AKTUELLA NOTISER MAJ 2018

PiS presenterar en valplattform

Inför höstens lokalval (som följs av parlamentsval 2019 och presidentval 2020) har regeringspartiet presenterat ett program som bl.a. innehåller:

Ökad press från Bryssel

Samtalen med Kommissionen mot bakgrund av Polens kritiserade förändringar av rättsystemet förs i en bättre anda än tidigare, samtidigt som pressen ökar på Polen mot bakgrund av budgetförhandlingarna för nästa budgetperiod 2012-2017. Några faktoret som påverkar Polens bidragsmöjligheter:

Vägen till en antagen EU-budget är lång. Mycket talar dock för minskade intäkter för Polen som under tidigare budgetperioder varit en av de absoluta vinnarna

Stark ekonomiska tillväxt

Tillväxten i den polska ekonomin har under flera år varit stark och stabil, med en kombination av goda tillväxtsiffror och låg inflation. Inga tecken på avmattning rapporteras för 2018, däremot finns analytiker som talar om en väntad cyklisk utveckling, att en avmattning nu kan väntas efter de goda åren.

EU har första dagarna i maj höjt prognosen för 2018 till 4,3 % tillväxt (+ 0,1) och för 2019 till 3,7 % (+ 0,1). Utvecklingen för 2019 förväntas bli ”stabil”. Drivkrafterna för 2018 är som tidigare konsumtion och investeringar understödda av ökande löner, konsumenternas positiva förväntningar och EU:s strukturfonder.

2018 2019
GDP growth (%. y/y) 4,3 3,7
Private consumption 4,1 3,4
Public consumption 3,7 3,1
Gross fixed capital formation 8,7 5,3
Exports 7,3 6,2
Imports 8,4 6,3

 

Världsbanken väntar i en aktuell kommentar att tillväxten i år blir 4,2 % (+ 0,2) och falla till 3,7 % 2019 (+ 0,2) och till 3,5 % 2020 (+ 0,4).

EBRD väntar i sin aktuella prognos att tillväxten under 2018 blir 4,0 % (+ 0,6 mot novemberprognosen) för att sedan sjunka till 3,3 % 2019.

Standard & Poor´s har nyligen bekräftat Polens rating till BBB+ och höjt bedömningen från ”stable” till ”positive”.

Effektivare skatteuppbörd

Finansministeriet räknar med att skatteuppbörden under 2018 kommer att öka med drygt PLN 10 miljarder och med ytterligare PLN 6 miljarder 2019. Det är resultatet av ett effektivare skattesystem som skall minska skattebedrägerier, regler som hindrar ”aggressiv skatteplanering” samt förbättrade skattekontroller och -uppbörd.

Rekordlåg arbetslöshet

Enligt Eurostat var arbetslösheten i Polen 4,4 % i mars, den sjunde lägsta siffran bland de 28 EU-länderna. Tjeckien hade den lägsta arbetslösheten och Sverige kom på plats 14 enligt Eurostats mätning.

Ombudsman för näringslivet  

Den polska regeringen aviserar en ombudsman för näringslivet, i första hand för de mindre företagen. Ombudsmannen skall ta tillvara företagens intressen inom ramen för en ”konstitution för företagen” som skall göra det lättare att starta och driva företag. Regelverket bakom ombudsmannen bygger på att alla företagare förutsätts vara ärliga och att tvister, om de uppstår, skall lösas så att det gynnar företagen. Några av de förenklingar som introduceras: företag behöver inte registreras om inkomsterna är mindre än halva den polska minimilönen, nystartade små företag behöver inte betala sociala avgifter under de första sex månaderna och kan sedan under två år betala reducerade avgifter.

Nya regler för ekologiska livsmedel

Polen har en tradition av att producera och marknadsföra ekologiska livsmedel. Från 2021 införs nya regler för odling och hantering baserade på gemensamma EU-regler. De nya reglerna väntas förenkla för företagen genom att belöna dem som visat sig följa regelverket och uppfattas som en morot för polska företag på en marknad som är i stark tillväxt. Den polska marknaden för ekologiska livsmedel växer enligt en rapport med 20 % per år.

Fortsatt brytning av brunkol

Miljöministern har förlängt licensen för brytning av brunkol i Bełchatów-fälten. Det innebär fortsatt brytning, men ingen utvidgning av dagbrottens omfattning. Licensen är viktig för energikoncernen PGE som genom denna kolproduktion svarar för 20 % av Polens elförsörjning.

Intresse för vindkraft, men inte för en gasledning

Energikoncernen Orlen noterar ett stort intresse bland anbudsgivare för att investera i en vindkraftspark offshore i Gdanskbukten. 20 företag har lämnat anbud på tekniska lösningar för investeringen som skall producera 1 200 MW. En annan investering i samma vatten, Nord Stream 2, möter fortsatt motstånd i Polen. Trots att den polska konkurrensmyndigheten UOKiK uttalat sig mot projektet går ryska Gazprom och de företag som medverkar i finansieringen vidare med projektet. UOKiK dömer därför Gazprom och fem finansföretag att betala en straffavgift

Alternativa gasleveranser

Den polska gas- och oljekoncernen PGNiG fortsätter expansionen i norska gasfält och räknar med att öka utvinningen kraftigt. Inom fem år räknar företaget med att utvinna 2,5 – 3,0 miljarder m³ årligen. Leveranserna till Polen och framtida kunder väntas ske genom den projekterade gasledningen Baltic Pipe som skall dras via Danmark.

Satsning på elbilar

Regeringens program för elfordon förutsätter att 7 000 laddningsstationer skall installeras i Polen. Nu finns det närmare 500, varav flertalet används för bussar. Warszawa gör en stor satsning med 140 nya elbussar före slutet av nästa år.

För den traditionella fordonsindustrin i Polen noteras rekordtillväxt. Publicerade prognoser tyder på att 2018 ger ett ”all time high” både vad gäller produktion och export

 

 

AKTUELLA NOTISER APRIL 2018

Moln på PiS himmel

Kritiken har länge varit stark från omvärlden mot regeringens förändring av rätt och rättssystem som påverkar vitala delar av det polska samhället. EU ser detta som ett hot mot demokrati och grundläggande EU-principer. Trycket är starkt från EU att Polen måste göra förändringar. Den polska regeringen har sökt att argumentera för att åtgärderna är legitima. Den ”vitbok” som regeringen presenterade för Kommissionen ”utgör inget svar på Kommissionens rekommendationer” enligt mottagaren.

Regeringen har backat på några punkter vad gäller rättssystemet och hävdar att man nu är på väg att lösa tvisten.

Svaret från Bryssel väntar.

Denna internationella kritik har inte nämnvärt påverkat väljarnas stöd för regeringspartiet och regeringen, som sedan regeringstillträdet haft en klar majoritet i väljarundersökningar.

Av andra skäl har förtroendet för regeringen nu minskat enligt två färska opinionsundersökningar.

I en mätning i slutet av mars tappade PiS 12 procentenheter, till 28 %.

De båda tänkbara samarbetsparterna PO och Nowoczesna har nu tillsammans i stort sett samma väljarstöd som PiS. Om man i oppositionen räknar samman PO, Nowoczesna, PSL och Förenade vänsteralliansen är övertaget för oppositionen tydligt, 47 % mot 32 % för PiS.

Huvudskälet till att partiet tappar i förtroende är att Beata Szydło mot slutet av sitt uppdrag som regeringschef gav regeringskollegor substantiella bonusar och höjde lönerna för regeringen närstående högre tjänstemän och chefer för statliga företag. PiS hade som en huvudpunkt på sin valplattform att motarbeta korruption och städa upp i gamla strukturer.

Den kris som detta skapat i regeringspartiet vill partiledaren lösa genom återställning av löner och återbetalning av bonusar.

Valkampanjer

Val till lokala församlingar och ledare sker under hösten i år, parlamentsval 2019 och presidentval 2020. Den senaste utvecklingen skärper kraven på regeringspartiet PiS som väntas satsa resurser och göra utspel för att attrahera mittenväljare. Här spelar ”freden med Europa” en större roll än den gör för partiets hittillsvarande kärnväljare. Uttalanden från Jarosław Kaczynski tyder på en insikt om detta, att kompromisser och eftergifter krävs.

Förstärkningar för de sociala programmen med barnbidrag och bostadsprogrammet ”Mieszkanie plus” diskuteras. Bostadsprogrammet stärks, 2 000 lägenheter är under produktion med första inflyttning under andra kvartalet i år och 25 000 är på planeringsstadiet.

Oppositionen ser möjligen ljusare på framtiden just nu. Det liberala mittenpartiet Nowoczesna, som hade stora framgångar under det förra parlamentsvalet, men som senare förlorat mark, har inlett samtal med Medborgarplattformen om valsamverkan. Även PSL och Förenade Vänsteralliansen har inbjudits till samtal. 2

Gasdistribution

I Bryssel diskuteras nu ett förslag till reglering av tredje lands gasledningar till och genom EU-medlemmars territorier. Syftet är att få större förutsägbarhet och långsiktighet samt bättre konkurrens på gasmarknaden inom EU. Nord Stream 2, som skall leverera rysk gas till Tyskland via Östersjön, ägs och styrs nu av ryska Gazprom. Om den föreslagna EU-regleringen blir verklighet skulle det ensidiga ryska inflytandet minskas.

Kärnkraft – igen

Den dåvarande regeringen beslutade 2009 att satsa på produktion av kärnenergi och att förutsättningarna skulle utredas, teknologiskt och kostnadsmässigt. Preliminära kontakter togs också med tänkbara leverantörer och finansiärer. Planerna sköts på framtiden i flera steg. Den japanska olyckan i Fukushima, sjunkande energipriser och en förväntad inhemsk skiffergasproduktion bidrog till att det politiska intresset minskade.

Nu har PiS-regeringen aktualiserat frågan och aviserar nya beslut före årets slut. Skälen till det nyväckta intresset är både miljömässiga och energipolitiska. Målet är att bygga tre reaktorer i tre steg, en vart femte år med början 2029 till en uppskattad sammanlagd kostnad om PLN 70-75 miljarder. De tre reaktorerna skall 2040 kunna producera 4,5 – 5 GW.

Pensionsreform granskas

Den föreslagna pensionsreformen PPK – Pracowniczy Plan Kapitałowy, som både skall vara förmånlig för anslutna pensionärer och arbetsgivare och stärka den polska kapitalmarknaden, granskas nu av polska remissinstanser. Tillströmningen av nya pensionärer efter den införda sänkningen av pensionsåldern (från oktober 2017) är fortsatt stor och ökande. Under de första två månaderna i år ansökte 80 000 nya pensionärer om pension enligt de nya reglerna.

Enligt regeringens förslag skall 11 milj. personer täckas av planen. PLN 6 miljarder i beräknade inbetalningar årligen från 2019, fullt utbyggt 2021 PLN 15 miljarder, skulle betyda ett tydligt tillskott till den polska kapitalmarknaden. Finansieringen skall ske av arbetsgivaren med 2 % av lönesumman (avdragsgill från beskattningssynpunkt) och med 1,5 % av löntagaren. Staten skjuter till PLN 240 årligen och en ”välkomstbonus” om PLN 250.

Erfarenheter av söndagsstängda butiker

Stödet för de nya reglerna om söndagsstängda butiker ökar bland konsumenterna, även om erfarenheterna hittills är mycket begränsade. Enligt IBRiS stöds beslutet av 52 % av de tillfrågade, 41 % är uttalat negativa. Kritiken är störst på landsbygden och bland vänstersympatisörer. 97 % av PiS´ sympatisörer stöder beslutet. En väntad effekt av stängningen är att näthandeln är vinnare. Återigen med reservation för det svaga underlaget: 20 % ökning jämfört med jämförbar tid för ett år sedan.

Arbetare behövs

Arbetslösheten i Polen sjönk även i februari enligt Eurostat som anger den till 4,4 % mot 5,2 % för ett år sedan. Det ger Polen en sjundeplats bland medlemsländerna (Sverige på plats 15 med 6,2 % enligt samma källa, Tjeckien och Tyskland har den lägsta arbetslösheten):

En mer negativ utveckling är den mer blygsamma minskningen av arbetslösheten bland unga polacker. Minskningen förra året var bara 0,1 procentenheter till 14,5 %. Flera faktorer bidrar till detta: nivån på minimilönerna för unga anses göra det mindre intressant att anställa unga, 3

många väljer att fortsätta sina studier, yrkesutbildningen släpar efter och ses inte av alla som attraktiv samt att skattesystemet behöver anpassas för låginkomsttagare.

Beräkningar av Institutet för Strukturstudier, IBS visar att 100 000 kvinnor lämnat arbetsmarknaden efter att barnbidragen infördes, vilket skulle motsvara antalet lediga platser på arbetsmarknaden. Enligt IBS och OECD är det främst lågavlönade kvinnor som lämnar arbetsmarknaden för att stanna hemma.

Som motvikt skulle Polen kunna öka invandringen. Här klagar dock arbetsgivare på en betungande byråkrati som minskar incitamentet att anställa invandrare som dessutom inte alltid har de kvalifikationer som krävs.

Enligt regeringskällor kom mellan 1,2 – 1,5 miljoner ukrainare till Polen för att arbeta inom ramen för en särskild tillståndsgivning. De utgör en viktig resurs för det polska näringslivet, samhället och ekonomin.

Ekonominotiser

– regeringen aviserar ytterligare skärpningar för att minska momssvinnet. En åtgärd är att införa krav på elektroniska kassaregister

– flera analytiker höjer prognosen för ekonomins tillväxt. Den österrikiska banken Raiffeisen, som är aktiv i Polen, höjer sin prognos från 4,1 till 4,6 % för 2018. Moody´s höjer sin prognos från tidigare 3,5 till 4,3 % för helåret. Fitch höjer sin prognos för 2018 från 3,6 % tillväxt till 3,9 %

– 78 % av Polens företag som handlar med omvärlden väntar att deras omsättning skall öka under 2018 enligt banken HSBC.

– Polens export ökade med 10,2 % förra året, räknad i euro. KUKE, Polens motsvarighet till EKN, väntar en avmattning av exporten under 2018 och anger 6 -7 % som ett realistiskt värde

– inflationen sjönk i februari till 0,8 % enligt centralbanken. Räknat på KPI var inflationen samtidigt 0,7 % enligt Eurostats mätning och 1,4 % enligt GUS

Flera miljöbussar

Nu finns 90 eldrivna och 350 gasdrivna bussar i drift i Polen, i första hand i stadstrafik. Poznan skall köpa 21 eldrivna bussar i en aktuell upphandling. Warszawa utvärderar två offerter på sammanlagt 80 gasdrivna bussar. Konkurrenter i denna upphandling är polska Solaris och tyska MAN. Samtidigt skall en upphandling av gas och gasstationer för bussarna i Warszawa göras för de kommande tio åren.

40 miljoner passagerare

Ökningen av flygtrafiken i Polen var 18 % 2017 och en fortsatt ökning väntas i år då 45 milj. passagerare väntas passera polska flygplatser, 16 milj. av dem Warszawa.

AKTUELLA NOTISER MARS 2018

Staten och näringslivet

I det kommunistiska Polen spelade staten en dominerande roll i näringslivet. Även utrikeshandeln var en statlig angelägenhet.

Den privata sektorn var liten och reglerad.

Efter kommunismens fall fick marknaden denna roll. Statens ägande minskande genom en fortlöpande privatisering. Västföretag välkomnades som investerare och ägare med få undantag. Den privata sektorn blev drivkraften i den ekonomiska tillväxt som gav köpstarka konsumenter. Staten gav spelregler och stöd, den naturliga rollen i en marknadsekonomi.

Dagens regering vill ge staten en starkare roll, åter som ägare av företag och genom stöd och bidrag till företag genom investerings- och exportfrämjande, med stöd till entreprenörer och till forskning och utveckling.

En rad nya investeringar har gett staten en dominerande ställning i flera sektorer. Det är inte fråga om förstatligande, utan om förvärv och fusioner på marknaden – en ”återpolonisering”.

Den nye regeringschefen talar om vikten av polska företag med storlek och styrka. Han ser Sydkorea som en förebild med sina privatägda chaebols där stat och näringsliv interagerar.På så sätt skall det polska inflytandet stärkas och styrka skapas i företagen.

EU lyssnar?

Den polska regeringen söker förståelse för de reformer av rättsväsendet som väckt stark internationell kritik, inte minst från EU och från flertalet av medlemsländerna. Det sker på bilateral nivå genom samtal med regeringar och det skedde i Bryssel den 8 mars då premiärminister Morawiecki överlämnade en ”vitbok” som på 94 sidor för fram de polska argumenten. Kommissionen lyssnar, men väntas inte acceptera den polska politiken som man anser hota rättssystemets funktion och oberoende och strida mot EU:s grundprinciper.

Stöd för kopplingen mellan EU-bidrag och rättssystemets funktion

Den statliga pressagenturen PAP refererar till källor i Bryssel och säger att flertalet av EU:s medlemsländer stöder kopplingen mellan bidrag från EU:s budget och hur EU:s grundläggande principer följs. Även Polen gör det, men hävdar att bedömningen måste göras ”på mycket objektiv grund

Avverkningen slutar

Från EU-domstolen har i ett uttalande nyligen fastställt att avverkningen i den polska urskogen Białowiesa strider mot EU:s regler och skall upphöra. Avverkningen initierades för tre år sedan av den dåvarande miljöministern. Nu hörs mer förstående tongångar från miljöminister Henryk Kowalczyk.

Internationell kritik, men fortsatt väljarstöd

Regeringen möter kritik inte bara från den inhemska oppositionen utan också från omvärlden för en rad åtgärder som ses som hot mot ett oberoende rättssystem och självständiga medier; demokratiska grundprinciper är i fara. Kritiken kommer både från regeringar och internationella organ. 2

Samtidigt får landets ledning och regeringspartiet fortsatt stöd i väljarundersökningar. Medborgarna ser också i enkäter positivt på utvecklingen, i synnerhet den förväntade ekonomiska utvecklingen.

Polen, en ekonomisk zon

För att stötta och uppmuntra start av privata företag i den nya polska ekonomin etablerades ett system med särskilda ekonomiska zoner i olika delar av Polen under 1990-talet. De företag som startade tillverkning och verksamhet i zonerna fick skattefördelar och praktisk hjälp med tomtmark, el och vatten etc. Under förhandlingarna med EU om medlemskap beviljades Polen undantag för de ekonomiska zonerna. Tillstånden för de nu 14 zonerna sträcker sig till 2026 och kan inte förlängas.

Som alternativ till dessa zoner introduceras från och med innevarande kvartal ett nytt stödprogram. Syftet med det nya programmet är, som tidigare, att locka företag till regioner med särskilda behov och att attrahera företag som utvecklar nya produkter och idéer. För företagen finns i första hand möjlighet till skattereduktion och bidrag från EU:s regionalfonder.

Företag som vill veta mer om förutsättningarna rekommenderas att kontakta etablerade revisionsföretag eller konsulter med god lokal kännedom.

Nytt pensionssystem

Regeringen har lagt fram ett tidigare aviserat förslag om ett nytt pensionssystem – Pracowniczy Plan Kapitałowy – PPK som skall vara obligatoriskt för arbetsgivaren och till del frivilligt för den anställde. Regeringen räknar med stor anslutning även från de anställda, varför den sammantagna effekten på sikt blir stor också på den polska kapitalmarknaden. Även här gäller rekommendationen att kontakta det lokala revisionsföretaget eller skatteexperten för information och råd.

Ny arbetsmarknadsreglering aviserad

Regeringen kommer inom kort att lägga fram en ny lag som skall reglera relationerna mellan arbetsgivare och anställda. Självanställning skall i fortsättningen vara möjlig endast för vissa specialister. Kontrakt mellan arbetsgivare och uppdragstagare som innebär anställning skall bli huvudregeln. Detaljer har aviserats.

Stängda butiker

Premiären för söndagsstängda butiker var den 11 mars. Den nya lagen gäller alla butiker utom bensinstationer, butiker på flygplatser och järnvägsstationer, postkontor, bagerier och konditorier samt blomsteraffärer. Ett annat undantag betyder att många små butiker ändå kan hållas öppna – om bara ägaren arbetar får butiken hålla öppet. I år skall butikerna vara stängda två söndagar i månaden, nästa år tre dagar och 2020 alla sön- och helgdagar utom sju.

Ekonominotiser

– EU har höjt prognosen för ekonomins tillväxt i Polen med 0,4 till 4,2 % för 2018. Under 2019 väntas tillväxten bli 3,6 %

– PMI sjönk i februari för tredje månaden i följd

– Enligt arbetsmarknadsministeriet var arbetslösheten 6,8 % i februari, samma som i januari, men 1,6 procentenheter lägre än samma tid förra året.

– I mars 2015 sänkte Centralbanken referensräntan med 0,5. Den har varit oförändrad sedan dess och ändrades inte heller vid månadens möte i bankens monetära kommitté

– EU:s harmoniserade konsumentprisindex HICP för januari ökade enligt Eurostat med 1,6 %, konsumentprisindex enligt GUS samma månad med 1,9 %

AKTUELLA NOTISER FEBRUARI 2018

Butiker stängs

Presidenten har nyligen undertecknat en lag som får direkta effekter för polska konsumenter. Från den första mars i år kommer polska butiker att vara stängda en dag i månaden. Nästa år kommer butikerna att få stänga tre dagar i månaden och 2020 vara öppna endast sju sön- och helgdagar under hela året. Näthandel, bensinstationer, bagerier, apotek och blomsteraffärer är än så länge undantagna från regeln

Några åtgärder kan väntas från företagen. Diskussioner förs inom den polska dagligvaruhandeln, exempelvis om att hålla öppet längre tid under fredagar och lördagar och att stänga först vid midnatt på centrala lägen inför veckosluten. De nya reglerna gynnar näthandeln som redan är på kraftig uppgång i Polen. Även dagligvaruhandeln kan väntas marknadsföra detta alternativ. Som exempel nämns ”black shops”, utställningar där kunden ser varorna, men beställer via nätet med en app även på söndagar. Det är inte uteslutet att

butiksägare kommer att minska sin personal beroende på effekterna av de kortare öppettiderna

Ansvaret för att förbudet följs läggs på den polska yrkesinspektionen Państwowa Inspekcja Praca. ”PIP kommer att genomföra kontroller i den omfattning som man anser vara befogat” säger myndighetens talesperson.

Antalet butiker minskar i Polen. Förra året stängde 12 000 butiker för gott. Främst drabbades dagligvaror och kläder. Den ökande näthandeln anges som främsta orsak.

Den nya regeringen prioriterar ekonomin

Ekonomin är mycket i fokus och utvecklingen spelar regeringen i händerna. Tillväxten slår rekord och målet är att behålla en god tillväxt utan besvärande inflation. Statens ekonomi är stark och budgeten för 2018 antogs nyligen som lag med betryggande siffror för budgetunderskott och väntad tillväxt (3,8 %).

Statens roll i näringslivet är tydlig, samtidigt som det privata näringslivets roll betonas och skall stödjas genom förenklingar för företagen vad gäller etablering och drift.

Den nye regeringschefens egen roll stärks jämfört med sin företrädares, i synnerhet i ekonomiska frågor. Flera centrala, statliga företag läggs under premiärministerns direkta ansvar. Han får också det yttersta ansvaret för byggsektorn inklusive den politiskt viktiga reformen ”Mieszkanie Plus” – det system för subventionerade bostäder som är under introduktion. Regeringen har nyligen fattat beslut om att ta fram 10 000 bostäder inom ramen för programmet under de kommande 20 månaderna.

Underlaget för momsintäkterna ökade under 2017 genom stärkt ekonomi. Tillsammans med en skärpt skattekontroll och effektivare momsindrivning gav momsen ett mycket positivt bidrag till statskassan. De sammanlagda momsintäkterna för varor och tjänster steg under året med 23 % till PLN 157 miljarder.

Konsumtionen väntas öka även under 2018 och bidra till skatteintäkterna. Stora förväntningar knyts också till det nya momssystem, som skall börja introduceras under andra halvåret i år.

Statistikmyndigheten GUS har publicerat jämförelsetal mellan helåren 2015, 2016 och 2017. De visar en fortsatt stark ekonomi, med större tillväxt förra året än vad tidigare prognoser visade.

Centralbanken, som lämnade räntorna oförändrade även i februari, har publicerat ett ”bokslut” med kommentarer till det ekonomiska läget:

– kapacitetsutnyttjandet är högt i det polska näringslivet. Det gäller främst byggindustrin, tjänstesektorn, transportsektorn och verkstadsindustrin

– efterfrågan på arbetskraft ökar och ses som en trång sektor i ekonomin

– närmare 40 % av företagen rapporterar att de avser att öka investeringarna under 2018. Stora investeringar rapporteras även för den offentliga sektorn, men de är samtidigt beroende av inflödet av EU-fondmedel.

– priserna på insatsvaror ökar. Samtidigt rapporterar företagen svårigheter att öka sina försäljningspriser beroende på konkurrensläget. Det sätter i sin tur press på företagens likviditet och leder till ökad efterfrågan på krediter.

Polen tog emot € 13miljarder i utländska investeringar förra året, vilket gav andra platsen i EU. 335 projekt finansierades, varav 95 i byggsektorn, 73 i ICT och 49 i fordonsindustrin. Drygt 85 000 arbetstillfällen skapades, det bästa resultatet i EU

Kommentarerna från ekonomiska analytiker är fortsatt positiva. Kommissionen skriver exempelvis upp förväntan på tillväxten under 2018 med 0,6 från en tidigare prognos till 3,8 %. För 2017 var kommissionens senaste prognos 4,2 % (mot realiserade 4,6 %)

Arbetskraftsbrist

Bristen på kvalificerad arbetskraft är ett ökande problem för det polska näringslivet, på sikt också för den polska ekonomin. Efter Polens inträde i EU, såg många möjligheten att skapa sig en bättre ekonomisk framtid i andra medlemsländer, främst i England och Tyskland. Den polska ekonomin och arbetsmarknaden har sedan dess förändrats. Den senaste noteringen från Eurostat ger en arbetslöshet så låg som 4,4 % i Polen (att jämföras med EU-genomsnittet samma tid, 7,3 %). För att minska problemet med arbetskraftsbristen har särskilda möjligheter redan tidigare skapats för ukrainska medborgare att arbeta i polsk industri och jordbruk med särskilda arbetstillstånd. Nu räcker inte inflödet av ukrainska arbetare utan regeringen har initierat arbetskraftsinvandring från Belarus och även från asiatiska länder.

Arbetsgivare klagar samtidigt på att förändrade regler vid årsskiftet har gjort det svårare att få de arbetstillstånd som krävs.

Migrationen är på väg att nå balans, åtminstone mätt i transfereringar av pengar. Centralbanken anger i sin senaste beräkning att polacker sände hem PLN 4,34 miljarder och att ukrainare under samma period transfererade PLN 3,5 miljarder till sitt hemland.

En annan förhoppning hos regeringen är att unga, välutbildade polacker skall vara beredda att återvända till hemlandet efter Brexit och den osäkerhet som den brittiska politiken skapar. Många är dock väletablerade i sitt nya hemland med arbete, familj och socialt liv och det är osäkert i vilken omfattning de är beredda att bryta upp ännu en gång.

 

AKTUELLA NOTISER JANUARI 2018

Regeringen ombildad
Den väntade förändringen av Polens regering kungjordes av den nye regeringschefen Mateusz Morawiecki den 9 januari. Den blev större än väntat. För näringslivet är följande förändringar mest intressanta:
Ny finansminister är Teresa Czerwińska, professor i ekonomi med tonvikt på finansfrågor
Ny utrikesminister är professor Jacek Czaputowicz. Han har en bred akademisk bakgrund med statskunskap och ekonomi.
Ny miljöminister är Henryk Kowalczyk efter Jan Szyszko
Jadwiga Emilewicz är minister för entreprenörskap och teknologi, tidigare viceminister för utveckling
Andrzej Adamczyk är minister för infrastruktur, tidigare infrastruktur- och byggnadsminister
Jerzy Kwieciński är minister för investeringar och utveckling, tidigare viceminister för utveckling
Regeringsombildningen markerar bl.a. vikten av ekonomi och näringsliv och kontakter med marknaden och med omvärlden.
Ekonomiska effekter
Polen varit mycket framgångsrikt i förhandlingarna med EU om att få tillgång till de gemensamma sammanhållningsfonderna, cohesion funds, vilket haft stor betydelse för Polens ekonomi. Inte minst gäller det infrastrukturutvecklingen. Vid årsskiftet hade Polen kontraktsbundit drygt 50 % av anslagna medel för perioden 2014-2020 (sammanlagt € 86 miljarder för hela budgetperioden).
Det kan inte uteslutas att Polens hittillsvarande motsträvighet vad gäller tolkningen av den gemensamma politiken och de kritiserade förändringarna av rättssystemet, åtminstone informellt, kommer att påverka kommande EU-budgetförhandlingar.
På kort sikt väntar dock tillfrågade ekonomer och analytiker inga större ekonomiska effekter av kritiken från EU.
MiFID 2- anpassning
Polen har antagit en lag om att införa de förnyade EU-regler – Markets in Financial Instruments Directive – som avser att skapa lika villkor på finansmarknaderna. Kraven på att offentliggöra positioner, bud och transaktioner ökar och investerarskyddet stärks. Fler typer av finansiella instrument och metoder för handel med finansiella instrument omfattas. Finansinspektionen KNF, har utarbetat preliminära regler för att underlätta introduktionen, den slutliga implementeringen väntas vara klar i mars/april
Stödet för regeringen ökar
De senaste opinionsundersökningarna (som gjordes före bytet av premiärminister och före regeringsombildningen) visar ett fortsatt starkt stöd både för regeringen och för regeringspartiet. I en undersökning från Kantar Public stöder 43 % regeringen som man anser gör bra ifrån sig. De kritiska utgjorde i samma mätning 44 %.

Gästarbetare i Polen
Vid årsskiftet arbetade 250 000 icke-EU-medborgare i Polen med giltiga arbetstillstånd. Det helt övervägande antalet kommer från Ukraina, men även Belarus, Moldavien, Indien, Nepal, Turkiet, Armenien, Kina och Vietnam förekommer i statistiken vilket används i debatten om den EU-gemensamma migrationspolitiken.
Stöd från Norge
Efter en överenskommelse inom ramen för EEA, European Economic Area, får Polen € 810 miljoner från Norge för fortsatt a insatser på miljöområdet och för civilsamhället.
EBRD satsar på gröna projekt
The European Bank for Reconstruction and Development har nyligen etablerat en ram om € 350 milj. för investeringar i energi- och resurseffektivisering, förnybar energi, vatten och avloppshantering, främst avsedd för polskt, lokalt näringsliv.
Nytänkande i energipolitiken?
Energiminister Krzysztof Tchorzewski aviserar att Polen successivt skall minska sitt kolberoende. Det innebär, enligt energianalytiker, att Polen kan vara på väg mot ett genombrott i energipolitiken.
Satsning på elektromobilitet
2020 skall Polen ha 6 000 laddningsstationer, 400 snabbladdare samt 70 tankställen för gasdrivna fordon fördelade över ett trettiotal tätorter och längs de transeuropeiska transportkorridorerna. Allt enligt ett nytt lagförslag.
I förslaget aviseras också skattelättnader för el- och vätgasdrivna bilar utan tidsbegränsning och för hybridbilar från första kvartalet 2018 till slutet av 2020. För tjänstebilar med eldrift införs en 50 % avskrivningsmöjlighet.
Kritik mot nytt momsförfarande
Det system med delad moms, ”split system” som Polen beslutat införa från 1 juli i år för att effektivisera momshanteringen och för att motverka fusk, kritiseras nu för att missgynna småföretag. Det skulle vara särskilt tydligt för småföretag med svag likviditet eftersom de inte kan tillgodagöra sig momsintäkter förrän de fått ett formellt klartecken och att bankerna inte skulle vara villiga att ge kredit i avvaktan på att momsen klarerats.
Momsen utgör en viktig del av statens inkomster. Genom effektivare momshantering och bättre kontroll ökade intäkterna under förra året med i storleksordningen PLN 30 miljarder eller med 25 %. Det nya momssystemet väntas öka intäkterna ytterligare.
Euroinitiativ utan stöd
Ett antal etablerade polska ekonomer har i ett öppet brev till premiärminister Morawiecki argumenterat för en ny analys av förutsättningarna för en polsk anslutning till eurosamarbetet. Den nye regeringschefen har en kvalificerad bakgrund från finanssektorn, bl.a. som chef för en av Polens största banker och som ekonomisk rådgivare till Medborgarplattformens dåvarande premiärminister, Donald Tusk. Därmed borde han enligt initiativet vara beredd till ett nytänkande.

Andelen väljare som är positiva till euron som polsk valuta är dock fortfarande liten. Enligt en aktuell enkät anser 47 % att euron skulle vara negativ för Polen och 49 % att den skulle vara negativ för ekonomin.
Premiärministerns kommentar: frågan är inte aktuell för Polen och valutaunionen är inte optimal till sin karaktär.
Ekonominotiser:
– 13 % eller 1.5 miljoner av Polens förvärvsarbetare har minimilön, i år höjd till brutto PLN 2 100 per månad eller PLN 13,7 per timme
– inflationen i december var 2 % enligt GUS, en ökning med 0,2
– detaljhandelns försäljning ökade med drygt 10 % på årsbasis i november, men minskade med 1,3 % under månaden
– enligt svaren på enkäter till ekonomer och analytiker genom Rzeszpospolita väntas tillväxten under 2018 nå 3,8 %, arbetslösheten 6,1 % och konsumentprisindex 2,45 % på årsbasis. Nationalbanken höjer räntan tidigast under fjärde kvartalet 2018 (behölls

AKTUELLA NOTISER DECEMBER 2017

Ny regeringschef

Beata Szydło har avgått som premiärminister, men stannar kvar i regeringen som kommer att ledas av Mateusz Morawiecki, hittills vice regeringschef, finans- och näringsminister. Beata Szydło blir vice premiärminister. Frågorna om vilka andra ministrar som kommer att få förändrade uppgifter får svar först i början av nästa år när Mateusz Morawiecki väntas meddela förändringar. Än så länge stannar samtliga regeringsmedlemmar på sina poster.
Den nye regeringschefen är född 1968 och har en bred universitetsbakgrund från Polen Tyskland, Schweiz och USA. Han är född i en politiskt aktiv familj. Fadern, Kornel Morawiecki var en av de drivande krafterna inom Solidarność. Fadern tillhör idag oppositionen i parlamentet, genom att han är en del av rörelsen Kukiź15.
Mateusz Morawieckis yrkeskarriär har haft tonvikt på ekonomi- och finansfrågor, i början inom den tyska centralbanken, senare på akademisk nivå. 1998 började han på Bank Zachodni WBK som han blev chef för 2001. Mateusz Morawiecki deltog även i Polens medlemskapsförhandlingar med EU.
Han blev medlem av PiS först 2016, efter att han 2015 inträtt i Beata Szydłos regering. Där har han haft en tung roll med ansvar för budget- och finansfrågor, ekonomisk politik och de för ekonomin så viktiga EU-fonderna. Morawiecki möts av positiva förväntningar från marknaden. Mot bakgrund av hans erfarenheter från de polska EU-förhandlingarna ställs även förväntningar på en bättre polsk relation till Bryssel.

Ny partiledare

Katarzyna Lubnauer vann den interna omröstningen om partiledarposten i Nowoczesna. Hon ersätter nu Ryszard Petru som bildade partiet så sent som 2015. Nowoczesna var framgångsrikt i parlamentsvalet samma år och fick då närmare 8 % av rösterna och 28 mandat i sejmen.§
Nowozcesna, som är en utbrytare från Medborgarplattformen, profilerar sig som ett liberalt parti för medelklassen, med ett socialliberalt program.

Polen inför Europadomstolen

Kommissonen har anmält Polen, Ungern och Tjeckien till Europadomstolen för ländernas vägran att följa det gemensamma beslutet från 2015 om att dela på ansvaret för 160 000 asylsökande för att avlasta Italien och Grekland. Polens kvot skulle vara 6 200.
Europaparlamentet kritiserar
Efter en intensiv debatt beslutade Europaparlamentet att rekommendera Kommissionen att inleda ett artikel 7-förfarande mot Polen som med föreslagna juridiska reformer anses riskera det polska rättsväsendet. Beslutet har en mer symbolisk betydelse eftersom parlamentet bara kan påverka opinionen, inte själva förfarandet.
Beslut om kritiserade reformer
Underhuset i parlamentet har nu röstat om de föreslagna och omdebatterade reformerna av det juridiska systemet.- Parlamentet ges ökat inflytande över tillsättningen av nya domare, inte justitieministern som i det tidigare förslaget som president Duda blockerade. Samtidigt minskas domarnas egen roll i det beslutande domarkollegiet. Därmed blir tillsättningen av domare en mer politisk fråga.

– Högsta domstolen ges rätt att i efterhand överpröva domar i lägre instans, 20 år bakåt i tiden.
– En disciplinnämnd och en överprövningsnämnd inrättas i Högsta Domstolen, att utses av senaten i parlamentet
– Pensionsåldern sänks för Högsta Domstolens domare, från 70 till 65 år.

Kritiken har varit och är stark från opposition, juridiska sakkunniga och internationella organ som Europarådets kommission för mänskliga rättigheter, Europaparlamentet och EU.
Protesterna riktar sig i första hand mot att reformerna anses strida mot konstitutionen och att de ökar det politiska inflytandet över rättssystemet i Polen.

Positiva signaler

OECD och andra bedömare skriver på nytt upp prognosen för Polens ekonomi. För 2017 höjer OECD prognosen från 3,6 % till 4,3 % och för nästa år till 3,5 %, mot tidigare väntade 3,1 %. Den privata konsumtionen ökar som en följd av transfereringar från staten, sänkt pensionsålder och att lönerna ökar. OECD vill se en skattereform och åtgärder som gör arbetsmarknaden mer attraktiv både för polska och utländska medarbetare för att motverka den negativa demografiska utvecklingen.
Organisationens analytiker väntar att inflationen i år når 1,9 %, nästa år 2,0 % och 2,7 % under 2019. Arbetslösheten fortsätter att sjunka och når 4 % 2019. Den är nu 6,6 % enligt GUS senaste rapport.
Centralbanken håller i sitt senaste räntebeslut fast vid prognosen att räntorna kan väntas ligga kvar på nuvarande nivå under hela 2018. Inflationen närmar sig referensnivån. Ett skäl till att centralbanken vill behålla räntan oförändrad är att banken anser att ekonomin behöver stimulans för att motverka en väntad avmattning.
Detaljhandelns omsättning ökade på årsbasis med 7,1 % i oktober enligt Eurostat, att jämföras med EU-genomsnittet om 0,9 %. Parlamentets väntade beslut om söndagsstängda butiker kommer att påverka omsättningen i detaljhandeln negativt, men samtidigt främja handeln på nätet. Från mars 2018 skall butikerna i Polen enligt förslaget vara stängda två söndagar i månaden.

Energinotiser

Andelen förnybar el i den polska energiförbrukningen är fortfarande låg, 2016 11,3 % enligt en aktuell rapport från GUS, lägre än under åren 2013-2015. De främsta skälen är de satsningar som gjorts och görs på anläggningar som baseras på kol. Vidare har de kommersiella villkoren för vindkraft förändrats genom nya regleringar. Prognoser nu säger att Polen får svårt att nå EU:s mål om 15 % förnybar energi 2020.
Den aktuella fördelningen på förnybara energislag enligt GUS´ rapport: vindkraft 55 %, biomassa 30 %, vattenkraft drygt 9 % biogas drygt 4 % och solenergi mindre än 1 %.

Satsningarna på skiffergas fortsätter att minska. En kombination av kritiserade regler och beskattning, sjunkande oljepriser och större tekniska svårigheter än väntat, har gjort att flertalet företag nu lämnat marknaden eller är på väg att dra ner på satsningarna som hittills inte gett kommersiellt intressanta resultat.

Nu är det jul igen

Den genomsnittlige polacken spenderar i år PLN 882 på julen. På mat, presenter och samvaro med släkt och vänner. Mera på presenter än på mat. Presenterna köps i sista minuten. Allt enligt två aktuella rapporter.

AKTUELLA NOTISER NOVEMBER 2017

Nytt parti

Den polska regeringen är formellt en koalition mellan det dominerande PiS och två små partier, Solidarna Polska, lett av justitieminister Zbigniew Ziobro samt Polska Razem. Jarosław Gowin som är vice regeringschef har nu ombildat Polska Razem till ett nytt parti, Porozumienie – Överenskommelse efter att sejmledamöter från två andra partier anslutit sig till Gowins gruppering. Det nya partiet ingår fortsatt i regeringsunderlaget.

Splittrad opposition
Trots allmänna uttalanden och enskilda utspel om samverkan och en gemensam plattform inför kommunalvalen nästa år är oppositionen fortsatt splittrad. Endast genom en valallians torde oppositionen ha en möjlighet att vinna. PO, Kukiz´15, Nowoczesna och den förra regeringspartnern för PO, bondepartiet PSL, skulle tillsammans möjligen vinna över PiS-koalitionen med dagens opinionsläge

Långbänk

Kampen om rättsväsendets utformning i Polen fortsätter; mellan Polen och Europa och mellan statschef och parti.
Europaparlamentet debatterade nyligen på nytt de polska förändringarna av rättsväsendet efter en kritisk föredragning av Kommissionens ansvarige för förhandlingarna med den polska regeringen.
EU fortsätter kontakterna med den polska regeringen samtidigt som ett beslut om åtgärder från medlemskretsen närmar sig. Om inte korrigeringar görs av de lagar som enligt EU:s syn hotar det polska rättsväsendet kommer Kommissionen att inleda en process som dels är en allvarlig kritik av medlemslandet Polen och dels kan leda till att Polen förlorar sin rösträtt i EU.
Europarådets kommission för mänskliga rättigheter har på nytt besökt Polen för överläggningar med regering, opposition och andra berörda parter. Inte heller här har några lösningar presenterats.
Efter att president Duda blockerat delar av de lagförslag som regeringen lade fram i somras om rättsväsendets utformning har förhandlingar förts med syfte att nå en kompromiss som presidenten skulle vara beredd att signera.
Även andra frågor som mött internationell kritik, främst från EU, är olösta, som det polska motståndet mot asylinvandring och avverkningen i den skyddade Białowiesaskogen, ett av 15 objekt i Polen på UNESCOs världsarvslista.
Nya myndigheter
– En särskild enhet skall etableras inom finansministeriet med syfte att begränsa företagens skatteplanering, främst motverka deras transferprissättning.
– En ny myndighet föreslås för att avtala om prissättning och övervakning av priserna på vatten

Förstärkt exportfrämjande

Näringsministeriet får en tydligare roll i det polska export- och investeringsfrämjandet genom det förändrade PAIH – Polish Investment and Trade Agency. PAIH tar över det handelsfrämjande arbetet från ambassaderna och bygger upp ett nät av handelskontor ZBH – Zagraniczne Biura Handlowe runt om i världen
PAIH söker även samarbete med lokala handelskammare som främjar Polens handel med resp. land. Ett första möte har hållits i Polen, där Svensk-Polska Handelskammaren deltog som observatör och informerade om verksamheten i Sverige.

OECD och EU noterar ökad satsning på innovationer
Samtidigt säger båda organen att satsningarna inom universiteten till stor del bygger på EU-medel och efterlyser ökat interdisciplinärt samarbete och flera gemensamma satsningar med näringslivet.

Världsbankens index 2018

Världsbanken rankar i år Polen som nummer 27 bland 190 länder mot förra årets plats 24. Särskilt bra resultat noteras i årets mätning för gränsöverskridande handel och tillgång på krediter för företagen. Administrativa hinder för kontrakt och skattebetalningar nämns på den negativa sidan.

