiet. I en undersökning från Kantar Public stöder 43 % regeringen som man anser gör bra ifrån sig. De kritiska utgjorde i samma mätning 44 %.

Gästarbetare i Polen
Vid årsskiftet arbetade 250 000 icke-EU-medborgare i Polen med giltiga arbetstillstånd. Det helt övervägande antalet kommer från Ukraina, men även Belarus, Moldavien, Indien, Nepal, Turkiet, Armenien, Kina och Vietnam förekommer i statistiken vilket används i debatten om den EU-gemensamma migrationspolitiken.
Stöd från Norge
Efter en överenskommelse inom ramen för EEA, European Economic Area, får Polen € 810 miljoner från Norge för fortsatt a insatser på miljöområdet och för civilsamhället.
EBRD satsar på gröna projekt
The European Bank for Reconstruction and Development har nyligen etablerat en ram om € 350 milj. för investeringar i energi- och resurseffektivisering, förnybar energi, vatten och avloppshantering, främst avsedd för polskt, lokalt näringsliv.
Nytänkande i energipolitiken?
Energiminister Krzysztof Tchorzewski aviserar att Polen successivt skall minska sitt kolberoende. Det innebär, enligt energianalytiker, att Polen kan vara på väg mot ett genombrott i energipolitiken.
Satsning på elektromobilitet
2020 skall Polen ha 6 000 laddningsstationer, 400 snabbladdare samt 70 tankställen för gasdrivna fordon fördelade över ett trettiotal tätorter och längs de transeuropeiska transportkorridorerna. Allt enligt ett nytt lagförslag.
I förslaget aviseras också skattelättnader för el- och vätgasdrivna bilar utan tidsbegränsning och för hybridbilar från första kvartalet 2018 till slutet av 2020. För tjänstebilar med eldrift införs en 50 % avskrivningsmöjlighet.
Kritik mot nytt momsförfarande
Det system med delad moms, ”split system” som Polen beslutat införa från 1 juli i år för att effektivisera momshanteringen och för att motverka fusk, kritiseras nu för att missgynna småföretag. Det skulle vara särskilt tydligt för småföretag med svag likviditet eftersom de inte kan tillgodagöra sig momsintäkter förrän de fått ett formellt klartecken och att bankerna inte skulle vara villiga att ge kredit i avvaktan på att momsen klarerats.
Momsen utgör en viktig del av statens inkomster. Genom effektivare momshantering och bättre kontroll ökade intäkterna under förra året med i storleksordningen PLN 30 miljarder eller med 25 %. Det nya momssystemet väntas öka intäkterna ytterligare.
Euroinitiativ utan stöd
Ett antal etablerade polska ekonomer har i ett öppet brev till premiärminister Morawiecki argumenterat för en ny analys av förutsättningarna för en polsk anslutning till eurosamarbetet. Den nye regeringschefen har en kvalificerad bakgrund från finanssektorn, bl.a. som chef för en av Polens största banker och som ekonomisk rådgivare till Medborgarplattformens dåvarande premiärminister, Donald Tusk. Därmed borde han enligt initiativet vara beredd till ett nytänkande.

Andelen väljare som är positiva till euron som polsk valuta är dock fortfarande liten. Enligt en aktuell enkät anser 47 % att euron skulle vara negativ för Polen och 49 % att den skulle vara negativ för ekonomin.
Premiärministerns kommentar: frågan är inte aktuell för Polen och valutaunionen är inte optimal till sin karaktär.
Ekonominotiser:
– 13 % eller 1.5 miljoner av Polens förvärvsarbetare har minimilön, i år höjd till brutto PLN 2 100 per månad eller PLN 13,7 per timme
– inflationen i december var 2 % enligt GUS, en ökning med 0,2
– detaljhandelns försäljning ökade med drygt 10 % på årsbasis i november, men minskade med 1,3 % under månaden
– enligt svaren på enkäter till ekonomer och analytiker genom Rzeszpospolita väntas tillväxten under 2018 nå 3,8 %, arbetslösheten 6,1 % och konsumentprisindex 2,45 % på årsbasis. Nationalbanken höjer räntan tidigast under fjärde kvartalet 2018 (behölls

AKTUELLA NOTISER DECEMBER 2017

Ny regeringschef

Beata Szydło har avgått som premiärminister, men stannar kvar i regeringen som kommer att ledas av Mateusz Morawiecki, hittills vice regeringschef, finans- och näringsminister. Beata Szydło blir vice premiärminister. Frågorna om vilka andra ministrar som kommer att få förändrade uppgifter får svar först i början av nästa år när Mateusz Morawiecki väntas meddela förändringar. Än så länge stannar samtliga regeringsmedlemmar på sina poster.
Den nye regeringschefen är född 1968 och har en bred universitetsbakgrund från Polen Tyskland, Schweiz och USA. Han är född i en politiskt aktiv familj. Fadern, Kornel Morawiecki var en av de drivande krafterna inom Solidarność. Fadern tillhör idag oppositionen i parlamentet, genom att han är en del av rörelsen Kukiź15.
Mateusz Morawieckis yrkeskarriär har haft tonvikt på ekonomi- och finansfrågor, i början inom den tyska centralbanken, senare på akademisk nivå. 1998 började han på Bank Zachodni WBK som han blev chef för 2001. Mateusz Morawiecki deltog även i Polens medlemskapsförhandlingar med EU.
Han blev medlem av PiS först 2016, efter att han 2015 inträtt i Beata Szydłos regering. Där har han haft en tung roll med ansvar för budget- och finansfrågor, ekonomisk politik och de för ekonomin så viktiga EU-fonderna. Morawiecki möts av positiva förväntningar från marknaden. Mot bakgrund av hans erfarenheter från de polska EU-förhandlingarna ställs även förväntningar på en bättre polsk relation till Bryssel.