Ekonomiska notiser i november

– Centralbanken behåller räntorna oförändrade. Likaså kvarstår bankens prognos om fortsatt räntestabilitet under hela 2018.
– Arbetslösheten fortsätter neråt, med 1,6 procentenheter på årsbasis och med 0,2 på en månad till 6,6 % enligt en prognos från arbetsmarknadsministeriet. I september var arbetslösheten enligt Eurostat 4,6 %
– Detaljhandelns omsättning ökade med 6,5 % på årsbasis i den senaste mätningen från Eurostat (avser september). Den polska statistikmyndigheten GUS rapporterade en högre tillväxt under samma period, 8,6 %. I båda fallen betyder det väsentligt högre tillväxt än genomsnittligt i EU.
– Konsumentprisindex ökade i oktober med 2,1 % på årsbasis enligt GUS, i nivå med Centralbankens mål.
– Världsbanken har skrivit upp sin prognos för tillväxten under 2017 till 4,0 % och räknar, som tidigare, med en viss avmattning under 2018. Tillväxten drivs av ökad privat konsumtion, barnbidrag och en stark arbetsmarknad. Även EU skriver upp prognosen för tillväxten och räknar nu med 4,2 % under 2017.

Skandinavisk närvaro i Polen

Skandinavisk-Polska Handelskammaren i Polen noterar i en rapport att 2 000 skandinaviska företag spelar en viktig roll på den polska arbetsmarknaden och att de är eftertraktade arbetsgivare. Uppskattningsvis 170 000 arbetstillfällen skapas av dessa företag. Rapporten ”Scandinavian Workplace” kan laddas ner på: https://www.spcc.pl/en/node/15343

AKTUELLA  NOTISER OKTOBER 2017

Stark tillväxt

IMF höjer prognosen för tillväxten i den polska ekonomin till 3,8 % för helåret 2017.
Statistikmyndigheten GUS anger den nu aktuella inflationen till 2,2
En ännu starkare prognos lämnar ratinginstitutet Fitch som väntar att tillväxten når 4 i år
Morgan Stanleys´ prognos slutar på 4,1 % tillväxt
Arbetslösheten fortsätter att sjunka, samtidigt som många fler nu går i pension med de nya åldersgränser som infördes den 1 oktober. Sammantaget ökar konkurrensen om arbetskraft och pressar upp lönekostnaderna i företagen. Byggsektorn ser idag en besvärande brist på kvalificerade medarbetare.
Även statens ekonomi är stark. För de första åtta månaderna noteras ett budgetöverskott om närmare fem miljarder złoty. Främsta skälet är ökande skatteintäkter; momsintäkterna ökade exempelvis med 24 %.
Skärpningen av skatteindrivning och -kontroll fortsätter. För att effektivisera momshanteringen introduceras ett tudelat system och nu övervägs även ett offentligt momsregister där företag som betalar moms tas upp, men även de företag som strukits från registret skall namnges.
För näringslivet noteras att industriproduktionen ökade med 8,8 % i augusti, räknat på årsbasis. Det var mer än väntat enligt en enkät till olika analytiker som följer utvecklingen.
Till den starka ökningen bidrog främst nya exportorder.
Omsättningen i detaljhandeln ökade enligt Eurostat med 6.7 % i augusti räknat på årsbasis och säsongsrensat. EU-genomsnittet var samtidigt 2 %.
Debatten om söndagsstängda butiker fortsätter. Ett lagförslag ligger som talar om stängning varannan söndag. Finansministern tror att påverkan på omsättningen blir blygsam, butiksägare har annan uppfattning. Konsumenternas stöd för tanken på söndagsstängda butiker minskar.
Mätningar

I Världsbankens World Governance Indicators, http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home faller Polen på flera punkter jämfört med tidigare mätningar bl.a. frihet för medborgare och media att uttrycka sig fritt, rättssystemets förändring, politisk stabilitet och regeringens effektivitet. På en punkt förbättrar Polen sin ställning, kontrollen av korruption

Polen har förlorat tre positioner i World Economic Forums Global Competitiveness Index sedan förra året: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitivenessreport-2017-2018. De främsta hindren i Polen för konkurrenskraften enligt rapporten är skatteregler, arbetsmarknadens regleringar och bristande stabilitet i den ekonomiska politiken.  – Warszawa klättrar i Mastercards analys av världens turiststäder – Global Destination Cities Index. I år väntas 1,8 miljoner turister till Warszawa.
Ny storflygplats
Nu har platsen för den nya storflygplatsen med kapacitet att hantera 50 milj. passagerare årligen fastställts. Den skall etableras 40 km väster om Warszawa, nära motorvägen A2 och järnväg. Förutom själva flygplatsen innehåller projektet även hotell, konferensanläggningar, business parks, i praktiken en ny liten stad. Kostnaden beräknas i dagsläget till ca PLN 35 miljarder. Tanken är att skapa ett alternativ till andra stora flygplatser som Frankfurt och Amsterdam. Andra flygplatser i regionen, inkl. Chopin-flygplatsen i Warszawa och Modlin, skall ersättas av den nya flygplatsen när den är klar, enligt nuvarande planer 2027.
Ökad aktivitet på börsen
Warszawabörsen noterar kraftigt ökad omsättning. I en aktuell mätning är Warszawbörsen den tredje största börsen i Europa i antal nyintroduktioner.
Nysatsningar  
– JP Morgan Chase söker 50 000 m² kontorsyta i Warszawa och vill anställa 3 000 medarbetare i en stor satsning i Polen  – IKEA satsar i ett nytt shoppingcenter i Poznan med drygt 30 företag – inklusive IKEA – H&M investerar i ett nytt logistikcenter med 1 000 medarbetare i den ekonomiska zonen i Legnica.  – MAX har öppnat sin första hamburgerrestaurang i Wrocław i en satsning i Polen som skall omfatta 200 restauranger på sikt – Stena Line öppnar en ny färjelinje för godstrafik mellan Gdynia och Nynäshamn. Start 16 oktober med sex avgångar i veckan

AKTUELLA NOTISER SEPTEMBER 2017

Budget för 2018

Den polska regeringen har antagit ett första utkast till budget för 2018. Det bygger på 3,8 % tillväxt i ekonomin och 6,4 % arbetslöshet och ger enligt regeringschefen utrymme för ”betydelsefulla sociala satsningar”. På intäktssidan är moms- och skatteuppbörden av särskild betydelse och skärpningar planeras både av rutiner och av regler.

Kommentarer till budgetförslaget från fristående ekonomiska bedömare har hittills varit positiva

God tillväxt

Flera analytiker väntar att tillväxten i den polska ekonomin kommer att vara fortsatt god.

Ratingföretaget Moody’s har nyligen kommit med en kraftig uppskrivning av sin prognos, från tidigare 3,2 % till 4,3 % tillväxt i år. Moody’s grundar sin positiva syn på stark polsk inhemsk konsumtion och en långsam, men stabil investeringstillväxt.

Statistikmyndigheten GUS publicerade nyligen tillväxtsiffror för det andra kvartalet i år, 3,9 %. Inflationen i juli var 1,7 % enligt samma källa.

Nya momsrutiner

Momsen har en ökande betydelse för statens intäkter utan att skattesatserna höjs. Intäkterna har ökat kraftigt genom effektivare indrivning och kontroll. Momsintäkterna väntas ligga på en hög nivå även under det kommande budgetåret genom tillväxt i ekonomin och att ett nytt momssystem introduceras. Genom betalningar till särskilda momskonton enligt ett ”split system”, minskar möjligheterna till momsfusk och revisionen av momshanteringen blir enklare för skatteförvaltningen. Köparen betalar den fakturerade momsen för varje affärstransaktion till ett särskilt, spärrat konto i säljarens bank, inte till säljaren. Själva fakturabeloppet betalas som nu till säljaren. Skatteförvaltningen har tillgång till det särskilda skattekontot, både för att kräva in moms och för att betala tillbaka moms.

Introduktionen av den nya momshanteringen har skjutits upp till 1 april 2018 i stället för att som tänkt träda i kraft den 1 januari. Detta för att ge tid för bankerna att anpassa sina rutiner.

Beskattningen av handelsföretag skjuts fram

Budgetintäkterna minskar med PLN 1,6 miljarder mot tidigare planer genom att den planerade skatten på större handelsföretag skjuts ytterligare i tiden, till 1 januari 2019 efter EU:s kritik.

Bonus till pensionärer

Den utlovade premien för pensionärer som skjuter på pensionsuttaget i samband med sänkningen av pensionsåldern görs nu beroende av budgetutfallet. Nivån på premierna och villkoren för dem har inte heller fastställts. Sänkningen av pensionsåldern till 60 resp. 65 år skall träda i kraft den 1 oktober i år.

Polen en ekonomisk zon

I samband med de polska medlemsskapsförhandlingarna fick Polen ett undantag av EU som gjorde det möjligt att behålla de ekonomiska frizonerna med särskilda villkor för företag som etablerar verksamhet där och investerar i anläggningar och produktion.  En förutsättning var att inga nya zoner etablerades och att förmånerna i de etablerade zonerna anpassades till EU:s regler om statsstöd

Nu vill finansministern att de fördelar som zonerna ger skall utvidgas till att gälla hela Polen med syfte att öka sysselsättning och attrahera nya investeringar.

Söndagsöppna butiker

Det lutar åt en kompromiss i den segdragna frågan om reglering av söndagsöppna butiker. Nu vill regeringen föreslå två öppna helgdagar i månaden med en möjlig utökning till tre dagar år 2019

Brist på arbetskraft i industrin

 

Arbetslösheten i augusti var oförändrad, 7,1 %, vilket var 1,3 procentenheter lägre än för ett år sedan.

Många av Polens arbetsgivare har i dag har svårt att finna lämpliga personer att anställa samtidigt som 40 % säger att de vill nyanställa. Det påverkar expansionsmöjligheterna i företagen och deras förmåga att ta nya order på hemmamarknaden och på export.

Industriproduktionen ökade med drygt 6 % och exporten ökade med drygt 12 % i juli, allt räknat på årsbasis

 

 

AKTUELLA NOTISER AUGUSTI 2017

Ny ambassadör i Warszawa

Från den 1 september heter vår ambassadör i Warszawa Stefan Gullgren. En 49-årig smålänning som tidigare har arbetat bl.a.med handelsfrågor på ambassaden i Moskva och under fem år varit ambassadör i Ukraina.

Debatt om rättsväsendet

President Andrzej Duda har skrivit under en av de tre lagar om förändring av det legala systemet i Polen som PiS-regeringen forcerade genom parlamentet. De två resterande stoppade han genom sitt veto. Lagförslagen ledde till omfattande kritik internationellt och i Polen. Grunden för kritiken var den politisering av rättsväsendet som lagarna skulle innebära. I korthet skulle de tre lagarna:

–        ge politiker avgörande inflytande över valen av domare genom att parlamentet skulle ges majoritet i Domarkollegiet som föreslår domare för presidentens formella beslut.

–        ge regeringen, i praktiken justitieministern, som nu även är riksåklagare, rätt att avskeda domarna i Högsta Domstolen för att sedan utse nya domare.

–        ge justitieministern rätt att utse och avskeda domarna i underrätterna.

Presidenten accepterade den sista lagen med argumentet att i synnerhet underrätterna behöver bli mer effektiva och arbeta snabbare.

Presidentens veto mot de båda andra lagarna stöddes av 78 % av medborgarna och av 50 % av PiS´ sympatisörer enligt opinionsinstitutet IBRiS. Åtgärden ledde dock till kritik inom regeringspartiet och från partiledaren. Presidentens agerande vill dock av flera bedömare ses som ett bevis för presidentmaktens självständighet, ovanför partiet.

Fortsatt, skärpt och utökad EU-kritik

De föreslagna, och delvis bekräftade, lagarna om förändring av det polska rättsväsendet har lett till skarp kritik från Kommissionen som i allt tydligare ordalag aviserar åtgärder mot Polen. ”Ett oavhängigt rättsväsende är en väsentlig förutsättning för medlemskap i vår union” säger Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Nu har en ny tidsfrist lämnats för regeringen att ge ett konkret svar om förändringar.

De politiska besluten om rättsväsendet riskerar även att ge negativa ekonomiska konsekvenser. Ratinginstitutet Moody´s menar i en kommentar att de kan komma att påverka Polens kreditvärdighet negativt. Liknande argument kommer även från Standard and Poor´s.

Kommissionen har även skärpt sin kritik av Polens avverkningar i Białowieża-skogen, Europas enda kvarvarande urskog som skall bevaras. Regeringen har tidigare fått ett föreläggande om att stoppa avverkningarna, som emellertid har fortsatt, varför Kommissionen dragit ärendet inför EU-domstolen

Ytterligare ett polskt ärende seglar upp i Kommissionen, den beslutade sänkningen av pensionsåldern från 67 år för både män och kvinnor till 65 år för män och 60 år för kvinnor. Enligt Kommissionen strider den mot EU:s jämställdhetsregler.

Tidigare har Polen fått bakläxa på förslaget om att införa en särskild skatt på större handelsföretag, vilket EU anser strida både mot konkurrenslagstiftningen och mot reglerna om statsstöd. Här har Polen accepterat utslaget och nu suspenderat lagen till 1 januari 2019.

Fortsatt stöd för regeringspartiet

Enligt en mätning av opinionsinstitutet Kantar Public på uppdrag av Gazeta Wyborcza har PiS fortfarande en stark ledning i väljaropinionen med 33 % mot Medborgarplattformens 23 %. Bara ytterligare två partier skulle enligt mätningen klara kvalgränsen till parlamentet, missnöjespartiet Kukiz´15 och liberala Nowoczesna.

Mindre EU-pengar

Polen kommer nästa budgetperiod att få väsentligt lägre bidrag från EU enligt Polens EU-kommissionär Elżbieta Bieńkowska. ”Poland receiving €100 billion [in the current EU budget] was the biggest beneficiary in the history of structural finds. … This budget will have been the last of such magnitude” är hennes slutsats enligt den statliga nyhetsbyrån PAP.

Mera EU-pengar

Kommissionen hade blockerat utbetalningar av närmare PLN 6 miljarder inom ett EU-program för avfallshantering då Polen inte lämnat begärda uppgifter enligt programmets krav. Nu har låsningen hävts och medel görs tillgängliga enligt tidigare planer.

Polen konkurrerar om EU-organ

Polen har visat intresse för att vara värd för de EU-institutioner som lämnar London efter Brexit. Intresset gäller både European Banking Authority och European Medicines Agency (där Sverige är en stark konkurrent).

Ny finanskontroll

Planerna på att slå samman Centralbanken – NBP Narodowy Bank Polski – och Finansinspektionen – KNF Komisja Nadzoru Finansowego – löper vidare. Båda institutionerna är positiva till förslaget som avses ge Centralbanken ett större, samordnat kontrollansvar.

Energinotiser

–        Den statliga energikoncernen PGNiG visar ett aktivt intresse för att delta i den planerade gasledningen från Norge via Danmark till Polen. Företaget har 18 utvinningslicenser i norska gasfält och räknar med att öka utvinningen till 2,5 miljarder kubikmeter gas 2022, när den planerade ledningen skall vara i drift enligt de dansk-polska planerna.

–        Det polska stamnätet för eldistribution är enligt energiministeriet föråldrat, men säkert. Förstärkt underhåll och nyinvesteringar planeras för att klara dagens kapacitets- och driftskrav.

–        Polen och Kina har undertecknat ett avtal samarbete inom kärnenergi. Polen har ännu inte fattat det slutgiltiga beslutet om om, när och var det första kärnkraftverket skall byggas. Finansieringen är inte klar och än mindre vilken leverantör/samarbetspartner som skall komma ifråga. Frankrike anses mest sannolikt, även Korea och Kina har förekommit i de diskussioner som kommenterats i pressen

–        De striktare reglerna för vindkraftverk vad gäller lokaliseringar har minskat intresset för investeringar i vindkraft. Det syns nu ha smittat av sig på intresset för privata investeringar även i solenergi.

Ekonominotiser

Polens ekonomi är fortsatt stark och medier rapporterar fortsatt positiva tal och god utveckling. Den politiska turbulensen har ännu inte gett tydliga avtryck i den polska ekonomin.

–        Momsintäkterna ökade med 25 % till PLN 95 miljarder under första halvåret, vilket skulle betyda att två tredjedelar av de för året budgeterade intäkterna redan kommit till statens kassa.

–        Exporten ökade med 7 % och importen med 10 % mätt i euro under årets första fem månader.

–        Arbetslösheten var oförändrad, 7,1 % i juli, vilket är den lägsta siffran sedan 1991 rapporterar arbetsmarknadsministeriet.

–        Detaljhandelns försäljning ökade med 6 % på årsbasis i juni.

–        Enligt centralbanken finns nu 37 miljoner betalkort i Polen, varav 6 miljoner kreditkort.

–        PMI minskade från 53,1 till 52,3 i juli, enligt Markit som sammanställer index, en effekt av viss dämning av produktion, orderingång och nyanställningar i industrin. GUS ger en mer optimistisk bild av industrins försäljning,

–        Till slutet av juli hade drygt 20 000 kontrakt som förutsätter medfinansiering med EU-medel lämnats in enligt det polska näringsdepartementet. EU:s andel av finansieringen av projekten är 115 miljarder euro.

–        Inflationen var oförändad i juli, 1,7 % enligt GUS.

–        Flera analytiker skriver upp tillväxten i den polska ekonomin. Finansministern säger i en intervju för Bloombergs att 4 % är realistiskt för helåret.

 

 

AKTUELLA NOTISER JULI 2017

USAs president i Polen

Den polska regeringen såg fram mot president Donald Trumps besök.

–        Först och främst sågs besöket som prestige för Polen, att Polen spelar en roll i internationell politik. Enligt regeringspartiets ledare var ”andra europeiska länder avundsjuka” för att USAs president valt Polen för ett bilateralt besök.

–        Vidare sågs besöket som en yttring av förtroende från en stormakt som regeringen gärna vill bekräfta en ”special relation” till.

–        Fortsatt och förstärkt stöd för landets militära säkerhet. Polen har välkomnat de amerikanska soldater som nu stationeras i Polen inom ramen för NATO – samarbetet och vill se en permanent och förstärkt NATO – närvaro. Just före besöket kungjorde den polska regeringen att man nästa år avsätter 2 % av BNP till försvaret. Successivt ökas sedan anslaget för att 2030 vara 2,5 %.

–        Ett stöd för initiativet ”De Tre Haven” som, om man så vill, är en repris på en gammal polsk tanke från mellankrigstiden om ett ”Intermarum” med polsk ledning. Det syftar till ett närmare samarbete mellan tolv länder, främst från Öst- och Centraleuropa som har anknytning till Östersjön, Adriatiska Havet och Svarta Havet.

–        Ett samarbete inom energisektorn där såväl Polen som de andra länderna i Warszawa-konferensen ”De Tre Haven” vill bli mindre beroende av Ryssland som leverantör. Polen har fått en första spotleverans av amerikansk LNG och har intresse av att fortsätta relationen.

PiS fortsätter att dominera

Den senaste mätningen före sommaren för Rzezspospolita visade fortsatt dominans för regeringspartiet PiS – Lag och Rättvisa. Det liberala Nowoczesna har tappat fart. Bondepartiet PSL och Vänsteralliansen SLD klarar spärren till parlamentet.

Andelen väljare som säger sig vara beredda att rösta sjunker. Nu ligger andelen på blygsamma 38 % mot 43 % i en tidigare mätning.

  Juni Maj April Mars Februari
PiS – Lag och Rättvisa 34 35 32 29 35
PO – Medborgarplattformen 23 26 30 27 17
Nowoczesna 6 8 6 9 10
Kukiz ’15 10 14 10 8 10
PSL – Bondepartiet 5 4 4 6 6
SLD – Förenade Vänsteralliansen 7 6 5 5 6

 

En starkt bidragande orsak till regeringspartiets fortsatta popularitet är de ekonomiska frågor som tilltalar väljarna.

Domstolsväsendet reformeras

Enligt ett aktuellt regeringsförslag, som kritiseras av oppositionen i parlamentet och av juridisk sakkunskap, skall parlamentet ges större inflytande över valet av domare på juristernas och det 1989 skapade Domarkollegiets bekostnad. De politiska företrädarna i ett framtida, helt nytt organ skall också ges vetomöjlighet över de juridiskt sakkunniga.

Motstånd mot skatt på handelsföretag

Kommissionen vidhåller uppfattningen att den polska skatten på större detaljhandelsföretag strider mot EU:s regler om statsstöd. Polens rätt att beskatta företagen ifrågasätts inte, men den polska skatten skulle gynna mindre företag på ett sätt som strider mot EU:s regelverk. Finansministeriet syns nu ha gett upp tanken på att få accept för den tänkta skatten.

Mindre söndagsöppet

Nu väntas ett slutligt förslag om reglerade öppettider för polska butiker i oktober med möjlig start vid årsskiftet. Från att ursprungligen ha gällt alla sön- och helgdagar talar regeringen nu om stängda butiker två söndagar i månaden. Delar av den polska fackföreningsrörelsen är positiva till söndagsstängda butiker, liksom kyrkan och kyrkan närstående delar av PiS. Butiksägare argumenterar för fortsatt öppethållande, främst med ekonomiska argument.

Små företags export skall främjas

Genom att erbjuda en ny exportkreditförsäkring från utvecklingsfonden PFR, exportförsäkringsagenturen KUKE och banken PKO BP vill regeringen att fler små företag skall ta steget ut på exportmarknaden. Staten skjuter till PLN 60 milj. till programmet. Bara knappt 11 % av tillfrågade småföretagen är idag beredda att börja arbeta med export enligt en enkät som Puls Biznesu refererar.

Den grå ekonomin skall krympa

Som ett led i bättre skattemässig disciplin söker regeringen att minska den grå ekonomin. Skattemyndigheten visar goda resultat vad gäller att identifiera aktörer i den informella ekonomin, men arbetet går för långsamt, liksom den följande rättsprocessen. Möjligheterna att öka skatteintäkterna bedöms som goda.

De positiva resultaten av den skärpta momsindrivningen fortsätter. Skatteintäkterna ökade med 13 % i maj och för första halvåret räknar skatteförvaltningen med att få in betydligt mera än förutsatt i budgeten för 2017, eller sammanlagt PLN 150 miljarder.

Även e-cigaretter skall fr.o.m. 2018 beskattas på samma sätt som traditionella cigaretter med tobak.

Ekonomin väntas fortsatt växa

Flera indikatorer visar på en växande polsk ekonomi och en positiv framtidstro.

–        Industriföretagen är fortsatt optimistiska om framtiden enligt PMI- inköpschefsindex. Antalet order ökar, både på export och på hemmamarknaden och företagen måste nyanställa personal. Arbetsmarknadsministeriet väntar att arbetslösheten kommer att sjunka till under 7 % i år, vilket är positivt, men det blir svårare för företagen att hitta personal och lönekostnaderna stiger, vilket påverkar konkurrenskraften.

 

–        Fitch, som är ett av de ratinginstitut som tidigare varit kritiska till utvecklingen i Polen, har nyligen räknat upp sin prognos för den polska ekonomins tillväxt under 2017 från 3,0 till 3,3 %.

 

–        Dziennik Gazeta Prawna har ställt frågor till ett antal analytiker om deras förväntningar. De väntar 4 % tillväxt i år och nästa år och att arbetslösheten i år sjunker till drygt 6 %, vilket bidrar till en stark privat efterfrågan. Inflationen väntar de inte skall ”nå mycket över” Centralbankens tröskelvärde mot slutet av nästa år.

–        En liknande enkät av Partiet indikerar att räntorna väntas ligga fast även 2018.

 

 

AKTUELLA NOTISER JUNI 2017 

Vita Huset har bekräftat att president Trump besöker Polen i anslutning till mötet med G20-ledarna i Hamburg. Besöket planeras till den 6 juli. Från polsk sida prioriteras frågor kring ekonomi och säkerhet.

Budget med optimism

Regeringen har fastställt kriterierna för nästa års budget. De präglas av fortsatt optimism om den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten väntas bli 3,8 %, inflationen 2,3 % och arbetslösheten 6,4 %. En stark privat konsumtion och ökande offentliga investeringar – stödda av EU-bidrag – ses som de främsta drivkrafterna i ekonomin.

Lönerna ökar med 4,7 % under 2018 mot 4,8 % under 2017 och 3.6 % förra året. I kombina-tion med de nya barnbidragen leder det till förväntningar om en real ökning av den privata konsumtionen om 4 % under budgetåret 2018.

Ökade momsintäkter

Under helåret 2017 väntas momsintäkterna öka till PLN 140 -150 miljarder, eller med 15 – 20 % jämfört med 2016 enligt olika beräkningar. Med fortsatt effektivisering av momsuppbörden och fortsatt tillväxt i ekonomi och konsumtion väntas momsintäkterna bidra med närmare PLN 170 miljarder till statskassan nästa år.

De sammanlagda inbetalningarna av skatter och avgifter till statskassan ökade med 21 % under januari – april enligt finansdepartementet. Den nya bankskatten inbringade PLN 1,4 miljarder under perioden

”Soft Brexit” skulle gynna Polen

Om det brittiska valet leder till en mjukare attityd i de kommande utträdesförhandlingarna skulle det gynna Polen menar bl.a. finansminister Morawiecki. Polen är ett av EU:s medlemsländer som kommer att beröras mest av det brittiska utträdet, för sysselsättning, arbetskraftsrörlighet och handel.

Oklarheter om en folkomröstning

Tankarna om en modernisering av den polska konstitutionen från en intervju med PiS´ partiledare Jarosław Kaczynski har nu lett till att statschefen konkretiserat tankarna till ett förslag om en folkomröstning den 11 november nästa år. Däremot är det ännu oklart vad folkomröstningen skall handla om. Premiärminister Szydło vill att konstitutionen skall garantera en given pensionsålder för medborgarna och stöd för familjerna Finansministern tycker inte att frågan om ett inträde i eurozonen bör tas med i omröstningen. Presidenten vill ha svar på ett antal olika frågor, både sådana som normalt täcks av en konstitution som presidentens makt och roll och andra som rätten till en viss fastställd pensionsålder. Han föreslår också att man samtidigt utlyser en folkomröstning om andra frågor, exempelvis medborgarnas inställning till att ta emot flyktingar.

Oppositionen motsätter sig en ”modernisering av konstitutionen”.

Spänd relation till EU

Polen och Ungern accepterar inte den gemensamma EU-överenskommelsen om att dela på ansvaret för de flyktingar som sökt sig till EU.

Polen överväger att ta frågan till EU-domstolen och att på hemmaplan göra den till en del av den aviserade folkomröstningen.

Kommissionen har beslutat att med rättsliga medel driva frågan vidare mot Polen, Ungern och Tjeckien som vägrar att ta emot sina andelar av den överenskomna kvoten av flyktingar, För Polens del rör det sig om 6 200. Konsekvensen för de tre länderna väntas bli att straffavgifter döms ut.

PiS står fortsatt starkt

I två aktuella opinionsmätningar behåller PiS sin starka ställning hos väljarna, som vanligt med vissa skillnader i mätningarna.

Stark ekonomi

Optimism i företagen

Konsultföretaget EY redovisar i en studie att närmare 50 % av de tillfrågade utländska företagen väntar att Polens attraktivitet för utländska direktinvesterare kommer att öka, bara 20 % har motsatta förväntningar. Polens konkurrensfördelar i jämförelse med övriga EU-länder är främst arbetskraftskostnaden (45 %), arbetskraftens kompetens (43 %) och potentialen för produktivitetsökningar (31 %). Som negativa faktorer nämns främst bristande stabilitet ifråga om den förda politiken, den sociala och ekonomiska miljön samt svårförutsägbara regelverk.

Nya gasleveranser

Regeringarna i Polen och Danmark har undertecknat en principöverenskommelse om ett gemensamt gasledningsprojekt, Baltic Pipe, som skall transportera naturgas från Norge och Nordsjön till Polen. Kapaciteten planeras till 10 miljarder m³ årligen och skall kunna tas i drift under år 2020. Norge är tillsammans med Qatar viktiga alternativ för Polen till leveranserna av naturgas från Ryssland. En första last av gas från USA har kommit till terminalen i Świnoujście.

Tips för vetgiriga

Några hemsidor för den som söker ytterligare ekonomiska fakta för att följa utvecklingen i Polen:

http://www.mapadotacji.gov.pl/en

som på ett åskådligt sätt visar regionala och lokala investeringar i Polen med stöd av EU-fonderna

 

https://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_en

Warszawa-börsens hemsida

 

http://stat.gov.pl/en/poland-macroeconomic-indicators/

Polska statistikmyndigheten ger makroekonomiska data

 

http://stat.gov.pl/en/topics/national-accounts/quarterly-national-accounts/flash-estimate-of-gross-domestic-product-in-the-1st-quarter-of-2017,1,17.html

Polska statistikmyndigheten följer den aktuella ekonomiska utvecklingen

 

http://stat.gov.pl/en/topics/business-tendency/business-tendency/business-tendency-survey-in-industry-construction-trade-and-services-2000-2017,1,2.html

Polska statistikmyndigheten analyserar utvecklingen inom olika näringslivsgrenar

 

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN MAJ 2017

Hugg inte ner träden

Inom Polen (och Belarus) finns den största, i princip orörda urskogen i Europa, den sista resten av den skog som en gång täckte det europeiska låglandet. Białowieza-skogen, Puszcza Białowieska, ett av UNESCOs världsarv och betecknad som biosfärreservat är efter Polens EU-medlemskap skyddad även av EU:s regelverk.

PiS-regeringen har beslutat att träd kan avverkas i skogen. Beslutet och den avverkning som påbörjats har mött kritik av polska och internationella miljöorganisationer. Polen har också varnats av Kommissionen som kräver att avverkningen anpassas till EUs krav.

Polen påverkas av Brexit

Med uppskattningsvis 850 000 polska medborgare som arbetar i Storbritannien är frågan om deras framtid efter Brexit den viktigaste frågan för Polen i de kommande förhandlingarna. Så speglas i varje fall situationen i polska medier. Många av medborgarna har bott tillräckligt länge i Storbritannien för att kunna söka permanent arbets- och uppehållstillstånd. Regeringen i Warszawa förväntar sig att de även efter Brexit skall bara berättigade till ett socialt skyddsnät likt vad som gäller idag.

Även om polackerna som bor och arbetar i Storbritannien blir mer och mer bofasta där, är de en viktig ekonomisk faktor även för hemlandet. De beräknas transferera i storleksordningen   £ 800 milj. årligen.

Ett ökande antal polacker söker sig nu på nytt till Storbritannien för att vara på ”rätt sida om gränsen” när skilsmässan är fullbordad.

En ännu viktigare ekonomisk faktor är de EU-medel som starkt påverkat Polens ekonomiska tillväxt, infrastruktur och modernisering under åren efter medlemskapet. Polen har framgångsrikt förhandlat fram de största bidragen av något av de nya medlemsländerna.

Polen ser även möjligheter i Brexit. Man vill värva personal till i första hand Warszawa, personal som idag arbetar för internationella finansföretag i London. Både Brexit och en kostnadsjakt i finansföretagen talar till Polens fördel. Flera företag i den finansiella sektorn sysselsätter redan idag ett betydande antal personer i Polen.

Olika budskap om eurosamarbete

Viceministern i utrikesministeriet säger att Polen bör ha en ”pragmatisk attityd” vad gäller valutasamarbetet inom EU och antyder en vilja till ett närmare samarbete med eurozonen ”när den löst sina interna svårigheter”. Premiärminister Szydło kom dagen efter hans uttalande med ett förtydligande: ”Polen är vare sig berett eller villigt att gå in i eurozonen då det inte skulle vara till fördel för den polska ekonomin”.

 

Förstärkt tillväxt i ekonomin

Den avmattning i den polska ekonomin som var tydlig under slutet av 2016 syns ha förbytts i en förstärkt tillväxt. Flera indikationer ger den bilden.

 

–        Både Standard & Poor´s och Moody´s behåller sina betyg, men ger positiva omdömen om den förväntade ekonomiska utvecklingen. Moody´s kvalificerar sitt A2 med att flytta Polen från ”negativ” till ”stabil” och höjer prognosen för tillväxten till 3,1 % (från 2,8 %). S&P räknar med en högre tillväxt än vad Moody´s gör; 3,3 % och motiverar den i första hand med effekter av EU-bidragen

–        EU-kommissionen höjer prognosen för Polens tillväxt under 2017 till 3,5 % (mot tidigare 3,2 %) tack vare ökad privat konsumtion och ny tillväxt i investeringarna. Brist på arbetskraft till följd av sänkt pensionsålder och demografiska orsaker noteras på den negativa sidan

–        EBRD håller fast vid sin tidigare prognos om 3,2 % tillväxt för 2017 och 2018. Banken varnar för ett ökat budgetunderskott som följd av en generös finanspolitik och sociala utgifter.

–        IMF höjer sin prognos för 2017 med 0,1 till 3,4 %

–        Arbetslösheten fortsätter att minska, till 7,7 % enligt GUS. Det är den lägsta arbetslöshetssiffran på 26 år enligt arbetsmarknadsministeriet

–        Enligt GUS var inflationen i april 2 % efter en ökning med 0,3 på en månad

–        Utrikeshandeln ökar. Under första kvartalet steg exporten med 8,9 % och importen med 12 % enligt GUS. Överskottet beräknades till PLN 1,58 miljarder

 

Ökade skatteintäkter

Den beslutade skärpningen av skatteuppbörden ger resultat. Momsintäkterna under det första kvartalet i år ökade med en tredjedel till PLN 57 miljarder, eller 40 % av det budgeterade årsbeloppet för 2017. Regeringen överväger ett nytt system för företagens momsbetalningar och -redovisning. Genom att förkorta/förändra vägen för momsuppbörden räknar finansdepartementet med att succesivt öka de årliga momsinbetalningarna – på fem års sikt med PLN 9 miljarder.

Både kontroll och service ökar vad gäller skatteuppbörden. För stora företag skall från början av nästa år särskilda skattekontor med ökad kompetens och service etableras av den nya polska skattemyndigheten KAS, Krajowa Administracja Skarbowa.

 

För inkomstskatter diskuteras fortfarande den utlovade ökningen av grundavdraget från PLN 6 000 till PLN 8 000. Kostnaderna avskräcker finansministeriet och ett beslut väntas först i samband med att budgeten för 2018 fastställs.

 

Positiva siffror från industri och handel

Utländska företag investerade närmare $10 miljarder i Polen förra året. Enligt Financial Times gav det Polen en femteplats som mottagare av FDI bland de europeiska länderna.

 

PMI, Inköpschefsindex för industrin ökade i april med 0,6 punkter till 54,1, en indikation om fortsatt optimism i industrin.

 

Även handeln visar goda resultat. Enligt GUS ökade detaljhandelns omsättning med 9,7 % på årsbasis i mars.

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I APRIL 2017

Detta är en sammanfattning av mer utförliga ”NOTISER” vilka skickas till Kammarens medlemmar. Vill du även ha tillgång till denna information är du välkommen som medlem.

Positiva prognoser

Nu kommer åter positiva prognoser om den ekonomiska utvecklingen i Polen.

–        Arbetslösheten fortsätter att sjunka. I mars var den enligt arbetsmarknadsministeriet 8,2 %, en minskning på en månad med 0,3 procentenheter och på årsbasis med 1,7 procentenheter. Antalet arbetslösa minskade med närmare 60 000 på en månad. Sammantaget den lägsta noteringen sedan 1992

–        Räntan förblir oförändrad, under hela 2017 och troligen även under 2018, enligt ett uttalande av centralbankschefen efter det senaste mötet i bankens monetära råd.

–        De polska konsumenternas efterfrågan är fortsatt stark. Detaljhandelns omsättning ökade med 6.9 % under februari enligt den senaste uppgiften från Eurostat.

–        Industriproduktionen i Polen ökade med 4,9 % i februari mot 2,1 % i hela EU under samma tid.

–        Inflationen ökade till 2,0 % i mars enligt GUS. Centralbankens inflationsmål är 2,5 %.

–        Moody´s skrev nyligen upp sin prognos för tillväxten i Polens ekonomi till 3,2 % för 2017, en ökning från tidigare 2,9 %. Finansministeriet behåller sin prognos som ligger till grund för statens budget, 3,6 %.

–        Närmare 2 000 företag med utländskt ägande registrerades i Polen under det första kvartalet, ett tecken på ett ökande intresse från utländska investerare.

Kritiserad politik

Den negativa uppmärksamhet som Polen nu får för sin politik, inte minst internationellt, går inte de polska väljarna helt förbi. Även om PiS kärnväljare är fortsatt trogna och många ser de ekonomiska fördelar som regeringen gett som generösa barnbidrag, löfte om sänkt pensionsålder, löfte om subventionerade hyror i särskilda bostadsprojekt, så sjunker väljarstödet. Siffrorna varierar mellan olika opinionsinstitut, men tendensen är tydlig: stödet för PiS minskar, även om partiet fortfarande har en klar ledning. Medborgarplattformen är på väg tillbaka. Vänsteralliansen och Bondeförbundet låg i mätningar vid månadsskiftet mars-april under tröskeln till parlamentet och Nowoczesna – ModernaPolen tappar väljare.

 

Polen förlorare på Brexit

Den fråga som fått mest uppmärksamhet är den fria rörligheten på arbetsmarknaden som varit så betydelsefull för Polen och där Storbritannien är ett mål för många polska medborgare. En mindre uppmärksammad aspekt är sambandet mellan Storbritannien som EU:s näst största nettobidragsgivare och Polen som den största nettomottagaren av medel från EU:s fonder.

Den största fördelen för Polens ekonomi har dock inte fondmedlen varit, utan att den inre marknaden öppnats för polskt näringsliv och konsumenter. Det framtida EU och hur integrationen fortlöper utan Storbritannien är av mycket stor betydelse för Polen och polsk ekonomi.

Sjukvårdsreform antagen

Med syfte att garantera en god grundläggande sjukhusvård har en reform antagits av parlamentet. Reformen innebär att de offentliga sjukhus och vårdinrättningar som har avtal med den nationella hälsovårdsfonden – NFZ knyts samman i nätverk. Genom att samordna resurserna skall det bli lättare för patienterna att få tillgång till specialister och väntetiderna skall bli kortare.

Apotek skall drivas av apotekare

Enligt ett nytt lagförslag skall tillstånd att etablera, äga och driva apotek i fortsättningen kräva dokumenterad farmaceutisk sakkunskap. Vidare skall apotekstillstånden fördelas geografiskt.

Ökande momsintäkter

Under årets första kvartal ökade momsintäkterna med 40 % enligt finansministeriet, som inte räknar med att intäkterna ökar lika mycket under resten av året. Prognosen i årets budget gäller fortfarande, 11 % ökning av momsintäkterna under 2017.

Även andra skatteintäkter ökade under perioden, inkomstskatt och bolagsskatt med närmare 6 % och andra skatter med 7 %. Verktygen för detta är en kombination av skärpta lagar och effektivare skattekontroll.

Intäkterna behövs, barnbidragen beräknas kosta staten drygt PLN 20 miljarder i år och den beslutade sänkningen av pensionsåldern PLN 10 miljarder nästa år.

EIB satsar stort i Polen

Den Europeiska Investeringsbanken räknar med att öronmärka minst € 4,5 miljarder för lån till Polen under 2017 enligt pressagenturen PAP. Ett av de största projekten kommer att vara Warszawas tunnelbanas andra linje. Andra prioriterade områden kommer att vara forskning och utveckling, modernisering av polska städer och satsningar på förnybarhet.

Stor infrastruktursatsning

Regeringens rekommendation om att bygga en ny storflygplats mellan Warszawa och Łódź kan enligt ett förslag komma att kombineras med en stor järnvägsstation i Warszawa. Den skulle, förutom att ta emot flygpassagerare, även knytas till den kinesiska visionen om den nya sidenvägen. Polska regeringsföreträdare vill att den skall stanna i Warszawa som en hub för Europa

Resurs för export- och investeringsfrämjande

Det nya Polish Investment and Trade Agency- PAIH – är nu på väg in på viktiga marknader. 70 kontor planeras och 20 av dem skall vara i verksamhet före årets slut. Av de kontor som redan öppnats ligger fyra i Asien och ett i Afrika. USA, Mexiko och Canada samt Italien, Tyskland, England och Ungern står på tur.

Söndagshandel blir möjligen varannandagshandel

Diskussionerna om söndagsstängda butiker fortsätter. Partiledare Kaczynski har i en intervju med PAP sagt att han tycker att varannan söndag skulle vara en lämplig kompromiss. Regeringen har tidigare accepterat tanken på söndagsstängda butiker och parlamentet arbetar på en lag med denna inriktning.

 

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I MARS 2017

Polen i EU

Polen fick stort genomslag i internationella medier i samband med valet av ordförande i Europeiska Rådet. Donald Tusk, tidigare under två perioder regeringschef i Polen och nu under en mandatperiod EUs främste representant, omvaldes med 27-1. Polens regering motsatte sig omvalet och lanserade en egen kandidat – Europa-parlamentarikern sedan 2004 Jacek Saruysz-Wolski, tidigare med en inflytelserik roll bl.a. i samband med Polens EU-inträde.

Donald Tusk har mött uppskattning för sitt sätt att fullgöra ordförandeuppdraget

Hemma i Polen har han däremot med starka ordval kritiserats av regeringen.

När valet gick till omröstning fick Polen inget stöd. Inte ens från PiS´ förtrogna Ungern eller från Storbritanniens konservativa ledarskap som ingår i samma gruppering som PiS i Europaparlamentet.

Donald Tusk sade efter valet att ”I will work with all EU leaders without exceptions because I am truly devoted to a united Europe”

Författningsdomstolen, än en gång

EU gör ett försök att bryta dödläget i förhandlingarna mellan Kommissionen och den polska regeringen. Utrikesminister Waszczykowski anser att ärendet är avslutat. Kommissionen däremot menar att de polska svaren och åtgärderna inte är tillfredsställande. Kommissionen vill nu inhämta de enskilda medlemsstaternas synpunkter. Den formella åtgärden från Kommissionen borde enligt regelboken vara att frånta Polen rösträtten enligt sanktionsmekanismen enligt artikel 7.2 i EU-fördraget. Kommissionen tvekar att göra det framförallt då man vet att andra medlemsstater kan komma att blockera ett sådant beslut.

Kritik från domarkåren

Samtidigt har det blåst upp en ny juridisk storm. Högsta Domstolens ordförande varnar för risken för en politisering av rättsväsendet i Polen. Hon har särskilt kritiserat hanteringen av författningsdomstolen samt planerna på att, enligt regeringens uttryck, ”demokratisera” tillsättningen av domare i de polska domstolarna.

I dagsläget ansvarar ett självständigt organ, ung. Nationella Domarrådet – KRS- Krajowa Rada Sądownictwa http://www.krs.pl/en – för nomineringen av domare som sedan formellt utses av statschefen. Domarrådet skapades 1989 av den första demokratiska regeringen. Syftet med rådet är att säkerställa rättsväsendets självständighet och att göra det fritt från politiskt inflytande. Enligt ett nu aktuellt regeringsförslag skall parlamentet ges större inflytande över urvalsprocessen på juristernas bekostnad. De politiska företrädarna – 15 av sammanlagt 25 ledamöter- i ett framtida, helt nytt organ skall dessutom ges vetomöjlighet över de juridiskt sakkunniga.

Fortsatt energidebatt

Polen röstade tillsammans med åtta andra medlemsländer, flertalet från Central- och Östeuropa, mot EU-förslaget om att minska handeln med utsläppsrätter. Förslaget innebär bland annat att det totala antalet utsläppsrätter ska minska med 2,2 procent per år från och med år 2021 för att uppnå de utsläppsminskningar som är beslutade enligt EUs 2030-ramverk.