Ny partiledare

Katarzyna Lubnauer vann den interna omröstningen om partiledarposten i Nowoczesna. Hon ersätter nu Ryszard Petru som bildade partiet så sent som 2015. Nowoczesna var framgångsrikt i parlamentsvalet samma år och fick då närmare 8 % av rösterna och 28 mandat i sejmen.§
Nowozcesna, som är en utbrytare från Medborgarplattformen, profilerar sig som ett liberalt parti för medelklassen, med ett socialliberalt program.

Polen inför Europadomstolen

Kommissonen har anmält Polen, Ungern och Tjeckien till Europadomstolen för ländernas vägran att följa det gemensamma beslutet från 2015 om att dela på ansvaret för 160 000 asylsökande för att avlasta Italien och Grekland. Polens kvot skulle vara 6 200.
Europaparlamentet kritiserar
Efter en intensiv debatt beslutade Europaparlamentet att rekommendera Kommissionen att inleda ett artikel 7-förfarande mot Polen som med föreslagna juridiska reformer anses riskera det polska rättsväsendet. Beslutet har en mer symbolisk betydelse eftersom parlamentet bara kan påverka opinionen, inte själva förfarandet.
Beslut om kritiserade reformer
Underhuset i parlamentet har nu röstat om de föreslagna och omdebatterade reformerna av det juridiska systemet.- Parlamentet ges ökat inflytande över tillsättningen av nya domare, inte justitieministern som i det tidigare förslaget som president Duda blockerade. Samtidigt minskas domarnas egen roll i det beslutande domarkollegiet. Därmed blir tillsättningen av domare en mer politisk fråga.

– Högsta domstolen ges rätt att i efterhand överpröva domar i lägre instans, 20 år bakåt i tiden.
– En disciplinnämnd och en överprövningsnämnd inrättas i Högsta Domstolen, att utses av senaten i parlamentet
– Pensionsåldern sänks för Högsta Domstolens domare, från 70 till 65 år.

Kritiken har varit och är stark från opposition, juridiska sakkunniga och internationella organ som Europarådets kommission för mänskliga rättigheter, Europaparlamentet och EU.
Protesterna riktar sig i första hand mot att reformerna anses strida mot konstitutionen och att de ökar det politiska inflytandet över rättssystemet i Polen.

Positiva signaler

OECD och andra bedömare skriver på nytt upp prognosen för Polens ekonomi. För 2017 höjer OECD prognosen från 3,6 % till 4,3 % och för nästa år till 3,5 %, mot tidigare väntade 3,1 %. Den privata konsumtionen ökar som en följd av transfereringar från staten, sänkt pensionsålder och att lönerna ökar. OECD vill se en skattereform och åtgärder som gör arbetsmarknaden mer attraktiv både för polska och utländska medarbetare för att motverka den negativa demografiska utvecklingen.
Organisationens analytiker väntar att inflationen i år når 1,9 %, nästa år 2,0 % och 2,7 % under 2019. Arbetslösheten fortsätter att sjunka och når 4 % 2019. Den är nu 6,6 % enligt GUS senaste rapport.
Centralbanken håller i sitt senaste räntebeslut fast vid prognosen att räntorna kan väntas ligga kvar på nuvarande nivå under hela 2018. Inflationen närmar sig referensnivån. Ett skäl till att centralbanken vill behålla räntan oförändrad är att banken anser att ekonomin behöver stimulans för att motverka en väntad avmattning.
Detaljhandelns omsättning ökade på årsbasis med 7,1 % i oktober enligt Eurostat, att jämföras med EU-genomsnittet om 0,9 %. Parlamentets väntade beslut om söndagsstängda butiker kommer att påverka omsättningen i detaljhandeln negativt, men samtidigt främja handeln på nätet. Från mars 2018 skall butikerna i Polen enligt förslaget vara stängda två söndagar i månaden.

Energinotiser

Andelen förnybar el i den polska energiförbrukningen är fortfarande låg, 2016 11,3 % enligt en aktuell rapport från GUS, lägre än under åren 2013-2015. De främsta skälen är de satsningar som gjorts och görs på anläggningar som baseras på kol. Vidare har de kommersiella villkoren för vindkraft förändrats genom nya regleringar. Prognoser nu säger att Polen får svårt att nå EU:s mål om 15 % förnybar energi 2020.
Den aktuella fördelningen på förnybara energislag enligt GUS´ rapport: vindkraft 55 %, biomassa 30 %, vattenkraft drygt 9 % biogas drygt 4 % och solenergi mindre än 1 %.

Satsningarna på skiffergas fortsätter att minska. En kombination av kritiserade regler och beskattning, sjunkande oljepriser och större tekniska svårigheter än väntat, har gjort att flertalet företag nu lämnat marknaden eller är på väg att dra ner på satsningarna som hittills inte gett kommersiellt intressanta resultat.

Nu är det jul igen

Den genomsnittlige polacken spenderar i år PLN 882 på julen. På mat, presenter och samvaro med släkt och vänner. Mera på presenter än på mat. Presenterna köps i sista minuten. Allt enligt två aktuella rapporter.

AKTUELLA NOTISER NOVEMBER 2017

Nytt parti

Den polska regeringen är formellt en koalition mellan det dominerande PiS och två små partier, Solidarna Polska, lett av justitieminister Zbigniew Ziobro samt Polska Razem. Jarosław Gowin som är vice regeringschef har nu ombildat Polska Razem till ett nytt parti, Porozumienie – Överenskommelse efter att sejmledamöter från två andra partier anslutit sig till Gowins gruppering. Det nya partiet ingår fortsatt i regeringsunderlaget.