Energiministern ser debatten om minskade CO² utsläpp som ett argument för att Polen behöver kärnkraft och att ett beslut brådskar. Vad som behövs, menar han, är en ny finansieringsmodell. Hittills har diskussionen om att bygga ett första kärnkraftverk krävt ett stort finansiellt åtagande från den polska staten. ”Vi vill att det skall ske på marknadens villkor” säger han i en kommentar.

Ökande statligt ägande i strategiska företag och sektorer

Arbetet på hur fler företag kan ”återpoloniseras” fortsätter. Regeringen vill öka inflytande och ägande i centrala, för ekonomin viktiga företag i olika branscher. Inte genom förstatligande, utan genom att omstrukturera företag med blandat ägande och genom att agera på marknaden, investera och köpa aktier

En ny, central flygplats?

Enligt polska medier överväger regeringen att inom kort besluta om en ny, central flygplats nära Warszawa. Den nuvarande flygplatsen har inom kort nått kapacitetstaket. Enligt infrastrukturministeriet kostnadsberäknas en ny storflygplats till PLN 25-30 miljarder. Kalkylen är för optimistisk säger andra som menar att PLN 40-50 miljarder är mer realistiska. Ett väsentligt billigare alternativ är en mer substantiell utbyggnad av Modlin-flygplatsen som i dag ses som Warszawas andra flygplats. Politiskt är en ny storflygplats prioriterad. PiS ledare har uttalat sig för detta alternativ. Han ser det som nationell prestige att Polen som ett stort europeiskt land skall ha en central flygplats i egen kapacitet, inte vara beroende av andra storflygplatser som Frankfurt och London.

Ny skattemyndighet

Med det uttalade målet att skärpa skatte- och tullindrivningen i Polen har skatte- och tullfrågor lagts i samma myndighet från 1 mars. Det är ännu inte klart hur myndigheten kommer att arbeta i praktiken.  Den nya förvaltningens ambitioner avspeglas emellertid redan nu i ett beslut om att särskilt granska företagens skattedeklarationer när de lämnas in i april. Både skatte- och momsintäkterna ökade under januari; med 20 % resp. 25,3 %.

Satsning på elfordon

Energiministern har utlyst en tävling med syfte att ta fram en polsk elbil. En vinnande modell skulle sedan produceras med statligt stöd. Ambitionen är hög, 100 000 fordon skall produceras och staten är beredd att gå in som delägare i produktionsbolaget. Staten är även engagerad i ett program för att öka antalet eldrivna bussar i kommunala transporter. En överenskommelse har träffats mellan den statliga utvecklingsfonden PFR och 41 kommuner om att köpa 780 eldrivna bussar. Det övergripande målet är att skapa en stor intern marknad för elbussar och även exportera bussar som skall tillverkas i Polen.

Nya signaler i bilindustrin

Fiat Chrysler väntas enligt medier flytta sin tillverkning av Fiat Panda från Neapel till Polen där företaget redan har två fabriker. Skälet är de lägre produktionskostnaderna i Polen.

Att General Motors har sålt tyska Opel till franska PSA oroar fackföreningarna i Opels båda fabriker i Polen. De 4 000 anställda vill ha garantier från företaget att anställningar och anställningsvillkor gäller även efter ägarbytet.

Ekonominotiser

–        arbetslösheten fortsatte att sjunka i februari, till 8,5 % enligt arbetsmarknads-ministeriet. Eurostat, som alltid har en lägre siffra med sin mätmetod angav arbetslösheten till 5,4 % % i januari mot 5,5 % i december förra året

–        detaljhandelns omsättning ökade på årsbasis med 6,5 % i januari enligt Eurostat. Samtidigt kommenterade finansministern förslaget om att stänga butikerna på söndagar. Att stänga butikerna alla sön- och helgdagar är inte realistiskt menar han, möjligen en eller två dagar i månaden. Tidigare beräkningar säger att det skulle kosta PLN 9,6 miljarder i lägre omsättning att stänga alla butiker alla söndagar

–        PMI sjönk med 0,2 i till 54,2 i februari. Januarisiffran var den högsta på nära två år enligt Markit som sammanställer Inköpschefsindex i Polen

–        GUS angav den slutliga siffran för tillväxten under fjärde kvartalet till 2,7 %

–        Inflationen mätt som konsumentprisindex var 1,4 % i januari enligt Eurostat, en ökning med 0,3 under månaden

–        95 % av de företag som svarat på en enkät från Europeiska Investeringsbanken säger att de kommer att investera i företagen under de kommande tre åren

–        Centralbanken behåller räntan oförändrad, men stänger sitt euro-integrationskontor.

–        Registreringen av nya bilar slog ett 17-årigt rekord i februari med 12,5 % ökning på årsbasis och 43 080 fordon

 

 

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I FEBRUARI

Kommissionen sänker prognosen för Polens ekonomi – men ser flera positiva tecken

Tillväxten stannar vid 3,2 % i år säger Europeiska Kommissionen. Det är en sänkning från höstprognosen. Slutsatsen i rapporten är dock att tillväxttakten ökar senare i år och under 2018 då investeringarna väntas öka på nytt efter en tydlig minskning under 2016. Den privata konsumtionen fortsätter att vara den viktigaste drivkraften. Inte minst de under förra året introducerade barnbidragen bidrog tillsammans med ökade reallöner och hög sysselsättning bidrog till konsumtionsökningen. Även under 2017 kommer den privata konsumtionen att vara stark. Effekterna av de sociala transfereringarna väntas dock klinga av. Likaså väntas sysselsättningsökningen avta.

Under 2017 och nästa år väntas de offentliga investeringarna öka kraftigt. Även de privata investeringarna väntas öka på nytt enligt rapporten som förutser fortsatt stark privat efterfrågan och ökad export. Vinsterna i näringslivet bidrar till investeringsökningarna, liksom en fortsatt låg ränta. Referensräntan har varit oförändrad sedan mars 2015.

Inflationen ökar långsamt, men väntas närma sig vad centralbanken eftersträvar. Under första delen av 2017 väntas inflationen bli ca 2 % för att öka till 2,5 % först mot slutet av nästa år.

Andra analyser

Alla analytiker kommer inte till samma slutsatser om den ekonomiska utvecklingen. Centralbankschefen, Adam Glapinski räknar med att tillväxten tar fart under andra kvartalet i år och han väntar att ekonomin ökar med 3,5 – 3,6 % under helåret.

Närings- och finansministern, Mateusz Morawiecki ligger i sin tolkning närmare Kommissionen. Tillväxten ”kommer att överstiga 3 % och den kommer att vara solid och baserad på investeringar”. Regeringens budget bygger på antagandet att ekonomin 2017 stiger med 3,6 %.

Enligt Internationella Valutafonden IMF ökar tillväxten till 3,3 % under 2017. Den privata konsumtionen är en viktig drivkraft, baserad på transfereringar, en stark arbetsmarknad och stigande löner. Även de offentliga investeringarna betonas. Inflationen ökar, men måttligt och stannar på högst 1,5 % vid året slut

Konsultföretaget PwC ser i sin rapport The World in 2050 att Polen kommer att vara en av de snabbast växande ekonomierna i Europa och kommer 2050 att ha fördubblat sin sammanlagda BNP.

Arbetsmarknadsministeriet rapporterar att arbetslösheten i januari i år ökade med 0,4 procentenheter till 8,7 %. På årsbasis var det dock en minskning med 1,4 procentenheter. Antalet anmälda arbetslösa sjönk med 250 000 på ett år, men fortfarande saknar 1,4 milj. registrerade arbetslösa arbete, vilket bl.a. understryker arbetsmarknadens regionala problem.

Ny kreditranking

Både Moody´s och Fitch behåller sin ranking av Polen utan förändringar vid en aktuell genomgång. Standard & Poor´s höjde sitt betyg för en månad sedan med hänvisning till förbättrad ekonomisk och politisk stabilitet.

 

”Morawieckiplanen” antagen

Efter regeringssammanträdet den 14 februari redovisade regeringen en plan som på drygt 300 sidor ger en ”roadmap” för landets utveckling fram till 2020 och prognoser för de kommande tio åren. I planen diskuteras utmaningar som behovet av en reformerad arbetsmarknad, sysselsättningsfrämjande åtgärder och den demografiska utvecklingen. Planen presenterar också ett antal konkreta projekt av strategisk betydelse som regeringen vill genomföra. Forskning och utveckling och ökad satsning på export betonas särskilt.

Ny satsning på näringslivsfrämjande

Regeringen vill på olika sätt främja det polska näringslivets utveckling och konkurrenskraft bl.a. genom att satsa på innovation och utveckling av nya produkter.

Den statliga främjandeorganisationen PAIiIZ omvandlas till något som liknar Business Sweden genom att kombinera exportfrämjande och investeringsfrämjande i ett gemensamt organ, som nu döps om till Polish Trade and Investment Agency (Polska Agencja Handlu i Inwestycji).

Energifrågor

Kol är historiskt den viktigaste energikällan i Polen och kolindustrin spelar både en ekonomisk och en politisk roll. Nu pågår ett omfattande arbete på att omstrukturera den förlustbringande industrin, samtidigt som kolets roll ifrågasätts. Senast har kolanvändningen kritiserats både internt och i EU i samband med miljödebatten och kolets roll i den smog som drabbade flera stora polska städer i samband med stark vinterkyla. Polen motsätter sig den avvecklingstakt som EU vill se för kol som energikälla och räknar inte med att kunna ersätta kol med förnybara bränslen i den takt och omfattning som EU sätter som mål.

Kärnkraften verkar på nytt skjutas på framtiden, att döma av regeringsuttalanden nyligen. ”Vi beslutar inte nu, det är inte rätt tid för att besluta om eller när”. Ursprungsplanen sade produktionsstart 2024, sedan 2029.

Staden Wrocław introducerar uthyrning av små eldrivna personbilar och bygger 30 laddningsstationer för dem runt om i staden. Hyran skall vara låg och bilarna skall kunna köra i kollektivfiler och inga parkeringsavgifter skall tas ut. Flera städer har anmält intresse för ett projekt med eldrivna stadsbussar. Projektet har två huvudsyften, att bidra till en bättre stadsmiljö och till att utveckla och tillverka elbussar i Polen.

Återpolonisering

Regeringen strävar efter att öka det polska ägandet i näringsliv och finansföretag. Det är inte fråga om ett förstatligande, utan om att investera i och köpa upp företag när tillfälle bjuds. Nu har parlamentets kulturutskott inlett en diskussion om förvärv av medier.

Mindre korruption

Polen noterar en ny framgång i Transparency Internationals Corruption Perception Index 2016 och kommer på plats 29 av 176 jämförda länder. Så sent som 2008 var Polens placering plats 58. Danmark, Nya Zeeland, Finland och Sverige tar de fyra första platserna

*************************************************

 

JANUARI 2017

Nytt år

Årsskiftet i Polen utmärktes av politiska motsättningar och ekonomiska frågetecken.

Omröstningen den 16 december om budgeten för 2017 ledde till att oppositionen av olika skäl protesterade och slutligen ockuperade underhuset. Ockupationen fortsatte in på det nya året.

Hanteringen av budgeten tillsammans med ett förslag från regeringen om att begränsa mediers tillträde till parlamentet ledde till oppositionens protester i parlamentet och till starkt kritiska medborgares demonstrationer utanför parlamentsbyggnaden. Regeringen vek undan på den senare punkten och medier kan fortsatt arbeta i byggnaden.

Regeringens hantering av författningsdomstolen väcker fortsatt kritik internationellt, men nu i mindre omfattning bland medborgarna. Regeringspartiet har ett i princip obrutet stöd bland väljarna. Väljarna är mer känsliga för frågor som rör den egna ekonomin. Regeringens stöd kan väntas vara starkt så länge som den privata ekonomin påverkas positivt genom reformer som gynnar väljarna; barnbidrag, sänkt pensionsålder, höjda löner och ett subventionerat boende.

Kostsamma barnbidrag

De barnbidrag som infördes förra våren är uppskattade av mottagarna. De har bidragit till att stödet för regeringen är fortsatt starkt, men de är kostsamma och regeringen utesluter inte kommande förändringar av systemet, främst i den del som berör bidrag till familjer med mer än ett bidragsberättigat barn.

Kostnaden för reformen uppskattas i budgeten för 2017 till PLN 23 miljarder.

Sänkt pensionsålder

Kort före jul undertecknade statschefen en lag som slutligt fastställer sänkningen av pensionsåldern. Den återgår till 65 år för män och 60 år för kvinnor den 1 oktober 2017. Lagen ger också möjlighet till tidigare pension, och även en frivillig, senare pensionering. I båda fallen anpassas pensionsbeloppen.

Budgetbelastningen betyder enligt försäkringskassan ZUS att ett underskott om PLN 25 miljarder skulle behöva täckas om alla tar ut full pension.

Minimipensionen höjs från 1 mars till PLN 1 000 per månad (och minimilönen för fast anställda höjdes med 8 % till PLN 2 000 från 1 januari 2017).

Finansiering genom bättre skatteuppbörd

De beslutade sociala reformerna skall betalas med förbättrad skatteuppbörd och noggrannare kontroll av moms- och skattebetalningar. Inga skattehöjningar skall vara aktuella (med undantag av höjd skatt på cigaretter)

Skatten på den finansiella sektorn, som ifördes förra året, ger ett viktigt bidrag till statens intäkter. Den beslutade skatten på handelsföretag har suspenderats efter kritik från EU.

En av de kontrollåtgärder som diskuteras är att lastbilar skall förses med GPS-teknik för att varje fordon skall kunna följas och lasten kontrolleras för att minska den omfattande varusmuggling som regeringen säger sig vara medveten om.

Optimism, men sjunkande tillväxt

Tillväxttakten i den polska ekonomin sjönk mot slutet av året. Preliminära siffror tyder på att tillväxten för helåret 2016 stannade på 2,5 %. Tillväxten styrs i hög grad av den privata konsumtionen och privata och offentliga investeringar.Världsbanken (och andra bedömare) pekar på att den politiska osäkerheten i landet skapar en avvaktande attityd i näringslivet som kan påverka investeringsbeslut.

Regeringen menar att den svagare investeringstakten snarast är en effekt av hur tillgängliga EU-medel utnyttjats och att dämpningen av tillväxttakten främst skulle vara en följd av den ekonomiska utvecklingen i omvärlden.

Arbetslösheten är fortsatt låg (8,3 %) och väntas sjunka även under 2017, men i långsammaren takt.

Inflationen, mätt som konsumentprisindex, ökade med 0,8 % på årsbasis i december, vilket var högre än väntat. Centralbanken, som vid sista mötet 2016 lämnade räntan oförändrad, ser inte något aktuellt behov av en räntejustering.

EU-studie oroar

En expertgrupp inom EU har lagt fram en rapport som ifrågasätter värdet av den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningsfonderna (cohesion funds).

På båda politikområdena är Polen den största förmånstagaren. Förändringar av EU-politiken skulle ge omgående effekter på Polens ekonomi.

Ny skola

Regeringen har beslutat om en genomgripande reform av skolan som gradvis implementeras under 2017. Skolan stöps om från tre steg med grundskola, högstadium och gymnasium/yrkesutbildning till två steg med en 8-årig grundskola och därefter direkt gymnasium/yrkesutbildning.

Det främsta skälet skulle vara att högstadiet inte fyllt sin förväntande funktion

Kritiker pekar på de goda resultat som den nuvarande polska skolan uppnått, bevisade bl.a. i PISA-mätningar och andra internationella jämförelser.

Polskt kol kostar

Kalla vinterdagar har pekat på Polens energiproblem. Stark kyla och vindstilla har gett hälsofarlig smog i flera storstäder.

Boven i dramat är kolanvändningen. Alltför många små, miljöstörande privata kolpannor svarar för en dominerande del av utsläppen av partiklar. 50 % av luftföroreningarna beräknas komma från uppvärmning, 13 % från transportsektorn. Kol är den dominerande källan för elproduktionen i Polen, närmare 90 % kommer från kol.

Regeringen, som uttryckligen prioriterar fortsatt kolenergi, brottas med två problem.

Kolindustrin är en traditionell och fortsatt viktig maktfaktor i Polens politiska liv. Trots omstruktureringar sysselsätter kolindustrin ca 100 000 medarbetare. Det andra problemet är kolindustrins dåliga ekonomi. Efterfrågan liksom prisutvecklingen på kol är svag i relation till produktionen importkonkurrens (från Ryssland) besvärar.

Staten fortsätter som ägare av kolföretagen att omstrukturera kolsektorn för att öka effektiviteten och minska förlusterna. Motståndet mot en minskning av antalet anställda i samband med fusionerna i kolindustrin är starkt från de inflytelserika fackföreningarna.

Satsningen på förnybar energi är otillräcklig.

Slutliga beslut om kärnkraft dröjer. Tilltron hos medborgarna är stor och ökande enligt energiministeriet; 61 % stöder tanken på polsk kärnkraft mot 21 % som är uttalat negativa. Regeringen arbetar nu på att ta fram underlag för beslut om teknik och om finansieringen av en första anläggning, men tidsplanen är vag. Enligt den förra regeringen skulle den första kärnkraftsanläggningen börja byggas 2020 med driftstart 2024.

Samma ministerium arbetar på en förstudie om en föreslagen gasledning från norska fält, genom Danmark. Tanken är att ledningen skulle vara klar 2022 när Polens avtal med ryska Gazprom löper ut.

Privat TV leder

Den privata TV-kanalen Polsat har nu flera tittare än statliga TVP1 och behåller samtidigt ledningen före den andra privata kanalen TVN. Alla tre kanalerna redovisade dock minskande tittarsiffror för 2016. TVP1 med minus 9,6 % och Polsat minus 1,3 %. De tre kanalerna har sammanlagt en tredjedel av marknaden mätt i antal tittare.

Hermelinen byter ägare

Czartoryski-stiftelsen har överlåtit sin stora samling av konst och manuskript till polska staten mot en betalning som i praktiken innebär en betydande donation från familjestiftelsen.

Den mest kända målningen i samlingen är Leonardo Da Vincis ”Damen med hermelinen” (som enligt kännare inte är en hermelin utan en iller). Modern teknik visar att djuret målats in i ett sista av de tre skikt som finns i målningen.

Missa inte ett möte med damen vid nästa besök i Krakow!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN DECEMBER 2017

Fortsatta motsättningar kring författningsdomstolen

Sejmen har antagit en ny lag som rör författningsdomstolens ledning och hur domare skall utses. Det görs mot bakgrund av att den nuvarande ordförandens mandatperiod nu går ut. Oppositionen menar att de nya reglerna endast syftar till att ge regeringen makt över domstolen. Europarådets kritik kvarstår. De främsta punkterna i kritiken är att den nya lagen inte garanterar rättsväsendets självständighet och författningsdomstolens roll.

Barnbidragen slår igenom

De barnbidrag som regeringen infört under året får effekter. Politiskt har de bidragit till att stödet för regeringspartiet är fortsatt starkt.

De ekonomiska effekterna är flera, kostnaderna för reformen ökar och väntas enligt den ansvariga ministern i år bli PLN17,8 miljarder för att nästa år öka till PLN22,6 miljarder. Barnbidragen ökar många familjers köpkraft, vilket avspeglas även i julhandeln. Den sammanlagda julhandeln i Polen väntas enligt IBRIS i år öka med drygt 8 % till PLN20 miljarder.

En annan effekt är att många kvinnor nu stannar hemma istället för att förvärvsarbeta. Statistikmyndigheten GUS har publicerat siffror som indikerar att det rör sig om 150 000. Arbetsmarknadsministeriet avvisar dock resultatet. Ekonomer varnar för att pensionerna minskar för dem som väljer att inte förvärvsarbeta.

Helgstängda butiker kostsamma

Konsultföretaget PwC har på uppdrag av en av den polska handelns organisationer beräknat effekterna av söndagsstängda butiker, som föreslagits av fackföreningen Solidaritet. Kostnaderna för handeln beräknas till PLN10 miljarder, även om man tar hänsyn till att del av söndagshandeln flyttar till andra veckodagar. I antal anställda skulle det betyda 36 400 arbetstillfällen enligt rapporten. Även statens skatteintäkter väntas minska om förbudet införs, med PLN1,8 miljarder.

Polen överklagar suspendering av skatten på handelsföretag

Kommissionen kritiserade det polska beslutet att införa en särskild skatt på handelsföretag baserad på omsättning. Den ansågs diskriminera stora företag (läs utländska kedjor) och utgöra ett otillåtet statsstöd för små handelsföretag. Skatten suspenderades på Kommissionens initiativ och den polska regeringen svarar nu att det strider mot EU:s grundläggande regelverk

Ökat polskt ägande

Regeringens politik med ökat polskt ägande av centrala företag fortsätter och konkretiseras. Den statliga försäkringskoncernen PZU och utvecklingsfonden PFR köper ut Polens näst största bank Bank Pekao SA från italienska UniCredit. Målsättningen är att skapa en ledande, polskägd finanskoncern.

Politiken med inriktning mot ökat nationellt polskt ägande tar sig även andra uttryck. Den franska energikoncernen EDF vill sälja sin polska verksamhet till en australiensisk investeringsfond och en tjeckisk energikoncern. Den tilltänkta affären blockeras av den polska regeringen som pekar på EDF:s stora andel av den polska energimarknaden och hänvisar till ”hot mot den polska energisäkerheten”.

Polskt öl blir japanskt

Japanska Asahi köper Kompania Piwowarska från SABMiller. I affären ingår fem bryggeriföretag i Öst- och Centraleuropa med ett flertal kända märken bl.a. polska Lech och Tyskie.

Ekonomin stabil, men ökningstakten avtar

Standard & Poor´s behåller sin rating av Polen, BBB+ och höjer utsikterna från ”negativa” till ”stabila” men noterar också att tillväxten nu avtar. S&P sänker prognosen för tillväxten från 3,5 till 3,0 % för 2016. S&P varnar också för att den väntade sänkningen av pensionsåldern kan ge negativa effekter på statens budget redan 2017.

Även ratingföretaget Moody´s sänker sin prognos för Polen (från 3,1 %) till 2,6 % för 2016 och (från 3,0 %) till 2,9 % för nästa år. Fitch räknar med att ekonomins tillväxt stannar på 2,7 % i år och ökar till 3,0 % nästa år

Enligt GUS avtar ökningstakten. Under tredje kvartalet växte Polens ekonomi med 2,5 % och investeringarna sjönk med 7,7 %, båda på årsbasis.

OECD räknar i sin senaste prognos med en svagare tillväxt än väntat under 2016, men att ekonomin ökar med 3,2 % under 2017 som resultat av ökade transfereringar, låga räntor och ett ökat inflöde av EU-medel. Även investeringarna, både privata och offentliga, väntas öka under samma period enligt OECD. Världsbanken räknar i sin senaste prognos med en tillväxt i år under 3,2 %, men att ekonomin tar fart 2017

Arbetslösheten fortsätter att sjunka. Eurostat uppger att den var 5,7 % i oktober mot 5,8 % månaden före. För ett år sedan var arbetslösheten enligt samma källa 7,3 %. GUS anger med sin mätmetod en motsvarande minskning av arbetslösheten, men med högre tal, 8,2 % i oktober. Nära hälften av Polens arbetsgivare har svårt att finna medarbetare.

Polens utrikeshandel har utvecklats positivt under de tre första kvartalen. Exporten ökade med 5,8 % och importen med 3,9 %. Överskottet ökade samtidigt med 1,2 %. Som tidigare var Tyskland den främsta marknaden, medan Ryssland nu ligger först på åttonde plats. Av de länder som ökade mest i Polens export nämner GUS, utöver Tyskland, bl.a. Sverige och Spanien.

Nationalbankens monetära råd behöll räntan oförändrad i december och räknar med att den kommer att hållas oförändrad under hela 2017

Företagsnotiser

utveckla och tillverka såväl civila som militära produkter i Polen

–          IKEA satsar på näthandel i Polen. E-handeln ökar rent generellt i Polen, men mera på kundsidan är på affärssidan. Alltfler kunder söker produkter på nätet, ofta från utländska företag, medan polska handelsföretag är sena.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN NOVEMBER 2016

Statschefen besöker Sverige

Polens president, Dr Andrzej Duda, besöker Sverige den 30 november. Utöver officiella möten medverkar han i ett seminarium som är intressant för näringslivet: ”Innovation: a key to future growth. Polish and Swedish experiences.” Seminariet ger tillfälle till kontakter på hög nivå och kunskap om en prioriterad del av den polska regeringens politik. Arrangörer av seminariet är Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) och Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med Polens ambassad.

Nato ökar närvaron i Östersjöregionen

Från början av 2017 kommer NATO att förlägga fyra bataljoner på roterande basis i de tre baltiska länderna och i Polen. USA förväntas ta ansvaret för bataljonen i Polen med ca 1 000 soldater. Polen avser också att uppgradera sitt försvar till NATO-standard bl.a. genom att investera i ny materiel.

Aktuella partisympatier

Aktuella erfarenheter från Storbritannien och USA visar svårigheterna att göra korrekta politiska prognoser. Det gäller även Polen där enkäter kring partisympatier ofta visar stark variation mellan de olika opinionsinstitutens mätningar.

IBRIS är att av de institut som gör fortlöpande enkäter. Deras senaste publicerades av Rzeczpospolita.

 

  okt. 21-22 sept. 29 aug. 26-27 juli 29-30 juni 30
PiS 30 29 29 32 32
PO 17 13 17 18 15
Nowoczesna 20 25 19 18 21
Kukiz ’15 9 10 11 11 11
PSL 5 3 5 4 2
SLD 6 5 5 6 5

 

CBOS har nyligen mätt stödet för regeringen Szydło. Det ökade med två procentenheter till 36 % mellan september och oktober samtidigt som oppositionen minskade med en procentenhet till 32 %.

Oklarheter om den sänkta pensionsåldern

Löftet om en sänkning av pensionsåldern var ett av de viktigare i presidentvalkampanjen förra året. Det har också senare flera gånger upprepats av president Duda. I en intervju med den statliga nyhetsbyrån PAP nyligen försäkrade han att pensionsåldern kommer att sänkas från 67 år till 65 för män och 60 år för kvinnor ”i oktober 2017”. Samtidigt finns det inom regeringen röster som talar om de ekonomiska konsekvenserna av en sänkt pensionsålder och om behovet av arbetskraft när ekonomin stärks. Finansminister Morawiecki har efterlyst en analys av möjligheterna att begränsa de negativa effekterna.

Med vikande födelsetal, åldrande befolkning, stor emigration, restriktiv invandringspolitik och tillväxt i ekonomin är den i och för sig positiva minskningen av arbetslösheten ett problem för det polska näringslivet som har svårt att finna just kvalificerade medarbetare.

Fortsatt sjunkande arbetslöshet

Arbetslösheten fortsätter att minska och var i oktober 8,3 % enligt arbetsmarknadsministeriet och 5,7 % enligt Eurostat, ett av de lägsta talen inom EU. 1,3 milj. var registrerade som arbetslösa, en minskning med närmare 15 000 jämfört med månaden före.

Maktförskjutning

Ministeriet för statlig egendom läggs ner. Ett argument som regeringschefen använder i sitt förslag är att åtgärden sparar PLN 100 milj. per år för statskassan. Ett annat argument kan vara att insynen, kontrollen och ansvaret för de statliga företagen genom förändringen läggs i premiärministerns kansli och en särskild kommitté där.

Detaljhandeln ökar

GUS publicerar statistik som visar fortsatt tillväxt i handeln, en realtillväxt om 6,3 % på årsbasis i september, 8,6 % enligt Eurostat. Resultaten inom företagen varierar dock. Brittiska Marks and Spencer lämnar Polen som ett led i sin omstrukturering, portugisiska Jeronimo Martins däremot planerar att öppna 100 nya Biedronka-butiker i Polen, amerikanska Amazon öppnar ett fjärde logistikcenter i Polen (i Kołbaskowo) för sin distribution och söker nya medarbetare. IKEA planerar ett tredje varuhus i Warszawa.

Den beslutade skatten på detaljhandelns företag fick bakläxa av Kommissionen som ansåg att den är diskriminerande. Regeringen arbetar nu på ett reviderat förslag samtidigt som man överväger att överklaga Kommissionens beslut till EU-domstolen. Den kritiserade skatt som infördes 1 september suspenderas nu under 2017.

Olika signaler om utvecklingen i företagen

Inköpschefsindex, PMI för tillverkningsindustrin, sjönk i oktober, främst som en följd av minskande nya order enligt Markit Economics som räknar fram index. Index 50 är gränsen mellan tillväxt och stagnation.

okt. sept. aug. juli juni maj
PMI i tillverkningsindustrin 50.2 52.2 51.5 50.3 51.8 52.1

 

Effektivare stöd

Utvecklingsorganet NCBR skall effektiviseras. Ett förändrat NCBR skall inte bara distribuera och kontrollera användningen av EU-medel och budgetmedel utan även initiera projekt med syfte att stärka forskning och utveckling.

Stabil ränta

Centralbankschefen säger i ett uttalande efter novembersammanträdet i bankens monetära råd, där man beslutade om oförändrade räntor för den 21e månaden i följd, att han väntar att den aktuella styrräntan (1,5 %) förblir oförändrad ”åtminstone till slutet av nästa år”. Hans prognos för tillväxten under 2017 var vid samma tillfälle 3,6 – 3,8 %.

EU sänkte nyligen sin prognos för tillväxten i polsk ekonomi under 2016 till 3,1 % och för 2017 från 3,6 till 3,4 %. Den privata konsumtionen är den främsta drivkraften enligt Kommissionen, medan investeringarna stagnerar. Tillväxten i den privata konsumtionen är främst ett resultat av stigande löner och transfereringar. Investeringarna kan väntas komma att öka i takt med ett bättre utnyttjande av beslutade EU-bidrag.

Finansinspektionen och centralbanken blir ett

Regeringen vill slå samman finansinspektionen KNF och centralbanken NBP under chefens för centralbanken ledning.

Regeringen vill vidare förändra den nyligen införda skatten för de finansiella företagen. Förslaget presenteras som tekniska förändringar av beräkningsgrunden, men resultatet ger större intäkter för statskassan och därmed ökande kostnader för företagen.

Regeringen vill även etablera ett polskt ratinginstitut i konkurrens med de internationella ratinginstitut som redan är verksamma på marknaden

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN SEPTEMBER 2016

Efter Brexit

Möjligheterna att som nu kunna röra sig fritt mellan Polen och England, att kunna fortsätta att leva och arbeta i Storbritannien är av avgörande betydelse för de enskilda medborgarna och viktigt även för polsk ekonomi

De kommande förhandlingarna om en ny relation mellan EU och Storbritannien är av särskilt intresse för Polen, inte minst tillträdet till EU:s inre marknad och den fortsatta fria rörligheten för personer och kapital.

Arbetskraft krävs i en växande polsk ekonomi med sjunkande arbetslöshet. Befolkningen åldras och födelsetalen sjunker. Då ser regeringen gärna en återmigration av polsk arbetskraft. Premiärministern har nyligen gett sina ministrar ett särskilt uppdrag, att presentera idéer inom sina resp. ansvarsområden om hur de vill locka hem polacker till Polen.

Samtidigt räknar den polska regeringen med att de nya barnbidragen ”500+” och de nya möjligheterna att få en bostad till rimlig kostnad ”Mieszkanie +” skall göra det mer attraktivt att söka sig hem till den polska arbetsmarknaden.

Reformerna, som bl.a. har till syfte att uppmuntra till barnafödande och att välkomna polska migranter, kostar statskassan betydande belopp. Per den 31 augusti har PLN 9,3 miljarder betalats ut inom ramen för ”500+” reformen, slutnotan för året beräknas till PLN 17 miljarder. Regeringen aviserar striktare kontroll av utbetalningarna, bara medborgare som bor i Polen är berättigade till bidrag, barnen skall vara registrerade i polska skolor.

”Mieszkanie+” bygger på samfinansiering mellan den statliga utvecklingsbanken BGK, privata investerare och lokala myndigheter.

Den aviserade pensionsreformen med sänkt pensionsålder, har ännu inte presenterats, än mindre någon mer detaljerad kalkyl över kostnaderna. Enligt en PWC-studie finns en potential för Polen genom att bättre utnyttja den resurs som ”den gyllene åldern” innebär, d.v.s. arbetskraft över 55 års ålder som kan sysselsättas bättre.

Från den 1 september har personer över 75 års ålder rätt till fri medicin.

Nya skatter på finans- och detaljhandelsföretag och skärpt skatteindrivning och -kontroll skall finansiera reformerna. ”Bankskatten” ifördes redan i februari, den 1 september trädde skatten på detaljhandelsföretag i kraft.

 

Konstitutionsdomstolen

Oenigheten kring den enligt polsk författning centrala institutionen kvarstår. Europarådets utskott (Venedigkommissionen) har gjort ett förnyat besök i Warszawa. Syftet var denna gång att söka bringa klarhet kring den reviderade lag som sejmen röstade igenom före NATO-mötet i juli. Gästerna fick ett svalt mottagande. Tvådagarsbesöket som omfattade möten med centrala juridiska och politiska organ skall utmynna i en rapport med kommentarer till den reviderade lagen. De sex domare i domstolen som utsetts av PiS-regeringen avstod från att möta kommissionsledamöterna.

Regeringen har med fördröjning nu publicerat ett flertal av de uttalanden som domstolen gjort, vilket förutsätts i författningen. De uttalanden som domstolen gjort om regeringens nya lagar om domstolens roll och arbetssätt, vilka domstolen anser strider mot konstitutionen, publicerades dock inte.

I december förutsätts domstolen utse en ny ordförande efter Rzeplinski vars mandaperiod går ut. Ytterligare en risk för politisering.

Ratinginstitutet Moody´s varnade tidigare för att konflikten kring författningsdomstolen och den osäkerhet om rättsläget som den innebär kan påverka investeringsviljan. Moody´s sänkte sin rating av Polen i maj från A2 ”stabil” till A2 ”negativ”, en rating som i slutet av augusti behölls i en aktuell värdering, samtidigt som man noterade att de utländska investeringarna i Polen minskar.

I grunden rör hela konflikten samspelet mellan den politiska nivån och den enligt Polens konstitution självständiga författningsdomstolen.

Budgeten för 2017 bygger på ökade skatteintäkter och ekonomisk tillväxt

De sammanlagda skatteintäkterna för nästa budgetår beräknas enligt finansministeriet öka med 9 %, momsintäkterna med 11 %. Skatteintäkterna från näringslivet beräknas öka med 9,6 % och från medborgarna med 4,9 %. Den nya skatten på finansföretagen väntas ge PLN 3,94 miljarder och på detaljhandelsföretagens omsättning PLN 1,59 miljarder. En annan omdiskuterad skatt, på metallutvinning, väntas ge PLN 1 miljard till statskassan. Det nu antagna budgetförslaget, med intäkter om PLN 324 miljarder och utgifter om PLN 383 miljarder, visar ett underskott om PLN 59 miljarder och ett lånebehov om PLN 79 miljarder, varav PLN 16 miljarder i utlandet.

Några makroekonomiska prognostal för 2017 (2016 inom parentes)

–          arbetslöshet                                  8,0 % (8,9 %)

 

Stabil ställning för regeringspartiet

Samtidigt som kritiken är stark från omvärlden, främst vad gäller den politik som anses riskera rättsstatens funktion och begränsa yttrandefriheten genom ökad politisk kontroll över public service medier, är stödet för regeringspartiet starkt på hemmaplan. Tendensen visar t.o.m. ett ökat förtroende. Samtidigt är oppositionen splittrad och det tidigare regeringspartiet har inte lyckats behålla sin position som ledande oppositionsparti. PO utmanas i ledarrollen av det relativt nya NowoczesnaPL, Moderna Polen som tar väljare just från Medborgarplattformen.

I en annan undersökning som gjorts av IBRiS kommer regeringen tillsammans med sejmen, och public service medier i botten av respondenternas förtroende medan polisen, försvaret, NATO och katolska kyrkan tillmäts högt förtroende. Drygt 70 % av de tillfrågade har förtroende för polisen.

Nytt organ för att främja export och investeringar

Med det tidigare PAIiIZ som bas skapas ett nytt statligt organ med väsentligt större resurser, men i grunden samma uppgifter; att främja polsk export, främja polska företags utlandsinvesteringar och attrahera utländska investeringar till Polen – PAHiI, Polska Agencja Handlu i Inwestycji. Budgeten för 2017 är satt till PLN 100 milj. Organet, som visar likheter med andra länders motsvarande verksamhet, svarar även för de utlandskontor som förutsätts samverka med de lokala ambassaderna

Samarbetet med andra näringslivsfrämjande organ skall stärkas, som de statliga bankerna PKO BP och BGK, exportkreditmyndigheten KUKE investeringsmyndigheten PFR och näringslivsfrämjaren PARP

Dyra lån

Arbetet på en lösning av hur de lån som ett stort antal polacker tog i schweizerfranc, så länge det var möjligt, skall konverteras och betalas fortsätter. Från presidentkansliet finns nu ett lagförslag som ger riktlinjer för hur konverteringen till PLN skall ske och hur kostnaderna skall fördelas mellan låntagare och långivare. Centralbanken har nyligen lämnat synpunkter på lagförslaget och gett kommentarer till de tekniska lösningar som föreslås. Där varnas för att kostnaderna för de långivande bankerna kan bli väsentligt högre än vad presidentkansliet räknat fram.

Helgstängda butiker

Genom en kampanj från fackföreningen NZZ Solidarnośź, som samlat in 350 000 namnunderskrifter, tvingas sejmen att ta upp ett förslag om stängda butiker på sön- och helgdagar. Inte oväntat är meningarna delade mellan förslagställaren och arbetsgivarna som ser en risk för minskad omsättning.

Warszawas flygplats hårt belastad

Belastningen på Warszawas flygplats ökar. Hittills i år har 8,4 milj. passagerare passerat Chopin-flygplatsen, en ökning med 10 % jämfört med samma period förra året. Under semesterperioden var ökningen ännu större, drygt 14 %. Till detta kommer frakttrafiken, 70 % av Polens flygfrakt hanteras via Warsawa. Den andra flygplatsen, Modlin, 40 km norr om Warszawa har hittills i år hanterat 2 milj. flygresenärer. Lågprisflyg är de dominerande kunderna på Modlin.

Nya lösningar krävs. Chopinflygplatsen kan inte byggas ut tillräckligt för att på sikt möta den ökande passagerar- och godstrafiken. En tanke har lanserats att bygga en helt ny flygplats, centralt belägen mellan Łodź och Warszawa med anknytning till motorväg och snabbtåg

En troligare lösning idag anses dock vara att i stället bygga ut Modlin.

Ekonominotiser

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN I AUGUSTI 2016

Fortsatt omstridda frågor

I början av juli drev det polska parlamentet igenom en förändrad lag som skall reglera konstitutionsdomstolens ställning och arbetssätt. Förhoppningen var att de modifieringar som därmed gjordes skulle dämpa den tidigare skarpa kritiken från en enig omvärld. Kritiken kvarstår dock, starkast från EU. Europarådet har aviserat förnyad genomgång.

Domstolen har själv underkänt flera punkter som man säger strider mot konstitutionen. Som exempel gäller det möjligheten för domare att blockera beslut i domstolen, krav på publiceringen av domar, förfarandet vid utnämning av nya domare och i vilken ordning ärenden skall hanteras

Regeringen å sin sida beslutar nu om sänkta löner för författningsdomstolens domare, tar bort kompensationer för pensionerade domare och halverar antalet tjänstemän i domstolen.

De i våras introducerade barnbidragen är en politisk framgång för PiS, men en ekonomisk börda. 2,7 miljoner polacker är berättigade att ansöka om bidrag. Så många har gjort det att det redan saknas PLN 5 miljarder för att finansiera reformen.

Även sänkningen av pensionsåldern har tydlig ekonomisk påverkan. Den 19 juli beslutade regeringen att pensionsåldern skall sänkas, dock tidigast från oktober 2017. Aktuella beräkningar anger en årlig budgetbelastning om PLN 10 miljarder för reformen.

De nya pensionerna gäller från 60 år för kvinnor och från 65 år för män. Inga detaljer finns ännu, däremot finns tankar på att uppmuntra de blivande pensionärerna att fortsätta att arbeta efter den beslutade pensionsåldern, vilket skulle minska statens kostnader. För att öka statens intäkter skärps skatteindrivningen, främst av momsen. Skattetjänstemän kommer i flera avseenden att ges befogenheter som åklagare och poliser för att effektivisera skatteuppbörden.

Finansministern räknar med att den polska skatteförvaltningen med hjälp av ett nytt regelverk, skärpta straff för momsbedrägerier och moderna IT-hjälpmedel kan de årliga momsintäkterna med PLN 18-20 miljarder.

Väljarenkät

TNS Polska har frågat drygt 1 000 medborgare äldre än 15 år om deras syn på regeringens arbete. Hälften gav negativa omdömen, 37 % var positiva. Lika många var positiva som negativa till presidentens insatser medan 42 % gav premiärministern godkänt betyg och 46 % underkänt.

Statens inflytande ökar

De tidigare aviserade planerna på att öka det polska (statliga) inflytandet inom banksektorn upprepas i olika politiska tal. Regeringen vill utnyttja ”naturliga tillfällen” för staten att gå in som ägare i banker. Detta ägande skall sedan överföras till privata, polska ägare. I dagsläget är det internationella inflytandet i bankerna i Polen stort, för stort enligt regeringen.

Parlamentet har gett regeringen och ministeriet för statlig egendom rätt att utnyttja den särskilda fonden för re-privatisering för att öka inflytandet i företag. Regeringen kommer att lägga ner samma ministerium vid årsskiftet och samtidigt ersätta det med en ny myndighet vars funktioner ännu inte är kända.

 

Energinotiser

Den polska konkurrensmyndigheten UOKiK väntar på svar från konsortiet för den omdiskuterade gasledningen Nordstream 2. Enligt myndigheten begränsas konkurrensen på energimarknaden om projektet genomförs och har därför efterlyst en redogörelse från konsortiet.

Kärnkraften, som kommit i bakgrunden i PiS-regeringens energipolitik, är inte död enligt energiministeriet. Basen är dock ”moderna, högeffektiva kolkraftverk med låga utsläpp”. Samtidigt säger man att koltillgångarna är slut om 20 år och att ett första kärnkraftverk – ”den effektivaste energikällan” – därför skall byggas ”inom en tioårsperiod”.

Omstruktureringen av den polska kolindustrin fortsätter. Nu räknar regeringen på kostnaderna för att lägga ner fyra olönsamma gruvor med sammanlagt 15 000 anställda. Den mest förlustbringande av de fyra gruvorna har ackumulerat förluster i storleksordningen PLN 1 miljard under de senaste tio åren. Redan tidigare har 11 gruvor lagts in i ett nytt, statligt bolag, Polish Mining Group.

Detaljhandeln beskattas

Den sedan länge diskuterade skatten på detaljhandelsföretag har nu blivit lag. Den gäller från 1 september och innebär att företag med en omsättning mellan PLN 17 milj. och PLN 70 milj. betalar en skatt om 0,8 % på omsättningen. En omsättning över PLN 70 milj. beskattas med 1,4 %, med samma fribelopp PLN 17 milj. Kritiken mot skatten har varit massiv från branschen och dess organisationer och även från EU. Lagen ses som diskriminerande genom att den i första hand drabbar utländska företag som är de stora aktörerna inom detaljhandeln i Polen.

Frågan om helgstängda butiker är inte borta från dagordningen. Fackföreningar organiserar nu namninsamlingar för att sätta tryck på politiker att ta upp frågan i parlamentet

Svag demografisk utveckling

Polens befolkning minskar. Enligt statistikmyndigheten GUS har Polen idag 38 422 000 invånare. En vändning av födelsetalen väntas dock som en effekt av de nya barnbidragen, vilket också var ett syfte med reformen. Samtidigt lämnar många unga polacker hemlandet, främst för att söka ett bättre betalade arbeten utomlands. IMF varnar i en rapport för att emigrationen kan leda till en utveckling med ökande utflöde av arbetskraft och därigenom minskande sysselsättning och sjunkande ekonomisk aktivitet i hemlandet. Polen behöver därför en aktiv migrationspolitik menar IMF.