Splittrad opposition
Trots allmänna uttalanden och enskilda utspel om samverkan och en gemensam plattform inför kommunalvalen nästa år är oppositionen fortsatt splittrad. Endast genom en valallians torde oppositionen ha en möjlighet att vinna. PO, Kukiz´15, Nowoczesna och den förra regeringspartnern för PO, bondepartiet PSL, skulle tillsammans möjligen vinna över PiS-koalitionen med dagens opinionsläge

Långbänk

Kampen om rättsväsendets utformning i Polen fortsätter; mellan Polen och Europa och mellan statschef och parti.
Europaparlamentet debatterade nyligen på nytt de polska förändringarna av rättsväsendet efter en kritisk föredragning av Kommissionens ansvarige för förhandlingarna med den polska regeringen.
EU fortsätter kontakterna med den polska regeringen samtidigt som ett beslut om åtgärder från medlemskretsen närmar sig. Om inte korrigeringar görs av de lagar som enligt EU:s syn hotar det polska rättsväsendet kommer Kommissionen att inleda en process som dels är en allvarlig kritik av medlemslandet Polen och dels kan leda till att Polen förlorar sin rösträtt i EU.
Europarådets kommission för mänskliga rättigheter har på nytt besökt Polen för överläggningar med regering, opposition och andra berörda parter. Inte heller här har några lösningar presenterats.
Efter att president Duda blockerat delar av de lagförslag som regeringen lade fram i somras om rättsväsendets utformning har förhandlingar förts med syfte att nå en kompromiss som presidenten skulle vara beredd att signera.
Även andra frågor som mött internationell kritik, främst från EU, är olösta, som det polska motståndet mot asylinvandring och avverkningen i den skyddade Białowiesaskogen, ett av 15 objekt i Polen på UNESCOs världsarvslista.
Nya myndigheter
– En särskild enhet skall etableras inom finansministeriet med syfte att begränsa företagens skatteplanering, främst motverka deras transferprissättning.
– En ny myndighet föreslås för att avtala om prissättning och övervakning av priserna på vatten

Förstärkt exportfrämjande

Näringsministeriet får en tydligare roll i det polska export- och investeringsfrämjandet genom det förändrade PAIH – Polish Investment and Trade Agency. PAIH tar över det handelsfrämjande arbetet från ambassaderna och bygger upp ett nät av handelskontor ZBH – Zagraniczne Biura Handlowe runt om i världen
PAIH söker även samarbete med lokala handelskammare som främjar Polens handel med resp. land. Ett första möte har hållits i Polen, där Svensk-Polska Handelskammaren deltog som observatör och informerade om verksamheten i Sverige.

OECD och EU noterar ökad satsning på innovationer
Samtidigt säger båda organen att satsningarna inom universiteten till stor del bygger på EU-medel och efterlyser ökat interdisciplinärt samarbete och flera gemensamma satsningar med näringslivet.

Världsbankens index 2018

Världsbanken rankar i år Polen som nummer 27 bland 190 länder mot förra årets plats 24. Särskilt bra resultat noteras i årets mätning för gränsöverskridande handel och tillgång på krediter för företagen. Administrativa hinder för kontrakt och skattebetalningar nämns på den negativa sidan.

Ekonomiska notiser i november

– Centralbanken behåller räntorna oförändrade. Likaså kvarstår bankens prognos om fortsatt räntestabilitet under hela 2018.
– Arbetslösheten fortsätter neråt, med 1,6 procentenheter på årsbasis och med 0,2 på en månad till 6,6 % enligt en prognos från arbetsmarknadsministeriet. I september var arbetslösheten enligt Eurostat 4,6 %
– Detaljhandelns omsättning ökade med 6,5 % på årsbasis i den senaste mätningen från Eurostat (avser september). Den polska statistikmyndigheten GUS rapporterade en högre tillväxt under samma period, 8,6 %. I båda fallen betyder det väsentligt högre tillväxt än genomsnittligt i EU.
– Konsumentprisindex ökade i oktober med 2,1 % på årsbasis enligt GUS, i nivå med Centralbankens mål.
– Världsbanken har skrivit upp sin prognos för tillväxten under 2017 till 4,0 % och räknar, som tidigare, med en viss avmattning under 2018. Tillväxten drivs av ökad privat konsumtion, barnbidrag och en stark arbetsmarknad. Även EU skriver upp prognosen för tillväxten och räknar nu med 4,2 % under 2017.

Skandinavisk närvaro i Polen

Skandinavisk-Polska Handelskammaren i Polen noterar i en rapport att 2 000 skandinaviska företag spelar en viktig roll på den polska arbetsmarknaden och att de är eftertraktade arbetsgivare. Uppskattningsvis 170 000 arbetstillfällen skapas av dessa företag. Rapporten ”Scandinavian Workplace” kan laddas ner på: https://www.spcc.pl/en/node/15343