Samtidigt har under första halvåret i år 565 000 ukrainska medborgare fått arbetsvisum till Polen, en kraftig ökning mot 2015.

Trots behov av arbetskraft har Polen, en mycket restriktiv invandringspolitik.

Ekonominotiser

”Vi väntar en ökad tillväxt mot slutet av kvartalet” säger en representant för regeringen som tror att tillväxten för helåret 2016 kommer att vara 3,8 %, vilket är vad budgeten för 2017 bygger på. Ekonomer som intervjuats tror på 3,4 % och Centralbanken på 3,5 % tillväxt. Mot dessa prognoser kan ställas GUS slutliga tillväxtsiffra för andra kvartalet: 3,1 % mot förväntade 3,3 %.

Inflationen var – 0,9 % i juli enligt GUS, räknat på årsbasis. På en månad sjönk priserna med 0,3 %.

Arbetslösheten fortsätter att minska. I slutet av juni var den 8,8 % mot 9,1 % i maj.

Industriproduktionen ökade på årsbasis med 6 % i juni och med 7,3 % samma månad enligt GUS.

2016-08-15

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRN POLEN JULI 2016

Polsk oro efter Brexit

Polacker kommer ofta högst i mätningar av EU-sympatierna i medlemskretsen. I aktuella enkäter säger drygt 80 % att de är positiva till det polska EU-medlemskapet, bara drygt 10 % att de är negativa. Motståndet mot en ”polsk euro” är dock starkt. 55 % vill inte ha den. Bara drygt 12 % stöder aktivt tanken på en gemensam valuta.

De första kommentarerna från de polska stats- och regeringscheferna efter den brittiska folkomröstningen om medlemskapet i EU var återhållsamma . Båda betonade att det nu gäller att dra de rätta slutsatserna om hur EU kan anpassas för att bättre möta medborgarnas förväntningar. Beata Szydłos tanke på ”Ett Förenat Europa av Suveräna Stater” ventilerades på nytt.

Regeringens kommentarer syns främst ha syftat till att lugna marknaden. ”Att Storbritannien lämnar EU kommer inte att få något avgörande inflytande på tillväxten i Polen och złotyns volatilitet kommer att avta” sade vice premiärminister Morawiecki i en första kommentar. Han har emellertid i ett annat sammanhang talat om att det brittiska utträdet kan väntas påverka tillväxten i polsk ekonomi negativt. Om nya handelshinder uppstår får det större konsekvenser för Polen än för Storbritannien. Den bilaterala handeln är viktigare för Polen än för Storbritannien som är Polens största exportmarknad efter Tyskland. Förra året var exporten till Storbritannien värd drygt €11 miljarder.

Hur det engelska utträdet sker är viktigt för Polen som är den största mottagaren av offentliga EU-medel. Storbritannien är en stor bidragsgivare till EU, den tredje största nettobidragsgivaren.

Många polska medborgare arbetar i Storbritannien, främst i England och de utgör ett viktigt inslag på den brittiska arbetsmarknaden. Transfereringarna av intjänade löner till Polen var under det första kvartalet motvärdet av PLN 1,1 miljarder från Storbritannien (och PLN 1,3 miljarder från Tyskland) enligt den polska centralbanken. Den fortsatta rörligheten för EU-medborgare blir därmed särskilt viktig för Polen.

Polen är angeläget om ett fortsatt inflöde av brittiska investeringar. Warszawa ser, i konkurrens med andra europeiska huvudstäder, gärna att finansföretag, i den mån de lämnar London, etablerar sig där, ett exempel på hur man i Polen även ser möjligheter efter Brexit.

Ännu ingen lösning i sikte

I anslutning till NATO-mötet i Warszawa möttes de båda presidenterna Obama och Duda. En av de frågor som togs upp, och där man inte hade någon samsyn, var behandlingen av den polska författningsdomstolen. Regeringen har med brådska pressat en reviderad lag genom parlamentet. I revideringen har viss hänsyn tagits till den kritik som framförts. Oppositionen är inte nöjd, men majoriteten röstade igenom lagen och Europarådet har aviserat att man skall fortsätta sin kritiska studie, liksom EU-kommissionen.

Kostsam reform

Barnbidragsreformen ”Familjen 500+” har fått kritik för att vara dyr och finansierad med krediter. Enligt finansminister Szałamancha kommer dock barnbidragen att bidra till en ökning av BNP med 0,5 % under 2016. Kostnaden för hela 2016 beräknas till PLN 16 miljarder och för 2017 till PLN 22 miljarder. En investering för att lösa en demografisk kris enligt regeringen.

Banker bör vara polska

Samtidigt som två utländska banker har aviserat att man vill sälja ut sina polska verksamheter har regeringen tydliggjort sin syn på det utländska ägandet i banker och detaljhandel, båda med starkt utländskt inflytande.

I dagsläget beräknas exempelvis ca 60 % av den polska banksektorn vara utlandsägd.

En liknande expansion har skett i detaljhandeln. Med en stark expansion i den polska ekonomin och med allt flera och allt mer köpstarka konsumenter lockades internationella detaljhandelskedjor till i Polen.

PiS-regeringen vill uppmuntra utländska investeringar, men säger samtidigt att utländska investerare inte längre kan räkna med särskilda förmåner. Företrädare för regeringen talar om behovet av ”ekonomisk patriotism” och om ”åternationalisering” av utlandsägda företag.

De stora handelsföretagen skall från den 1 augusti, senast den 1 september betala en skatt på omsättningen som kritiseras både av de berörda företagen, deras polska branschorganisation, den europeiska handelsorganisationen EuroCommerce och av Kommissionen för att vara diskriminerande. Även inom handeln är det utländska inflytandet starkt.

För bankerna är regeringens tanke, inte att förstatliga dem, utan att staten skall kunna gå in som ägare i utlandsdominerade banker i Polen genom förvärv och sedan sälja vidare till privata, polska investerare

Väljarstöd för regeringspartiet

Resultaten i aktuella väljarbarometrar varierar, men det går att se gemensamma drag. PiS har en stark ledning med över 30 % av rösterna. Medborgarplattformen ökar något och tävlar med den relativa nykomlingen Nowoczesna om andraplatsen – och i grunden om samma väljare. Vänstern och PSL pendlar kring parlamentsspärren.

Ny myndighet skall sälja Polen

Regeringen etablerar en ny myndighet som skall främja Polen-bilden utomlands. Myndigheten, Polska Fundacja Narodowa, etableras tillsammans med ett antal tunga, statliga företag för att ”samordna insatser för större genomslag”.

Lägre skatt för småföretag

Vid årsskiftet sänks skatten för småföretag (med en omsättning under € 1,2 miljoner) från 19 % till 15 %. Inkomstbortfallet för staten skall kompenseras med generellt effektivare skatteuppbörd. Regeringen har nyligen aviserat en kraftigt skärpt straffskala för skattebrott.

Ekonomin:

–          inflationen i juni var -0,8 % på årsbasis enligt GUS, vilket motsvarade marknadens förväntningar

–          som en följd av avmattningen i ekonomin under första kvartalet sänker Centralbanken tillväxtprognosen för 2016 till 3,2 %

–          även IMF sänker tillväxtprognosen för året med 0,1 till 3,5 % men höjer samtidigt den tidigare prognosen för 2017 med samma procentandel till 3,7 % tillväxt

–          den senaste arbetslöshetssiffran från GUS visar en fortsatt nedgång; i maj var den registrerade arbetslösheten 9,1 % mot 9,5 % en månad tidigare. Arbetsmarknadsministeriets motsvarande siffra var 8,8 %, en minskning med 0,3

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN I JUNI 2016

Opposition med nytt ansikte

Det som började med delning av en artikel på Facebook om behovet av en ny politisk rörelse i Polen, är i dag den starkaste oppositionen mot regeringen PiS.

En följande Facebook-grupp blev snabbt en ny folkrörelse – Komitet Obrony Demookracji – nu med en kvarts miljon följare. Enligt opinionsmätningar har 1,5 miljoner polacker deltagit i olika KOD-aktiviteter. 40 % av befolkningen stöder KOD.

Bakom KODs framväxt står en 47-årig journalist, Mateusz Kijowski, utan politisk bakgrund och erfarenhet, men med ett engagemang i samhällsfrågor.

Hans framgång ligger både i det engagemang och den opposition han kanaliserar – jämför med den tidigare akronymen KOR, Kommittén för Arbetarnas Försvar – och att han bidragit till början av en samverkan inom den politiska oppositionen.

Skärpt kritik

”Samtalen fortsätter” enligt Frans Timmermans, Kommissionens vice ordförande, som lämnat Kommissionens syn på PiS-regeringens hantering av Författningsdomstolen till den polska regeringen. Timmermans medgav att samtalen hittills inte gett något resultat, men underströk att man från Kommissionens sida är angelägen om att dialogen fortsätter. Premiärminister Szydło svarade i en intervju att det bara är fråga om en ”opinionsyttring” från Kommissionen och att den ”inte får någon inverkan på beslut som fattas i Polen”.

Europarådets särskilda kommission för mänskliga rättigheter, Venedigkommissionen, har utökat sin kritik och har nyligen särskilt kommenterat de utökade befogenheter som den polska polisen nu fått för att kunna övervaka medborgarna.

Europarådet har också uttalat oro över utvecklingen på medieområdet där man ser att den nya medielagen kommer att ”påverka innehållet” i public-service medier och ”minska pluralismen och den journalistiska friheten”.

Stabil ledning för PiS

CBOS väljarbarometer

  början juni slutetmaj maj april mars
PiS 35 36 34 38 34
PO, Medborgarplattformen 15 16 16 13 14
NowoczesnaPL 14 14 18 18 16
Kukiz’15 9 6 8 8 12
PSL 2 5 4 3 3
SLD, vänsteralliansen 5 4 4 4 4
KORWiN 3 3 3 2 6

Enligt TNS Polska får PiS 40 % av sympatierna i en mätning i början av juni. PO får där oförändrade 17 %, NowoczesnaPL och Kukiz´15 får vardera 9 % och övriga partier ligger under tröskeln 5 %.

IBRIS ger PiS 33 %, NowoczesnaPL 19 % och PO 18 %, likaså i början av juni, i en undersökning för tidningen Rzeczpospolita. I denna undersökning klarar Kukiz´15, PSL och SLD spärren till parlamentet.

 

Barnbidrag och nytt bostadspolitiskt utspel

Barnbidraget 500+ följs nu av initiativ till ett bostadsprogram, Apartment +, med bostäder för i första hand stora familjer med lägre inkomster. Hyrorna skall hållas låga i ett finansieringsprogram som skall leda till att man på sikt äger bostaden.

Både barnbidragen, som hittills kostat staten PLN 1,3 miljarder för de 2,4 milj. ansökningar som lämnats in, och det aviserade bostadsprogrammet har tagits emot mycket positivt av väljarna enligt en opinionsundersökning.

Tvekan från näringslivet

Enligt Financial Times har konflikten kring författningsdomstolen och kritiken i frågor kring den polska rättstaten lett till ett minskat finansiellt flöde till Polen under våren. Polen har tidigare varit en av de finansiella investerarnas favoriter, nu talar flera som tidningen intervjuat om ökad återhållsamhet. En av storbankerna i Warszawa beräknar utflödet från börsen till PLN 11 miljarder under regeringens första fem månader och PLN 14 miljarder från kreditmarknaden.

Detaljhandeln beskattas

Regeringen har nu beslutat att införa den sedan länge diskuterade detaljhandelsskatten.

Två skattesatser införs: 0,8 % för en månadsomsättning mellan PLN 17 och 170 milj. och 1,4 % för företag med högre omsättning. Fribeloppet per månad blir PLN 17 milj. E-handel undantas, liksom handel med bränslen för uppvärmning samt läkemedel. Måltider som serveras på restaurang undantas också.

Beskattningen berör i praktiken främst utländska detaljhandelsföretag. Enligt en beräkning har 90 % av de handelsföretag som kommer att beskattas utländska ägare.

Krav på förbud mot söndagsöppna butiker

Formellt är det ett medborgarinitiativ, men det blir en fråga för parlamentet. Initiativet stöds av PiS-parlamentariker och av kyrkan och den drivs av fackföreningen Solidaritet. Ambitionen är att ett förbud mot söndagsöppna butiker skall införas redan vid årsskiftet

Småföretagare stöds

Ett särskilt exportfrämjande för små- och medelstora företag etableras i samverkan mellan Ministeriet för Utveckling och banken PKO BP.

För att göra näringslivsfrämjandet mer slagkraftigt vill regeringen etablera ett nytt främjandeorgan. Även här saknas detaljer, men ett första tecken på förändringen är att export- och investeringsfrämjandeorganisationen PAIiIZ får ny ledning.

Av EU-medel satsas närmare PLN 3 miljarder på ”Start in Poland”, som regeringen hoppas skall ge 1 500 nya företag. Den privata sektorn och stora statliga företag förväntas bidra och också att de skall samarbeta bättre med små, innovativa företag. En ny företagsform samt ett förenklat skattesystem introduceras, båda anpassade för nystartade företag. Syftet är att förenkla för de nystartade, små företagen, samtidigt som regeringen vill minimera den grå sektorn i ekonomin.

Nytt skattesystem

Ett reformerat skattesystem aviseras. Det avses slå samman inkomstskatt och sociala avgifter, även förmögenhetsskatt. Skatteskalan skall bli progressiv och få ett övre tak. Det tidigare löftet om höjda avdragsmöjligheter skall bakas in i ett konkret förslag som nu skall arbetas fram. En förutsättning som ges i direktiven är att den nya beskattningen skall vara neutral från budgetsynpunkt.

Ett annat mål med det nya skattesystemet är att effektivisera skatteuppbörden, att fler betalar rätt skatt i tid och att kontrollen skärps. Nu får skattekontoren nya resurser för att effektivisera momsuppbörden och minska momsbedrägerier.

Med samma syfte diskuteras en sammanslagning av tull- och skattemyndigheterna, vilket lett till starka reaktioner från medarbetare som ser en risk för personalminskningar.

Ekonominotiser

–          regeringen bygger budgeten för 2017 på tillväxt 3,9 %, 1,3 % inflation, arbetslöshet vid slutet av året 8,1 %

–          GUS bekräftar nu en lägre tillväxt i ekonomin under första kvartalet än vad som var väntat av både marknaden och myndigheten. Tillväxten på årsbasis stannade vid 3,0 % mot väntade 3,5 % och noterade 4,3 % tillväxt under sista kvartalet 2015. Nedgången förklaras i första hand av sjunkande investeringar

–          inflationen var – 0,9 % i maj enligt GUS

–          OECD har skrivit ner sin prognos för den polska tillväxten 2016 från 3,4 till 3,0 %,

–          Världsbanken behåller sin prognos om 3,7 % tillväxt i år och 3,5 % 2017-18 i sin senaste uppdatering av Global Economic Prospects

Övriga bedömares prognoser: Fitch 3,2 %, EU 3,7 % och IMF 3,6 %. Endast små förändringar noteras i dessa prognoser

–          centralbanken behöll i sitt senaste möte räntorna oförändrade (sedan mars 2015); referensräntan 1,5 %

–          arbetslösheten minskade med 0,4 till 9,2 % i maj enligt polsk statistik

Fortsatta personförändringar

Regeringen har bytt chefer och ledande personer i statliga företag, myndigheter och public servicemedier. Senaste exemplen är statistikmyndigheten GUS och centralbanken som fått nya chefer Den nye centralbankschefen Adam Glapiński känner sin arbetsplats väl efter att ha varit medlem av centralbankens ledning och Monetära Råd. Han har en kvalificerad ekonomisk bakgrund och har politiskt varit verksam som rådgivare till president Lech Kaczynski. Den nye chefen för GUS, Dominik Rozkrut, har en doktorsexamen i ekonomi och har varit chef för GUS kontor i Szczecin.

Nytt honorärkonsulat

Sverige invigde sitt fjärde honorärkonsulat i Polen i anslutning till nationaldagsfirandet. Arkadiusz Hołda vid Tekniska Högskolan i Katowice är nyutnämnd konsul.

Sverige har tidigare honorära konsuler i Gdansk, Krakow och Wrocław. Kontaktuppgifter till konsulaten: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Warszawa/Kontakt/Ambassaden–konsulat/

För den som reser till Polen

Mellan den 4 juli och 2 augusti inför Polen skärpta yttre och inre gränskontroller i samband med NATO-toppmötet 8-9 juli och Världsungdomsdagarna i Krakow 25-31 juli. Man måste visa giltiga resehandlingar (giltigt pass och nationellt ID-kort utfärdat av polisen) vid in- och utresa.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN I  MAJ 2016

 

Moody´s granskar Polen

Kollegan Standard and Poor´s sänkte sitt betyg i januari, vilket väckte stor uppmärksamhet. Moody´s följde nu inte efter, utan behöll i sin senaste granskning betyget A2 för Polen. Däremot sänktes prognosen för den kommande utvecklingen från ”stabil” till ”negativ” vad gäller finansiell och politisk risk. Till den finansiella risken bidrar enligt Moody´s regeringens kostnader för barnbidrag, sänkt pensionsålder, den olösta konverteringen av valutakrediter och utlovade skattesänkningar som allt kommer att påverka Polens ekonomi. Den politiska risken bygger, liksom i S&P´s bedömning, på osäkerheten genom den utdragna konflikten kring Konstitutionsdomstolen

Möjligen kan en lösning av Konstitutionsdomstolens kris skönjas. Kritiken från omvärlden har varit massiv, från alla institutioner som är av betydelse i sammanhanget. I Polen har den kanaliserats främst genom den politiska oppositionen, men även från domstolsväsendet.

Nu har sonderande samtal inletts.

Demonstrationer mot den förda politiken och för Europa

KOD, Kommittén för Demokratins Försvar har vid flera tillfällen och i olika delar av Polen tagit initiativ till folkliga demonstrationer. Den senaste i Warszawa var den mest omfattande demonstrationen sedan 1989. Enligt Warszawas stadsledning deltog 240 000 personer.

KOD har ett ökande stöd hos befolkningen. Enligt Newsweek Polska är 11 % av medborgarna personligen engagerade i KOD, 35 % är inte engagerade, men stöder rörelsen. 27 % är negativa och 27 % är obeslutsamma. Om oppositionen (PO, Nowoczesna, PSL, Twój Ruch och SLD) skulle uppträda samordnat av KOD skulle denna opposition vinna över PiS i ett val.

Flera av oppositionspartierna har också börjat tala om ett närmare samarbete, ”en koalition mot PiS”. PiS behåller sitt försprång som största parti och Medborgarplattformen och det nya NowoczesnaPL tävlar om andraplatsen.

Presidenter tar till orda

Tre tidigare presidenter, Lech Walęsa, Bronisław Komorowski och Aleksander Kwaśniewski har tillsammans med tidigare utrikesministrar och aktivister från slutet av 1980-talet publicerat ett öppet brev där de uttrycker sin oro över den politiska utvecklingen. Brevet utmynnar i ett stöd för domarna i konstitutionsdomstolen, KOD, EU och NATO och i en uppmaning till regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att bevara demokratin i Polen.

Förändring av konstitutionen

I ett tal under den polska nationaldagen aviserade PiS´partiledare, Jarosław Kaczynski att konstitutionen skall förnyas för att göra Polen till ett land som kännetecknas av ”säkerhet, frihet, jämlikhet och rättvisa”. Arbetet kommer att påbörjas inom regeringspartiet PiS och ett lagförslag skall senare presenteras för parlamentet. Oppositionen ser inte behovet av en förändrad konstitution och motsätter sig initiativet.

Ny medielag till sejmen

Den vice kulturministern har lagt fram ett förslag till en ny medielag för sejmen. Den nuvarande radio- och TV-licensen skall ersättas med en obligatorisk avgift om PLN 15 per månad. Ett ”nationellt medieråd” inrättas med uppgift att utse ledningarna för public service-medier. Rådets sex medlemmar utses av sejmen, senaten och statschefen. En av sejmens representanter reserveras för det största oppositionspartiet. Polens Radio, TVP, 17 lokala radiostationer och pressagenturen PAP berörs av förslaget om det blir lag.

Press på ökad reformtakt

Enligt Polska/The Times har Jarosław Kaczynski satt press på regeringen för att öka reformtakten och infria de vallöften som skall ge regeringen ny medvind i opinionen. Ett nytt skattesystem med nya avdragsregler, konverteringen av valutalånen, sänkningen av pensionsåldern och en ny bostadspolitik är åtgärder som skulle ge politisk utdelning enligt Kaczynski, även om de belastar statsbudgeten.

–          Skatten på detaljhandelsföretag kan införas den 1 juli enligt finansministeriet som räknar med att skatten skall inbringa PLN 1 miljard per år.

–          Skatten på finansiella företag har införts. Enligt finansministeriet kommer dock skatteintäkterna inte att nå målet PLN 5,5 miljarder. Det visar resultaten av de hittills inbetalade beloppen.

–          Finansministern har aviserat att han vill behålla momssatsen 23 %. Den tidigare regeringen höjde 2011momsen temporärt med löftet att sänka den till ursprungliga 22 % efter tre år

–          Förhandlingarna mellan arbetsgivare och anställda har inte lett till något gemensamt förslag om en ny pensionsålder och hur den skulle införas. Frågan får nu avgöras av regeringen. Jarosław Kaczynskis inställning är att pensionsåldern skall sänkas redan nästa år till 60 år för kvinnor och 65 år för män. Ingen under 67 år skall dock tvingas att gå i pension menar han.

–          Diskussionerna fortsätter om hur konverteringen av de omfattande privatlånen i CHF till PLN skall göras. Det ser just nu ut som om centralbanken skall få en huvudroll tillsammans med sin schweiziska motpart.

Polens ekonomi

En oväntad dip i den polska ekonomin under första kvartalet ledde till frågor om den är ett tecken på förändring eller en tillfällig avmattning. Tillväxten blev 3,0 % mot ekonomernas prognoser som enligt PAP var 3,5 %. Det kan jämföras med tillväxten 4,3 % för sista kvartalet 2015.

Kommissionen behåller sin prognos om 3,7 % tillväxt under 2016 och 3,6 % under 2017. EBRD anger i sin senaste prognos tillväxten till 3,6 % för 2016 och 3,4 % för nästa år. Ekonomiministeriet i Warszawa säger att tillväxten första kvartalet i år sjönk till 3,8 % från 4,3 % under sista kvartalet 2015. Ministeriets prognos för helåret 2016 är idag 3,8 %.

Nytt företag efter Kompania Węglowa

Den sedan länge diskuterade och förhandlade omstruktureringen av den förlusttyngda kolkoncernen Kompania Węglowa har nu resulterat i en sammanslagning av elva av Polens kolgruvor till ett nytt bolag, Polska Grupa Górnicza, som blir Europas största kolproducent.

Skiffergasdrömmen bleknar

Olje- och gaskoncernen PGNiG varnar för att man kan komma att avsluta borrningarna efter skiffergas om man inte senast den 6 juni finner gas i kommersiellt intressanta volymer. PGNiG är det sista stora bolaget som fortfarande provborrar. Flera faktorer- utöver att man inte funnit förväntade gasmängder- har bidragit till motgångarna. Intresset var mycket stort i inledningen och skiffergasen beskrevs som lösningen på Polens energibehov. Oljepriserna sjönk emellertid och de geologiska svårigheterna underskattades

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN I APRIL 2016

Politiska kontroverser

Konstitutionsdomstolen står fortsatt i fokus. Regeringspartiet PiS har i kraft av majoritet i sejmen utsett ytterligare en ny domare, trots att den nuvarande sammansättningen inte kunnat fastställas.

Ett första försök till lösning av dödläget har gjorts genom att representanter för de partier som formar regering och opposition har mötts för att diskutera den lamslagna domstolen. Båda sidor höll fast vid sina ståndpunkter utan egentliga positionsförändringar.

Tydlig kritik har framförts i ett uttalande av Europaparlamentet som menar att domstolen paralyserats genom den polska regeringens och statschefens agerande, vilket innebär en fara för demokrati, mänskliga rättigheter och rättssamhällets funktion. Polska myndigheter uppmanas att publicera och implementera Konstitutionsdomstolens slutsatser om det nya regelverket för domstolen och Venedigkommissionens rekommendationer.

Den polska reaktionen på parlamentets uttalande kan sammanfattas som att det hela är en polsk, intern angelägenhet som skall lösas i Polen och inte av utomstående.

Europarådet, till vilket Venedigkommissionen hör, för en dialog med Polen på högsta nivå. Generalsekreteraren, Thorbjørn Jagland framförde efter ett möte med statschef och regeringsmedlemmar i Warszawa en varning att Polen kan komma att anmälas inför Europadomstolen om inte Venedigkommissionens rekommendationer följs.

EU-kommissionens vice ordförande, Frans Timmermans framförde liknande budskap efter sitt motsvarande besök i Warszawa. Timmermans är angelägen om att den politiska dialogen mellan regering och opposition fortsätter.

Politiska kontroverser – påverkas näringslivet?

Utländska banker spelar en viktig roll på den finansiella sektorn i Polen. Deras lönsamhet berörs av den nya skatten på finansiella tillgångar, i synnerhet som de inte får föra vidare de ökade kostnaderna från beskattningen till kunderna.

De stora handelsföretagen på den polska marknaden är ofta utlandsägda. De kommer att påverkas av den aviserade skatten på omsättningen mer än de mindre företagen som oftare är inhemska. Den sedan valet i oktober aviserade skatten på handelsföretag har ännu inte presenterats i sin slutliga form, men mycket tyder på:

–          ett fribelopp om PLN 1,5 milj. per månad

–          0,4 % skatt på en omsättning upp till PLN 17 milj., 0,8 % mellan PLN 17 och PLN 170 milj. och 1,4 % över PLN 170 milj. Ett alternativ med en enda skattesats om 0,9 % och ett avsevärt högre månatligt fribelopp diskuteras också

–          särregler för franchise-företag

–          e-handel undantas, kedjor väntas satsa på e-handel

Jordbruksmark kommer inte att kunna förvärvas av utländska medborgare och företag enligt en lag som nu antagits av parlamentet. Åkermarken kommer att vara reserverad för lokala, registrerade jordbrukare, invånare i regionen och kyrkan. Parallellt med detta vill regeringen förändra jordbrukspolitiken med syfte att stödja polska familjejordbruk.

Energinotiser

Intresset på polsk sida för en gasledning från Norge, ”Baltic Pipe” är stort. Projektet har strategisk betydelse. En målsättning från energikoncernen PGNiG säger att ledningen skall vara klar 2022. Norge har i en förstudie utgått från att alla kostnader för projektet täcks av de båda andra länderna. Danmark har ett egenintresse i projektet genom att redan existerande danska ledningar skulle utnyttjas. En feasibility studie skall också göras gemensamt av Polen och Danmark.

Intresset för utvinning av skiffergas i Polen avtar successivt. Det framgår av miljöministeriets licensgivningar. 72 borrningar har genomförts i Polen, utan kommersiellt intressanta resultat, vilket lett att flera internationella och polska företag lämnat marknaden.

Regeringen förändrar förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft. Nya regler för bygglov och om beskattning gör enligt kritikerna en fortsatt satsning på vindkraft mindre intressant.

Ekonominotiser

OECD lyfter i sin rapport ”Economic Survey of Poland 2016” fram den ekonomiska tillväxten och minskande arbetslösheten som positiva faktorer för Polen. På ”att göra”-sidan noteras bl.a. behov av större investeringar i infrastruktur och kunskap och att öka produktionen av innovativa produkter och tjänster. Ekonomin behöver stärkas genom en skattereform, färre undantag från beskattning, effektivisering av skatteuppbörden och beskattning av egendom.

Närmare en tredjedel av småföretagen i Polen är familjeföretag. Familjeföretag svarar enligt arbetsgivarorganisationen Lewiatan för 18 % av Polens BNP.

Utbetalningar av de nya barnbidragen har börjat, redan första dagen kom 110 000 ansökningar. Kostnaden för statskassan beräknas till PLN 17 miljarder redan i år. Samtidigt ger barnbidragen en injektion till ekonomi och näringsliv genom ökande konsumtionsmöjligheter för barnfamiljerna.

Polska medborgare, som arbetar utomlands ökade remitteringarna till Polen under förra året med € 400 milj. till € 3,9 miljarder enligt Nationalbanken.

EU:s regionalkommitté har beräknat att Polens BNP i genomsnitt ökat med 1,7 % per år under perioden 2007 – 2013 som resultat av bidrag från EU:s sammanhållningsfonder och att sysselsättningen ökat med 1 procentenhet mer än den skulle ha gjort utan EU-stödet.

Inflationen, CPI väntar Centralbanken kommer att ligga mellan – 0,6 % och + 0,3 % under 2016. Ekonomin växer med 3,6 % under 2016 och 2017 och arbetslösheten sjunker från 9,3 % till 8,6 % år 2018 enligt samma källa. Arbetslösheten i mars var enligt arbetsmarknadsministeriet den lägsta på 25 år, 10 % med polsk mätmetod. Ministeriet väntar en fortsätt nedgång.

Prestigefyllt pris till polskt museum

POLIN, museet för de polska judarnas historia, har nyligen utsetts till årets europeiska museum bland 49 nominerade muséer från 24 länder social responsibility”. Bakom utmärkelsen, står Europaråde

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN i MARS 2016

Kritiken mot den polska regeringens behandling av författningsdomstolen är stark och ökande. Utrikesminister Waszczykowski vände sig till Europarådets kommission för författningsfrågor för deras utlåtande. Kommissionen, som offentliggjorde sitt utlåtande den 11 mars, är starkt kritisk. Regeringens hantering av domstolen begränsar enligt utlåtandet domstolens effektivitet, underminerar demokrati, mänskliga rättigheter och rättssamhället.

Venedigkommissionen har lagt ut utlåtandet på sin hemsida: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)001-e

Ytterligare kritik har kommit genom att författningsdomstolen gav sitt eget utlåtande om lagens giltighet i enlighet med den polska konstitutionen. Enligt domstolen förhindrar den aktuella lag som regeringen antagit att ”domstolen kan fungera som den skall genom att den förhindrar dess oberoende och självständiga ställning gentemot andra krafter och våldför sig på principerna för rättstaten”.

Regeringen och statschefen accepterar inte alla domare som den förra regeringen tillsatte och har infört krav på absolut majoritet vid omröstningar i domstolen, samt att ärenden tas upp i den ordning de kommer in. Detta är både principiellt ifrågasatt och väntas kraftigt försvåra domstolens arbete.

100 dagar vid makten

Regeringen har efter de första 100 dagarna vid makten förlorat 4 procentenheter i väljarsympatier enligt CBOS. Det är mindre än vad Medborgarplattformen fick ”betala” under motsvarande tidsperiod under sin andra mandatperiod.

IBRIS noterar 48 % negativa röster mot 41 % positiva i väljarnas värdering av regeringens sätt att sköta sitt uppdrag

I en annan mätning som gjorts av CBOS stöder 81 % av de tillfrågade det polska EU-medlemskapet, vilket gör att polacker tillhör de mest EU- positiva i hela unionen.

Aviserade reformer

–          Regeringen har aviserat att den, efter analysarbete, vill säga upp bilaterala investeringsskyddsavtal (BIT) med i första hand europeiska stater. Polen har tidigare ingått 60 sådana avtal, varav ett med Sverige, år 1990

Personförändringar i Centralbanken, men oförändrade räntor

Även marsmötet i Centralbankens Monetära Råd beslutade att behålla bankens räntor. Det tolkas som att de sju nya medlemmarna i rådet kommer att följa i sina föregångares fotspår.

Mandatperioden för bankens chef, Marek Belka går ut vid det kommande halvårsskiftet och regeringen har lanserat honom som ny chef för den europeiska utvecklingsbanken EBRD.

Dyra lån

Presidentkansliet har tidigare presenterat ett förslag om hur konverteringen av de omfattande lånen i CHF till PLN som privatpersoner tagit upp skall ske. Efter en analys har nu den polska finansinspektionen KNF angett kostnaderna för bankväsendet enligt förslaget. De kommer enligt KNF att ligga mellan PLN 44,6 miljarder och PLN 67,2 miljarder. Vidare räknar KNF med att 15 banker, polska såväl som internationella kommer att göra förluster om sammanlagt PLN 58,4 miljarder om förslaget genomförs.

Energinotiser

–          Utbyggnaden av vindkraft är i fara om ett förslag från regeringspartiet realiseras. Enligt förslaget skulle inga nya vindkraftverk tillåtas på närmare avstånd från bostäder än 10 gånger masthöjden.

Ekonominotiser

–          Konsumentprisindex, CPI minskade med 0,7 % i januari enligt GUS, räknat på årsbasis

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN I FEBRUARI 2016

Reformer får direkt ekonomisk påverkan.

Den sänkning av pensionsåldern till 60 år för kvinnor och 65 för män, som var ett löfte i presidentvalet, kommer nästa år. En enkät visar samtidigt att mer än 50 % av medborgarna är villiga att arbeta fram till 65 eller 67 år. Bara 30 % vill gå i pension vid 60 års ålder.

Reformen med ett barnbidrag om PLN500 per månad och barn för föräldrar med mer än ett barn (och för föräldrar med ett barn och lägre inkomster) har nyligen beslutats i parlamentet och väntas införas under våren. Beslutet togs trots kritik från finansministeriet som säger att reformen spräcker budgettaket.

Den utlovade fria medicinen för medborgare äldre än 75 år kommer under hösten i år. Förmånen begränsas genom en lista över vilka mediciner som skall omfattas.

Förslaget om beskattning av handelsföretag har fått omfattande kritik bl.a. från handelns företrädare, arbetsgivarorganisationen Lewiatan (som befarar att mer än 20 000 anställda i handeln kommer att få friställas), Centralbanken och regeringens egna jurister. EU-kommissionen anser att förslaget i sin ursprungliga form är diskriminerande, oproportionerligt och i står i strid med EU-överenskommelser.

Enligt det nuvarande förslaget skall en skatt om 0,7 % tas ut på en omsättning upp till PLN300 milj. och 1,3 % på den omsättning som överstiger PLN300 milj. per månad. Under veckoslut och helger skall skattesatsen vara 1,9 %. För att skydda mindre företag föreslås ett månatligt fribelopp om PLN1,5 milj. Vidare skall vissa produkter undantas.

Kritiken har nu lett till att förslaget kommer att omarbetas innan det lämnas till parlamentet. Bl.a. kommer fribeloppet att höjas och progressiviteten att tas bort. Frivilliga kedjor skall inte beskattas som de stora kedjeföretagen. Även andra inslag i förslaget väntas förändras, som skatten på franchiseföretag och den högre skatten under veckoslut och helger.

Samtidigt som presidenten undertecknade lagen om beskattning av banker och försäkringsbolag presenterade han ett förslag till hur de omfattande privatlånen i CHF skall kunna konverteras till PLN. Enligt förslaget skall det ske till en för låntagarna ”förmånlig kurs” . Kritiken mot förslaget från centralbanken är skarp. Det kommer att få ”mycket allvarliga återverkningar” enligt riksbankschefen, i första hand på budgeten. Eftersom huvuddelen av kostnaderna är tänkta att täckas av de berörda bankerna blir kostnaderna för dem så stora att de riskerar stabiliteten i banksystemet enligt Nationalbanken.

Lagen om beskattning av de finansiella företagen tillåter inte att bankerna tar ut högre avgifter av kunderna för att täcka sina skattekostnader.

Offentlig upphandling skall gynna polska företag. Den offentliga upphandlingen i Polen uppgår enligt näringsministern till 10 % av landets BNP. Han vill säkerställa att kontrakten går till polska företag genom en ny lag som skall reglera den offentliga upphandlingen. Möjligheterna att gynna inhemska leverantörer begränsas dock av EU-regler.

 

Regeringen vill nationalisera företag

Enligt polska medier vill regeringen nationalisera företag som den förra regeringen privatiserade. Det skulle gälla bl.a. kemikoncernen Ciech och enheterna för polska järnvägens el- och telekomförsörjning PKP Energetyka och TK Telekom. Telekomnätverket skulle kunna omvandlas till en nationell teleoperatör.

Även mediaföretaget Rzeczpospolita finns enligt samma uppgifter med i regeringens nationaliseringsplaner.

 

Ratingstitut markerar

Standard and Poor´s har sänkt sin rating av Polen och motiverade sänkningen med den osäkerhet och bristande självständighet i förvaltning, rättsväsende och medier som regeringens åtgärder skapar. Samma institut har även sänkt sin rating av det polska banksystemet med hänvisning till den aviserade bankskatten, de ökade bidragen till bankernas gemensamma garantifond, kostnaderna för konverteringen av franclånen och det låga ränteläget med minskande intäkter för bankerna.

Moody´s varnar för att man kan komma att sänka ratingen av Polen. Både beskattningen av de finansiella institutionerna och konverteringen av lånen i schweizerfranc väntas allvarligt påverka bankernas lönsamhet och därmed deras finansiella stabilitet

Även Dun & Bradstreet har sänkt sin rating ett steg och anger som skäl regeringens åtgärder och flera ekonomiska faktorer.

Även Fitch har markerat oro över den politiska utvecklingen, men inte nu gjort någon ändring av sin rating

När effekterna av lånekonverteringen och beskattningen av de finansiella företagen är tydliga väntas ratinginstituten göra nya bedömningar.

 

Väljaropinionen

Opinionsinstitutet CBOS redovisar följande partisympatier från en serie undersökningar:

  början feb slutet jan början jan december slutet okt
PiS 34 36 39 35 36
PO 14 14 13 15 25
NowoczesnaPL 19 18 22 21 5
Kukiz rörelse 11 11 9 8 6
PSL 2 2 2 3 5
SLD 3 3 2 3
KORWiN 3 4 3 3 4

 

Även TNS och IBIRIS har nyligen redovisat resultat av sina opinionsundersökningar. Siffrorna varierar mellan de olika instituten. TNS ger PiS högre resultat och IBRIS ger NowoczesnaPL ledarplatsen inom oppositionen.

 

Nya ledare

Både Medborgarplattformen PO och Förenade Vänsteralliansen SLD har fått nya ledare. Valet av förre utrikesministern Grzegorz Schetyna till Medborgarplattformens ledare var närmast en formalitet eftersom den andra kandidaten dragit sig tillbaka. För SLD stod valet mellan Włodzimierz Czarzasty och Jerzy Wenderlich. Resultatet blev att båda valdes; Czarzasty till partiledare och Wenderlich till vice partiledare

 

Räntan oförändrad

Räntorna, som senast fastställdes den 6 februari, har nu varit oförändrade sedan mars förra året. Referensräntan är fortsatt 1,5

Sejmen har utsett två nya medlemmar av bankens Monetära Råd som i praktiken fastställer bankens räntor. De båda nya medlemmarna hade nominerats av PiS-majoriteten i sejmen.

 

Nordstream II möter motstånd

Planerna på att dubblera kapaciteten på ryska Gazproms gasledning genom Östersjön till Tyskland har mött starkt motstånd från Polen som anser att projektet inte är ett ekonomiskt motiverat projekt utan ett politiskt projekt

Polen söker på olika vägar att minska sitt beroende av rysk gas, bl.a. genom köp från alternativa källor. Den andra gasleveransen från Qatar till den nu färdigbyggda terminalen i Świnoujście har nyligen skett.

Förnyade samtal har inletts med Norge om en gasledning till Polen.

 

Ekonomin i sammanfattning

–          arbetslösheten ökade, från 9,8 % i december till 10,3 % i januari
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

AKTUELLA NOTISER  FRÅN POLEN I JANUARI 2016

Politiska vindar

Den regering som röstades fram i parlamentsvalet i slutet av oktober har med stor hastighet genomfört förändringar som mötts av stark kritik, i Polen och internationellt. Kritik har bl.a. kommit från europeiska institutioner som Europarådet, Europaparlamentet och Kommissionen; en kritik som regeringen hittills avvisat.

Kommissionen beslutade efter ett möte den 13 januari att inleda en utredning om de polska besluten kring författningsdomstolen ”strider mot EU:s grundläggande värderingar”. ”Det är inte frågan om att anklaga Polen, utan om att gemensamt finna en lösning” sade Kommissionsordföranden efter beslutet.

Medborgarreaktioner

Medborgarna väcker traditioner och minnen från den politiska frigörelsen då Kommittén för Arbetarnas Försvar, KOR bildades, genom att nu bilda Kommittén för Demokratins Försvar, KOD som leder medborgardemonstrationer i olika delar av Polen. Att det finns en eftertanke hos många väljare visas också i de senaste opinionsundersökningarna där PiS förlorar sympatier och oppositionen vinner i motsvarande grad. Det nya oppositionspartiet Nowoczesna får närmare 30 % mot PiS 27 % i en aktuell mätning. Medborgarplattformen förloras sin roll som ledande oppositionsparti i nu aktuella mätningar.

Ifrågasatta reformer

–          Justitiedepartementet slås samman med Riksåklagaren och ges ökade befogenheter exempel att befullmäktiga polisen att avlyssna och att provocera fram brott vilket är åtgärder som kan missbrukas enligt kritikerna.

Budget för 2016

Regeringen har fastlagt budgeten för 2016. Den förutser ett upplåningsbehov om PLN75 miljarder. Den offentliga skuldsättningen sjunker något, till 49 % av BNP. På intäktssidan märks två nya intäktsslag: den nya beskattningen av detaljhandelsföretag och finansiella företag samt auktion av LTE-frekvenser.

Budgeten bygger på följande förutsättningar: BNI 3,8 %, inflation (CPI) 1,7 %, nominell löneökning 3,6 %, privat konsumtion i nominella termer 5,5 %, sysselsättningsökning 0,8 %.

Sänkningen av skatter dröjer

Regeringspartiet lovade i valrörelsen att sänka inkomstskatterna, bl.a. skulle tröskeln för att betala skatt höjas till inkomster över PLN8 000. Beräkningar tyder på att detta löfte blir dyrt både för statskassan och lokala myndigheter. Enligt ett inte beslutat förslag väntas nu sänkningen införas successivt över en tidsperiod. Likaså skjuts beslutet om att sänka momsen tillbaka till 22 % till tredje kvartalet och görs beroende av den ekonomiska situationen då.

Grunden för detaljhandelsskatten oklar

Regeringen har frångått lokalyta som underlag för den föreslagna beskattningen av detaljhandelsföretag. Nu diskuterar regeringen istället företagens omsättning som basis för beräkningen av skatten, som väntas bli progressiv. Även e-handel väntas komma att beskattas enligt medierapporter.

Bankskatt kommer

Parlamentet har behandlat ett förslag beskattning av banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag. Tillgångarna i bolagen, med undantag av statsobligationer, beskattas över ett tröskelvärde med 0,44 % på årsbasis. Den nya skatten väntas ge statskassan PLN 5,5 miljarder redan 2016 enligt den fastlagda budgeten.

Den europeiska centralbanken, ECB rekommenderar den polska regeringen att göra en ordentlig genomlysning av effekterna av den kommande skatten, främst skattens påverkan på det finansiella systemets stabilitet. ECB varnar även för att beskattningen kan leda till omfördelning av kapital.

Gynnsamma arbetslöshetstal

Enligt EU:s statistikkontor ligger Polen väl till i fråga om registrerad arbetslöshet i ett EU-perspektiv. Spannet är stort mellan Tysklands 4,5 % och Greklands 24,5 %. Polen ligger i mitten med 7,2 %, väsentligt bättre än EU-genomsnitten.