AKTUELLA  NOTISER OKTOBER 2017

Stark tillväxt

IMF höjer prognosen för tillväxten i den polska ekonomin till 3,8 % för helåret 2017.
Statistikmyndigheten GUS anger den nu aktuella inflationen till 2,2
En ännu starkare prognos lämnar ratinginstitutet Fitch som väntar att tillväxten når 4 i år
Morgan Stanleys´ prognos slutar på 4,1 % tillväxt
Arbetslösheten fortsätter att sjunka, samtidigt som många fler nu går i pension med de nya åldersgränser som infördes den 1 oktober. Sammantaget ökar konkurrensen om arbetskraft och pressar upp lönekostnaderna i företagen. Byggsektorn ser idag en besvärande brist på kvalificerade medarbetare.
Även statens ekonomi är stark. För de första åtta månaderna noteras ett budgetöverskott om närmare fem miljarder złoty. Främsta skälet är ökande skatteintäkter; momsintäkterna ökade exempelvis med 24 %.
Skärpningen av skatteindrivning och -kontroll fortsätter. För att effektivisera momshanteringen introduceras ett tudelat system och nu övervägs även ett offentligt momsregister där företag som betalar moms tas upp, men även de företag som strukits från registret skall namnges.
För näringslivet noteras att industriproduktionen ökade med 8,8 % i augusti, räknat på årsbasis. Det var mer än väntat enligt en enkät till olika analytiker som följer utvecklingen.
Till den starka ökningen bidrog främst nya exportorder.
Omsättningen i detaljhandeln ökade enligt Eurostat med 6.7 % i augusti räknat på årsbasis och säsongsrensat. EU-genomsnittet var samtidigt 2 %.
Debatten om söndagsstängda butiker fortsätter. Ett lagförslag ligger som talar om stängning varannan söndag. Finansministern tror att påverkan på omsättningen blir blygsam, butiksägare har annan uppfattning. Konsumenternas stöd för tanken på söndagsstängda butiker minskar.
Mätningar

I Världsbankens World Governance Indicators, http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home faller Polen på flera punkter jämfört med tidigare mätningar bl.a. frihet för medborgare och media att uttrycka sig fritt, rättssystemets förändring, politisk stabilitet och regeringens effektivitet. På en punkt förbättrar Polen sin ställning, kontrollen av korruption

Polen har förlorat tre positioner i World Economic Forums Global Competitiveness Index sedan förra året: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitivenessreport-2017-2018. De främsta hindren i Polen för konkurrenskraften enligt rapporten är skatteregler, arbetsmarknadens regleringar och bristande stabilitet i den ekonomiska politiken.  – Warszawa klättrar i Mastercards analys av världens turiststäder – Global Destination Cities Index. I år väntas 1,8 miljoner turister till Warszawa.
Ny storflygplats
Nu har platsen för den nya storflygplatsen med kapacitet att hantera 50 milj. passagerare årligen fastställts. Den skall etableras 40 km väster om Warszawa, nära motorvägen A2 och järnväg. Förutom själva flygplatsen innehåller projektet även hotell, konferensanläggningar, business parks, i praktiken en ny liten stad. Kostnaden beräknas i dagsläget till ca PLN 35 miljarder. Tanken är att skapa ett alternativ till andra stora flygplatser som Frankfurt och Amsterdam. Andra flygplatser i regionen, inkl. Chopin-flygplatsen i Warszawa och Modlin, skall ersättas av den nya flygplatsen när den är klar, enligt nuvarande planer 2027.
Ökad aktivitet på börsen
Warszawabörsen noterar kraftigt ökad omsättning. I en aktuell mätning är Warszawbörsen den tredje största börsen i Europa i antal nyintroduktioner.
Nysatsningar  
– JP Morgan Chase söker 50 000 m² kontorsyta i Warszawa och vill anställa 3 000 medarbetare i en stor satsning i Polen  – IKEA satsar i ett nytt shoppingcenter i Poznan med drygt 30 företag – inklusive IKEA – H&M investerar i ett nytt logistikcenter med 1 000 medarbetare i den ekonomiska zonen i Legnica.  – MAX har öppnat sin första hamburgerrestaurang i Wrocław i en satsning i Polen som skall omfatta 200 restauranger på sikt – Stena Line öppnar en ny färjelinje för godstrafik mellan Gdynia och Nynäshamn. Start 16 oktober med sex avgångar i veckan

AKTUELLA NOTISER SEPTEMBER 2017

Budget för 2018

Den polska regeringen har antagit ett första utkast till budget för 2018. Det bygger på 3,8 % tillväxt i ekonomin och 6,4 % arbetslöshet och ger enligt regeringschefen utrymme för ”betydelsefulla sociala satsningar”. På intäktssidan är moms- och skatteuppbörden av särskild betydelse och skärpningar planeras både av rutiner och av regler.

Kommentarer till budgetförslaget från fristående ekonomiska bedömare har hittills varit positiva

God tillväxt

Flera analytiker väntar att tillväxten i den polska ekonomin kommer att vara fortsatt god.

Ratingföretaget Moody’s har nyligen kommit med en kraftig uppskrivning av sin prognos, från tidigare 3,2 % till 4,3 % tillväxt i år. Moody’s grundar sin positiva syn på stark polsk inhemsk konsumtion och en långsam, men stabil investeringstillväxt.

Statistikmyndigheten GUS publicerade nyligen tillväxtsiffror för det andra kvartalet i år, 3,9 %. Inflationen i juli var 1,7 % enligt samma källa.

Nya momsrutiner

Momsen har en ökande betydelse för statens intäkter utan att skattesatserna höjs. Intäkterna har ökat kraftigt genom effektivare indrivning och kontroll. Momsintäkterna väntas ligga på en hög nivå även under det kommande budgetåret genom tillväxt i ekonomin och att ett nytt momssystem introduceras. Genom betalningar till särskilda momskonton enligt ett ”split system”, minskar möjligheterna till momsfusk och revisionen av momshanteringen blir enklare för skatteförvaltningen. Köparen betalar den fakturerade momsen för varje affärstransaktion till ett särskilt, spärrat konto i säljarens bank, inte till säljaren. Själva fakturabeloppet betalas som nu till säljaren. Skatteförvaltningen har tillgång till det särskilda skattekontot, både för att kräva in moms och för att betala tillbaka moms.