Stöd för innovationer

Regeringen vill bidra till att göra Polen till en innovationsmarknad. Ett Innovationscentrum har invigts, där olika ministerier och myndigheter samverkar. Företag välkomnas att omsätta sina innovationer i konkreta produkter och tjänster med stöd av det nya kontoret.

Nysatsning på exportfrämjande

Med syfte att öka den polska exporten vill regeringen dels satsa på riktade, exportfrämjande insatser för 300-400 utvalda medelstora företag, dels stärka det övergripande exportfrämjande arbetet genom bättre samverkan mellan de olika aktörerna: investeringsmyndigheten PAIiIZ, PARP Polish Agency for Enterprise Development, BGK – Bank Gospodarstwa och KUKE – Exportkreditmyndigheten.

Inflationen långt från målet

Inflationen (CPI) ligger fortfarande långt från både Centralbankens riktvärde och regeringens budget för 2016 (1,7 % enligt ovan). För december var den – 0,5 % mot – 0,6 % i november, allt räknat på årsbasis.

Energinotiser

–          Även energikoncernen PGE ser med intresse på solenergisektorn och då främst mindre anläggningar. Intresset förstärks av hittillsvarande subventioner för just små solenergiprojekt.

Notiserna baseras främst på uppgifter i polska medier

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I DECEMBER 2016

Hela havet stormar

Den nya regeringen har startat ett politiskt förändringsarbete som väcker frågor och kritik. Ledare i myndigheter och statliga företag byts. Mycket av vad den förra regeringen initierat verkar fel och skall korrigeras.

Det beslut som fått mest uppmärksamhet är president Dudas vägran att godkänna ledamöter av författningsdomstolen som den förra regeringen utsett och att i stället svära in fem nya ledamöter som den nya regeringen fått gehör för efter lång debatt i parlamentet.

Presidenten tillsätter en historiekommission med hänvisning till marskalk Piłsudski som ett föredöme för det polska historiska medvetandet. Kommissionen skall omfatta historiker, akademiker och journalister och få till uppgift att definiera en strategi för ”Polens historiepolicy”

Regeringen har inrättat ett särskilt energidepartement och till energiminister utsett Krzysztof Tchórzewski . Han försvarar den krisande kolindustrin, men vill fortsätta arbetet på den omstrukturering av kolindustrin som den förra regeringen påbörjade. Han gör en tydlig markering att arbetet skall göras i samverkan med energiproducenterna och -distributörerna som förutsätts medverka finansiellt och att förslagen förankras hos de anställda i kolindustrin.

De statliga energiföretagen, som lyder under ministeriet för statlig egendom får sina chefer utbytta som en följd av regeringsskiftet. Chefen för Warszawa-börsen har lämnat in sin avskedsansökan då han inte vill att börsen skall politiseras. Chefen för de polska järnvägarna har lämnat sitt uppdrag. Regeringen väntas även byta cheferna för Telestyrelsen UKE och konkurrensmyndigheten UOKiK. Detsamma gäller chefen för den statliga försäkringskoncernen PZU.

Den Nationella Hälsovårdsfonden skall läggas ner och inbetalningarna till fonden ersättas av en hälsovårdsskatt. All sjukvård skall finansieras via statsbudgeten. Inga nya privatiseringar av sjukhus kommer att ske.

Regeringen vill ha ett större inflytande över public-service medier. Ett lagförslag förbereds av en grupp sakkunniga.

PiS kluvna inställning till EU verkar kvarstå. Premiärministern har vid flera tillfällen understrukit att EU-medlemskapet varit och är gynnsamt för Polen och att Polen skall vara en aktiv medlem. Samtidigt markerar hon att Polen skall söka en mer jämställd roll om EU-medlem och bättre tillvarata sina egna intressen.

Vallöften skall betalas

Regeringen upprepade under valrörelsen ett antal löften som nu behöver infrias. Mycket skall finansieras med nya finansiella skatter och effektivare moms- och skatteindrivning, men samtidigt anger regeringen att budgetunderskottet redan för 2015 väntas.

Skatt skall tas ut på bankers och försäkringsbolags tillgångar från den 1 februari 2016. Skattesatserna blir 0,0325 % per månad (0,39 % per år) för banker och 0,05 % för försäkringsbolag. En motsvarande beskattning av handelsföretag med stora butiksytor är under beredning. Det ursprungliga förslaget anger 2 % skatt på omsättning från butiksytor större än 250 m².

Löftet om en höjning av inkomsttröskeln till PLN 8 000 för att betala inkomstskatt kvarstår, men kommer troligen att introduceras stegvis

Den utlovade höjningen från den 1 april 2016 av barnbidraget till PLN 500 för ett andra och följande barn, samt för särskilt behövande även för det första barnet, kommer enligt finansministern att klaras med nya skatteintäkter. Syftet med barnbidragen är även att motverka den negativa demografiska utvecklingen med idag minskande och åldrande befolkning och mycket liten invandring

Som ett led i skärpningen av skatteuppbörden kommer tull- och skattekontoren att slås samman. Kontoren byggs också ut i regioner som har många företag och personalinsatsen förstärks för kontroll och uppbörd av företagen skatter.

Om pensionsåldern återförs till 60 år för kvinnor och 65 för män kommer det att belasta statskassan. Då förslaget diskuterar möjligheten till frivillig pensionering är den totala kostnaden för staten oklar.

Skolstarten skall senareläggas till 7 år. Här finns inga kostnader redovisade, däremot väntas administrativa problem i övergången till det nya regelverket.

Ekonominoteringar

–          Centralbankens räntor ändrades inte vid Monetära Kommitténs senaste möte

Energinotiser

–          Gasterminalen i Świnoujście har godkänts för drift. Den första gastankern är på väg från Qatar

 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
AKTUELLA  NOTISER  FRÅN POLEN  NOVEMBER 2015

Ny regering

Parlamentsvalet den 25 oktober gav som väntat det konservativa partiet Prawo i Sprawiedliwość, PiS (Lag och Rättvisa) segern. Marginalen till det hittillsvarande regeringspartiet Platforma Obywatelska, PO (Medborgarplattformen) blev större än opinionsundersökningarna förutsett. Valdeltagandet var högt för polska förhållanden, 51 %. Valresultatet innebär att ett parti får egen majoritet i parlamentet för första gången sedan kommunistpartiet var allenarådande i Polen.

Vänstern misslyckades. Trots valsamverkan mellan fyra partier lyckades man inte komma över tröskeln 8 % för koalitioner.

 

Ny regering, ny politik

Partiledaren Jarosław Kaczyński presenterade nyligen Polens nya regering:

Premiärminister: Beata Szydło

Minister för vetenskap och högre utbildning och vice premiärminister: Jarosław Gowin

Kulturminister och vice premiärminister: Piotr Gliński

Minister för ekonomi och utveckling: Mateusz Morawiecki

Utrikesminister: Witold Waszczykowski

Finansminister: Paweł Szałamacha

Försvarsminister: Antoni Macierewicz,

Minister för statlig egendom: Dawid Jackiewicz

Minister för hälso- och sjukvård: Konstanty Radziwiłł

Minister för digitalisering: Anna Streżyńska

Inrikesminister: Mariusz Błaszczak

Justitieminister: Zbigniew Ziobro

Arbetsmarknadsminister: Elżbieta Rafalska

Infrastrukturminister: Andrzej Adamczyk

Energiminister: Krzysztof Tchórzewski

Miljöminister: Jan Szyszko

Jordbruksminister: Krzysztof Jurgiel

EU-minister: Konrad Szymański

Utbildningsminister: Anna Zalewska

Sjöfartsminister :Marek Gróbarczyk

Den från näringslivssynpunkt intressantaste utnämningen är bankmannen Mateusz Morawiecki som minster för ekonomi och utveckling Han kommer från Bank Zachodni WBK där han under de senaste åren varit bankens chef.

Två tidigare justitieministrar återkommer i regeringen; Jarosław Gowin, som tidigare hade denna funktion i en PO-regering och högre utbildning. Zbigniew Ziobro var tidigare justitieminister i en PiS-regering och tar nu på nytt upp denna post. Båda leder egna partier som nu samverkade med PiS i valet.

Utrikespolitiskt väntas en starkare tonvikt på relationerna med USA och möjligen en mer avvaktande hållning till EU-samarbetet.

 

Andra effekter av valet

Valets två största förlorare, partiledarna Ewa Kopacz och Janusz Piechociński ser sina positioner ifrågasättas. PSL-ledaren Piechociński har redan avgått och ersatts av förre arbetsmarknadsministern Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ewa Kopacz möter intern konkurrens om ledarskapet i partiet.

Samma diskussion finns i Förenade Vänsteralliansen, SLD där Leszek Millesr ställning som partiledare ifrågasätts. Han var inte heller valalliansens frontfigur i valrörelsen.

 

Förslag om nya skatter ifrågasätts

PiS´ förslag om en skatt på finansiella tjänster kritiseras inte bara av finansmarknaden, utan även internt av några av partiets sakkunniga enligt en rapport som legat på partiets hemsida. Kärnan i kritiken är att den tänkta skatten inte bara drabbar de finansiella aktörerna som banker, mäklare och försäkringsbolag, utan främst investerarna. Det kan leda till ett utflöde av kapital från Polen och minskande skatteintäkter.

Kritiken mot det andra skatteförslaget, som riktar sig mot handelsföretagen, är stark från oppositionspartiet ModernaPL som menar att skatten träffar fel. Den drabbar konsumenterna då den kan väntas slå igenom i höjda konsumentpriser. Regeringspartiet vill med skatten hindra utflödet av vinster från de oftast utländska kedjeföretagens polska stormarknader (butiker med en affärsyta över 250 m² skall beskattas), minska de utländska företagens dominans, gynna inhemska, mindre företag och dra in medel till statskassan.

 

Detaljhandeln ökar

Eurostat, som är EU:s gemensamma statistikorgan, ser att den polska detaljhandelns omsättning, säsongsrensad, ökade med 6,3 % på årsbasis i september. Genomsnittet för hela EU var samma period 3,7 %.

 

Nya prognoser från Centralbanken och EU

Centralbanken, NBP skriver ner prognosen för årets tillväxt med 0,2 procentenheter till 3,4 % och med 0,1 till 3,5 % för 2016. EU:s prognos säger 3,5 % tillväxt i år och för de följande två åren.

Centralbanken räknar med fortsatt minskad arbetslöshet under året och även under de kommande två åren.

Inflationsprognosen från Centralbanken är nu -0,8 % i år, +1,1 % 2016 och +1,7 % 2017.

 

Framåt för Polen i Världsbankens mätning

I årets upplaga av ”Doing Business” som publiceras av Världsbanken kommer Polen på plats 25 i den sammantagna mätningen mot plats 32 för ett år sedan. Sverige kommer på plats 8.

 

Solen lyser i Czernikowo

Energikoncernen Energa har byggt en solenergianläggning i Czernikowo nära Toruń – den hittills största anläggningen i Polen. Den ger ström för 1 600 hushåll och minskar utsläppen av koldioxid med 3 000 ton jämfört med samma energiproduktion i en konventionell anläggning.

 

Google Campus för unga entreprenörer

Google öppnar ett ”kontorshotell” för unga entreprenörer i Warszawa. Entreprenörerna kan hyra färdiga kontor med bredband, möteslokaler, cafeteria etc. Google har liknande faciliteter i London och Tel Aviv.

 

Ny svensk honorärkonsul i Gdansk

Magdalena Pramfelt, som är ny chef för Polsk-Svenska Handelskammaren i Gdansk, har utsetts till honorär generalkonsul i Gdansk. Magdalena Pramfelt är adjungerad medlem av Svensk-Polska Handelskammarens styrelse.

Konsulatets adress är:

Sveriges generalkonsulat

  1. Chmielna 101/102

80-748 Gdańsk

Tel: +48 58 300 20 00

E-post: konsulat-se@ima.pl

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN I OKTOBER 2015

Maktskifte

Valet till parlamentet den 25 oktober ger Polen en ny regering och ny sammansättning av sejmen. PiS med partiledaren Jarosław Kaczynski och premiärministerkandidaten Beata Szydło hade under längre tid haft en tydlig ledning i de undersökningar som sökt mäta väljaropinionen. Valresultatet bekräftade dessa. PiS blev valets klara segrare följd av Medborgarplattformen, sensationen från presidentvalet, den förre musikern Kukisz, det nya, marknadsliberala ModernaPL och den tidigare regeringspartnern, bondepartiet PSL.

Bakom Medborgarplattformens förlust finns flera förklaringar. Presidentvalet i maj förlorades till PiS´ kandidat. Partiledaren Donald Tusk lämnade Polen för ett prestigefyllt EU-uppdrag. Det nybildade partiet NowoczesnaPL (Moderna Polen) lockade väljare som normalt röstat på PO. Två regeringsperioder för PO gjorde att många väljare vill se något nytt. Många kände också att de själva inte varit delaktiga i de ekonomiska framgångarna för Polen. Till del var det ett missnöjesval.

Även om PiS´ framgång till del är en effekt av polska väljares vana att rösta mot, inte alltid för så har partiet lyckats göra inbrytningar bland mer välutbildade och yngre stadsbor. Till framgången hör även valet av Beata Szydło som frontfigur. Hon har en annan framtoning än partiledaren Kaczynski. Politiskt slog hon igenom som kampanjledare under presidentvalet.

Från näringslivssynpunkt finns en grundmurad tveksamhet visavi PiS, baserad på erfarenheterna från förra regeringsperioden med partiet. Dagens Industri varnade i en artikel för ”Oro i näringslivet – regeringsskifte i Polen hotar utländska investeringar”. Beata Szydło har bemödat sig om att markera förtroende för näringslivet och att ta bort partiets misstänksamhetsstämpel, men partiet föreslår samtidigt en beskattning av större handelsföretag (ofta utländska) och av den finansiella sektorn (ofta med utländska ägare). Mest näringslivsvänligt anses NowoczesnaPL vara som vill införa en platt skatt för företag och privatpersoner och göra undantag för beskattning och sociala avgifter för nystartade företag. Som minst attraktivt för företagen ses Vänsteralliansen

Kritisk centralbankschef

Marek Belka varnade för effekterna av att de politiska partierna hade spenderbyxorna på i den aktuella valkampanjen. Flertalet lovade sänkta skatter och avgifter och öka samtidigt frikostigt öka utgifterna. Mest lovade PiS som vill spendera rikligt, sänka pensionsåldern, öka sociala utgifter, allt bekostat med en skatt på bankväsendet.

Samme centralbankschef är mer försiktig när han kommenterar det ekonomiska läget i samband med att han tillkännager fortsatt oförändrade polska räntor – för sjunde månaden i följd. Målet är att behålla ”en måttlig, men balanserad tillväxt” i den polska ekonomin.

Effektivare skatteuppbörd

Finansministeriet aviserar effektivare kontroll och indrivning av företagsskatt. Hittills har den polska skattemyndigheten prioriterat momskontroll. Det skall nu förändras genom mer frekventa skatterevisioner.

Även momshanteringen skall effektiviseras. En arbetsgrupp skall lämna konkreta förslag till effektivisering till finansministern. Nu diskuteras ett centralt momsregister, minskad kontantanvändning, krav på månadsvis momsredovisning av företagen, elektroniska momsdeklarationer etc.

Nationellt utvecklingsråd skapas

President Duda har utsett ett nationellt utvecklingsråd som en ”think-tank” och initiativtagare till förslag från presidenten till parlamentet för behandling där. En av rådets medlemmar är Adam Daniel Rotfeld, under hela 1990-talet chef för fredsforskningsinstitutet SIPRI i Stockholm.

Naturgasterminalen formellt invigd

Efter många förseningar är nu LNG-terminalen i Świnoujśie officiellt invigd av regeringschefen Ewa Kopacz. Den kommer enligt nuvarande planer att tas i kommersiellt bruk andra kvartalet nästa år och minska Polens beroende av gasimport från Ryssland, vilket också är huvudsyftet bakom terminalen.

Ytterligare ett projekt med i grunden samma syfte har överenskommits mellan Polen, Litauen och EU. En pipeline för gas kommer att byggas som genom Polen länkar de tre baltiska länderna med det europiska gasnätverket. EU spelar en viktig roll i finansieringen av projektet som planeras vara klart vid årsskiftet 2019 – 2020

Polska energiprojekt med EU-finansiering

Enligt näringsminister Piechocinśki väntas PLN 12 miljarder från EU för investeringar i olika energirelaterade projekt i Polen under den nu aktuella finansieringsperioden 2014-2020, en ökning med 50 % mot den föregående perioden.

Polsk olja från Östersjön

Energiföretaget LOTOS dotterbolag Petrobaltic har startat investeringen B8 i Gdanskbukten. Vid full drift kommer B8 att vara Polens tredje största oljekälla.

Exporten ökar

Utrikeshandeln ökade under årets första åtta månader, exporten med 8,6 % på årsbasis och importen med 6,7 % enligt Centralbankens information. Underskottet minskade från PLN 300 milj. till PLN 90 milj. likaså på årsbasis.

Livsmedelsexporten som drabbats av ryska importstopp har trots detta utvecklats väl genom ansträngningar att finna alternativa marknader. Äpplen, som är en stor polsk exportvara, levereras nu även till Asien.

Oro inom banksektorn

PiS föreslår en” bankskatt” som man kommer att införa i regeringsställning. Skatten skall vara 0,39 % på företagens tillgångar. Inhemska banker, filialer till utländska banker, försäkringsbolag och återförsäkringsbolag liksom polska filialer till utländska försäkringsbolag kommer att omfattas. Inte bara de berörda företagen protesterar, även centralbankschefen varnar för konsekvenserna för banksektorn.

Oro skapas även av den utdragna processen med en lösning av konverteringen till PLN av de omfattande privatlån som tagits upp i CHF och som blivit mycket dyrare genom kursändringen på CHF. Initiativet ligger nu i presidentkansliet

Finansinspektionen KNF kritiserar bankerna för slapphet vad gäller amorteringar på upptagna lån och varnar för ökade kreditrisker för banker och låntagare, stigande fastighetspriser och svårigheter för låntagarna att klara kostnaderna vid framtida ränteökningar.

Nytt betalkort föreslås

Bankföreningen har föreslagit sina medlemmar att gemensamt ta fram ett nationellt betalkort och att integrera de olika bankomatsystemen i Polen. Syftet med förslagen är att minska kostnaderna för hanteringen av betalningar genom en rationellare, gemensam bankomathantering och ett billigare kortalternativ.

Järnvägen investerar

Satsningen på höghastighetståg har varit en framgång. Snabbtågen har nu avverkat 5 milj. km mellan Warszawa och Gdansk, Wroclaw, Katowice och Krakow. Närmare 3 milj. passagerare har rest med de 20 tågen. Nu utökas trafiken med Rzeszów, Bielsko-Biała och Gliwice.

PKP Intercity aviserar investeringar i storleksordningen PLN1,8 miljarder under de kommande två åren för modernisering av ett stort antal lok, vagnar och olika tekniska faciliteter. Moderbolaget PKP skjuter till PLN 1 miljard, resten finansieras av Bryssel.

Företagsnotiser

–          Ericsson blir helägare av den polska underleverantören Ericpol med 2 000 medarbetare.

PS Den unge koreanske pianisten Seong-Jin Cho vann Chopintävlingen som arrangeras vart femte år i Warszawa, en av världens mest prestigefyllda pianotävlingar.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 NOTISER FRÅN POLEN i SEPTEMBER 2015

Regeringsskifte väntas

En majoritet av väljarna väntar ett regeringsskifte efter parlamentsvalet den 25 oktober. Mer än hälften tror enligt en aktuell utfrågning att Lag och Rättvisa – PiS kommer att leda nästa regering i Polen. Drygt 80 % av PiS´ väljare tror det, men även många som sympatiserar med andra partier

Framgången och resultatet av presidentvalet, som gav PiS presidentposten, bidrar till övertaget för PiS i väljaropinionen. President Duda har också noterat egna framgångar i opinionen och ses i en aktuell undersökning nu som den mest betrodde polske politikern. Samtidigt har han fått kritik för uttalanden som tolkats som att han inte lämnat partipolitiken

Polariseringen mellan de båda ledande partierna är tydlig. Även inom partierna syns splittringar, till del beroende på personliga motsättningar. Tre ledande politiker har nyligen bytt parti och gått till PO.

Att det blir ett regeringsskifte verkar troligt även att döma av aktuella opinionsundersökningar. PiS´ övertag ligger över 10 procentenheter i flertalet aktuella undersökningar.

Möjligheterna för PO att hämta in PiS´ försprång verkar små. Polska valresultat är emellertid svåra att förutse. Det visar erfarenheterna från tidigare parlamentsval och senast från presidentvalet.

 

Olika prioriteringar på det ekonomiska området

De båda huvudmotståndarna PO och PiS söker med olika argument vinna näringslivets förtroende. PO ser sig som garanten för den ekonomiska tillväxten, för utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv med satsningar på FoU och ny teknik. Utrikeshandeln skall främjas och samverkan mellan stora och mindre företag stärkas.

Även PiS´ talespersonen och premiärministerkandidaten Beata Szydło talar nu varmt för en mer aktiv näringspolitik och samarbete med näringslivet som skall stödjas med garantier och lån på förmånliga villkor för investeringar och för att utveckla ny teknik. Samtidigt upprepas målet att ”förpolska” bankväsendet och att staten skall ha kontrollen över ”strategiska kärnområden”.

Partierna har nyligen presenterat sina främsta valfrågor, även vad gäller den ekonomiska politik de vill föra. PO presenterar ett förslag om en genomgripande förändring av skattesystemet. Vidare skall arbetsmarknaden förändras genom att endast ett enhetligt avtal mellan arbetsgivare och anställda skall gälla.

PiS´ främsta prioriteringar inom näringspolitiken gäller som tidigare förslaget om att införa en ny skatt på finansiella tjänster och för stora handelsföretag. PiS har tidigare talat om en skatt på alla banktillgångar. Nu lutar det mot en skatt på finansiella tjänster. Bakom PiS´ förslag på det ekonomiska området finns även Andrzej Dudas upprepade löfte från presidentvalet om sänkt inkomsttröskel för att behöva betala skatt samt sänkt pensionsålder.

 

Dyr schweizerfranc

Konverteringen av de stora lån som många polska bostadsägare tagit i CHF har blivit ett svårlöst problem. Kursen på CHF gentemot PLN ökade kraftigt efter att den schweiziska nationalbanken förändrade bandet mot euron, vilket påverkade låntagarnas skulder. Frågan kompliceras av att det rör sig om mycket stora belopp, så stora att de påverkar banksystemet om bankerna döms vara ansvariga.

I ett första förslag till valutalag – som förutsätts ta ett generellt grepp på frågan – skulle kostnaderna för konverteringen delas lika mellan långivare och låntagare. Detta förslag, som ganska oväntat röstades ner i sejmen som fördelade kostnaderna till låntagarnas fördel, 90 % för långivare och 10 % för låntagare, har senaten nu skickat tillbaka till sejmen för omprövning.

Eftersom den lag som skall bli resultatet av parlamentets behandling skall skrivas under av presidenten väger hans ord tungt. Han har i sin tur förordat att frågan behandlas i en särskild arbetsgrupp med företrädare för olika intressenter.

 

Regeringen lägger budgetförslag

Regeringens budget för 2016 bygger på en tillväxt i ekonomin om 3,8 %, en inflation om 1,7 % och att de nationella lönerna stiger med 3,6 %. Budgetunderskottet, PLN 55 miljarder, skulle klara EU:s konvergenskriterium om 3 % av BNP.

På utgiftssidan noteras bl.a. en ökning av försvarsutgifterna till 2 % av BNP, minst PLN 900 milj. för fortsatt strukturomvandling av kolindustrin, PLN 2,4 miljarder till olika familjestöd och särskilda pensionsutbetalningar samt PLN 2 miljarder för offentliganställdas löner som varit frysta sedan 2010.

 

Räntan oförändrad

Centralbankens Monetära Råd beslutade vid månadsmötet i september ännu en gång, för femte månaden i följd, att behålla räntorna oförändrade. Enligt centralbankschefen kvarstår sannolikheten att de ligger kvar på samma nivå under resten av 2015.

 

Ekonomi

Centralbankens Monetära Råd ser risker i den ekonomiska utvecklingen att döma av det publicerade protokollet från det senaste policymötet. Där finns en viss pessimism om utvecklingen både i Polen och i tillväxtländer. Utvecklingen i Kinas ekonomi är det främsta orosmolnet, men Polen kan också påverkas via utvecklingen i Tyskland enligt protokollet. Medlemmar av Rådet utryckte också oro över konsekvenser för ekonomin av aktuella, generösa vallöften.

 

Arbetsmarknaden välkomnar utländska medarbetare

Parallellt med en tidvis hätsk debatt om flyktingmottagande visar siffror från arbetsmarknadsdepartementet att antalet arbetstillstånd för utlänningar i år ökat. Det är i första hand serviceyrken som efterfrågas. Vart fjärde företag anger att de inom kort behöver anställa utländsk arbetskraft. Enligt många bedömare riskerar Polen på sikt ett arbetskraftsunderskott, varför ett ökat inflöde av utländsk arbetskraft behövs

 

Beröm

I World Economic Forums stora rapport Global Competitiveness Report 2014-2015 http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 får Polen, som kommer på plats 48 av 144 bedömda länder, höga betyg för sin sjukvård och utbildning, men låga för innovationer och sina institutioner. Sverige kommer på plats 10.

 

Företagsnotiser

–          Riskkapitalföretaget EQT stänger sitt kontor i Warszawa och kommer att bevaka Polen från kontoret i Műnchen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

t

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTISER  FRÅN POLEN AUGUSTI 2015

Ny ledning I

Den 6 augusti efterträdde Andrzej Duda Bronisław Komorowski som Polens president. Han upprepade i samband med tillträdet sina vallöften om att sänka pensionsåldern, att höja tröskeln för skattefria inkomster och att införa ett högre barnbidrag. Finansministern påpekade genast att bara höjningen av den skattefria tröskeln skulle belasta statsbudgeten med PLN 20 miljarder. Rzeczpospolita har på basis av uppgifter från finansministeriet räknat ut att 20 % av Polens löntagare inte skulle behöva betala någon skatt om regeln införs.

Hittills har den nye statschefen inte gjort några uttalanden om en förändrad näringspolitik. Den mest kontroversiella frågan är hans och PiS´ vilja att införa en särskild skatt för banker och stora handelsföretag.

Vad gäller Polens roll i EU finns motsägelsefulla uttalanden. Presidenten är erkänt kunnig i Europa-frågor och anses personligen vara en EU-tillskyndare. Han har emellertid kritiserat sin företrädare för att ha varit för eftergiven mot Bryssel.

Den framtida relationen till Tyskland en central fråga i polsk utrikespolitik. Här har Andrzej Duda varit tydlig med att han värderar Polens relation till Tyskland högt.

 

Ny ledning II

Inga Eriksson Fogh blir ny ambassadör i Polen efter Staffan Herrström. Hon har nu samma uppgift i Köpenhamn och har tidigare tjänstgjort bl.a. som administrativ chef i UD, varit ambassadör i New Delhi och Bangkok och vid FN-representationen i New York. Warszawa-ambassaden är bekant för henne, hon arbetade där 1980-82.

Staffan Herrström återvänder till Asien, nu som ambassadör i Thailand. Han har varit en uppskattad ambassadör i Polen, inte minst i näringslivet som han stöttat med entusiasm och kompetens.

 

Val I

Under presidentvalskampanjen föreslog president Komorowski en folkomröstning: skall Polen övergå till val i enmansvalkretsar? Skall partistödet från privata källor avskaffas och skall skattelagstiftningen ändras för att stärka skattebetalarens ställning? En folkomröstning i dessa frågor skall hållas den 6 september. Nu har oppositionen föreslagit ytterligare frågor att underställas väljarna som pensionsåldern, ålder för skolstart och äganderätten till Polens skogar, religionsundervisning i skolorna och kyrkans finansiering. Sakkunniga på konstitutionsfrågor utreder vad som kan och bör underställas väljarna i den kommande folkomröstningen.

 

Val II

Ett av president Komorowskis sista beslut var att fastställa tidpunkten för parlamentsvalet. Det skall äga rum den 25 oktober.

PiS räknar med att den för dem gynnsamma valvinden från presidentvalet skall hålla i sig. Andra partier söker koalitioner för att stärka sina möjligheter. Medborgarplattformen räknar med fortsatt stöd från PSL, även om företrädare för partiet glider på svaret. Vänsteralliansen samverkar med Twoj Ruch, de Gröna och det lilla Unia Pracy, en koalition som ses med skepsis av andra, små vänsterorienterade partier som motsätter sig samverkan med Twoj Ruch. Presidentvalets överraskning, rocksångaren Paweł Kukiz ser sitt stöd minska.

I början av augusti ledde PiS med närmare 10 procentenheter över Medborgarplattformen och regeringspartnern PSL låg under parlamentströskeln.

 

Varierande uppfattningar om den ekonomiska utvecklingen

Medborgarna ser med dysterhet på Polens ekonomiska utveckling. Kommissionen har i en rapport konstaterat att 56 % ser med oro på landets ekonomi, bara 38 % har en positiv syn enligt Eurobarometern. Däremot är 62 % tillfreds med den egna ekonomiska situationen.

Dysterheten får inget stöd i verkligheten som den beskrivs i aktuella ekonomiska rapporter:

 

Elbrist drabbar företagen

Stark värme och torka har skapat problem för elproducenterna i Polen, vilket lett till elransonering. Den har i sin tur påverkat många företag som fått minska eller ställa in sin produktion. I synnerhet energikrävande företag inom den metallurgiska industrin, har drabbats.

 

Skiffergasen låter vänta på sig

Nu minskar även den polska regeringens optimism om skiffergasens utveckling. ”Inom tio år kommer vi att kunna utvinna skiffergas på ett kostnadseffektivt sätt, när vi utvecklat den teknologi vi behöver” säger ministern för statlig egendom.

Energiföretagen är inte heller optimistiska. Ytterligare en internationell aktör kommer att kraftigt dra ner på sina provborrningar i Polen. Det är det åttonde internationella företaget som fattar samma beslut. Även statliga polska PKN Orlen har beslutat att minska investeringarna i skiffergasexploatering.

En bidragande orsak utöver tekniska svårigheter och för lite gas i provborrningarna, är de kraftigt sjunkande internationella energipriserna.

Även kärnkraften låter vänta på sig. Nu rapporteras om ytterligare fyra års försening till följd av uppsagda kontrakt och oklarheter om den statliga andelen av investeringskostnaderna. Den första reaktorn startas tidigast under 2029.

 

Försäkringsjätte expanderar

Försäkringskoncernen PZU har fått polska konkurrensverkets UOKiK accept att förvärva Alior Bank. PZU har även visat intresse för andra objekt som österrikiska Raiffeisens polska gren Polbank och GE Capitals Bank BPH. Även BOS Bank skulle finnas med på önskelistan enligt polska medieuppgifter.

 

Lösning i sikte för lån i schweizerfranc

Underhuset i parlamentet, sejmen har tillstyrkt regeringens förslag till hur de inteckningslån som många polacker (närmare 500 000) tidigare tecknade i CHF skall konverteras till złoty. Efter utdragna diskussioner är beslutet att lånen skall konverteras till dagskursen den dag konverteringen sker. Bankerna, som lämnat lånen, skall stå för 90 % av kostnaderna och ge kunderna särskilda villkor för återstående 10 %. För den polska banksektorn i sin helhet betyder detta betydande kostnader, vilket återspeglats i sjunkande börskurser för bankerna. Förslaget innehåller vissa begränsningar vad gäller storlek på den bostad som lånet omfattar och vilka låntagare som kommer ifråga.

 

Världens största exportör

Polen är inte bara världens största exportör av äpplen, utan förra året även av färska champinjoner. Drygt 200 000 ton av världsmarknadens 480 000 ton kom då från Polen. Den största köparen är enligt samma statistik Storbritannien.

 

Klassiker i ny skepnad

Fiat 126 var välkänd i Polen. Modellen ersatte Fiat 500 som var grunden för bilen. Den kallades i folkmun för Maluch, ”den lille” och tillverkades i Polen i drygt 3 milj. exemplar under 27 år exemplar fram till år 2000.

Nu är Fiat 500 åter i Polen, där den tillverkas i fabriken i Tychy. Den första Fiat 500 kom på vägarna 1957, den senaste har just visats i Turin.

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN i JULI 2015

Leder oppositionen

Jarosław Kaczynski avstår från rollen som PiS premiärministerkandidat i de kommande parlamentsvalen. Uppgiften som utmanare går istället till Beata Szydło som framgångsrikt orkestrerade Andrzej Dudas presidentvalskampanj under våren. Kaczynski står dock kvar som partiledare. Beata Szydło har erfarenhet både från lokalpolitik genom att hon varit borgmästare och från rikspolitiken som ledamot av Sejmen sedan 2005.

Oppositionen leder

Aktuella opinionsundersökningar visar att oppositionspartiet PiS leder över regeringspartiet PO. Övriga partier, inkl. regeringspartnern PSL och Vänsteralliansen SLD, ligger f.n. under tröskeln till parlamentet.

Oppositionens prioriteringar

I samband med PiS konvent där Beata Szydlo valdes till ”frontrunner” presenterade hon prioriteringar som partiet gör inför valet i oktober. För att ge programmet ökad tyngd presenterades det tillsammans med de båda mindre högerpartierna Polska Razem och Solidarna Polska. Att de tre partierna uppträdde gemensamt kan ses som en indikation på kommande valsamarbete.

Kostnaderna för den föreslagna politiken, närmare PLN 40 miljarder, skulle täckas med bl.a. höjd moms, en ny bankskatt och en särskild skatt på stormarknader samt skärpt skattekontroll.

Dessa intäkter skall enligt partierna finansiera sociala åtgärder som ökade barnbidrag, sänkt pensionsålder och en generell sänkning av skattetröskeln.

Det ekonomiska program som presenterades hade en tydlig nationell prägel; partierna vände sig mot det stora utländska inflytandet i den polska banksektorn, den höga utländska ägarandelen i exportindustrin, att det skall byggas fartyg på polska varv, att polska, inte utländska fordon skall prioriteras etc.

Regeringen svarar

Flera aktuella utspel från regeringen speglar konkurrensens från PiS. Finansminister Szczurek säger att skattesänkningar inte kan uteslutas, men att de ännu inte kan konkretiseras.

Regeringen avvisar PiS förslag om en beskattning av bankernas tillgångar om 0,39 %. Bankerna bidrar redan till en gemensam garantifond som kan ses som en beskattning. Den tänkta beskattningen skulle ge kostnader även för bankkunderna.

Regeringen vill införa skärpta regler för att begränsa utländska företags möjligheter att undvika att betala skatt för verksamhet i Polen.

Sejmen har antagit en lag om investeringskontroll som syftar till att förhindra att strategiska företag får utländska ägare. Vilka företag som omfattas av begreppet och själva regelverket är inte beslutat i detalj.

Regeringen vill enligt medier slopa beskattningen av löneinkomster för personer under 30 års ålder. Det skulle enligt förslaget öka möjligheterna att finna en anställning. Likaså skulle regeringen vara beredd att återgå till den tidigare momssatsen om 22 % mot den nuvarande om 23 %. Regeringen har inte bekräftat uppgifterna.

Lag skall förhindra utländskt ägande av polsk mark

Sejmen har nu antagit en lag som diskuterats länge och som skall reglera möjligheterna för övriga EU-medborgare att förvärva polsk mark, i första hand jordbruksmark. Polen gavs ett tolvårigt undantag från gällande EU-regler vid medlemskapet 2004. Nu har man skapat ett eget regelverk som skall stärka skyddet för polska, inhemska ägare. Grundreglerna är att nya ägare måste styrka att marken även i fortsättningen skall förbli jordbruksmark och att ingen utländsk investerare (företag eller privatperson) skall kunna förvärva mer än 300 hektar.

Försiktig prognos från Centralbanken

I en aktuell prognos räknar den polska centralbanken med en tillväxt i landets ekonomi under året om 3,6 %. Under de båda kommande åren ökar BNP med 3,4 % resp. 3.6 %. Tillväxten väntas ske främst tack vare investeringar i den privata sektorn och ökande privat konsumtion.

Inflationen fortsätter att vara låg. Under 2015 kommer den att vara minus 0,8 % för att stiga till 1,5 % under 2016. Först därefter räknar banken med att inflationen närmar sig målet om 2,5 % plus minus 1 %.

Bankens Monetära Råd behöll även i juli räntorna oförändrade.

Positiv utveckling av utrikeshandeln

Räknat i eurotermer ökade Polens export med drygt 6 % på årsbasis under årets första fem månader. Importen ökade samtidigt med en knapp procent, vilket gav ett överskott i utrikeshandeln om €3 miljarder att jämföras med ett underskott om närmare en miljard euro samma period för ett år sedan. Inte oväntat har handeln med Ryssland sjunkit kraftigt under året. Tyskland är sedan tidigare Polens främsta handelspartner. Exporten dit ökade under perioden med drygt 8 % och importen med drygt 6 %, vilket gav ett polskt överskott om drygt 2 miljarder euro under perioden.

Företagen satsar mer på FoU

Deloitte rapporterar efter en studie att 67 % av tillfrågade polska företag kommer att öka sina investeringar i forskning och utveckling under de kommande 3-5 åren. I motsvarande enkäter 2013 sade 26 % av företagen att de satsade 3 % av sin omslutning på FoU, förra året hela 48 %. På den negativa sidan står, enligt studien, att satsningarna i alltför hög grad är beroende av EU-finansiering och vidare att många företag saknar en klar strategi för sitt FoU-arbete. Mycket av satsningarna görs ad hoc. Sett till BNP är de polska investeringarna i FoU fortfarande blygsamma, mindre än 1 %.

Regeringen ser ökade satsningar på FoU som ett medel att även öka de polska företagens internationella konkurrenskraft. Det är också ett prioriterat område i näringspolitiken.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Notiser från Polen i juni 2015

Polen får ny president

Bronisław Komorowski, Polens mest uppskattade politiker i många opinionsundersökningar under 5 år som president, inledde valperioden med rekordhöga väljarsympatier men förlorade ändå mot oppositionens Andrzej Duda.

Andrzej Duda lockade traditionella PiS-väljare, de som bor utanför städerna , väljare ofta med lägre utbildning samt äldre, kyrksamma. Vidare röstade många unga mot vad de såg som en äldre politikergenerations misslyckade politik med en ojämn fördelning av välståndet. De sökte förändring. Ungdomsarbetslösheten är hög och det finns ett missmod bland många unga väljare. Här passade den ”tredje kandidaten”, den tidigare rockmusikern Paweł Kukiz väl in. Han lockade många missnöjda väljare, egentligen utan ett genomarbetat politiskt program. Duda fick i andra valomgången många av de missnöjesröster som tillfallit Kukiz i den första omgången.

Bronislaw Komorowski intog rollen som statsman och ville stå över käbblet med de många andra kandidaterna. När valstrategerna insåg att det uppfattades som passivitet och bristande intresse, kanske tråkighet, var det för sent.

Andrzej Duda är nu tydlig med att han kommer att vara alla polackers president, att han står över partipolitiken och att han har lämnat partiet. Den nye presidenten är en disputerad jurist från det anrika Jagellonska universitetet i Krakow. Han har en kort tid varit biträdande justitieminister och statssekreterare i president Kaczynskis kansli innan han tog plats i sejmen 2011. Därifrån ledde den politiska karriären till Europaparlamentet 2014.

 

Politisk turbulens

För ett år sedan avslöjade tidskriften Wprost innehållet i samtal mellan politiker och tjänstemän på en restaurang i Warszawa. Genomgående var det fråga om ett språkbruk och innehåll som resp. samtalspartner i offentliga framträdanden inte ville stå för. Samtalen hade bandats av kypare (”Waitergate”), enligt uppgift på uppdrag av en polsk affärsman med egna intressen att försvara. Incidenterna ledde till att åklagare satte igång en större utredning om ev. brottsliga förfaranden.

Bomben har briserat på nytt genom att en annan person lagt ut ett mycket stort antal sidor från förundersökningsprotokollen på nätet. Protokollen, som är hemligstämplade, innehåller namn och specifika uppgifter från vittnesmål i utredningen

Premiärminister Kopacz reagerade med skärpa. Hon bad väljarna om ursäkt för de inblandade politikernas beteenden. En rad politiker har i ljuset av den nya läckan lämnat in sin avskedsansökan: talmannen i sejmen, ministern för idrott, ministern för statlig egendom, hälsovårdsministern, förre finansministern och nu rådgivare till premiärministern, chefen för premiärministerns kansli, statssekreteraren i ministeriet för statlig egendom, statssekreteraren i miljöministeriet samt ordföranden för Medborgarplattformens parlamentsgrupp.

Affären skadar regeringen, väljarstödet för Medborgarplattformen var en efter motgången för partiet i presidentvalet. Å andra sidan ger affären regeringschefen möjlighet att förnya och föryngra regeringen före valet i höst.

 

Oppositionen stark

Opinionsundersökningar har redan publicerats efter andra kapitlet av ”Waitergate”.

Enligt TV-kanalerna TVN och TVN24 ökade visserligen Medborgarplattformen sitt stöd hos väljarna efter de nya avslöjandena, men ökningen är betydligt större för PiS som i en redovisad barometer leder med 30 % (+ 5 procentenheter från 1 juni) mot POs 19 %.

Pawel Kukiz, som ännu inte hunnit bilda något formellt parti, ges 24 %.

Ett annat nytt politiskt initiativ, NowoczesnaPL, får 7 % av väljarstödet medan andra etablerade partier med undantag av Vänsteralliansen hamnar under parlamentsspärren 5 %.

Bakom NowoczesnaPL står en välmeriterad ekonom. Partiet väntas i första hand bli en konkurrent till Medborgarplattformen. Målsättningen är dock främst att locka yngre väljare och entreprenörer samt väljare som normalt inte brukar rösta.

 

Ekonomin oberörd av politisk oro

Konvulsionerna i inrikespolitiken verkar inte nämnvärt påverka den ekonomiska utvecklingen. Myndigheter, organisationer, banker och deras analytiker ser ljust på Polens ekonomi och flera skriver upp sina prognoser.

Regeringens budget för 2016 bygger på en tillväxt om 3.8 %, en arbetslöshet om 9,8 % och 1,7 % inflation.

Inflationen ligger kvar på minus. Enligt GUS var KPI ./. 1,1 % på årsbasis i april.

Centralbankens Monetära Råd behöll räntorna oförändrade efter junisammanträdet. Kommentarer till beslutet ger intrycket att räntorna kommer att behållas oförändrade även under resten av året.

 

Ytterligare ett uttåg från skiffergasmarknaden

Conoco Philips är nästa företag som ger upp försöken att finna skiffergas i kommersiellt intressanta volymer. Tidigare har Chevron, Exxon Mobil, Total och Marathon Oil fattat samma beslut på samma grunder.

Den terminal som byggs i Świnoujście för import av flytande naturgas har drabbats av upprepade förseningar. Nu skall den dock snart kunna tas i drift enligt företagets ledning

Problemen i kolindustrin består. Lägre internationella kolpriser, minskande efterfrågan och höga produktionskostnader i Polen samverkar till problemen i branschen.

 

Satsningar på kommunikationer

Den nya terminalen på Chopinflygplatsen i Warszawa är färdig. Investeringen beräknas till PLN 400 milj. varav närmare en fjärdedel är EU-medel. Den nya terminalen ökar kapaciteten till 20 milj. passagerare per år. 60 000 m² kontors-, rums- och butiksyta har tillkommit. För passagerarna skall det innebära bättre service samt större urval av butiker och restauranger.

Warszawa fortsätter att bygga ut transportnätet. Metron skall förlängas och spårvägsnätet byggs ut, bl.a. med en helt ny linje mellan Wilanow och centrum. Tio km spår och 50 vagnar ingår i projektet som delfinansieras av EU.