Introduktionen av den nya momshanteringen har skjutits upp till 1 april 2018 i stället för att som tänkt träda i kraft den 1 januari. Detta för att ge tid för bankerna att anpassa sina rutiner.

Beskattningen av handelsföretag skjuts fram

Budgetintäkterna minskar med PLN 1,6 miljarder mot tidigare planer genom att den planerade skatten på större handelsföretag skjuts ytterligare i tiden, till 1 januari 2019 efter EU:s kritik.

Bonus till pensionärer

Den utlovade premien för pensionärer som skjuter på pensionsuttaget i samband med sänkningen av pensionsåldern görs nu beroende av budgetutfallet. Nivån på premierna och villkoren för dem har inte heller fastställts. Sänkningen av pensionsåldern till 60 resp. 65 år skall träda i kraft den 1 oktober i år.

Polen en ekonomisk zon

I samband med de polska medlemsskapsförhandlingarna fick Polen ett undantag av EU som gjorde det möjligt att behålla de ekonomiska frizonerna med särskilda villkor för företag som etablerar verksamhet där och investerar i anläggningar och produktion.  En förutsättning var att inga nya zoner etablerades och att förmånerna i de etablerade zonerna anpassades till EU:s regler om statsstöd

Nu vill finansministern att de fördelar som zonerna ger skall utvidgas till att gälla hela Polen med syfte att öka sysselsättning och attrahera nya investeringar.

Söndagsöppna butiker

Det lutar åt en kompromiss i den segdragna frågan om reglering av söndagsöppna butiker. Nu vill regeringen föreslå två öppna helgdagar i månaden med en möjlig utökning till tre dagar år 2019

Brist på arbetskraft i industrin

 

Arbetslösheten i augusti var oförändrad, 7,1 %, vilket var 1,3 procentenheter lägre än för ett år sedan.

Många av Polens arbetsgivare har i dag har svårt att finna lämpliga personer att anställa samtidigt som 40 % säger att de vill nyanställa. Det påverkar expansionsmöjligheterna i företagen och deras förmåga att ta nya order på hemmamarknaden och på export.

Industriproduktionen ökade med drygt 6 % och exporten ökade med drygt 12 % i juli, allt räknat på årsbasis

 

 

AKTUELLA NOTISER AUGUSTI 2017

Ny ambassadör i Warszawa

Från den 1 september heter vår ambassadör i Warszawa Stefan Gullgren. En 49-årig smålänning som tidigare har arbetat bl.a.med handelsfrågor på ambassaden i Moskva och under fem år varit ambassadör i Ukraina.

Debatt om rättsväsendet

President Andrzej Duda har skrivit under en av de tre lagar om förändring av det legala systemet i Polen som PiS-regeringen forcerade genom parlamentet. De två resterande stoppade han genom sitt veto. Lagförslagen ledde till omfattande kritik internationellt och i Polen. Grunden för kritiken var den politisering av rättsväsendet som lagarna skulle innebära. I korthet skulle de tre lagarna:

–        ge politiker avgörande inflytande över valen av domare genom att parlamentet skulle ges majoritet i Domarkollegiet som föreslår domare för presidentens formella beslut.

–        ge regeringen, i praktiken justitieministern, som nu även är riksåklagare, rätt att avskeda domarna i Högsta Domstolen för att sedan utse nya domare.

–        ge justitieministern rätt att utse och avskeda domarna i underrätterna.

Presidenten accepterade den sista lagen med argumentet att i synnerhet underrätterna behöver bli mer effektiva och arbeta snabbare.

Presidentens veto mot de båda andra lagarna stöddes av 78 % av medborgarna och av 50 % av PiS´ sympatisörer enligt opinionsinstitutet IBRiS. Åtgärden ledde dock till kritik inom regeringspartiet och från partiledaren. Presidentens agerande vill dock av flera bedömare ses som ett bevis för presidentmaktens självständighet, ovanför partiet.

Fortsatt, skärpt och utökad EU-kritik

De föreslagna, och delvis bekräftade, lagarna om förändring av det polska rättsväsendet har lett till skarp kritik från Kommissionen som i allt tydligare ordalag aviserar åtgärder mot Polen. ”Ett oavhängigt rättsväsende är en väsentlig förutsättning för medlemskap i vår union” säger Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Nu har en ny tidsfrist lämnats för regeringen att ge ett konkret svar om förändringar.

De politiska besluten om rättsväsendet riskerar även att ge negativa ekonomiska konsekvenser. Ratinginstitutet Moody´s menar i en kommentar att de kan komma att påverka Polens kreditvärdighet negativt. Liknande argument kommer även från Standard and Poor´s.

Kommissionen har även skärpt sin kritik av Polens avverkningar i Białowieża-skogen, Europas enda kvarvarande urskog som skall bevaras. Regeringen har tidigare fått ett föreläggande om att stoppa avverkningarna, som emellertid har fortsatt, varför Kommissionen dragit ärendet inför EU-domstolen

Ytterligare ett polskt ärende seglar upp i Kommissionen, den beslutade sänkningen av pensionsåldern från 67 år för både män och kvinnor till 65 år för män och 60 år för kvinnor. Enligt Kommissionen strider den mot EU:s jämställdhetsregler.