 

Investeringar

Polen var, enligt en studie genom Financial Times, den femte mest framgångsrika mottagaren av nyinvesteringar (greenfield investments) i Europa förra året. Först kom Storbritannien, därefter Tyskland, Spanien, Frankrike och sedan Polen med 177 projekt värda USD 6 miljarder. Polska pressagenturen PAP illustrerade sin artikel om den polska framgången med en bild av svenska Swedspans fabrik.

E-handelsgiganten Amazon planerar ett fjärde logistikcenter i Polen, nu för att betjäna den lokala marknaden som företaget kommer att satsa på. Företagets beslutade investeringar hittills har gällt den europeiska marknaden, som till mycket stor del kommer att betjänas via Polen. Amazon sysselsätter i dag ca 6 000 personer i Polen.

Varvet i Gdansk, som är något av en symbol för det fria Polen, har räddats från konkurs genom att den ekonomiska zonen i Pommern satsar PLN 150 milj. och lovar att omvandla varvet till en ekonomisk zon med inriktning på sjöfartsindustri.

 

OECD ger polacker gott betyg

En OECD-rapport visar att polacker är bättre utbildade, arbetar mer, men tjänar mindre än OECD-genomsnittet. Polska studenter har också bättre resultat i PISA-testerna: 521 poäng mot OECD-genomsnittet 497 (och Sveriges 482).

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I MAJ 2015

Väljarna överraskade

Även polska opinionsinstitut spår fel. Den första omgången av presidentvalet i Polen slutade med en överraskning. President Komorowski som började valkampen med en överlägsen ledning, kom på andra plats efter oppositionens kandidat Andrzej Duda.

Duda började trevande och ansågs länge som något av en underdog. Senare gjorde han en stark kampanj och fick starkt ökande förtroende från väljarna.

Som så ofta tidigare har en ”outsider” tagit plats i den polska politiken. Tredjeplatsen gick till den tidigare, mycket populäre rockmusikern Paweł Kukiz som engagerat sig i politiken som oavhängig kandidat. Han driver hård kritik mot det politiska etablissemanget och vill, som en huvudfråga, införa enmansvalkretsar i Polen. Han kommer inför den andra valomgången mellan Komorowski och Duda att kunna spela en roll som ”kungamakare”.

 

Justitieministern avgick

Cezary Grabarczyk avgick efter kritik för att han fått en vapenlicens på lösa grunder. Han ansåg inte att han gjort något fel när åklagare undersökte ärendet, men med tanke på hans ämbete blev situationen ohållbar och han lämnade sitt uppdrag.

Ny justitieminister är en ung jurist som representerar Medborgarplattformen. Borys Budka har bl.a. vid flera tillfällen varit sejmens representant i ärenden i konstitutionsdomstolen.

 

”En stor polack har lämnat oss”

Det var president Komorowskis ord med anledning av Władysław Bartoszewskis bortgång, 93 år gammal. Fred, förståelse, försoning och mänskliga rättigheter var ledord för honom. Han spelade en viktig roll för tillkomsten av det nya Polen och kom senare att bl.a. vara utrikesminister i två polska regeringar.

 

Medborgarplattformen stabil

Även om stödet för regeringen minskat, leder Medborgarplattformen oförändrat över PiS i de senaste opinionsundersökningar som gjorts av de båda instituten Ibris (tabellen) och Milliard Brown. Båda visar samma grundtendenser, även om detaljsiffrorna skiljer. Enkäterna gjordes i slutet av april och kan ha påverkats av valkampen inför presidentvalet.

  24-25April 10-11April 27-28 Mars 13-14 Mars
PO 37 36 36 35
PiS 32 31 30 31
Twój Ruch 3 2
PSL 5 6 7 7
SLD 4 8 7 8
KORWIN 5 4 5 2

(PO Medborgarplattformen, PiS Lag och Rättvisa, Din Väg/JanuszPalikot, PSL Folkpartiet, SLD Vänsteralliansen och KORWIN, extremhögern)

 

Skärpning!

Kommissionen menar i en rapport att andelen forskning och utveckling i den polska ekonomin är för låg i Polen. Bara tre medlemsstater har en långsammare utveckling än Polen enligt rapporten: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2014/iuc_progress_report_2014.pdf

Den polska regeringen är medveten om kritiken. Initiativ tas också, bl.a. förslag om skattereduktioner för FoU med syfte att stärka den polska konkurrenskraften.

En rapport som tagits fram av stiftelsen Lesława Pagi http://www.paga.org.pl/ pekar på att många ungdomar inte får de kvalificerade arbeten som deras utbildning motiverar. Det innebär en förlust för det polska samhället, en förlust som stiftelsen sätter siffror på i sin rapport. Resultatet är bekymmersamt när man sätter det i relation till önskan om stärkt forskning och utveckling. Stiftelsen, som stöds av Warszawa-börsen och ett antal större polska företag, lämnar stöd till unga för forskning och utveckling, främst inom den finansiella sektorn. Stiftelsen har sitt namn efter Dr. Lesław Paga, en av grundarna av Warszawabörsen.

 

Ekonomin stabil

Den ekonomiska utvecklingen präglas av optimism. Centralbankschefen Belka sade nyligen att han väntade att deflationen kommer att hävas senast vid det kommande årsskiftet. Samtidigt redovisade han centralbankens beslut om att – ännu en gång – inte ändra de polska räntorna. Referensräntan ligger kvar på 1,5 % efter den oväntat stora sänkningen i mars.

Arbetslösheten fortsätter att sjunka, i april med 0,4 procentenheter till 11,3 %. Särskilt glädjande är att ungdomsarbetslösheten visar tecken på att minska.

Finansdepartementet ser en möjlighet att ekonomin växer med mer än de 3,4 % som årets budget bygger på. Finansministern anger dock ingen siffra.

Siffror över detaljhandelns utveckling styrker att det är den inhemska efterfrågan som nu är den starkaste drivkraften i den polska ekonomin

Industrins försålda produktion ökade med 8,8 % i mars, räknat på årsbasis, vilket var högre än vad marknaden väntat.

Exporten ökade i mars med drygt 11 % på årsbasis enligt Polens motsvarighet till EKN.

 

Ett fritt Polen

Freedom House är ett Washingtonbaserat ideellt institut som stöds av många organisationer i världen, bl.a. Norges utrikesdepartement och svenska Sida. Institutet publicerar varje år ett uppmärksammat index som rankar världens 195 länders frihet efter ett antal kriterier. Polen klassas (liksom Sverige) som fritt i alla avseenden (i motsats till bl.a. Ryssland och Ungern)

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015#.VUz4NReJiUk

 

Polacker är inte lyckliga?

The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) som som arbetar nära olika FN-organ, publicerar nu sitt World Happiness Index 2015.

Syftet är att med akademisk metodik, kunskap och erfarenhet mäta olika faktorer som påverkar lycka och välstånd som förutsättning för en hållbar utveckling i 150 länder

Som en av redaktörerna återfinns Jeffrey Sachs.

Sverige hamnar i årets ranking på plats 8 efter Schweiz, övriga nordiska länder, Canada och Nederländerna. Polen hamnar på en mindre imponerande plats 60.

Rapporten innehåller även andra förvånande resultat. Se http://worldhappiness.report/ (den aktuella rankingen finns i kapitel 2.2 på sid 27 av 172).

 

Polen bäst för investeringar

Även i årets rapport från Tyska Handelskammaren om bästa land i Centraleuropa att investera i kom Polen på första plats. Slutresultatet i enkäten påverkades dock av konflikten i Ukraina som kastar sin skugga även över Polen ifråga om investeringsbeslut. På plussidan väger som tidigare, EU-medlemskapet, motivationen hos medarbetarna, deras utbildning, kvaliteten på den högre utbildningen i Polen och tillgången på lokala underleverantörer tungt hos investerarna.

 

Oro på bankmarknaden

Bankerna själva ser ett behov av ytterligare konsolidering och omstrukturering för att uppnå större effektivitet och bättre lönsamhet. Den polska Bankinspektionen däremot menar att de största bankerna redan är tillräckligt stora.

Regeringens planer på en garantifond skapar oro hos bankerna eftersom fonden i första hand skulle finansieras av bankerna själva. Enligt några röster i bankvärlden skulle denna oro kunna bidra till att flera banker överväger att lämna den polska bankmarknaden, vilket i sin tur skulle öka behovet av omstrukturering/fusioner

Det statliga försäkringsbolaget PZU, som avser att etablera en egen bank, har enligt medier visat intresse för att förvärva den italienskdominerade Alior Bank. Intresse skulle även finnas att förvärva österrikiska Raiffeisens polska bolag och GE Capitals polska gren Bank BPH. Det skulle skapa en av de största bankerna i Polen. Strider det inte mot Bankinspektionens krav? Nej, det skulle ligga i linje med en önskan i Finansdepartementet om att det polska ägandet inom banksektorn bör stärkas.

 

Flygplatsen i Krakow byggs ut

Med beslut om en ny landningsbana och att tre nya flygbolag kommer att flyga på Kraków görs en stor satsning på att förbinda Kraków med omvärlden. British Airways, Swiss och KLM kommer att operera på Kraków Airport.

Flygplatsen Modlin utanför Warszawa, som fick en olycklig start 2012, noterade nu i april sitt hittills bästa resultat. Antalet passagerare ökade då med drygt 60 % räknat på årsbasis, till ca 230 000.

Chopinflygplatsen i Warszawa har öppnat en ny terminal som snart kommer att ta emot passagerare. Särskild tonvikt har lagts vid de kommersiella delarna i avgångshallen.

 

Airbus satsar på Polen

Franska Airbus Helicopters som räknar med en order från det polska flygvapnet om 70 Eurocopter Caracal lovar att skapa 4 000 direkta och indirekta arbetstillfällen. Beslutet har mötts av protester från medarbetare i fabriken PZL-Świdnik som skulle ha satt samman de konkurrerande amerikanska Black Hawk-helikoptrarna.” Det är ett anti-polskt beslut som kommer att skapa arbetslöshet i regionen” säger facket i Świdnik om tanken att ge uppdraget till Frankrike.

Polen har beslutat att satsa mer på sitt försvar, 2 % av BNP enligt NATO-normen, vilket noteras av världens försvarsmaterielproducenter.

 

Storsatsning på järnvägen

Med stöd av EU-medel kommer Polen att investera minst 5 miljarder euro i det polska järnvägsnätet under perioden 2014-2020, en ökning med 500 milj. euro mot förra sexårsperioden enligt ministeriet för infrastruktur och utveckling. I planerna ingår bl.a. ökade investeringar i kombitransporter och uppgradering och modernisering av flera järnvägssträckor.

 

Flera bilar

Både produktionen och försäljningen av fordon ökar i Polen. Enligt KPMG producerades drygt 150 000 personbilar och närmare 36 000 transportfordon under första kvartalet i år, i båda fallen en ökning med 22 % på årsbasis.

6 % fler bilar registrerades under samma period. Ökningstakten för nya transportbilar och lastbilar var ännu större, 14 resp 11%. Det betyder att ytterligare 90 000 bilar och 23 000 transportfordon nu rör sig på polska vägar.

 

Duktig polsk student

Cambridge Universitys bästa kvinnliga student 2015 är en polska, vilket noterats i hemlandet. Aleksandra Pędraszewska får som belöning praktisera i tio veckor vid det (numera tyska) bilföretaget Rolls Royce.

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I APRIL 2015

”Min sista önskan”

Lech Wałesa, som är känd för att ofta uttrycka sig drastiskt, har gått in i den polska debatten om eurons vara eller inte vara som polsk valuta. ”Det är min sista önskan att Polen ansluter sig till eurozonen så snart som möjligt” sade han i en radiointervju.

 

Premiärminister Ewa Kopacz upprepade regeringens ståndpunkt att Polen skall ansluta sig först när tiden och förutsättningarna är de rätta för Polen.

 

Till detta kommer att Polen ännu inte uppfyller alla kriterier som krävs för en polsk anslutning. Polens ekonomi är ännu inte redo, än mindre de polska väljarna. 52 % anser att det skulle vara dåligt för Polen att gå in i eurosamarbetet, bara 15 % stöder tanken i en aktuell enkät

 

Komorowski leder

President Bronisław Komorowski stöds inför presidentvalet den 10 maj av 46 % av väljarna enligt opinionsinstitutet TNS OBOP. Det räcker inte för att han skall återväljas redan i första valomgången. Oppositionspartiet PiS´kandidat Andrzej Duda sjunker i samma mätning till 24 % och vänsteralliansens Magdalena Ogorek till 3 %.

 

Polen i asiatisk utvecklingsbank

Det kinesiska initiativet till en ny världsbank, Asian Infrastructure Investment Bank, har fått ett mer positivt mottagande i världen än väntat. Skälet till initiativet är ett kinesiskt missnöje med inflytandet i Världsbanken och Internationella Valutafonden samt i Asiatiska. I Världsbanken har USA och Japan 20 % av rösterna mot dryga 4 % för Kina. Ett stort antal länder förklarade sin vilja att gå med, däribland Polen som nu har nu accepterats som en av 57 ”founding members” av den kinesiska ledningen.

 

Förenklad redovisning för småföretag

Regeringen har beslutat om enklare rutiner för polska småföretags redovisning. För företag med färre än 50 anställda skall det räcka med ett förenklat förfarande. De nya reglerna skall även vara en anpassning till EU-standard. Berörda företag rekommenderas att ta kontakt med sin revisor för att reda ut vad som gäller i det egna fallet.

 

Samtidigt kommer positiva rapporter om utvecklingen inom småföretagssektorn. Hälften räknar med att nyanställa personal, två tredjedelar tror att deras omsättningen kommer att öka och tre fjärdedelar kommer att investera.

 

Ekonomiska noteringar:

Bloomberg ser Polen som en av de snabbast växande ekonomierna i världen under 2015. Polen och Irland är de enda europeiska länderna bland de 20 främsta i rapporten.

Bloomberg räknar med 3,2 % tillväxt för Polen.

Eurostat konstaterar att timkostnaden (den totala kostnaden, inte bara lön) för en anställd utanför jordbruk och förvaltning förra året var €8.40 i Polen. Det skulle vara en tredjedel av genomsnittskostnaden för EU.

I Polen fortsätter den registrerade arbetslösheten att sjunka enligt arbetsmarknadsministeriet. I mars hade den minskat med 0,3 procentenheter till 11,7 %, en minskning som är tydlig om man jämför med samma månad förra året då arbetslösheten var 13,5 %.

Statistikmyndigheten GUS redovisar ett handelsöverskott om € 1,5 miljarder under januari-februari mot ett underskott om drygt € 200 miljoner samma period 2014. Exporten till Ukraina och Ryssland minskade under årets första två månader med 20 resp. 30 %. Det ryska embargot drabbar polsk jordbruksexport. Ett exempel är den viktiga exporten av äpplen som nu motsvarar bara ca 40 % av odlarnas kapacitet.

 

Polens mjölkproducenter avvaktar effekterna av EU:s beslut att slopa de gemensamma mjölkkvoterna från den 1 april i år. De större producenterna är positiva till beslutet som innebär att taket på produktionen tas bort. De små mjölkproducenterna, som är mer priskänsliga, är oroliga för att beslutet om att ta bort kvoterna skall leda till sjunkande priser.

 

Konkurrensen om posten hårdnar

Den näst största operatören på den polska postmarknaden, InPost ökar sin etablering av s.k. paczkomaty, boxar för distribution av paket. Många nya öppnas under året och samtidigt ökas kapaciteten i redan etablerade distributionsställen.

Poczta Polska i sin tur satsar på samma marknad genom ett avtal med den största bensinstationskedjan Orlen. Det ger företag möjlighet att hämta paket på 900 bensinstationer från slutet av april.

Omstruktureringen av den polska banksektorn fortsätter. Franska BNP Paribas har fått den polska konkurrensmyndighetens godkännande för en sammanslagning med BGŻ-Bank Gospodarki Żywnościowej, som skulle ge BNP Paribas en starkare ställning bland de största bankerna i Polen.

Royal Bank of Scotland lämnar Polen. RBS behåller sitt servicecenter i Polen, men inte bankverksamheten.

 

Fortsatt mörkt för kolsektorn

Kostnaderna för att producera kol i Polen ökade under 2014 samtidigt som kolpriserna sjönk. Det ledde till en betydande förlustaffär för Polen och behovet av en omstrukturering blev akut. Den ursprungliga tanken var att alla förlustbolag skulle läggas i ett gemensamt, nybildat företag.

Nu ser det ut som om flera gruvor säljs och att fyra gruvor överförs till det nya bolaget SRK – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Detta företag skall ges statliga subventioner. EU:s regelverk tillåter dock subventioner bara till kolgruvor som skall läggas ner efter en accepterad plan.

Även de båda börsnoterade kolföretagen Bogdanka och JSW dras med fortsatta förluster och kommer att tvingas till fortsatta sina neddragningar.

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN MARS 2015

Sveriges handel med Polen 2014 – polskt överskott

Handelssiffror för 2014 har nu publicerats. Kommerskollegium har gjort en sammanställning som visar att Sveriges import från Polen förra året ökade med 5,9 % i värde till SEK 36 miljarder och att Sveriges export till Polen ökade med 13 % till SEK 33 miljarder.

Detaljsiffror finns på http://statistikblad.kommers.se/.

Polsk satsning på TEKO-export

Polens TEKO-industri visar en ny kapacitet med design, mode och konkurrenskraft på den internationella modescenen. Modeindustrin är en av femton prioriterade sektorer för det polska exportfrämjandet. Satsningen bygger på stöd till företag som gemensamt söker sig ut på den internationella marknaden. Tekoindustrin sysselsätter i storleksordningen 150 000 personer och är Polen är EU:s åttonde största TEKO-exportör.

Polen drabbas av ryska importrestriktioner

Polens utrikeshandel utvecklades positivt under 2014. Både export och import ökade med 6 % i värde. Ett undantag var exporten av jordbruksprodukter som drabbades av Rysslands importstopp. Nu har det utökats med ett importförbud mot polsk ost som ”inte möter de tekniska kraven från tullunionen Ryssland, Vitryssland och Kazachstan”.

Enligt näringsministeriet förlorade polskt näringsliv motvärdet av USD500 miljoner under 2014 som en effekt av den ryska politiken.

Fortsatt optimism i industrin

PMI, inköpschefsindex, ligger i februarimätningen kvar på den positiva övre halvan med index 55,1. Antalet nya kontrakt ökade för femte månaden i rad och nya exportkontrakt för fjärde månaden i följd.

Under årets första månad ökade den polska industrins produktion med drygt 4 % på årsbasis enligt Eurostat, markant över EU-genomsnittet

Närmare en tredjedel av företagen räknar med att anställa fler medarbetare under 2015, 60 % att behålla personalstyrkan oförändrad och bara 7 % med att minska personalen. ”Det mest optimistiska resultatet på sex år” enligt den polska export- och investeringsfrämjaren PAIiIZ.

Polsk detaljhandel

Traditionell detaljhandel i små butiker ser i Polen som i många andra länder svårigheter att konkurrera med kedjeföretag, storköpsmarknader och lågprisföretag. Under den senaste femårsperioden har närmare 70 000 små butiker stängts i Polen. Nedgången är mest markant inom elektronikhandeln, där en tredjedel av alla butiker lagts ner under samma tid. En bransch där småbutikerna hävdar sig väl är alkoholförsäljning; vinintresset ökar i Polen.

En annan tydlig trend är att utvecklingen i betydelsen nya butiksytor sker i storstäderna. Huvuddelen av tillväxten äger idag rum i storstadsområden och då främst i nya köpcentra med olika branscher samlade

Detaljhandeln rapporterar även finansiella svårigheter med hög skuldsättning och svårigheter med utestående krediter och sena betalningar.

Näthandeln ökar och svarar nu för ca 15 % av omsättningen enligt en mätning i butiker i shoppingcentra. Det ger möjlighet till minskande kostnader för butiksytor och säljpersonal, men näthandeln ses också som ett hot.

Bokförsäljningen minskar i Polen och utslagningen är stor i polsk bokhandel. Priskonkurrensen från kedjeföretag och stormarknader med ett mindre sortiment och lägre priser är en viktig förklaring till bokhandelns dystra framtidsperspektiv, liksom näthandeln. Ett stort hot ser bokhandeln i Amazon.com som nu etablerar distributionscentraler i Polen, men ännu inte för att bearbeta den polska marknaden.

Framgång för nytt betalsystem

De sex banker som introducerat ett gemensamt mobilbetalsystem, BLIK, rapporterar att de redan under den första månaden räknade in 500 000 kunder. 35 000 betalningsställen och 21 000 näthandelsföretag tar nu emot betalningar via BLIK och kundens mobiltelefon.

Schweizerfranc fortsatt stridsfråga

Ingen enighet har nåtts om vem som skall ta ansvaret för de problem som 600 000 polska låntagare fått genom att de genom sin polska bank tagit lån i schweizerfranc. Kursen mot złoty steg kraftigt efter att francens koppling till euron förändrades. Regeringens inställning är att det hela är bankernas ansvar. Bankerna vill inte ta på sig hela ansvaret utan vill se bidrag från polska staten samtidigt som man utgår från att kunderna bidrar.

Energi

Irländska San Leon Energy, som borrat flera provhål för skiffergas i Wielkopolskie län, har fått gas i intressanta volymer i ett av borrhålen. Det är dock ännu oklart om det aktuella fältet ger tillräckliga volymer för kommersiell produktion.

EU-kommissionen vill ta fram en strategi för en energiunion inom EU, ett förslag som Polen framfört. Ett mål för energiunionen skulle vara att samordna handel och distribution av gas i EU.

Efter att ha förberetts och debatterats länge har nu en lag om stöd till produktionen av förnybar energi antagits.

 

Presidentvalet närmar sig

Om mindre än två månader väljer Polen president i direkta val. 20 kandidater har nominerats. Endast ett fåtal av kandidaterna väntas få så många röster i det kommande valet att det påverkar valresultatet.

I inledningen av valkampen verkade det klart att den sittande presidenten, Bronisław Komorowski, skulle vinna redan i första omgången. I de senaste opinionsundersökningarna verkar det emellertid som om det kommer att krävas en andra valomgång.

Det politiska opinionsläget

Medborgarplattformen, leder som tidigare, men inte alls lika tydligt. Ett parti är på väg att försvinna. Janusz Palikots Twoj Ruch upphör sedan flera parlamentsledamöter lämnat partiet av olika skäl.

Åk tunnelbana i Warszawa

Så har den andra grenen av Warszawas tunnelbana öppnat för trafik. Linjen går under Wisła och förbinder Dworzec Wileński på Praga-sidan med Rondo Daszyńskiego. Linjen skall byggas ut i båda riktningar under de kommande sju åren med drygt 20 stationer.

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN FEBRUARI 2015

Polens president, Bronislaw Komorowski har i flertalet opinionsmätningar under sin första mandatperiod fått de flesta rösterna av samtliga polska politiker. Nu har tidpunkten för årets presidentval fastställts till den 10 maj med en möjlig andra omgång den 24 maj. De flesta räknar med att Bronislaw Komorowski kommer att vinna redan i den första omgången. En mätning ger honom 63 % av rösterna, med ett väntat högt valdeltagande.

Regeringspartnern PSL går fram med en egen kandidat. Vänsteralliansen SLD har valt en ung och färgstark men för flertalet mindre känd kandidat, vilket har skapat spänningar i partiet bl.a. för att hon gått ut med en valplattform som inte stämts av med partiledningen.

Kandidaten för oppositionspartiet PiS får i samma mätning 15 % av rösterna. PSL och SLD får blygsamma 2 respektive 3 %.

Nytt parti

Janusz Korwin –Mikke, som förskräcker många med sina extrema åsikter, har bildat ett eget parti. Han avsattes nyligen som ledare för Den Nya Högern och fortsätter nu i ett nytt parti med stöd från avhoppare från sitt förra parti. Han valdes i förra årets Europa-val in i Europa-parlamentet.

Opinionsläget

Regeringspartiet Medborgarplattformen behåller en knapp ledning enligt en aktuell mätning.

Medborgarplattformen, PO 38
Lag och Rättvisa, PiS 28
Din Rörelse, Twoj Ruch 3
Polska Folkpartiet, PSL 11
Vänsteralliansen, SLD 8

 

Välkommen åter

Polens nye Sverige-ambassadör har tillträtt sin tjänst. Wiseław Tarka har tjänstgjort i Sverige två gånger tidigare, på 1990-talet. Han har även verkat i staden Warszawas administration, som understatssekreterare i inrikesministeriet och som Polens ambassadör i Kroatien.

Tag kvitto!

Finansdepartementet arrangerar ett nationellt lotteri. Varje konsument som handlar för minst PLN 10 i en butik och sparar kvittot kan delta i ett lotteri och vinna en bil, en läsplatta eller en laptop. Finansministeriet vill med detta initativ minska den informella ekonomin.

Deflationen biter sig fast

När inflationen byttes i deflation under tidig höst räknade de flesta, med att deflationen var ett övergående fenomen. Nationalbankens mål om 2 % inflation låg kvar och skulle nås i början av detta år. Nu säger även finansminister Szczurek att perioden med deflation sannolikt blir längre, troligen hela första halvåret i år.

Utrikeshandel 2014 enligt statistikmyndigheten GUS:

handelsbalans i milj.                                -2 446.4

export                                                       163 126.2      +5.2%

import                                                       165 572.6      +5.5%

 

Inga detaljer har ännu publicerats, men som tidigare var Tyskland Polens främsta handelspartner. Utanför EU spelar Ryssland fortfarande en viktig roll i Polens utrikeshandel. Exporten dit minskade som en följd av det ryska embargot mot livsmedel.

EU-prognos för Polens ekonomi

 

Kommissionen ger i sin senaste prognos, februari 2015, bl.a. följande tillväxtsiffror

 

2014              2015              2016

GDP growth (%. y/y)                               3,3                 3,2                 3,4

Private Consumption                                3,0                 3,1                 3,2

Public Consumption                                 2,2                 4,0                 3,3

Exports                                                     4,8                 4,1                 5,4

Imports                                                     6,9                 5,5                 6,4

HICP (% y/y)                                           0,1                 -0,2                1,4

Wage growth (%)                                     2,3                 3,7                 3,9

LFS unemployment (%)                           9,1                 8,8                 8,3

 

Ekonomiministeriet ger en något mer positiv prognos för 2015 än Kommissionen. Ministeriets prognos väntar 3,4 % tillväxt, 1 % inflation och minskad arbetslöshet, från    11,5 % i december 2014 till 10,8 % om ett år.

Även den polska industrin är mer optimistisk att döma av hur PMI, inköpschefsindex utvecklats. Allt över gränsvärdet 50 anger positiv förväntan om utvecklingen i företagen:

Januari 2015   December      November      Oktober          September      Augusti

55.2               52.8                53.2                51.2                49.5                49.0

I andra delar av det polska näringslivet har missnöje lett till strejker och andra protester. Lugnet har inte helt återvänt i gruvindustrin. Den största producenten av koksande kol har nyligen avslutat en utdragen strejk.

Bönder har protesterat med olika metoder, missnöjda med mjölkkvoter och för låg ersättning för förlorade inkomster bl.a. som en följd av exportstopp och viltskador (vildsvin).

Schweizerfranc skapar problem

Inte oväntat stärktes schweizerfrancen när bandet till euron släpptes i mitten av januari. Effekten blev särskilt tydlig för närmare 600 000 polacker med lån i franc, i första hand lån för bostäder. Bankerna var generösa med att ställa ut sådana lån med förväntningar om låg ränta och stabil växelkurs. Möjligheterna begränsades till sist av de polska myndigheterna, men då var lånevolymen redan stor. Nu drabbas många av eftertanke, både låntagare och banker. Ännu har inga beslut fattats om hur problemet skall lösas.

Finansminister Szczurek har hittills varit kallsinnig till särregler för dessa lån och sätter fortsatt press på bankerna.

Oförändrad ränta i februari, men…

Centralbanken behöll räntorna oförändrade vid februari-mötet. Främsta skälet angavs vara oron på valutamarknaden efter det schweiziska beslutet som påverkar den polska valutan. Samtidigt aviserades emellertid att en sänkning kan vara att vänta i mars

Minskande intresse för skiffergas

Ytterligare ett internationellt energibolag drar sig ur den polska skiffergasmarknaden. Bakom beslutet ligger flera faktorer som bättre förväntad lönsamhet för bolagets projekt i andra länder, oklarheter om den verkliga tillgången på skiffergas i Polen och osäkerheten om vad myndigheternas kommande regelverk inkl. beskattning av energimarknaden kommer att innebära

Samtidigt rapporterar ministeriet för statlig egendom att det första kärnkraftverket i Polen försenas med tre år. Nu är 2027det tänkta startåret, förutsatt att man når enighet om lokaliseringen.

Omstruktureringen av banksektorn fortsätter

Österrikiska Raiffeisen Bank International har aviserat att man söker en köpare till Raiffeisen Polska. Tidigare har GE Capital fattat ett liknande beslut genom att vilja avyttra Bank BPH (Bank Przemysłowo-Handlowy). Nordea har som bekant avvecklat sin verksamhet i Polen.

Det sker även andra förändringar inom bankväsendet i Polen. Antalet kontor kommer att minska enligt nuvarande prognoser och kontor flyttas från ”gatan” till gallerior och köpcentra. Konkurrensen mellan bankerna om kontanthanteringen genom bankomater skärps samtidigt som internet- och kortbetalningarna ökar.

Sex banker har nyligen introducerat ett nytt, gemensamt system för mobila betalningar, Blik som hanteras av ett gemensamt bolag.

Stark utveckling för polska hamnar

Viktigare polska hamnar redovisade ökande godsflöden förra året. Under de kommande åren kommer hamnarna att göra stora investeringar, till stor del med EU-medel. Infrastruktur är ett prioriterat område i EU:s Polen-samarbete.

Varning för dålig luft

EU kritiserar Polen för att nivån på luftföroreningarna är för hög. Kommissionen ger nu Polen två månader för att initiera en åtgärdsplan för hur nivåerna skall sänkas. Om det inte görs kan ett betydande vite utdömas av EU-domstolen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

NOTISER FRÅN POLEN JANUARI 2015

 

2015 – Valår i Polen

Även 2015 är valår i Polen. President väljs i mitten av maj och ledamöter till parlamentet i oktober. Eftersom Bronisław Komorowski kan omväljas och då han är Polens mest uppskattade politiker i en följd av opinionsundersökningar får utmanare en svår uppgift. Enligt en aktuell undersökning skulle han vid ett presidentval nu få mer än 50 % av rösterna i en första valomgång och därmed vinna redan där. Andrzej Duda är oppositionspartiet PiS´ kandidat och Vänsteralliansens är Magdalena Ogórek. SLD syns med valet av henne vilja markera en föryngring och modernisering av partiet. Hon är ung, välutbildad och känd genom arbete i medier.

Tiden till parlamentsvalet är lång. Oktober är avlägset, men positioneringarna i partierna börjar nu. Ett exempel är aviserade planer på valsamarbete mellan PiS och två andra konservativa partier

CBOS följer väljaropinionen månadsvis genom enkätundersökningar. Under Ewa Kopacz´ korta tid som premiärminister har PO något stärkt sin ställning. Följande partier klarar i dagsläget parlamentströskeln.

Januari         December    November    Oktober         September     Augusti

PO                   40                43                38                 34                  38                  26

PiS                   29                28                27                 34                  33                  32

PSL                  7                  9                   8                  6                   7                   6

SLD                  6                   7                   9                  9                   6                   9

Nya Högern     4                   4                   4                  7                   6                   7

 

Kolindustrin i fördjupad kris

Kol spelar en mycket viktig roll i Polens energiförsörjning. Kolindustrin är även mycket viktig för sysselsättningen i koldistrikten i sydvästra Polen. Det är emellertid en industri med problem. Många gruvor är starkt olönsamma. Konkurrensen har ökat från billigare importerat bl.a. ryskt kol. De internationella kolpriserna har sjunkit parallellt med oljepriserna

Kolindustrins historiska vikt i polsk ekonomi har gett gruvarbetarna en både ekonomisk och politisk kraft, ett förhållande som nu testas på nytt.

Staten är den dominerande ägaren av de polska gruvföretagen och politikerna kritiseras idag för att inte i tid ha tagit problemen på allvar. Nu ligger emellertid problemen i kolindustrin definitivt på regeringens bord. Det största företaget, som samtidigt är Europas största producent av stenkol, Kompania Węglowa SA, har länge visat växande förluster. Företaget driver 14 av Polens 30 gruvor.

Regeringen Kopacz har mot den bakgrunden lagt fram en plan för en omfattande omstrukturering av företaget för att undvika konkurs. Förslaget omfattar stängning av företagets mest olönsamma gruvor, försäljning av någon och en nysatsning på de återstående gruvorna. Statliga företag inom energiproduktion och -distribution skall ges en roll vad gäller framtida investeringar och samarbete kring de återstående gruvorna.

Det omdebatterade krispaketet innebär också att drygt 10 % av företagets nära 50 000 anställda skulle beröras genom friställning, omplacering eller avgångsvederlag.

Den sammanlagda notan för regeringen skulle för det första ”paketet” överstiga €500 miljoner. Till detta kommer betydande kostnader för investeringar i de kvarvarande gruvorna under de kommande åren.

Reaktionen från gruvarbetarna har varit lik tidigare kraftmätningar mellan stat och gruvfack. De strejkade och hotet om fortsatta strejker satte tryck på regeringen

Utdragna förhandlingar har förts. De ledde till en överenskommelse som innebär att flertalet av Kompania Węglowas gruvor läggs in i det nya holdingbolaget, att de fyra som skulle stängas slås samman med energikoncernerna nedan och att arbetet i gruvorna fortsätter.

Energisektorn konsolideras

Enligt polska medier avser regeringen att konsolidera de statsdominerade delarna av Polens energisektor. De ledande energikoncernerna för produktion och distribution av energi skulle slås samman för att skapa en konkurrenskraftig samlad koncern. Den polska konkurrensmyndigheten har tidigare avvisat liknande planer på fusioner.

Regeringskansliet har aviserat att ”riktlinjer för en potentiell konsolidering” skall komma.

 

Långsam utbyggnad av förnybara energikällor                                                                             

Fram till slutet av 2013 hade närmare 900 vindkraftsanläggningar med en sammanlagd kapacitet om 3,4 GW etablerats, vilket gav Polen en tiondeplats i Europa. Därefter har det gått långsamt. Förra året tillkom bara 0,3 GW installerad kapacitet under de första tre kvartalen.

Enligt regeringens planer skall 13 GW vindkraft ha installerats år 2030, tjugo år senare 21 GW.

Skälen till den långsammare utbyggnaden är den osäkerhet som investerare, banker och entreprenörer känner genom att den lagstiftning som bl.a. skall reglera villkor och stödmöjligheter för den förnybara energin har dragit ut på tiden. Ett lagförslag har nu lämnats till parlamentet.

Friare schweizerfranc påverkar polska lån

Den schweiziska nationalbankens beslut att lätta på schweizerfrancens band mot euron påverkar polska låntagare. Polska banker erbjöd tidigare lån i schweizerfranc, en valuta med stabil kurs och låg ränta. Många privatkunder tog därför lån i CHF exempelvis för att köpa bostad. Den polska centralbanken insåg riskerna med den svällande låneportföljen och stängde dessa kreditmöjligheter för två år sedan.

När nu schweizerfrancen genom beslutet stärks mot andra valutor ökar kostnaderna för de polska lånen. För enskilda låntagare kan effekten bli kännbar

Polska räntan fortsatt oförändrad

Centralbankens Monetära Råd gjorde vid årets första möte vad marknaden förväntade – behöll räntorna oförändrade. Referensräntan är fortsatt 2 %. Det finns dock ekonomer som argumenterar för ytterligare sänkning. Även inom Monetära Rådet verkar det finnas medlemmar som vill se lägre räntor.

Post i förändring

Poczta Polska, Polens postverk, möter stark konkurrens och krymper ytterligare. Från 78 000 anställda vid årsskiftet väntas ca 10 % få lämna under 2015. Fackföreningen Solidaritet har redan avvisat villkoren och kommer att strejka om ingen överenskommelse kan träffas under första kvartalet. Skälen till problemen är en kombination av minskande efterfrågan på traditionella posttjänster och en ökande konkurrens från privata aktörer.

Ökande utrikeshandel

Under perioden jan-nov 2014 ökade den polska exporten, noterad i USD, med 6,5 % och importen med 6,7 % enligt statistikmyndigheten GUS. Underskottet i USD blev drygt 2 miljarder. Bland för Polen viktigare marknader minskade exporten endast till Ryssland och importen endast från Ryssland och USA. Rysslands andel av Polens export minskade med en procentenhet till 4,3 %, importen med 1,4 procentenheter till 10,7 %.

Omräknat i pengar betyder fallet i exporten till Ryssland att de ryska importrestriktionerna från augusti förra året kostade Polen drygt USD500 miljoner enligt mediers sammanräkning. Tydligast är förlusten för äppelodlarna. Hittills har ansträngningarna att öppna nya marknader för polska äpplen inte varit framgångsrika

Ekonominotiser

–          Världsbanken noterar att tillväxten i Polens ekonomi var 3,2 % förra året och väntar samma tillväxt i år och en liten, ytterligare ökning nästa år.

–          Arbetslösheten ökade med 0,1 procentenhet under den sista månaden förra året till 11,5 % enligt arbetsmarknadsministeriet. Det var den lägsta arbetslösheten sedan 2008

–          Reallönerna ökade enligt Nationalbanken med 3,5 % under 2014. Den högsta siffran sedan 2008.

–          Inköpschefsindex för industrin, PMI sjönk i december från 53,2 till 52,8 men kommentarerna är positiva och understryker god konkurrenskraft, ökad produktion, orderingång och export. Sammantaget ger det grund för fortsatt optimism.

–          Mateusz Szcurek har utsetts till ”Årets finansminister i Europa” av en Financial Times närstående publikation. Det är andra gången han får internationellt beröm.

–          Janusz Lewandowski, är ny ordförande för premiärministerns Ekonomiska Råd. Han har en bakgrund som ekonomisk rådgivare till Solidaritet, regeringsmedlem för Medborgarplattformen och senare ledamot av sejmen. I Bryssel har han varit kommissionär med ansvar för ekonomisk planering och budgetfrågor och valdes in i Europaparlamentet förra året.

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN DECEMBER 2014

 

Knapp seger i region- och lokalvalen

När det officiella resultatet presenterades närmare en vecka efter valet med var det Medborgarplattformen som avgick med den slutliga segern. Oppositionen vann visserligen räknat i antal röster, men förlorade i antal mandat i de sexton regionala församlingarna. vann. Det ger slutsegern till PO, som genom koalitioner kan behålla majoriteten i flertalet av regionerna.

PiS´ ledare hävdade att valfusk bidragit till valresultatet och krävde att valet skulle göras om. Han fick dock inget gehör från valkommissionen

I de lokala valkretsar där borgmästarna inte fick majoritet i första valomgången, hölls två veckor senare en andra omgång. Medborgarplattformen kunde efter detta val räkna in hälften av de 20 stora städerna, bland dem bl.a. Warszawa, Gdansk, Poznan och Elbląg. Valet gav även Polens i särklass yngste borgmästare, Marek Materek 25 år i Starachovice

Tusk intar Bryssel

Att Donald Tusk nu bytt polsk inrikespolitik mot ordförandeskapet i Rådet har gett både honom själv och Polen god och omfattande publicitet. Financial Times gav Donald Tusk en helsida som gav ett porträtt av honom, vad som format politikern Donald Tusk och hur han ser på sitt nya uppdrag och Europa-samarbetet.

The Economist noterar att Polen under tio år som EU-medlem ekonomiskt ökat BNP med 50 % och politiskt lyckats undvika mycket av den auktoritära populism som trängt sig in i andra medlemsländer. Som granne till Ukraina och med Storbritannien som mål för många polska migranter finns rika erfarenheter av de mer brännande frågorna i dagens EU. Tidningen pekar även på utmaningar för framtiden; Polen måste finna en ny ekonomisk utveckling som inte är så beroende av låga kostnader och EU-stöd, utan som bygger på innovationer.

Polsk lobbying i Bryssel

De stora polska energikoncernerna öppnar ett gemensamt kontor i Bryssel att drivas av samarbetsorganisationen Polish Electricity Association, PEA

“Polsk kolindustri, en krisbransch som behöver stöd”

Det slås fast i en rapport att den polska kolindustrin kan förutse en fördjupad kris och behöver finansiellt stöd om inte kolpriserna ökar under de närmaste åren. Samtidigt krävs omfattande omstruktureringar av gruvindustrin.

Kolindustrin har historiskt spelat en viktig roll i Polen, inte bara som energikälla, utan även som intjänare av exportvaluta, vilket under planekonomin var en nog så viktig roll. Gruvarbetarna var viktiga för landet och fick något av en särställning med särskilda förmåner. Mot den bakgrunden är det lätt att inse hur alla förändringar i dag uppfattas av de anställda.

Den polska kolindustrin tyngs av underinvesteringar, höga driftskostnader och att kol är en ifrågasatt energikälla, främst av miljöskäl. På sikt kommer kolindustrin att minska, både som energikälla och som tung näringsgren i Polen.

Ännu ingen skiffergas

Enligt medier ökar frustrationen hos de utländska energiföretag som letar efter skiffergas i Polen. Ännu har inga större fyndigheter offentliggjorts.

Informationen från de involverade företagen är knapphändig, antingen har man inget att rapportera, eller så kan konkurrensskäl bidra till tystnaden.

Tystnaden gör det svårt även för geologiska institutet PIG att bedöma hur mycket skifferförankrad gas som kan finnas.        

Utrikeshandeln ökar

Beräknad i euro ökade den polska exporten med 4,8 % januari-oktober. Underskottet stannade vid €1,1 miljarder. 77 % av exporten gick till EU och 59 % av importen kom därifrån. Handeln med Ryssland fortsatte att minska.

Sveriges handel med Polen ökade under januari-september med 15 % (svensk export) resp. 7,4 % (svensk import). Polens andel i vår utrikeshandel är fortfarande för låg för ett avancerat grannland, Polen svarade under samma tidsperiod för 2,7 % av vår export och 3,2 % av vår import. För detaljer se http://statistikblad.kommers.se/

Gott slut

Flera indikatorer tyder på ett gott slut för den polska ekonomin 2014.

–          Medan tillväxten för tredje kvartalet stannade vid 1,3 % på årsbasis för EU i sin helhet och 0,8 % för eurozonen blev resultatet för Polen 3,4 %. Allt enligt Eurostat

–          Betydligt färre konkurser rapporteras

–          Inköpschefsindex PMI ökade med två punkter i november till 53,2. Det var tredje månaden i följd som visade tillväxt

–          Den privata konsumtionen ökade enligt Eurostat med 4,9 % under tredje kvartalet och var därmed tillsammans med de privata investeringarna den starkaste kraften i Polens ekonomiska tillväxt.

–          Arbetslösheten minskade i oktober till 11,3 %, beräknad med GUS metodik

–          Industriproduktionen ökade med 1,6 % på årsbasis i oktober och med 3,5 % på månadsbasis, allt enligt GUS.

Stärkt polskt varumärke

Det internationella konsultföretaget Brand Finance har publicerat en översikt över ett antal varumärken, även länder, rankade efter styrkan av varumärket. Polen kom där som nummer 20 och slog flertalet andra EU-länder. Sverige kom på plats 17, före exempelvis de andra nordiska länderna.

Polsk maskin för grafen

Forskare vid det polska Institute of Electronic Materials Technology har utvecklat en prototyp av maskin som väntas få stor betydelse för produktionen av material baserade på grafen (Nobelpriset i fysik 2010). Maskinen kan, enligt Polens Radio, kostnadseffektivt och snabbt tillverka ”grafenark” Arkens tjocklek motsvarar en kolatom.