Tidigare har Polen fått bakläxa på förslaget om att införa en särskild skatt på större handelsföretag, vilket EU anser strida både mot konkurrenslagstiftningen och mot reglerna om statsstöd. Här har Polen accepterat utslaget och nu suspenderat lagen till 1 januari 2019.

Fortsatt stöd för regeringspartiet

Enligt en mätning av opinionsinstitutet Kantar Public på uppdrag av Gazeta Wyborcza har PiS fortfarande en stark ledning i väljaropinionen med 33 % mot Medborgarplattformens 23 %. Bara ytterligare två partier skulle enligt mätningen klara kvalgränsen till parlamentet, missnöjespartiet Kukiz´15 och liberala Nowoczesna.

Mindre EU-pengar

Polen kommer nästa budgetperiod att få väsentligt lägre bidrag från EU enligt Polens EU-kommissionär Elżbieta Bieńkowska. ”Poland receiving €100 billion [in the current EU budget] was the biggest beneficiary in the history of structural finds. … This budget will have been the last of such magnitude” är hennes slutsats enligt den statliga nyhetsbyrån PAP.

Mera EU-pengar

Kommissionen hade blockerat utbetalningar av närmare PLN 6 miljarder inom ett EU-program för avfallshantering då Polen inte lämnat begärda uppgifter enligt programmets krav. Nu har låsningen hävts och medel görs tillgängliga enligt tidigare planer.

Polen konkurrerar om EU-organ

Polen har visat intresse för att vara värd för de EU-institutioner som lämnar London efter Brexit. Intresset gäller både European Banking Authority och European Medicines Agency (där Sverige är en stark konkurrent).

Ny finanskontroll

Planerna på att slå samman Centralbanken – NBP Narodowy Bank Polski – och Finansinspektionen – KNF Komisja Nadzoru Finansowego – löper vidare. Båda institutionerna är positiva till förslaget som avses ge Centralbanken ett större, samordnat kontrollansvar.

Energinotiser

–        Den statliga energikoncernen PGNiG visar ett aktivt intresse för att delta i den planerade gasledningen från Norge via Danmark till Polen. Företaget har 18 utvinningslicenser i norska gasfält och räknar med att öka utvinningen till 2,5 miljarder kubikmeter gas 2022, när den planerade ledningen skall vara i drift enligt de dansk-polska planerna.

–        Det polska stamnätet för eldistribution är enligt energiministeriet föråldrat, men säkert. Förstärkt underhåll och nyinvesteringar planeras för att klara dagens kapacitets- och driftskrav.

–        Polen och Kina har undertecknat ett avtal samarbete inom kärnenergi. Polen har ännu inte fattat det slutgiltiga beslutet om om, när och var det första kärnkraftverket skall byggas. Finansieringen är inte klar och än mindre vilken leverantör/samarbetspartner som skall komma ifråga. Frankrike anses mest sannolikt, även Korea och Kina har förekommit i de diskussioner som kommenterats i pressen

–        De striktare reglerna för vindkraftverk vad gäller lokaliseringar har minskat intresset för investeringar i vindkraft. Det syns nu ha smittat av sig på intresset för privata investeringar även i solenergi.

Ekonominotiser

Polens ekonomi är fortsatt stark och medier rapporterar fortsatt positiva tal och god utveckling. Den politiska turbulensen har ännu inte gett tydliga avtryck i den polska ekonomin.

–        Momsintäkterna ökade med 25 % till PLN 95 miljarder under första halvåret, vilket skulle betyda att två tredjedelar av de för året budgeterade intäkterna redan kommit till statens kassa.

–        Exporten ökade med 7 % och importen med 10 % mätt i euro under årets första fem månader.

–        Arbetslösheten var oförändrad, 7,1 % i juli, vilket är den lägsta siffran sedan 1991 rapporterar arbetsmarknadsministeriet.

–        Detaljhandelns försäljning ökade med 6 % på årsbasis i juni.

–        Enligt centralbanken finns nu 37 miljoner betalkort i Polen, varav 6 miljoner kreditkort.

–        PMI minskade från 53,1 till 52,3 i juli, enligt Markit som sammanställer index, en effekt av viss dämning av produktion, orderingång och nyanställningar i industrin. GUS ger en mer optimistisk bild av industrins försäljning,

–        Till slutet av juli hade drygt 20 000 kontrakt som förutsätter medfinansiering med EU-medel lämnats in enligt det polska näringsdepartementet. EU:s andel av finansieringen av projekten är 115 miljarder euro.

–        Inflationen var oförändad i juli, 1,7 % enligt GUS.

–        Flera analytiker skriver upp tillväxten i den polska ekonomin. Finansministern säger i en intervju för Bloombergs att 4 % är realistiskt för helåret.

 

 

AKTUELLA NOTISER JULI 2017

USAs president i Polen

Den polska regeringen såg fram mot president Donald Trumps besök.

–        Först och främst sågs besöket som prestige för Polen, att Polen spelar en roll i internationell politik. Enligt regeringspartiets ledare var ”andra europeiska länder avundsjuka” för att USAs president valt Polen för ett bilateralt besök.

–        Vidare sågs besöket som en yttring av förtroende från en stormakt som regeringen gärna vill bekräfta en ”special relation” till.

–        Fortsatt och förstärkt stöd för landets militära säkerhet. Polen har välkomnat de amerikanska soldater som nu stationeras i Polen inom ramen för NATO – samarbetet och vill se en permanent och förstärkt NATO – närvaro. Just före besöket kungjorde den polska regeringen att man nästa år avsätter 2 % av BNP till försvaret. Successivt ökas sedan anslaget för att 2030 vara 2,5 %.