Kortbetalningar ökar

Tillväxten av kortbetalningar har tagit fart i Polen. Antalet betalningar med olika kort ökade med 13 % i antal och med 9 % i värde under tredje kvartalet. Tillväxten väntas fortsätta och öka. Likaså ökar antalet betalningsställen som accepterar kort. Bankerna introducerar också nya betaltjänster för att möta de väntade förändringarna i kundernas betalningsrutiner.

Förklaringen till utvecklingen ser de flesta som en positiv effekt av att transaktionskostnaderna sänkts.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN NOVEMBER 2014

Lokalvalen ger oppositionen segern        

I lokalvalen (vojvodskap, städer och kommuner) fick oppositionspartiet PiS de flesta rösterna De största överraskningarna i valet var dock att det mindre regeringspartiet PSL blev det tredje största partiet och att Vänsteralliansen SLD fick betydligt färre röster än väntat. Inget av de övriga, mindre partierna var framgångsrika

I flera av de större städerna – exempelvis Warszawa – kommer en andra valomgång då ingen kandidat fick de 50 % som krävs för seger redan i den första omgången.

Valdeltagandet var inte högt, men högre än i tidigare lokalval. Valdeltagandet var högre på landsbygden jämfört med de större städerna, vilket missgynnade Medborgarplattformen som har ett starkare fäste i städerna. Det omvända gäller för PiS som har större acceptans på landsbygden, liksom PSL.

Som jämförelse kan nämnas Medborgarplattformen i opinionsundersökningar i början av fick klart större andelar av väljarstödet än Lag och Rättvisa

Presidentkandidat utsedd                                                                                                              

Lag och Rättvisa är först ut med att nominera sin kandidat för presidentvalet nästa år. Andrzej Duda får den inte helt tacksamma uppgiften att möta Polens mest populäre politiker, den sittande presidenten sedan 2010, Bronisław Komorowski.  Andrzej Duda är doktor i juridik med ett både akademiskt och politiskt förflutet. Han sitter nu i Europaparlamentet efter vårens val.

Centralbanken överraskar

Mot marknadens förväntningar lämnade centralbankens penningpolitiska råd, efter sitt möte 4-5 november, räntorna oförändrade:

The Monetary Policy Council decided to keep the NBP interest rates unchanged:

•reference rate at 2.00% on an annual basis;

•Lombard rate at 3.00% on an annual basis;

•deposit rate at 1.00% on an annual basis;

•rediscount rate at 2.25% on an annual basis

 

IMF manar till ytterligare lättnader

Internationella Valutafonden välkomnar de hittillsvarande polska räntesänkningarna, men efterlyser samtidigt fortsatta stimulanser. Ekonomin behöver stimulans för att motverka de krafter som dämpar tillväxten och skapar deflationstendenser både i Polen och i eurozonen.

 

Arbetslösheten sjunker

Enligt det ansvariga ministeriet sjönk den registrerade arbetslösheten även i oktober; för nionde månaden i följd. Även om det är fråga om små procentuella förändringar så betyder det att 475 000 färre blivit arbetslösa hittills under 2014.

Enligt Eurostat ligger arbetslösheten i Polen under EU-genomsnittet.

Invandringen till Storbritannien av polsk arbetskraft har blivit en del av den brittiska inrikespolitiken. David Cameron har använt just polacker som exempel på kostnader för Storbritannien av invandringen. Nu har London University studerat kostnaderna och visar att invandringen i stället innebär en vinst för värdlandet. Skatteintäkterna överstiger med råge de kostnader som invandrarna medför.

 

EU: försiktig prognos om polsk ekonomi

I sin höstprognos räknar EU:s ekonomer med en tillväxt i Polens ekonomi om 3 % för helåret 2014 och en viss avmattning under 2015. Skälen till dämpningen är den svagare efterfrågan på Polens marknader och effekter av Ukraina-krisen. Avmattningen bedöms dock som temporär och tillväxten väntas öka under 2016.

Inflationen som nu balanserar mot deflation väntas öka under nästa år men väntas inte nå centralbankens mål om 2,5 %.

 

Energipolitisk framgång för Polen

Europeiska Rådets möte om den framtida energipolitiken gav förhandlingsframgångar för Polen. Premiärminister Kopacz menade att Polen nådde sina förhandlingsmål som bl.a. ger Polen betydande ekonomiska bidrag till investeringar i en modernare energiproduktion och fria utsläppsrätter för polska energiföretag fram till 2030

 

Polen bygger ut vägnätet

Polen fortsätter den utbyggnad av vägarna som inleddes med tillskott av EU-medel under åren 2007 – 2013, då 150 mil vägar byggdes, i stor utsträckning med motorvägsstandard. Nu omfattar planerna 180 mil motorvägar och 35 vad man kallar ringvägar. Sammanlagt skulle dessa kosta i storleksordningen PLN 150 miljarder, huvuddelen finansierade med EU-medel. Prioritet ges åt vägar som förbinder regionala städer med Warszawa samt den polska delen av det transeuropeiska transportnätet.

Investeringarna är väl motiverade. Polen har efter Rumänien de högsta dödstalen i trafikolyckor på väg i EU enligt den polska Riksrevisionen NIK.

 

Polen i rymden

Med berättigad stolthet redogör polska vetenskapsmän för sin del av rymdprojektet Rosetta där ett polskt mätinstrument MUPUS utgör en viktig del av den satellit som nu genomfört en landning 510 miljoner km från jorden.

 

Inköpschefsindex för industrin på nytt positivt

För första gången på ett halvår skiftade index i oktober till positiva förväntningar, trots rapporter från andra källor om dämpad tillväxt.

 

Polen klättrar i internationella mätningar

I Världsbankens mycket ambitiösa “Doing Business 2015” http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015

kommer Polen i år på plats 32 mot 45 förra året. Något smolk i den polska glädjebägaren dock, när kritikerna påpekar att metodologin förändrats sedan förra årets mätningar vilket påverkar placeringarna.

Slutsatsen är emellertid att det på flera centrala punkter skett förändringar i Polen som gynnar näringslivet.

 

Ökad köpkraft

Sjunkande priser, inte minst på livsmedel, betyder att konsumenterna har mer pengar att handla för. Reallönerna har också ökat något under året. De sänkta låneräntorna bör kunna påverka efterfrågan på sällanköpsvaror.

Dessa faktorer har ännu inte gett tydliga avtryck i detaljhandelns omsättning som ökar bara måttligt. Statistikmyndigheten GUS speglar dock i sina konsumentmätningar en ökande optimism hos konsumenterna som bör kunna slå igenom i detaljhandeln.

Deloitte, som har analyserat julhandeln i 16 europeiska länder, väntar att en genomsnittlig polsk familj kommer att spendera PLN 1 160 på julhandeln. Det skulle innebära en ökning om 13 % mot 2013 och sätta ett rekord.

 

Ciderförsäljningen slår rekord i Polen

Försäljningen av äppelbaserad cider har hittills ökat med 500 % i år, främst som en följd av det ryska importstoppet för polska äpplen som i stället omvandlas till dryck.

An apple a day……

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN I OKTOBER 2014

 

Ny regeringschef tar över.    

Siktet är inställt på de kommande valen och löften ges om reformer som skall gynna ”den polska familjen”.

Ewa Kopacz´ inledande framträdande i sejmen speglade en kontinuitet i regeringspolitiken, vilket även hennes val av ministrar för den nya regeringen gjorde.

Löftena till den polska familjen innehöll bl.a. utbyggnad av vägar och järnvägar, fria skolböcker för flera elevkategorier, stipendier för elever som vill studera utomlands, skolluncher, utökad föräldraledighet, skattelättnader för barnfamiljer, flera daghem och ”daghem” för seniorer och justeringar av pensionerna för vissa kategorier.

För näringslivet utlovades i mer allmänna ordalag avreglering för att underlätta för företagen, en politik som skall ”stödja investeringar och en näringspolitik med syfte att öka sysselsättningen” och snabbare reformering av skattesystemet. Särskilt stöd utlovades för företag som drabbas av det ryska embargot mot import, där polska företag tillhör de mest drabbade.

Energipolitiken ligger fast, med fortsatt tonvikt på kol. Det polska förslaget om en europeisk energiunion underströks. Inställningen till Polens engagemang i eurosamarbetet är likaså oförändrad enligt Ewa Kopacz; Polen skall delta, men först när de interna problemen inom zonen lösts och ett deltagande är fördelaktigt för Polen.

Beröm till finansministern.      

Finansminister Mateusz Szczurek kvarstår i den ombildade regeringen. När han som relativt ung bankman tillträde i den förra regeringen, utan djupare politisk erfarenhet, trodde många att han skulle bli en mindre självständig finansminister. Nu har han emellertid utsetts till ”Finance Minister of the Year Central & Eastern Europe 2014” av en amerikansk finanstidning, en utmärkelse som även hans föregångare Jacek Rostowski tidigare fått. Szczurek beskrevs av juryn som ”a safe pair of hands in difficult economic times for Poland”.

Medborgarplattformen växer.  

Enlig flera opinionsundersökningar har PO vunnit på regeringsombildningen. I TNS Polska´s oktobermätning fick Medborgarplattformen 28 % och Lag och Rättvisa 27 %, vilket innebar minus 4 procentenheter för oppositionspartiet. Vänsteralliansen SLD ökade med motsvarande 4 procentenheter till 14 %. Liberala Twoj Ruch och extremhögern Nowa Prawica fick 2 % resp. 3 % av väljarsympatierna.

Frågan är om uppgången för Regeringspartiet är en övergående Kopacz-effekt eller om det är fråga om en mer stabil omsvängning.

Rekordsänkning av räntan.  

Genom att den polska centralbanken den 8 oktober sänkte referensräntan med 50 punkter till 2,00 % nådde räntorna den lägsta nivån sedan juli 2013. I motiveringen sade banken att: “The Council does not rule out further adjustment of monetary policy, should the incoming data, including the November NBP projection, confirm a considerable risk of inflation remaining below the target in the medium term”. Centralbankschefen Belka uteslöt i sina kommentarer inte ytterligare sänkningar, men var försiktig med att indikera någon tidpunkt.

Centralbanken bekräftar en minskad tillväxt i den polska ekonomin och skriver ner sin prognos för tillväxten från 3,6 % till 3,1 % i år och väntar för 2015 en något lägre tillväxt än vad som regeringen bygger sin nyligen beslutade budget på (3,3 % mot 3,4 %).

De främsta förklaringarna till avmattningen är det ryska importstoppet och minskad tillväxt på Polens viktigaste marknad, Tyskland.

Pessimism i näringslivet.                                                                                                                   

Den polska centralbanken publicerar kvartalsvisa rapporter som baseras på enkäter till näringslivet. De ”tar temperaturen” på affärsläget och på näringslivets förväntningar

Enligt bankens senaste rapport tilltar pessimismen i näringslivet men den är inte stark; avmattningen är måttlig, men synlig, enligt den panel som banken frågat. Flertalet av företagen betraktar den egna ekonomiska ställningen som tillfredsställande.

Ett annat mått på förväntningarna är inköpschefsindex för industrin som banken HSBC publicerar. För september ökade PMI med 0,5 till 49,5, vilket innebär att pessimismen fortfarande är något starkare än optimismen bland inköpscheferna. Brytpunkten är 50.

Deflationstendenserna håller i sig

Finansminister Szczurek väntar att deflationstendenserna håller i sig ytterligare en tid och att inflationen kommer att ligga under en procent även under första kvartalet 2015. Han pekar samtidigt på att sänkta priser gynnar konsumenterna. Centralbankens bedömning av prisutvecklingen (KPI) för 2014 är 0,2 %, för 2015 1,2 % och för 2016 2,1 %.

Fortsatta svårigheter för polsk jordbruksnäring

Producenterna av fläskkött var redan tidigare drabbade av importstopp i flera länder baserade på påstådda smittorisker från vildsvin som i några få fall drabbats av en speciell form av svinpest. Oron ökar nu efter ytterligare fall, bland vildsvin nära den vitryska gränsen.

Polska köttproducenter, mejeriföretag och frukt- och grönsaksodlare drabbas hårt av det ryska importförbudet, som nu utökats med förbud för reexport exempelvis via Vitryssland.

EU har utökat bidragen till odlare av frukt och grönsaker inom unionen som drabbas av det ryska importstoppet; efter tidigare €125 miljoner läggs nu nya €165 miljoner samtidigt som kriterierna för utbetalning av stöd skärps.

Det polska Forskningsinstitutet för Jordbruks- och Livsmedelsekonomi förutser fortsatt nedgång i exporten av jordbruksprodukter, under 2015 med 6 %. Överskottet i utrikeshandeln med jordbruksprodukter anger institutet till €6 miljarder för 2014, vilket visar att jordbrukssektorn fortfarande är en viktig del av Polens ekonomi.

Warszawabörsen går ensam

De länge diskuterade planerna på ett samgående mellan Warszawabörsen och den Wien-baserade CEE Stock Exchange Group som inkluderar börserna i Budapest, Ljubljana och Prag, skrinläggs. WSE kommer nu att koncentrera verksamheten till Polen med en ambition att stärka Warszawa som ett finansiellt centrum

Migration bekymrar

2,2 miljoner polacker arbetar idag utomlands och viljan att söka sig utomlands för att finna ett arbete, framförallt ett bättre betalt arbete, ökar bland polska medborgare enligt Boston Consulting Group. De medborgare som arbetar utanför Polen beräknas transferera € 2 miljarder till Polen i år.

Den polska regeringen ser med oro på utvandringen och överväger olika incentives för att locka hem värdefull arbetskraft, kapital och entreprenörer. Näringsministern vill ge bidrag till hemvändande medborgare som startar företag i Polen.

Enligt statistikmyndigheten GUS kommer Polens befolkning att minska med 4,5 miljoner till år 2050 om den nuvarande utvecklingen fortsätter. Samtidigt ökar antalet pensionärer till 10 miljoner under samma tidsperiod.                                                                                                                                                                                                   

Energinotiser

–          Energikoncernen Enea planerar investeringar i storleksordningen PLN 1 miljard årligen för att bygga ut och uppgradera kraftnätet. Ett mål för företaget är att knyta till sig nya kunder. Enea understryker samtidigt sin vilja att satsa på produktion av förnybar energi.

–          Ett annat energiföretag, Energa, har byggt den hittills största anläggningen för solenergi i Polen. Anläggningen med drygt 6 000 paneler ser företaget som en testanläggning inför framtida utbyggnad i större skala.

–          Optimismen om skiffergas som en substantiell energikälla för Polen sjunker. Antalet nya licenser för prospektering minskar, de konkreta resultaten låter vänta på sig och bara två av de stora polska energiföretagen är fortsatt villiga att investera i större omfattning. ”De tekniska och geologiska utmaningarna är större än vi trodde” säger ledningen för ett av företagen.

Infrastrukturnotiser

–          Den andra sträckan av Warszawas tunnelbana är nu färdig efter ett års försening, men fortfarande återstår ett antal administrativa beslut innan den nya sträckningen kan tas i bruk. Sex kilometer tunnel (förbinder stadsdelar på båda sidor av Wisła) och sju stationer väntar på de första passagerarna. Samtidigt efterlyses anbud om fortsatt utbyggnad av denna sträckning med tre ytterligare stationer i varje ände.

–          Polska järnvägarna, PKP, planerar att sälja aktier i flera av de dotterbolag som inte är direkt involverade i transportarbete. Det är den framgångsrika börsintroduktionen av PKP:s fraktbolag som inspirerar.

–          Flygbolaget LOT, som börjat visa överskott i sin kärnverksamhet, kommer att behöva ytterligare finansiering för den fortsatta omstruktureringen, men tanken på statsstöd avvisas. Bolaget söker nu samarbetspartners som inte nödvändigtvis behöver vara flygbolag. 

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN SEPTEMBER 2014

Ett nej blev ja

Premiärminister Donald Tusk förnekade i det längsta att han var en kandidat till posten som Europeiska Rådets ordförande. ”Jag stannar hemma”. Nu blev det inte så utan han tillträder den prestigefulla posten i Bryssel. Det är en framgång för Polen som med detta val ytterligare understryker landets europeiska profil och viktiga roll i EU.

Ytterligare en polsk framgång

Kommissionen får en ny kompetent polsk medlem på, från näringslivets synpunkt, en av de tyngsta posterna. Elżbieta Bieńkowska, hittills vice premiärminister med samtidigt ansvar för det sammanslagna ministeriet för infrastruktur och utveckling (vilket bl.a. innefattar implementering och förvaltning av de stora EU-bidragen till Polen), får i Kommissionen ansvaret för den inre marknaden och för industri-, entreprenörskap och SME-frågor.

Ny regering

Två av regeringens tyngsta medlemmar lämnar för nya uppdrag. Det leder till förändringar i regeringen. Sejmens talman, Ewa Kopacz tar över uppdraget som premiärminister. Utrikesminister Sikorski lämnar för att efterträda Ewa Kopacz som talman i sejmen. Ny utrikesminister blir Grzegorz Schetyna, tidigare ledare av sejmens utrikesutskott. Inrikesminister Bartłomiej Sienkiewicz fick lämna och ersätts av Teresa Piotrowska, den första kvinnan på posten som inrikesminister. Den tunga posten som minister för infrastruktur och utveckling går till Maria Wasiak, tills nu chef för Polska Järnvägen. Försvarsminister Siemoniak utses till vice premiärminister. Cezary Grabarczyk blir ny justitieminister. Finansministerposten, liksom flertalet andra taburetter lämnas oförändrade.

Den nya regeringschefen var hälsovårdsminister mellan åren 2007 och 2011, då hon utsågs till talman i sejmen. Den nya regeringen pekar på kontinuitet, vilket marknaden uppskattar. De viktiga posterna för den ekonomiska politiken ändras inte.

Finansministern: en gemensam europeisk investeringsfond

Mateusz Szczurek, som kvarstår som finansminister i den nya regeringen, har föreslagit att EU bildar en gemensam investeringsfond att förvaltas av Europiska Investeringsbanken. Medlemsländerna skulle gemensamt garantera ett kapital om €700 miljarder. Banken skulle även kunna låna upp medel och etablera samarbete med privata investerare för gemensamma, europeiska investeringar i infrastruktur, energi, IT och även försvar. Medlemsländernas kapitaltillskott skulle inte avräknas mot deras budgetunderskott. Hittills har förslaget uppfattats mera som ett inlägg i debatten.

Ännu ingen sänkning av räntan

Septembermötet i Monetära Rådet gav ingen räntesänkning. Protokollet från mötet visar att det finns medlemmar som är beredda att sänka räntan med 25 eller 50 punkter. Dessa röstades ner vid mötet. Det finns dock en vilja att sänka räntan om utvecklingen kräver en stimulans av ekonomin.

Osäkerhet i industrin

Industriproduktionen ökade inte som väntat, utan minskade i augusti; med knappa 2 % på årsbasis, men med 8,5 % jämfört föregående månad enligt statistikmyndighetens nya siffror.. Osäkerheten i omvärldens ekonomier och de ryska importbegränsningarna drabbar polskt näringsliv. Tillväxten bromsade upp redan under sommaren, men augustisiffrorna pekar på minskad produktion för första gången sedan maj 2013. Utvecklingen var inte en stor överraskning eftersom inköpschefsindex, PMI, under flera månader visat på en minskande optimism i industrin. PMI ligger nu under jämviktsnivån 50 som skiljer negativ från positiv förväntan.

Fortsatt sjunkande konsumentpriser

Både Eurostat och den polska statistikmyndigheten redovisade fortsatta deflationstendenser i augusti. Konsumentpriserna minskade med 0,3 % på årsbasis och med 0,4 % jämfört med juli. Det råder osäkerhet om vilka slutsatser som skall dras. Är det en tillfällig dip som inte skall leda till slutsatser om vikande konjunktur eller deflationstendenser som kommer att vara året ut enligt mer pessimistiska bedömare?

Arbetslösheten minskar

För sjunde månaden i rad minskade arbetslösheten då den enligt arbetsmarknadsministeriet sjönk till 11,7 % i augusti. Trenden bekräftas av Eurostat som med annan metodologi, kommer till ännu lägre tal. Sysselsättningsgraden ökade med 1,5 % under andra halvåret.

Livsmedelsexporten drabbas

Trots att jordbrukssektorn i dag spelar en mindre roll i den polska ekonomin än tidigare, är exporten av jordbruksprodukter viktig. Därför drabbar de ryska importbegränsningarna polska exportörer. Både regeringen och Bryssel införde därför möjligheter till kompensation för företagare som drabbats.

Problemet för de polska odlarna accentueras genom att årets äppleskörd blir rekordstor, 4,5 miljoner ton, 400 000 ton mera än förra året, vilket tillsammans med det ryska importstoppet leder till stora överskott på marknaden.

Vitryssland har förklarat intresse av att importera mjölk, kanske även andra jordbruksprodukter från Polen.

Nu diskuteras olika åtgärder som skall stödja polsk export av livsmedel till andra marknader med syfte att finna alternativ för företag och produkter som blockerats av Ryssland

Ny containerterminal i Gdansk

Hamnen i Gdansk, som redan är Polens största, kommer att utökas med en andra containerterminal som nu beslutats. Man börjar bygga under hösten i år och den nya hamnen skall öppnas 2016. Kapaciteten ökas genom denna investering från dagens 1.25 milj. 20-fotcontainers till 3,5 milj.

LOT visar svarta siffror

Enligt företaget börjar omstruktureringen av LOT att visa resultat. För första gången efter företagets långa kris syns nu det första positiva ekonomiska resultatet enligt bolagets VD.

Ett annat bolag, ungerska Wizz Air, öppnar 13 nya destinationer från Polen, varav en linje mellan Poznań och Malmö och en mellan Lublin och Skavsta.

IKEA expanderar i Polen

IKEA har invigt ett nytt sågverk som är det största i gruppen och i Polen. Det finns i Stalowa Wola i sydöstra Polen. Lokaliseringen är vald med tanke på tillgången på virke och närheten till IKEAs möbelfabriker i Polen och Slovakien.

Aktuellt kontakt- och informationstillfälle

I samband med ett besök i Stockholm av en delegation från elva polska regioner arrangeras ett möte som ger tillfälle till affärskontakter och information om affärsmöjligheter inom en bred sektor av näringslivet i de aktuella regionerna. Mötet avslutas med match-making och en gemensam lunch.

Tid och plats: 8 oktober kl. 10.00 – 13.00 på Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm.

Mötet arrangeras av Polsk-Svenska Handelskammaren i Gdansk i samarbete med bl.a. Svensk-Polska Handelskammaren, Business Sweden, Stockholm Business Region och Polens ambassad.

Välkommen med frågor och anmälan till Svensk-Polska Handelskammaren info@svenskpolska.se eller Polsk-Svenska Handelskammaren på psig@psig.com.pl.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN i AUGUSTI 2014

 

Rysslands sanktioner drabbar Polen

Det ryska importstoppet mot bl.a. frukt och grönt drabbar det polska jordbruket. Redan tidigare har Ryssland stoppat importen av fläskkött från Polen.

Ryssland är en viktig exportmarknad för Polen, där de nu aktuella jordbruksprodukterna bara är en del. Jordbruksministeriet beräknar bortfallet i exporten genom de nu införda restriktionerna till € 500 milj. på årsbasis enbart för frukt och grönt. De produkter som drabbas nu är lättförstörda produkter som inte kan lagras under tiden som exportörerna söker nya kunder. Den största produkten är dock äpplen.

Polen är världens största exportör av äpplen. Samtidigt är Ryssland världens största importör av äpplen. En mycket stor del kommer från Polen. Det betyder att importstoppet drabbar båda sidor. Polska odlare söker nu aktivt nya marknader.

Kompensation

Polska odlare som drabbas av embargot kan söka kompensation från regeringen och EU har utlovat ekonomiskt stöd för odlare inom EU som tvingas destruera produkter som inte går att exportera som en följd av det ryska embargot.

Den polska regeringen har vidare uppmanat EU att anmäla de ryska åtgärderna till världshandelsorganisationen WTO där numera även Ryssland är medlem.

Minskad fläskexport

Exporten av griskött till Ryssland hade sjunkit redan före det nu aktuella ryska beslutet.

Ryssland införde tidigare i år ett importförbud för polska fläskprodukter med motivering att polska grisar skulle kunna vara smittade av afrikansk svinfeber.

Den minskade efterfrågan på griskött har lett till sjunkande priser för de polska uppfödarna.

Ökad gränshandel

En effekt av det ryska embargot är att gränshandeln med den ryska exklaven Kaliningrad ökar. Polska livsmedelsbutiker nära gränsen har redan sett en tydligt ökad rysk kundkrets. Enligt ett särskilt avtal kan ryssar och polacker passera gränsen mellan Polen och Kaliningrad utan visum. Nu åker kunderna över gränsen för att handla.

Ukrainare söker sig till den polska arbetsmarknaden

Den ekonomiska krisen i Ukraina har bidragit till att många nu söker sig till ett arbete i Polen. Polen har tidigare infört förenklade procedurer för arbetsgivare som vill anställa arbetare för sex månader från andra länder i Öst- och Centraleuropa. Detta gör det möjligt för ukrainska medborgare att få sådan anställning i Polen.

Striktare regler för försäljning av jordbruksmark

Den ansvariga myndigheten som övervakar försäljning av statlig polsk jordbruksmark har aviserat skärpta regler. I fortsättningen kommer inte enbart priset att vara avgörande. Exempelvis kommer en tilltänkte köparens anknytning till den aktuella jorden att vägas in och köp av flera skiften motverkas, allt för att minska risken för spekulationsinvesteringar.

Staten säljer inte

Ministeriet för statlig egendom har publicerat en lista över statsägda företag som inte kommer att vara till försäljning. Det gäller företag som bedöms vara av strategiskt intresse och som därför inte kommer att privatiseras. Exempel på sådana företag är en kemikoncern, oljeföretag, energiproducenter, en bank och ett försäkringsbolag.

Listan över företag där staten är hel- eller delägare och som utbjuds till försäljning är betydligt längre.

Pensionsreformens nästa steg

Enligt den beslutade pensionsreformen gavs löntagarna en möjlighet att fram till den sista juli anmäla om man ville dela sina pensionsinbetalningar mellan den statliga socialförsäkringen och fristående, privata pensionsfonder. Möjligheten gäller en mindre del av den sammanlagda pensionsinbetalningen. Ung. 2,5 milj. löntagare har utnyttjat möjligheten att fördela sina inbetalningar.

Mobilbetalningar populära

De polska bankerna noterar en snabb ökning av efterfrågan på mobila banktjänster. Tillväxten gynnas av det ökande antalet smarta telefoner och snabbheten i kommunikationen. Antalet bankkunder som använder dessa tjänster ökar nu snabbare än antalet kunder som använder traditionella internetanknutna tjänster.

Ekonomin i korthet

–          Enligt den polska statistikmyndigheten ökade BNP med 3,2 % på årsbasis under andra kvartalet, vilket ligger i linje med tidigare prognoser

–          Samma källa uppger att konsumentprisindex sjönk med 0,2 % i juli. Mest sjönk priserna på beklädnadsartiklar och livsmedel. Priserna på telekomtjänster ökade. Det är första gången på drygt 30 år som Polen upplever deflation. Riskerna för en bestående deflation bedömer dock analytiker som små.

–          Arbetslösheten fortsätter att minska, med 0,1 % i juli till 11,9 % i juli.

–          Antalet konkurser minskade i juli med 15 %. Fortfarande är byggföretagen mest utsatta.

–          För första gången på 13 månader sjönk inköpschefsindex PMI i juli under 50, vilket är tröskeln mellan förväntad tillväxt och minskade förväntningar om framtiden. Centralbanken däremot indikerar ökad optimism hos företagen. Enligt bankens enkät väntar flertalet att tredje kvartalet blir bättre än det föregående. Framtidstron baseras på ökande investeringar och positiv lönsamhet. Samtidigt pekar företagen på krisen Ukraina/Ryssland som ett orosmoln.

Lot får beröm

Flygbolaget Lot kan glädja sig åt utmärkelsen” bästa flygbolag för Europa, Mellan-Östern och Afrika” som delas ut av flygmagasinet Frequent Business Traveler.

Skärpt konkurrens om postbefordran

Det största privata postföretaget tar över det näst största för att öka sin konkurrenskraft. Samtidigt rapporterar Polska Posten ökad omsättning under andra kvartalet. Det är även i Polen den ökande näthandeln som gynnar postbefordran.

Ett annat exempel på denna trend är att e-handelsföretaget Amazon planerar tre logistikcentra i västra Polen som skall betjäna västra Europa och just nu genomför en massiv rekryteringskampanj. Under de närmaste tre månaderna behöver företaget anställa 8 500 personer för att senare öka arbetsstyrkan till12 000.

”An apple a day keeps Putin away”

När det ryska importstoppet för polska äpplen blev bekant publicerades ett upprop om att äta polska äpplen och dricka mera äpplemust. Uppropet fick omgående ett stort genomslag i sociala media, bl.a. under #jedzjabłka – ”ät mera äpplen”. Ironin och humorn flödade, allt med en allvarlig underton

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN I JULI 2014

Polacker som styr i Europa-parlamentet

Polen fick fyra ordförandeposter i det nyvalda parlamentets kommittéer. Jerzy Buzek (tidigare premiärminister och talman i Europa-parlamentet) leder kommittén för industri, forskning och utveckling. Han förutses byta med Janusz Lewandowski i halvtid. Lewandowski är även han en meriterad politiker med en bakgrund som minister med ansvar för privatiseringar i en tidigare borgerlig regering, ledamot av sejmen och senare Europa-parlamentet och därefter kommissionär med ansvar för ekonomisk planering och budget. I kommittén finns ytterligare en namnkunnig polsk politiker; Edward Giereks son Adam Gierek som företräder den polska Vänsteralliansen

Ytterligare en polsk politikerson finns i parlamentet: Jarosław Wałęsa vice ordförande i kommittén för fiskerifrågor.

Den förra kommissionären Danuta Hűbner är ordförande i kommittén för konstitutionella frågor.

Czesław Siekierski (PSL) har valts till ordförande i kommittén för jordbruk och regional utveckling. Han skuggas av Janusz Wojciechowski (PiS) som vice ordförande i kommittén.

En tidigare polsk utrikesminister, Anna Fotyga (PiS) är ordförande i kommittén för säkerhets- och försvarsfrågor under kommittén för utrikespolitik.

I kommittén ingår även Polens för närvarande mest kontroversielle politiker, den ultrakonservative Janus Korwin- Mikke. Hans parti ”Den nya högern” fick drygt 7 % av rösterna i valet i Polen. SvD återger hans politiska budskap: ”Kvinnor är mindre intelligenta än män och vill ha män som är ʹlängre, starkare och smartareʹ än de. Janusz Korwin-Mikke vill också förvandla EU-kommissionen till en bordell, avskaffa homosexuella partnerskap och aborträtten och förbjuda handikappade att vistas på offentlig plats”.

Partiet förordar även legalisering av droger, minskade sociala utgifter och dödsstraff.

Vem sade vad om vem eller ”Vistulagate”

Veckotidskriften Wprost har kraftigt ökat sin upplaga och andra medier har fått stoff för artiklar som slukats av nyfikna och förundrade läsare. The Economists parallell till Watergate är inte helt omotiverad. Wprost har publicerat utskrifter av bandupptagningar av samtal mellan regeringsmedlemmar, affärsmän och centrala befattningshavare som förts under goda middagar på tu man hand på ett par av Warszawas restauranger. Både samtal och krognotor har blivit allmän kännedom.

Ett par besvärande frågor i de bandade samtalen:

Inrikesministern diskuterar med centralbankschefen om banken genom sin penningpolitik kan bidra till att motverka en förlust för regeringen i det kommande valet. Centralbankschefen i sin tur vill se en annan, ”mer teknisk” finansminister. Att finansministern en tid senare får lämna regeringen har inget med detta samtal att göra enligt regeringschefen.

I jakten på dem som gjort inspelningarna söker säkerhetstjänsten med våld hämta datorer och material på Wprosts redaktion. Justitieministern kritiserade åtgärden, men då var skadan redan skedd.

Hela denna sorglustiga historia; vilka som ligger bakom inspelningarna, hur mycket och vad som konsumerades och vem som betalade notan, vilka som förtalat vem och vad som sades har varit allmänna samtalsämnen i Polen under de senaste veckorna.

Oppositionen använder, inte oväntat, avlyssningsaffären för politiska syften. Kortsiktigt är man framgångsrik att döma av aktuella opinionsmätningar. Regeringen har dock klarat två misstroendeomröstningar i parlamentet.

”Polens andra guldålder”

Polen – ”Europe´s unlikely star” – får i en bred rapport i The Economist och på ledarplats i samma tidskrift mycket beröm för vad som uträttats under de senaste 25 åren. För att citera:

Once considered the problem child of central Europe, Poland has seen its economy grow since the collapse of communism more than any other in the EU. It was the only EU member to avoid a recession during the financial crisis. And it has managed to have more cordial relations than ever before with its two big neighbours (and former occupiers), Germany and Russia…..It is hard to think of any country in Europe, rich or poor, that can´t learn something from Poland”.

Ledaren slutar med en påminnelse om vikten av att inte slå sig till ro. Reformarbetet måste fortsätta, den offentliga sektorn minskas och effektiviseras, investeringar uppmuntras och för ett ”brain gain” måste exilpolacker lockas hem för att utveckla produkter och tjänster med större teknologiinnehåll. Om inte riskerar Polen att stagnera.

Talande tal 

I sitt hälsningsanförande vid det välbesökta seminarium som Polens ambassad arrangerade i samarbete med Handelskammaren för att markera Polens tio år i EU gav Kammarens ordförande Hans-Jacob Bonnier några tal som visar vad som skett i Polens ekonomi under dessa år:

BNP har mer än fördubblats (115 % mätt i USD). Polens handel med EU har gett ett överskott om 115 miljarder euro. Nettoinflödet av EU-medel (fondmedel minus medlemsavgift) gav drygt 60 miljarder euro. Lägg till detta direktinvesteringar från EU-länder om156 miljarder euro och 36 miljarder transfereringar från polacker som arbetat inom EU och Polen har ”tjänat” över 350 miljarder euro på medlemskapet.

Även de privata vinsterna är tydliga om man mäter i materiella termer: för tio år sedan hade   3 % av de polska hushållen en diskmaskin, nu 22 %, datorer ägs av 67 %, då av 14 % av hushållen. På tio år har andelen hushåll med egen bil ökat från 49 % till 61 %.

Räntan ändras inte

Även i juli-mötet lämnade centralbanken räntan oförändrad. Argument har hörts för en sänkning, men centralbankschefen Marek Belka menar att det inte är ”någon brådska” med att ändra räntan. Bara en påtaglig nedgång i ekonomin skulle vara skäl för en justering menade han i en intervju efter mötet med Monetära Rådet. En deflation är inte skäl nog.

Polen närmar sig deflation enligt finansministern som väntar sjunkande priser under sommaren. Han varnar för risken av en längre deflationsperiod, vilket motsägs av en representant för centralbankens ledning som hävdar att risken för deflation är överdriven. Möjligen en kortare period, men inflationen kommer med fortsätt tillväxt i ekonomin.

Konsumentprisindex ligger nu under målet 2,5 %. Till detta bidrar sjunkande matpriser och priset på energi.

Ränderna går inte ur

Koalitionspartnern PSL, som har sina rötter i det polska jordbruket, föreslår en hembudsklausul när polska mark skall säljas. Polen fick ett undantag vid sitt EU-inträde för att kunna förhindra utländska investeringar i polska jordbruk. Detta undantag löper ut om två år. PSL vill nu att ARR – Agricultural Marketing Agency – får ansvar för markförsäljningar och att polska köpare där skall ges förtur

Ökande export

Exporten från Polen ökar. KUKE, den polska exportkreditgarantiorganisationen, väntar att exportökningen kommer att hålla i sig under året och vara drygt 9 % vid årsskiftet, för att stiga till 12 % nästa år.

Exporten till Ukraina minskade med en fjärdedel under det första tertialet som en effekt av den politiska krisen.

Exporten av griskött har hittills i år minskat med 15 % som en följd av det importstopp som införts i flera länder med start i Ryssland i januari.

Fortsatt minskning av arbetslösheten

Enligt den senaste rapporten från GUS fortsätter arbetslösheten att sjunka. I slutet av maj var den 12,5 % mot 13,0 % i april och var preliminärt 12,1 % i juni. Jämfört med EU i sin helhet ligger arbetslösheten i Polen under genomsnittet för EU 28 och även under genomsnittet i Eurozonen.

Polacker sparar mindre

Enligt nationalbankens redovisning sparar polska hushåll lite och i minskande omfattning. De sammanlagda besparingarna är en mycket liten del av hushållens sammanlagda inkomster. Vidare är spararna konservativa, tre fjärdedelar sparas på traditionella bankkonton, endast en mindre del i värdepapper.

Vidare finns en utbredd skepsis mot kreditkort och antalet kort minskar. Enligt en undersökning som banken Citi Handlowy redovisar, ligger förklaringarna bl.a. i att man tror att det finns en risk för dolda kostnader med kreditkort, höga räntekostnader för kortkrediter och en rädsla för att förköpa sig.

Om skepsisen mot kreditkort är stor så ökar intresset för betalkort eller bankkort. Likaså ökar betalningarna via internet. Nu finns 13 miljoner aktiva internetkunder hos bankerna.

Polska företag sena betalare

Rzeczpospolita refererar en enkät som undersökt betalningsmoralen bland företag i 15 europeiska länder. Danmark kommer främst. 87 % av betalningarna sker där i tid. Sist kommer Portugal, England och Polen.

Polsk tekoindustri vinnare

Med stigande oro i Ukraina och svag ekonomi i flera länder i södra Europa söker sig allt fler teko-inköpare till Polen. Till Polens konkurrensfördelar hör dels en tradition som producent och en väletablerad industri, dels att närheten till viktiga europeiska marknader ger kortare ledtider jämfört med Asien som helt dominerar producentmarknaden för lättare konfektion.

Svenska ubåtar till Polen?

SAAB, nu med ansvar för utveckling och tillverkning av ubåtar, vilket tidigare var Kockums verksamhet, söker samarbete med Polen enligt polska medier. SAAB konkurrerar med franska DCNS och tyska TKMS – ThyssenKrupp Marine Systems (till helt nyligen ägare av Kockums) om en order som skall förhandlas under året. Upphandlingen är värd drygt PLN 7 miljarder enligt samma källor. SAAB har den svenska regeringens uppdrag att utveckla en ny, mindre och tekniskt avancerad ubåt – A26

Kontroversiellt kontor byggs

Vid slottsplatsen i Warszawa, Plac Zamkowy, med vår gemensamme kung Sigismund på sin pelare, kommer ett omdiskuterat kontorskomplex att uppföras. UNESCO, som förvaltar den världsarvslista där Warszawas gamla stad är upptagen, har till slut godkänt utformningen efter modifieringar vad gäller höjd och fasadmaterial.

Ett annat mått på Polens ekonomiska utveckling:

Efter Rolls Royce och Aston Martin kommer nu den italienska sportbilen Lamborghini att säljas i en bilsalong i Warszawa. Företaget räknar med att sälja 20 bilar per år. Pris: från € 1 100 000.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN I JUNI 2014

 

Dött lopp

Räknat i mandat blev det dött lopp i Europa-valet mellan regeringspartiet PO och oppositionens PiS. Båda får 19 av de sammanlagt 51 polska mandaten i Europaparlamentet. I procent av avgivna röster blev det en knapp seger för Medborgarplattformen, vilket inte var givet på förhand. PO har under en längre tid legat i skuggan av PiS i opinionsmätningarna.. Vänsteralliansen fick drygt 9 % av rösterna och 5 mandat. Koalitionspartnern PSL fick närmare 7 % av rösterna och 4 mandat.

Valets överraskning var missnöjespartiet och EU-motståndaren ”Den Nya Högern – Nowa Prawica” grundat av Janusz Korwin-Mikke som gjort sig känd för extrema åsikter som försvar av Putins politik med annekteringen av Krim och att kvinnor inte skall ha rösträtt.

En annan överraskning var att en annan mer apart politiker inte lyckades i valet. Janusz Palikot, som satsat stort inför Europa-valet, bl.a. med att etablera ett breddat samarbete utanför det egna partiet – Din Rörelse/Europa Plus tillsammans med förre presidenten Aleksander Kwasniewski. De fick bara dryga 3 % av avgivna röster och därmed inget mandat.

Till Bryssel?

I spelet om en ny Kommission och ny ledning för olika EU-organ duggar namnförslag och spekulationer. För Polen ligger ekonomi högt på önskelistan, liksom konkurrensfrågor och den inre marknaden. Den nuvarande kommissionären Janusz Lewandowski (budgetfrågor) kan bli kvar, andra namn som nämns är den tidigare regeringsledaren Jan Krzystof Bielecki och förre finansministern Jacek Rostowski. Enligt BBC vill Polen se utrikesminister Radoslaw Sikorski som Catherine Ashtons efterträdare som EU:s höga representant för utrikesfrågor.

Wojciech Jaruzelski död

Wojciech Jaruzelski avled 90 år gammal i slutet av maj. Det blev en officiell begravning, men någon allmän sorgedag utlystes inte. Minnet av generalen, kommunistledaren och presidenten Jaruzelski förknippas mest med det undantagstillstånd han införde 1981. Var det av omsorg om Polen, eller var det bara en lyhördhet mot Moskva är den fråga som aldrig fick något svar.

Euron åter aktuell

Polska politikers inställning till euron är kluven, liksom invånarnas. Regeringen säger att Polen skall ansluta sig till det monetära samarbetet, men också att det skall ske först när tiden är mogen, när euroländerna rett ut sina problem. Stödet hos befolkningen för euron som nationell polsk valuta är svagt och sjunkande att döma av opinionsundersökningar

Orsak och samband kan diskuteras; är regeringen tveksam av politiska skäl (svagt stöd hos väljarna) eller av ekonomiska skäl (oklara fördelar för den polska ekonomin)?

President Komorowski efterlyste i ett tal i parlamentet i samband med markeringen av Polens frigörelse för 25 år sedan en debatt om euroanslutningen och om en ändring av konstitutionen som skulle möjliggöra detta. Han fick stöd för förslaget från regeringen och centralbanken, men att den bör inledas först efter parlamentsvalen 2015

Fortsatt oförändrade räntor

Både vid majmötet och junimötet med centralbankens monetära råd beslutades om oförändrade styrräntor, för elfte månaden i rad

Ekonomin växer

Tillväxten i ekonomin under första kvartalet blev högre än vad flertalet förutsåg, eller 3,4 %. Stigande inhemsk efterfrågan bidrog och liksom tidigare exporten som steg med 7,6 % under kvartalet. Importen ökade med 6,9 %. Den faktor som förvånade mest var investeringarna som visade den högsta tillväxten sedan 2008.

Arbetslösheten minskade enligt polsk nomenklatur med en halv procentenhet till 12,5 % i maj. Den polska arbetslösheten är hög, men lägre än genomsnittet både i EU som helhet och på euroområdet.

Detaljhandelns försäljning ökade med drygt 8,4 % på årsbasis under maj månad. Man väntar att detaljhandeln kommer att växa med 6 % och partihandeln med minst 10 % årligen under de kommande två åren.

Partnerskapsavtal med EU med riktlinjer för fondmedel

Med syfte att förtydliga riktlinjerna för Polens användning av tilldelade budgetmedel från EU – 80 miljarder euro – för perioden 2014-2020 har ett partnerskapsavtal ingåtts med Kommissionen. Medlen skall bl.a. bidra till ökad konkurrenskraft i ekonomin, förbättring av regional och social samverkan liksom en effektivare statsförvaltning. Ifråga om investeringar prioriteras transport- infrastruktur som vägar och järnvägar samt utveckling i näringslivet och stöd för entreprenörer.