–        Ett stöd för initiativet ”De Tre Haven” som, om man så vill, är en repris på en gammal polsk tanke från mellankrigstiden om ett ”Intermarum” med polsk ledning. Det syftar till ett närmare samarbete mellan tolv länder, främst från Öst- och Centraleuropa som har anknytning till Östersjön, Adriatiska Havet och Svarta Havet.

–        Ett samarbete inom energisektorn där såväl Polen som de andra länderna i Warszawa-konferensen ”De Tre Haven” vill bli mindre beroende av Ryssland som leverantör. Polen har fått en första spotleverans av amerikansk LNG och har intresse av att fortsätta relationen.

PiS fortsätter att dominera

Den senaste mätningen före sommaren för Rzezspospolita visade fortsatt dominans för regeringspartiet PiS – Lag och Rättvisa. Det liberala Nowoczesna har tappat fart. Bondepartiet PSL och Vänsteralliansen SLD klarar spärren till parlamentet.

Andelen väljare som säger sig vara beredda att rösta sjunker. Nu ligger andelen på blygsamma 38 % mot 43 % i en tidigare mätning.

  Juni Maj April Mars Februari
PiS – Lag och Rättvisa 34 35 32 29 35
PO – Medborgarplattformen 23 26 30 27 17
Nowoczesna 6 8 6 9 10
Kukiz ’15 10 14 10 8 10
PSL – Bondepartiet 5 4 4 6 6
SLD – Förenade Vänsteralliansen 7 6 5 5 6

 

En starkt bidragande orsak till regeringspartiets fortsatta popularitet är de ekonomiska frågor som tilltalar väljarna.

Domstolsväsendet reformeras

Enligt ett aktuellt regeringsförslag, som kritiseras av oppositionen i parlamentet och av juridisk sakkunskap, skall parlamentet ges större inflytande över valet av domare på juristernas och det 1989 skapade Domarkollegiets bekostnad. De politiska företrädarna i ett framtida, helt nytt organ skall också ges vetomöjlighet över de juridiskt sakkunniga.

Motstånd mot skatt på handelsföretag

Kommissionen vidhåller uppfattningen att den polska skatten på större detaljhandelsföretag strider mot EU:s regler om statsstöd. Polens rätt att beskatta företagen ifrågasätts inte, men den polska skatten skulle gynna mindre företag på ett sätt som strider mot EU:s regelverk. Finansministeriet syns nu ha gett upp tanken på att få accept för den tänkta skatten.

Mindre söndagsöppet

Nu väntas ett slutligt förslag om reglerade öppettider för polska butiker i oktober med möjlig start vid årsskiftet. Från att ursprungligen ha gällt alla sön- och helgdagar talar regeringen nu om stängda butiker två söndagar i månaden. Delar av den polska fackföreningsrörelsen är positiva till söndagsstängda butiker, liksom kyrkan och kyrkan närstående delar av PiS. Butiksägare argumenterar för fortsatt öppethållande, främst med ekonomiska argument.

Små företags export skall främjas

Genom att erbjuda en ny exportkreditförsäkring från utvecklingsfonden PFR, exportförsäkringsagenturen KUKE och banken PKO BP vill regeringen att fler små företag skall ta steget ut på exportmarknaden. Staten skjuter till PLN 60 milj. till programmet. Bara knappt 11 % av tillfrågade småföretagen är idag beredda att börja arbeta med export enligt en enkät som Puls Biznesu refererar.

Den grå ekonomin skall krympa

Som ett led i bättre skattemässig disciplin söker regeringen att minska den grå ekonomin. Skattemyndigheten visar goda resultat vad gäller att identifiera aktörer i den informella ekonomin, men arbetet går för långsamt, liksom den följande rättsprocessen. Möjligheterna att öka skatteintäkterna bedöms som goda.

De positiva resultaten av den skärpta momsindrivningen fortsätter. Skatteintäkterna ökade med 13 % i maj och för första halvåret räknar skatteförvaltningen med att få in betydligt mera än förutsatt i budgeten för 2017, eller sammanlagt PLN 150 miljarder.

Även e-cigaretter skall fr.o.m. 2018 beskattas på samma sätt som traditionella cigaretter med tobak.

Ekonomin väntas fortsatt växa

Flera indikatorer visar på en växande polsk ekonomi och en positiv framtidstro.

–        Industriföretagen är fortsatt optimistiska om framtiden enligt PMI- inköpschefsindex. Antalet order ökar, både på export och på hemmamarknaden och företagen måste nyanställa personal. Arbetsmarknadsministeriet väntar att arbetslösheten kommer att sjunka till under 7 % i år, vilket är positivt, men det blir svårare för företagen att hitta personal och lönekostnaderna stiger, vilket påverkar konkurrenskraften.

 

–        Fitch, som är ett av de ratinginstitut som tidigare varit kritiska till utvecklingen i Polen, har nyligen räknat upp sin prognos för den polska ekonomins tillväxt under 2017 från 3,0 till 3,3 %.

 

–        Dziennik Gazeta Prawna har ställt frågor till ett antal analytiker om deras förväntningar. De väntar 4 % tillväxt i år och nästa år och att arbetslösheten i år sjunker till drygt 6 %, vilket bidrar till en stark privat efterfrågan. Inflationen väntar de inte skall ”nå mycket över” Centralbankens tröskelvärde mot slutet av nästa år.

–        En liknande enkät av Partiet indikerar att räntorna väntas ligga fast även 2018.

 

 

AKTUELLA NOTISER JUNI 2017 

Vita Huset har bekräftat att president Trump besöker Polen i anslutning till mötet med G20-ledarna i Hamburg. Besöket planeras till den 6 juli. Från polsk sida prioriteras frågor kring ekonomi och säkerhet.

Budget med optimism

Regeringen har fastställt kriterierna för nästa års budget. De präglas av fortsatt optimism om den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten väntas bli 3,8 %, inflationen 2,3 % och arbetslösheten 6,4 %. En stark privat konsumtion och ökande offentliga investeringar – stödda av EU-bidrag – ses som de främsta drivkrafterna i ekonomin.

Lönerna ökar med 4,7 % under 2018 mot 4,8 % under 2017 och 3.6 % förra året. I kombina-tion med de nya barnbidragen leder det till förväntningar om en real ökning av den privata konsumtionen om 4 % under budgetåret 2018.

Ökade momsintäkter

Under helåret 2017 väntas momsintäkterna öka till PLN 140 -150 miljarder, eller med 15 – 20 % jämfört med 2016 enligt olika beräkningar. Med fortsatt effektivisering av momsuppbörden och fortsatt tillväxt i ekonomi och konsumtion väntas momsintäkterna bidra med närmare PLN 170 miljarder till statskassan nästa år.

De sammanlagda inbetalningarna av skatter och avgifter till statskassan ökade med 21 % under januari – april enligt finansdepartementet. Den nya bankskatten inbringade PLN 1,4 miljarder under perioden

”Soft Brexit” skulle gynna Polen

Om det brittiska valet leder till en mjukare attityd i de kommande utträdesförhandlingarna skulle det gynna Polen menar bl.a. finansminister Morawiecki. Polen är ett av EU:s medlemsländer som kommer att beröras mest av det brittiska utträdet, för sysselsättning, arbetskraftsrörlighet och handel.

Oklarheter om en folkomröstning

Tankarna om en modernisering av den polska konstitutionen från en intervju med PiS´ partiledare Jarosław Kaczynski har nu lett till att statschefen konkretiserat tankarna till ett förslag om en folkomröstning den 11 november nästa år. Däremot är det ännu oklart vad folkomröstningen skall handla om. Premiärminister Szydło vill att konstitutionen skall garantera en given pensionsålder för medborgarna och stöd för familjerna Finansministern tycker inte att frågan om ett inträde i eurozonen bör tas med i omröstningen. Presidenten vill ha svar på ett antal olika frågor, både sådana som normalt täcks av en konstitution som presidentens makt och roll och andra som rätten till en viss fastställd pensionsålder. Han föreslår också att man samtidigt utlyser en folkomröstning om andra frågor, exempelvis medborgarnas inställning till att ta emot flyktingar.

Oppositionen motsätter sig en ”modernisering av konstitutionen”.

Spänd relation till EU

Polen och Ungern accepterar inte den gemensamma EU-överenskommelsen om att dela på ansvaret för de flyktingar som sökt sig till EU.

Polen överväger att ta frågan till EU-domstolen och att på hemmaplan göra den till en del av den aviserade folkomröstningen.

Kommissionen har beslutat att med rättsliga medel driva frågan vidare mot Polen, Ungern och Tjeckien som vägrar att ta emot sina andelar av den överenskomna kvoten av flyktingar, För Polens del rör det sig om 6 200. Konsekvensen för de tre länderna väntas bli att straffavgifter döms ut.

PiS står fortsatt starkt

I två aktuella opinionsmätningar behåller PiS sin starka ställning hos väljarna, som vanligt med vissa skillnader i mätningarna.

Stark ekonomi

Optimism i företagen

Konsultföretaget EY redovisar i en studie att närmare 50 % av de tillfrågade utländska företagen väntar att Polens attraktivitet för utländska direktinvesterare kommer att öka, bara 20 % har motsatta förväntningar. Polens konkurrensfördelar i jämförelse med övriga EU-länder är främst arbetskraftskostnaden (45 %), arbetskraftens kompetens (43 %) och potentialen för produktivitetsökningar (31 %). Som negativa faktorer nämns främst bristande stabilitet ifråga om den förda politiken, den sociala och ekonomiska miljön samt svårförutsägbara regelverk.

Nya gasleveranser

Regeringarna i Polen och Danmark har undertecknat en principöverenskommelse om ett gemensamt gasledningsprojekt, Baltic Pipe, som skall transportera naturgas från Norge och Nordsjön till Polen. Kapaciteten planeras till 10 miljarder m³ årligen och skall kunna tas i drift under år 2020. Norge är tillsammans med Qatar viktiga alternativ för Polen till leveranserna av naturgas från Ryssland. En första last av gas från USA har kommit till terminalen i Świnoujście.

Tips för vetgiriga

Några hemsidor för den som söker ytterligare ekonomiska fakta för att följa utvecklingen i Polen:

http://www.mapadotacji.gov.pl/en

som på ett åskådligt sätt visar regionala och lokala investeringar i Polen med stöd av EU-fonderna

 

https://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_en

Warszawa-börsens hemsida

 

http://stat.gov.pl/en/poland-macroeconomic-indicators/

Polska statistikmyndigheten ger makroekonomiska data

 

http://stat.gov.pl/en/topics/national-accounts/quarterly-national-accounts/flash-estimate-of-gross-domestic-product-in-the-1st-quarter-of-2017,1,17.html

Polska statistikmyndigheten följer den aktuella ekonomiska utvecklingen

 

http://stat.gov.pl/en/topics/business-tendency/business-tendency/business-tendency-survey-in-industry-construction-trade-and-services-2000-2017,1,2.html

Polska statistikmyndigheten analyserar utvecklingen inom olika näringslivsgrenar