De EU-medel som skall stärka näringslivet skall i första hand satsas på utveckling av små och medelstora företag. Stöd för investeringar i stora företag för forskning och utveckling ges i första hand till projekt som även engagerar små och medelstora företag.

Den polske entreprenören är ung

Business Link – http://bl.przedsiebiorca.pl/ – ger en bild av den polske entreprenören. I dag skapas två tredjedelar av Polens BNP av mikro-, små- och medelstora företag. Entreprenören är ung, genomsnittsåldern är 27 år och han eller hon är ofta inne på sin andra eller tredje affärsidé i sin verksamhet. Drivkrafterna är ofta självständighet och kreativitet, man vill ha ett eget företag. Trots kritiska kommentarer om brist på stöd från myndigheterna och om skatterna anser 90 % av de unga entreprenörerna  att det nu är rätt tid att starta egna företag och 7 av 10 att Polen är ett bra land att göra det i.

Tillgången på skiffergas omvärderas?

De konkreta resultaten av geologiska undersökningar och provborrningar väntar på sig. En av de större aktörerna antyder nu att förväntningarna bör skruvas ner och att det kan röra sig om mindre utvinningsbara volymer av gas än man väntat. Ett av skälen är de geologiska förutsättningarna som gör utvinningen svårare och mer kostsam i Polen än i USA som varit något av förebild för de polska insatserna.

Naturgas importeras

Polen vill minska beroendet av Ryssland som leverantör av naturgas. Den terminal som byggs i Świnoujście för att ta emot tankfartyg med flytande gas, i första hand från Qatar, kommer med försening att tas i bruk i mitten av nästa år. Polen vill bredda sitt nät av leverantörer och kommer att inleda förhandlingar med bl.a. USA och Canada om leveranser av flytande gas till terminalen.

European Energy Union   

Polen har fört fram ett förslag i EU-kretsen om en gemensam energiunion. Förslaget och dess fem punkter har hittills fått ett i princip positivt mottagande och ett samlat svar har utlovats under sommaren. Den ansvarige kommissionären avvisar dock tanken på den gemensamma upphandling av gas som ligger i det polska förslaget. ”Gas är en produkt, inte ett politiskt vapen”

Polen mest attraktivt för investeringar

När konsultföretaget EY ställde frågor om intressanta marknader för investeringar i Centraleuropa satte 31 % av de tillfrågade företagen Polen på första plats före Tjeckien (11 %)

  Sänkt moms, men när?

Regeringen har tidigare lovat att momsen skall sänkas med en procentenhet till ursprungliga 4 %, 7 % resp. 22 %. Detta skulle enligt tidigare uttalanden från finansdepartementet ske 2017. Nu antyder samma ministerium att det kan komma att ske tidigare, ännu oklart när.

Dyra grisar

När ansökningstiden gick ut vid månadsskiftet maj-juni hade närmare 1 500 ansökningar lämnats om kompensation för förlorade intäkter som effekt av blockeringen i flera länder av fläskkött från Polen. Importstoppet motiverades med några få fall av afrikansk svinpest som upptäckts vid gränsen till Vitryssland. Ukraina avser att häva blockaden, som dock fortfarande är i kraft bl.a. i Ryssland, Kina och Japan.

Trots dessa importstopp ökade den sammantagna polska livsmedelsexporten under det första kvartalet med 7 % i värde jämfört med 2013. Då exporterade Polen livsmedel till ett värde om €20 miljarder, främst till EU (80 %).

Inga olympiska spel till Krakow

Efter en lokal folkomröstning har myndigheterna i Krakow beslutat att dra tillbaka ansökan om att arrangera de olympiska vinterspelen 2022 tillsammans med Slovakien. Närmare 70 % av väljarna tyckte inte att det var en bra idé.

Warszawa får ett vodkamuseum

På Praga-sidan av floden, nära tunnelbanan, kommer den gamla vodkafabriken Koneser att omvandlas till ett vodkamuseum. Projektet omfattar även lägenheter, butiker och kontorslokaler. 2017 skall allt vara färdigt. 612 år efter det att ”wódka” nämndes för första gången, i Polen.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN I MAJ 2014

Polsk oro

Ukrainakrisen speglas i en aktuell undersökning från opinionsinstitutet CBOS. Enligt den känner polackerna i dag en oro för landets säkerhet. Nära hälften av de tillfrågade svarar ja på frågan, den högsta siffran sedan murens fall 1991. Drygt 60 % anser att NATO bör förstärka sin närvaro i Polen. Polens försvarsminister efterlyser en permanent NATO-närvaro.

Den egna säkerheten och beredskapen har nyligen testats i en stor övning med militär och civil personal, den största på flera decennier. ”Vi vill se var vi har brister, inte manifestera styrka” sade inrikesministern.

Handeln med Ryssland och Ukraina minskar, likaså de polska investeringarna i länderna. Ett exempel är klädkedjan LPP som omprövar sina investeringsplaner. Ryssland har tidigare svarat för drygt 20 % av företagets omsättning.

Ryssland hotar att stoppa importen av polsk frukt och grönt som skulle innehålla för stora halter av pesticider. Polen är världens största exportör av äpplen och den ryska marknaden är viktig. Ett importförbud skulle därför bli kännbart för polska odlare.

Europeisk energiunion

Importen av rysk gas och transiteringen genom Ukraina är en av de frågor som kommit i fokus genom Ukrainakrisen.

Polen täcker 60 % av sitt behov av gas genom leveranser från Ryssland. Även oljeimporten från Ryssland är central för Polen. Regeringen vill minska detta beroende och har beslutat om satsningar på utvinning av skiffergas och att investera i kärnkraftsproduktion. Resultatet av dessa satsningar ligger ännu i framtiden. Närmare i tiden ligger den terminal för import av flytande naturgas som byggs i Świnoujście. Enligt näringsministern kommer den att vara klar vid årsskiftet och operativ ett halvår senare

Den polska energipolitiken har nyligen fått ett nytt inslag genom premiärministerns förslag om att etablera en europeisk energiunion inom EU. Han framförde det i en debattartikel i Financia Times där han drar paralleller med kol- och stålunionen och den bankunion som diskuteras inom EU. Huvudpunkterna i förslaget är ett organ för gemensamma gasköp, en gemensam funktion för stöd till medlemmar med akuta energiproblem, investeringar i förbättrad energiinfrastruktur i unionen och – vilket kanske är det mest kontroversiella i förslaget – en satsning på fossila bränslen, vilket i Polens fall betyder kol och skiffergas.

Skiffergasen beskattas

Regeringen har lämnat sitt förslag om reglering av utvinning och beskattning av fossila bränslen, i första hand skiffergas, till parlamentet. Förslaget utlovar skattefrihet för skiffergas till 2020, därefter skall beskattningen vara max. 40 %.

Möjlig momssänkning

Den polska momsen höjdes 2011 till 8 resp. 23 % med ett löfte om en återgång till de ursprungliga momssatserna när ekonomin förbättrats. Löftet upprepas nu i den långsiktiga finansplanen för åren 2014 – 2017 som parlamentet antagit. Mot bakgrund av den positiva tillväxten i ekonomin utesluts inte möjligheten av en sänkning med en procentenhet 2016.

Ekonominotiser

–          Kommissionen höjer förväntningarna på industrins investeringar från en tillväxt under 2014 om 10 % till 13 %

–          Finansministeriet väntar att Polens BNP år 2017 skall vara 74 % av EU-genomsnittet mot 56 % 2008 och 67 % år 2012

–          Kommissionen räknar med en tillväxt i den polska ekonomin om 3,2 % i år och 3,4 % nästa år

–          Antalet konkurser minskade med 20 % under det första tertialet. Fortfarande är byggindustrin särskilt drabbad.

–          Centralbankschefen utesluter ”djupare sänkningar” av räntan. I en tydlig tillväxt i ekonomin och en låg inflation som stärker den privata konsumtionen, vore det fel med ytterligare stimulansåtgärder menar han.

Polen 10 år i Europeiska Unionen

Polen blickar i maj tillbaka på tio framgångsrika år som medlem av EU. Polen har spelat en aktiv roll som medlem och landet har gynnats påtagligt av medlemskapet, finansiellt och politiskt.

EU-medlemskapet är också fast förankrat i befolkningen. Polackerna tillhör de mest EU-positiva medborgarna i unionen. I den senaste mätningen konstaterar CBOS att 89 % stöder det polska medlemskapet som något positivt.

Media söker göra sammanställningar över vad medlemskapet inneburit i finansiella termer. Slutsatsen är att Polen och polska medborgare tjänat betydande belopp genom utländska investeringar, ökad export, budgetmedel från Bryssel och transferering av intjänade privata medel från dem som kunnat röra sig fritt över gränserna för att arbeta.

Medlemskapet har öppnat nya arbetsmarknader för polska EU-medborgare. En fjärdedel av medborgarna skulle idag vara beredda att söka arbete och flytta till ett annat land om lönen motiverar det. Efter inträdet i EU har var sjunde polack någon gång arbetat utomlands. Just nu ökar intresset för de skandinaviska länderna för temporärt arbete.

Jämnt lopp

Inför det kommande Europa-valet har oppositionen ett visst övertag över regeringspartiet, men både PO och PiS väntas få vardera 19 mandat av Polens 51 i Europaparlamentet.

Polsk-svenska erfarenheter

För att markera Polens tio åren som EU-medlem arrangeras den 17 juni en konferens i Stockholm kring gjorda erfarenheter och förväntningar inför framtiden. Konferensen är ett bra tillfälle att lära, få inspiration och utbyta erfarenheter med andra företag. Kontakta kansliet för program och en inbjudan info@svenskpolska.se

I konferensen medverkar bl.a. Skanska och den polska busstillverkaren Solaris som båda nyligen uppmärksammats i polska media:

–          Skanska investerar i ett nytt kontorskomplex i Warszawa, Atrium 2 och i Wrocław i ett kontorsprojekt som påbörjats tidigare. Det rör sig om sammanlagt 60 000 m²

–          Solaris har fått en order på 85 stadsbussar till Milano. Solarisbussar rullar även i Stockholm

Detaljhandeln ökar

Enligt statistikmyndigheten GUS är situationen för den polska detaljhandeln ljus, i synnerhet klädhandeln ökar. Den sammantagna ökningen enligt den senaste analysen visar en tillväxt om drygt 3 % på årsbasis efter första kvartalet.

Även näthandeln ökar. Antalet nätbutiker väntas under året nå 14 000 och omsättningen PLN 30 miljarder enligt en av betaltjänsterna

Ett lästips

För den som minns och för den som glömt. Den amerikanska journalisten Anne Applebaum (numera polsk medborgare, gift med Polens utrikesminister) har skrivit en imponerande men förfärande bok om kommunismen och sovjetväldet i Östeuropa – Järnridån 1945-56. Polens historia och erfarenheter från de åren har en särskild plats i boken.

Ett croissantmuseum invigt

En 150-årig lokal delikatess, Rogal Świętomarcinki eller S:t Martincroissanter, har nu fått sitt eget museum i Poznan. Den 11 november, på S:t Martins dag (dagen efter Mårtens afton) konsumeras 400 ton av bakverket i regionen.

++++++++++++++++++++++++++

 NOTISER FRÅN POLEN I APRIL 2014

 

Handeln med Ryssland minskar

Enligt näringsminister Piechociński syns effekter av den aktuella Ukraina-krisen. Exporten till Ryssland minskade under det första kvartalet med 7 %, vilket till del förklaras av krisen, men även av valutaskäl och en svagare rysk ekonomi. Effekterna är synliga på flertalet varuområden, inte minst för livsmedel. Exporten av livsmedel kommer att minska ytterligare då uppgifter tyder på att Ryssland avser att utvidga importförbudet. Fläskexporten till Ryssland är omfattande och Ryssland är en av Polens viktigaste marknader för livsmedelsexport.

Näringsministern var i en aktuell intervju med pressagenturen PAP pessimistisk om utvecklingen av handeln med Ryssland och Ukraina, båda viktiga handelspartners för Polen.

Andra har tonat ner effekterna på Polens ekonomi av minskat ekonomiskt samarbete med Ryssland. De skulle inte bli så stora, menar exempelvis en av medlemmarna av centralbankens monetära råd, ekonomiprofessor Jerzy Osiatyński

 

Polska bönder kompenseras

Den nye jordbruksministern Marek Sawicki har utlovat kompensation till de uppfödare som drabbas av det ryska embargot. Regelverket för stödet skall vara klart inom en månad och stöd skall betalas ut till bönder i den drabbade regionen. Redan nu har staten köpt ett stort antal svin som inte kunnat exporteras till Ryssland.

 

Gasimporten från Ryssland kan ersättas

Den Brysselbaserade tankesmedjan Breugel menar i en rapport att EU kan kompensera ett bortfall av naturgas från Ryssland inom ett år. En utmaning, menar författaren, men det är fullt möjligt. Lösningen skulle ligga i ökad import av flytande gas (Polen bygger nu sin första terminal i Swinoujscie), gasimport från Norge och Afrika, ökad lagring under lågperioder, minskad förbrukning och förstärkt satsning på alternativa energislag.

 

”Det behövs en energiunion”

Premiärminister Donald Tusk pekar på viktiga faktorer för att skapa en energiunion: gemensamma förhandlingar med gasleverantörer, förhandlingar med nya leverantörer, en gemensam energibörs, ökad solidaritet och stöd till medlemsländer som drabbas av energiknapphet, gemensam EU-finansiering av energiinfrastruktur, satsning på skiffergas och fortsatt satsning på kol som energikälla.

 

Mera polsk solenergi

Närmare PLN 100 milj.(varav en stor del från EU) kommer att satsas på ett energibesparande projekt i Masurien. Genom att installera solpaneler på offentliga (och privata) byggnader i de kommuner som deltar i projektet räknar en av de engagerade borgmästarna med att spara 30 % av energikostnaderna. Hushållen kommer att uppmuntras att delta i projektet genom att installationskostnaderna subventioneras.

 

Polen satsar på gas

Ett samarbetsavtal om gemensam prospektering av skiffergas i sydöstra Polen har undertecknats mellan den polska energikoncernen PGNiG och amerikanska Chevron.

För att öka tryggheten i gasdistributionen kommer Polen att bygga ut lagringskapaciteten från 2,1 miljarder m³ till 2,4 miljarder m³ i år och till 3,3 miljarder m³ inom en tioårsperiod.

 

Nystart för polsk-litauisk gasledning?

I den aktuella energidebatten har Litauens premiärminister efterlyst en satsning på den gasledning som skall binda samman Litauens och Polens gasnät med kontinentens. De båda länderna avser att söka EU-bidrag för projektet.

Samma premiärminister har nyligen markerat vikten av att Rail Baltica blir verklighet. Projektet, som skall binda samman Tallinn med Warszawa genom en modern järnväg, kräver gemensam finansiering mellan länderna och EU.

 

Bättre vatten i Warszawa

Med stöd av närmare € 200 milj. av EU-medel (halva projektkostnaden) kommer Warszawas vattenledningssystem att uppgraderas och moderniseras, samtidigt som avloppsvattnet skall renas bättre. Det innebär en vinst inte bara för Warszawa-borna utan väntas få positiva konsekvenser även för Östersjön genom minskning av övergödningen.

 

Oavgjort

I den ständigt pågående tävlan om väljarnas gunst är det just nu oavgjort mellan regeringspartiet PO och oppositionens PiS. Resultaten mellan olika institut varierar, men de senaste pekar på att de båda partierna skulle få i stort sett samma stöd av väljarnas sympatier inför valet till Europa-parlamentet och få 19 resp. 20 mandat i det nya parlamentet.

 

USA:s president till Polen

President Obama har inbjudits att den 4 juni närvara vid markeringen av att det i år är 25 år sedan Polen genomförde sitt första (nästan) fria val till parlamentet.

För att markera samma händelse ger polska nationalbanken ut ett 5-złotymynt.

 

Flera flyger

Antalet passagerare vid polska flygplatser ökade förra året till närmare 25 miljoner. Ökningen var tydligast under det fjärde kvartalet – samma period som när den polska ekonomin vände uppåt mera tydligt. Warszawa och Krakow dominerade.

Flygbolaget LOT redovisar för 2013 ett positivt resultat för första gången sedan 2008. Själva driften visar fortsatt ett mindre, negativt resultat och aviserade strukturåtgärder fortsätter med minskning av personal och fortsatt kostnadsjakt.

Konkurrensen inom flyget ökar, även på inhemska rutter. Lågprisbolaget Ryanair har aviserat att man kommer att starta inrikesflyg i Polen. Även WizzAir utökar bl.a. med ökad turtäthet från Warszawa, Gdansk, Katowice och Poznan till Skavsta, men även på Göteborg och Malmö.

Lufthansa kommer att satsa på Krakow med fyra dagliga direktförbindelser till Frankfurt.

 

Ekonomi:

–          Inköpschefsindex sjönk under mars till 54 från 56 i februari. Som skäl anges i första hand en avmattning i antalet exportorder och Ukraina-krisen.

–          Näringsdepartementet väntar att tillväxten i ekonomin blir 3 % i år, att den privata konsumtionen ökar med 2,5 %, att inflationen stiger till 2 % (vilket är centralbankens inflationsmål) och att arbetslösheten kommer att vara 13,5 % vid slutet av året.

–          Goldman Sachs väntar en högre tillväxt, 3,2 % i år och 3,3 % nästa år och en fortsatt låg inflation. HSBC ger samma prognos för tillväxten 2014 men ett högre tal för 2015 (3,6 %). Banken pekar på de kända riskerna för den externa tillväxten men samtidigt på den nu positiva utvecklingen av den interna efterfrågan. Ännu mer optimism andas Morgan Stanley, som anger 3,5 % tillväxt i sin prognos och 4,2 % nästa år. Inflödet av EU-medel är ett skäl till bankens optimistiska prognos.

–          Det totala inflödet av medel från EU:s sammanhållningsfond under perioden 2014-2020 för näringslivet, som blir den näst största förmånstagaren efter lokala myndigheter, uppges till närmare € 17 miljarder.

 

Svensk-Polska Handelskammaren arrangerar den 22 april ett informationsmöte om möjligheterna även för svenska företag, verksamma i Polen, att utnyttja EU-medel. Daniel Larsson med mångårig Polen-erfarenhet som chef för Business Sweden i Warszawa kommer tillsammans med ett företag med egen positiv erfarenhet att informera och ge praktiska råd. Program och anmälan: info@svenskpolska.se

 

Notiser från näringslivet:

–          Polsk-Tyska Handelskammaren placerar efter en enkät till internationella företag Polen på första plats som investeringsmål bland länderna i Central- och Östeuropa. Av tio bedömda länder kommer Ryssland sist. Till Polens fördelar räknas EU-medlemskapet samt utbildning, produktivitet och motivation hos polska medarbetare. Infrastrukturen uppfattas ha förbättrats sedan förra enkättillfället.

–          Sejmen har avslagit ett förslag om att förbjuda söndagsöppet för polsk detaljhandel..

–          Visa och Mastercard har tagit till sig av kritiken och sänkt sina avgifter för kortavgifter. Visa sänker till 0,5 % och rivalen Mastercard till 0,3 %, men bara för stora detaljhandelsföretag.

–          Volkswagen investerar över € 800 milj. i en fabrik i den ekonomiska zonen i Wrzesnia, nära Poznan, som skall tillverka minibussen VW Crafter. Projektet är viktigt, inte bara för att det ger arbetstillfällen i fabriken, utan även då det gynnar polska underleverantörer.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Notiser från Polen i mars 2014

”Krisen i Ukraina kan slå hårt mot Polens ekonomi”

Orden är näringsminister Janusz Piechocinski´s. Både Ryssland och Ukraina är väsentliga handels- och samarbetspartners för Polen, så stora att de påverkar den sammanlagda ekonomiska utvecklingen i Polen. Förra året gick i storleksordningen 14 % av Polens export till Ryssland och 5 % till Ukraina. Ryssland är viktigast som leverantör till Polen, den polska importen från Ryssland (2013 25 miljarder dollar) är mer än dubbelt så stor som exporten dit. I handeln med Ukraina (2013 sammanlagt 8 miljarder dollar) har Polen ett exportöverskott, exporten är dubbelt så stor som importen därifrån. Enligt näringsministeriet har närmare 15 000 polska företag affärsförbindelser med partners i Ukraina. De ekonomiska förbindelserna med både Ukraina och Ryssland har ökat under senare år, allt fler polska företag har engagerat sig och även investerat i länderna. Enbart i Ukraina uppskattas de polska investeringarna till en miljard euro.

Importen från Ryssland domineras av energiråvaror, olja och gas. Ryssland är en dominerande leverantör av naturgas, för industriella ändamål och för sitt energiinnehåll. Näringsministern ger lugnande besked; gasförsörjningen är inte i fara även om tillförseln från Ryssland och Ukraina skulle strypas, de polska lagren är välfyllda och det finns alternativa leveransvägar.

 

Inget polskt fläsk till Ryssland

Polen har konstaterat två fall av den mycket smittsamma afrikanska svinpesten, båda vid den vitryska gränsen. Även Litauen har konstaterat ett fall i samma område. Det rör sig om en virussjukdom som ursprungligen kommer från Afrika, söder om Sahara, men som nu fått fäste i Ryssland och Vitryssland. De aktuella fallen rör vildsvin, inte tamsvin.

Ryssland, och Vitryssland, har tagit fallen till intäkt för att stoppa importen av fläsk från polska grisar, vilket kritiserats av flera skäl, inte minst ekonomiska; fläskexporten är en mycket viktig del av den polska exporten, i första hand till Ryssland. De polska grisuppfödarna uppskattar förlusten, om importförbudet varar flera månader, till i storleksordningen 2 miljarder euro. Polen och EU kritiserar besluten som man menar är oproportionerliga. Mycket talar för att vildsvinen i själva verket gått över gränsen från Vitryssland till Polen resp. Litauen då de påträffades mindre än en kilometer från gränsen.

 

Viktig livsmedelsexport

Exporten av livsmedel och jordbruksprodukter är viktig för Polen. Förra året utgjorde den inte mindre än 13 % av den sammanlagda polska exporten, eller 20 miljarder euro och visade en ökning om drygt 11 % i värde. Ryssland var samma år den tredje största marknaden för polsk livsmedelsexport efter Tyskland och Storbritannien.

 

Bondeprotester mot utländska investeringar i polska jordbruk

I en samverkan mellan bönder, intresseorganisationer och fackföreningar har demonstrationer genomförts i olika delar av Polen som protest mot vad man ser som överdrivna ansträngningar för att sälja polsk jordbruksmark till utländska investerare. Detta har länge varit en svår fråga. Polen fick exempelvis i anslutningsförhandlingarna till EU övergångsbestämmelser som sköt upp möjligheterna för andra EU-medborgare att investera i polsk jordbruksmark i 12 år. Undantag från regeln har medgetts, exempelvis har personer som arrenderat polska gårdar getts möjlighet att förvärva den aktuella fastigheten. Vidare har det varit möjligt för i Polen registrerade företag med utländskt ägande att förvärva jordbruksfastigheter för fortsatt jordbruksdrift.

Utbudet av jordbruksmark ökar samtidigt i Polen, främst genom att små jordbruksenheter är olönsamma och att många lämnar de små familjejordbruken för annan sysselsättning.

 

Ukrainakrisen ett skäl för en tidigare polska euroanslutning?

Centralbankschefen Marek Belka pekade i eurodebatten på de negativa effekter som den aktuella Ukraina-krisen kan få på den ekonomiska stabiliteten i Polen, inkl. valutastabiliteten. Han menade att det kan vara ett skäl att omvärdera anknytningen till eurosamarbetet. Detta motsades omgående av regeringschefen som menade att en anslutning är aktuell först vid en tidpunkt som passar Polen. Ukraina-krisen har ingen påverkan på beslutet.

 

Krisen gynnar regeringen

Att döma av aktuella opinionsundersökningar har Ukraina-krisen stärkt förtroendet för regeringen. I en undersökning ökade Medborgarplattformen med 6 procentenheter till 29 % stöd mot PiS´ 30 %, en minskning med 2 procentenheter. Vänsteralliansen fick i samma undersökning 7 % och Din Rörelse (Palikot) 5 %.

 

Ekonomiska notiser

–          Räntan ligger oförändrad efter marsmötet i Monetära Rådet och Centralbanken räknar med att den kommer att ligga på samma nivå åtminstone fram till slutet av det tredje kvartalet.

–          EU-kommissionen skriver upp prognosen för tillväxten i Polen i år till 2,9 %, mycket baserat på den tillväxt som konstaterades under slutet av 2013.

–          Europeiska investeringsbanken EIB kommer att finansiera projekt i Polen i storleksordningen 5,5 miljarder euro under 2014, främst inom infrastruktur; vägar och järnvägar. Regeringen har nyligen aviserat att den kommer att investera ytterligare PLN 25 miljarder i nya och förbättrade vägar inom ramen för det löpande investeringsprogrammet för åren 2011-2015. De tillkommande pengarna ger nya projekt under 2014 och ett stort antal företag har visat intresse för att delta i anbudsgivningar.

–          Polen söker extern finansiering för att förbättra järnvägarna genom att söka 8 miljarder euro från EU:s program Connecting Europe Facility. Polska järnvägen PKP har tidigare aviserat att den kommer att investera PLN 7 miljarder för den fortsatta moderniseringen av järnvägen under 2014.

–          Arbetslösheten sjunker, men långsamt. Enligt GUS låg den på 14 %, enligt Eurostat på 9,9 % mot 10,0 % i december och 10,6 % i januari 2013. I en jämförelse med övriga EU-länder ses detta som ett bra resultat.

–          Inköpschefsindex PMI för tillverkningsindustrin steg i februari till 55,9 från 55,4 i januari, det högsta värdet sedan december 2010.

–          Industriproduktionen ökade i januari med 6,4 % på årsbasis, väsentligt bättre än motsvarande resultat för hela EU (2,4 %) och euroområdet (2,1 %).

–          Finansministeriet föreslår att polska företags utländska dotterbolag skall betala 19 % skatt när intäkterna överstiger 250 000 euro.

–          Sveriges handel med Polen utvecklades väl under 2013. Importen ökade med 6,9 % till SEK 33 658 miljoner. Exporten minskade med 3,6 % till SEK 29 207 miljoner. Samtidigt ökade Sveriges sammanlagda import med 6,4 % och den sammanlagda exporten minskade med 6,7 %.

 

Energinotiser

–          Energikoncernen Lotos har investerat i en oljerigg, företagets fjärde, som skall användas i Östersjön. Lotos rapporterar också att man funnit olja i det fält i Nordsjön där företaget är delägare (10 %) tillsammans med Total som är operatör och flera norska företag

–          Polen har motsatt sig en EU-reglering av utvinningen av skiffergas. Kommissionen har nu beslutat att inte införa en reglering, bara rekommendationer kring miljö- och hälsorisker och som skall bidra till förenklingar och större klarhet för energiföretagen. Polen stöder denna ordning och kommer att ge den nuvarande gruvmyndigheten ansvaret för tillsynen.

–          Regeringen har lyssnat till kritiken från de företag som letar skiffergas och utlovar nu skattefrihet under en sexårsperiod. Skatter på skiffergasutvinning kommer först efter 2020 enligt premiärministern och kommer då att sammanlagt vara maximalt 40 %.

–          Fortum har träffat en principöverenskommelse med staden Płock om att bygga en kombinerad värme- och energianläggning att drivas med biomassa och kommunalt avfall.

 

Från företagshorisont

Danish Crown köper ut den polska livsmedelsproducenten Sokolow från den finska livsmedelskoncernen HKScan

Polens största bank, PKO BP har efter lång väntan fått klartecken från den polska finansinspektionen för sitt köp av Nordeas polska verksamhet. Tidigare har banken fått grönt ljus för köpet av Nordeas försäkringsverksamhet. PKO BP öppnar som första polska bank kontor i Sverige. Bakom registreringen av PKO Leasing i Stockholm ligger en strävan från PKO BP att stödja busstillverkaren Solaris som ökar sin satsning i Sverige

”Gör det själv” företaget Jula satsar i Polen som enligt en intervju med bolagets VD Joachim Frykberg kan bli bolagets största marknad.

Det stora e-handelsföretaget Amazon.com bygger ett stort logistikcenter utanför Poznan. Lagerytan uppges till 100 tusen kvadratmeter.

Ett polskt företag – Nano Carbon, ägt av den stora polska kolkoncernen KGHM – har tillsammans med den statliga utvecklingsagenturen ARP framgångsrikt utvecklat och säljer grafen till universitet och högteknologiföretag.

 

För medlemsföretagen:

Välkommen till IV Polish-Swedish Business Women Forum                              

Uppmuntrade av framgångarna från de tidigare tre konferenserna arrangerar polska ambassadens handelskontor i samarbete med Svensk-Polska Handelskammaren och andra svenska och polska organ ett fjärde forum för svensk-polskt kvinnligt företagande. Det ger, som tidigare, tillfälle till kreativa affärsmöten mellan svenska och polska kvinnliga entreprenörer och till utbyte av erfarenheter. Det äger rum på Polens ambassad, Karlavägen 35, Stockholm den 16 maj. Kontakta Małgorzata Musińska-Kubis m.musinska@trade.gov.pl på ambassadens handelskontor för program och anmälan.

”Towards New Perspectives – Economic and Business Dimension of 10 years of Poland’s membership in EU”.

Tio år har gått sedan Polen blev medlem i EU. För att markera detta och för att blicka framåt mot nya handels- och samarbetsmöjligheter arrangerar Polens ambassad, handelskontoret och Svensk-Polska Handelskammaren en konferens med deltagande av bl.a. representanter för svenska och polska företag med särskild erfarenhet av handel och samarbete Polen-Sverige. Inbjudan kommer senare till alla medlemmar.

Kontakthjälp: Kan Ditt företag ge plats för en praktikant under studietid eller lov eller söker Du en medarbetare från Polen eller med erfarenhet från svensk-polsk handel?
Välkommen att kontakta Kammarens kansli, Mats Gullström så hjälper han till att förmedla kontakter: mats.gullstrom@svenskpolska.se

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NOTISER FRÅN POLEN I FEBRUARI 2014

Fortsatt tillväxt

Enligt den polska statistikmyndigheten blev slutresultatet för den polska ekonomin 2013 en tillväxt om 1,6 %, något mer än väntat.

För innevarande år tyder flera prognoser på fortsatt ökad ekonomisk tillväxt. EBRD väntar att den polska ekonomin växer med 2,7 %, polska Centralbanken anger plus 2,8 % i sin senaste prognos och väntar ytterligare tillväxt under 2015, plus 3,4 %.

Även om tillväxten i ekonomin är positiv så är den nuvarande tillväxten på sikt inte tillräcklig för att Polen helt skall komma ikapp övriga EU-länder. För att nå detta mål krävs en serie av reformer som bättre samverkan mellan universitet och näringsliv, större innovationskraft i företagen samt avregleringar och förenklingar som förbättrar näringslivsklimatet.

Till dem som kommer till den slutsatsen är EBRD, som i sin Transition Report 2013 understryker att ett flertal positiva åtgärder vidtagits för att stärka ekonomin men också pekar på nödvändiga ekonomisk-politiska åtgärder som avreglering, fortsatt privatisering av statliga företag, enklare etableringsregler för att stärka konkurrenskraften.

Ingen räntejustering 

Som väntat lämnade Centralbanken räntorna oförändrade vid februarimötet. Banken gav tillväxten i ekonomin och ett lågt inflationstryck som grund för beslutet. NBP noterade i ett uttalande efter mötet att man förväntar att räntorna ligger kvar på nuvarande nivå åtminstone till halvårsskiftet.

Inflationen var 1,0 % i december enligt NBP, en minskning från 1,1 % i november.

Fortsatt optimism i industrin

Inköpschefsindex PMI för Polen gav i januari för sjunde månaden i följd positiva signaler. Januarisiffran var den högsta på tre år och i kommentarerna vid publiceringen noterades även en ökad efterfrågan på arbetskraft.

Budgeten blir lag

President Komorowski har undertecknat regeringens budget för 2014 som därmed blir lag. Intäkterna väntas uppgå till PLN 277 miljarder och kostnaderna till PLN 325 miljarder, vilket betyder ett underskott om PLN 48 miljarder. Budgeten baseras på en tillväxt i ekonomin om 2,5 % och att inflationen ligger under centralbankens tak.

Nya politiska skiften

Det lilla konservativa partiet SKL Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe har beslutat göra gemensam sak med det nybildade Polska Razem – Polen Tillsammans. SKL har samma ursprung som Medborgarplattformen, en av två fraktioner som uppstod när PO bildades.

Två opinionsmätningar under januari visar fortsatt underläge för regeringen.

Regeringen antar ett kärnkraftsprogram

Regeringen har antagit ett tidigare aviserat kärnkraftsprogam. Nu återstår flera frågor att lösa:

–          Finansieringen är inte klar. Den aviserade satsningen skulle enligt atomenergiorganet IAEA kräva investeringar i storleksordningen PLN 50 miljarder. Regeringen har uttalat att finansieringen måste lösas utan statliga budgetmedel.

–          Lokaliseringen av de båda reaktorerna är inte klar, även om man talar om alternativa platser i norra Polen. Lokaliseringen skall vara beslutad före utgången av 2016. Den första reaktorn skall börja byggas 2019 för att vara i drift 2024 och reaktor II 2035.

–          Opinionsundersökningar visar att polackerna är i princip positiva till kärnkraft. Oppositionen har emellertid aviserat att man vill se en folkomröstning i frågan.

–          Parallellt med kärnkraftsdiskussionen satsar Polen på en annan energiform – utvinning av skiffergas som kräver investeringar i liknande storleksordning vilket ytterligare understryker finansieringsfrågan.

Oklarheter kring skiffergasen

Informationen om resultat ifråga om provborrningarna enligt de licenser som delats ut till, i första hand internationella operatörer, har varit vag. Samtidigt har operatörerna kritiserat ansvariga polska myndigheter för långsamhet och omfattande krav. Arbetet på ett tydligt regelverk har gått långsamt och ytterligare förseningar riskerar att operatörer drar sig ur marknaden. Regeringen verkar ha tagit till sig av kritiken och lovat att ett regelverk skall komma inom kort.

Irländska San Leon Energy över aviserar att man nu får ett kontinuerligt gasflöde i ett av sina hål vid Lewino nära Gdansk. ”Det hittills mest uppmuntrande resultatet” enligt företaget.

Ingen ny rysk gasledning genom Polen

Enligt medieuppgifter kommer den av Polen starkt kritiserade gasledningen Yamal II inte att byggas. Den skulle ha dragits från den vitryska gränsen genom Polen för att förse Slovakien och Ungern med rysk gas.

Satsning på energibesparing i bostäder

Regeringen aviserar statligt stöd för dem som bygger energisnåla bostäder eller renoverar bostäder med samma syfte. Beloppen betalas ut när bygget är inspekterat och klart och bidraget kan användas för att betala de lån som tagits upp för de energibesparande åtgärderna.

Satsning på solenergi

Polen är en av de ledande tillverkarna av solfångare inom EU. Både tillverkning och försäljning har ökat kraftigt under de senaste åren. Som i andra länder styrs efterfrågan av subventioner. I Polens fall stöds inköpen av utrustning med ett subventionerat lånesystem.

Inga nya flygplatser

Bryssel vill inte bidra till finansieringen av nya polska flygplatser. Det råder en samsyn mellan Kommissionen och det polska infrastrukturministeriet att några nya flygplatser inte behövs, trots stark lokal argumentering i Polen.

Kockums konkurrerar

Åtta företag har kortlistats för förhandlingar om leveranser av tre nya ubåtar för den polska marinen. Kockums/FMV är ett av företagen, även SAAB finns med bland de åtta utvalda enligt Polens radio.

Polsk babyboom – i England

Samtidigt som Polen oroar sig över den demografiska utvecklingen föder polska mammor i England nästan dubbelt så många barn som i Polen. Det höga polska födelsetalet ses som ett tecken på att polska invandrare känner trygghet i England, både vad gäller arbete och möjligheter att ge barnen en god uppväxt, och att man kommit för att stanna.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

NOTISER JANUARI 2014

 

 

Nytt år, nytt parti

Det polska politiska året slutade med att ett nytt parti bildades av utbrytare både från regeringspartiet och från oppositionen. De går nu samman i det nya partiet Polska Razem, Polen Tillsammans som skall vara ”ekonomiskt liberalt och socialt konservativt”. Ledare är förre justitieministern Jarosław Gowin.

De kommande valen får visa om Polska Razem blir ytterligare ett i raden av små, begränsat inflytelserika utbrytarpartier eller om de första framgångarna kan bestå.

I den första opinionsmätningen efter regeringsombildningen knappade regeringen in på oppositionen. PO fick 26 % mot 29 % för PiS och drygt 10 % för Vänsteralliansen vilket i stort sett bekräftas även i en senare mätning. Både koalitionspartnern PSL och Din Rörelse (Janusz Palikot) balanserar fortsatt på tröskeln till sejmen. En stor del av väljarkåren är osäker på vilket parti man skulle välja.

 

Kritik från England

Brittiska inrikespolitiska strävanden att begränsa påstådda negativa effekter av invandringen från nya EU-länder upplevs i Polen som ogrundad kritik. Ett av den brittiska regeringens förslag skulle begränsa EU-medborgares rätt att få sjukersättning i England för barn som bor kvar exempelvis i Polen. Utrikesminister Sikorski invänder exempelvis att de polacker som nu har Storbritannien som sitt nya hemland har bidragit till den ekonomiska utvecklingen där, inte belastat det brittiska socialförsäkringssystemet. Krav har också framförts från politiskt håll om att bojkotta den brittiska dagligvarukedjan Tesco i Polen.

 

Räntan fast

Centralbanken beslutade vid januarimötet i Monetära Rådet att, som väntat, behålla styrräntan oförändrad, 2,5 %. Det är fjärde månaden i följd som räntan inte ändras. Även prognosen för framtiden är oförändrad, räntan väntas bli kvar på denna nivå åtminstone till mitten av året. Tillväxten fortsätter och inflationen är låg enligt banken.

 

Donald Tusk är optimistisk

När regeringschefen förlänger prognosen för Polens tillväxt kommer han till slutsatsen att Polen 2022 kommer att tillhöra G 20 och ligga på EU-genomsnittet för BNP-tillväxt (i dag klarar Polen 67-68 % enligt Tusk). En viktig grund för den väntade tillväxten är de nya program med EU-finansiering som vid årsskiftet inleddes för åren 2014-2020. Här kommer program och projekt som gynnar utvecklingen inom regioner att prioriteras.

Världsbanken delar regeringens bedömning av tillväxten i den polska ekonomin och har justerat upp sin tidigare prognos. Liknande optimism noteras hos flera polska bankekonomer. Flera av dem väntar att tillväxten kan komma att överstiga 3 % under 2014.

 

Pensionsreformen blir lag

President Komorowski har nu undertecknat regeringens pensionsreform, som därmed blir lag Han lämnade samtidigt lagen till författningsdomstolen för prövning om den är förenlig med den polska författningen.  Bland de aspekter som skall prövas är bl.a. möjligheterna för pensionsfonderna att investera i statsobligationer, föreskriften om placering i aktier och den principiella frågan om konkurrensfrihet för fonderna visavi staten.

 

Stark tillväxt av lågprisbutiker

Den största lågpriskedjan för dagligvaror, Biedronka planerar ett stort antal nya butiker under 2014, Liknande planer redovisas av Lidl, Netto, Kaufland och Czerwona Torebka. Vid kommande årsskifte väntas antalet lågprisbutiker vara närmare 4 000 spridda över landet. En utslagning av småbutiker kan bli en effekt av denna expansion.

Förslaget om ett förbud mot söndagsöppna polska butiker, som lagts fram av drygt 100 000 medborgare, har nu nått sejmen som måste ta ställning till förslaget inom tre månader.

 

Posten krymper

Poczta Polska skall minska antalet anställda med 4 000 under året, främst genom naturlig och frivillig avgång. Personalminskningen är en del av den omstrukturering som påbörjades för två år sedan med syfte att privatisera företaget genom börsintroduktion.

 

Trögt för dagspressen

Kräftgången för den polska dagspressen fortsätter. Samtidigt redovisas för de fyra största tidningarna en tydlig ökning av försäljningen av den elektroniska upplagan.

 

Warszawabörs med internationella ambitioner

Warszawa-börsen introducerar en ny plattform för värdepappershandel. Den skall ge möjlighet för handel med nya finansiella instrument. Börsen vill också utöka samarbetet med övriga europeiska börser inom ramen för Aquis Exchange – www.aquis.eu där Warszawa-börsen är delägare. Ambitionen är också att befästa Warszawa som finansiellt centrum i Central- och Östeuropa.

 

Nya betalningsrutiner

Centralbanken redovisar att många polska medborgare saknar eget bankkonto. Inte heller använder sig så många av kredit/betalkort. Användningen av kort är låg i Polen jämfört med EU-genomsnittet. En ökning väntas dock i takt med att sänkta transaktionskostnader för kortbetalningar slår igenom.

Närmare 12 miljoner polska bankkunder är aktiva internetbetalare. Drygt 21 miljoner kunder har tillgång till tjänsterna.

Sex större affärsbanker har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla gemensamma rutiner för mobilbetalningar.

 

Kommunikationsnotiser

–          Flygbolaget LOT får PLN 90 miljoner från Boeing som kompensation för problemen med de nya flygplanen Dreamliner, varav PLN 60 miljoner kontant,

–          Bolivianska flygbolaget Avianca har enligt polska media visat intresse för ett samgående med LOT

–          Antalet sålda personbilar ökade med drygt 6 % under 2013 till närmare 300 000. Tillverkningen av bilar, främst personbilar, i Polen väntas i år uppgå till ca 620 000 mot 590 000 under 2013

–          4G-licenser för mobiltelefoni auktioneras nu ut av den ansvariga myndigheten UKE – Office of Electronic Communications. Bredbandfrekvenserna ligger mellan 800 MHz och 2,6 GHz

–          Polska elbolaget Tauron och tyska mobiltelefonoperatören T-Mobile Polska har etablerat ett samarbete som innebär ömsesidiga rabatter på el resp. mobiltelefoni.

–          Europeiska Investeringsbanken EIB har beviljat polska järnvägen PKP Intercity en ny kredit för fortsatt modernisering och utbyggnad av vagnparken inkl. höghastighetståg. Finansiering kommer även från EU genom programmet för Miljö och Infrastruktur

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN I DECEMBER 2013

Ny finansminister

Sex nya ministrar och ett sammanslaget ansvarsområde i en stor regeringsombildning. Den berör bara de taburetter som tillhör Medborgarplattformen. Koalitionspartnern PSL behåller sina poster, vilket bl.a. betyder att näringsministern kvarstår.

Från företagssynpunkt är bytet av finansminister intressant. Jacek Rostowski, lämnade efter sex år på posten. Han blev en symbol för Polens framgångsrika hantering av den ekonomiska krisen och fick i internationella media omdömet som en av de mest kompetenta finansministrarna i Europa.

Han efterträds av en yngre ekonom, en akademiker utan egentlig politisk erfarenhet, fram till sin utnämning en chefekonom i den nederländska banken ING i Polen. Mateusz Szczurek är liksom sin företrädare utbildad i England där han har doktorerat. Han får inte företrädarens ställning som vice premiärminister, den går istället till Elżbieta Bieńkowska som chef för det stora, sammanslagna regional- och transportministeriet, en mycket central uppgift med tanke på de kommande EU-medlen.

Den nuvarande ekonomiska politiken väntas fortsätta oförändad med den nye finansministern.

En av de båda nya ministrarna för utbildning, skolminister Klucik-Rostowska markerade vid introduktionen särskilt näringslivets behov av utbildad och anpassad arbetskraft.

Donald Tusk vill se den stora ombildningen som en nystart och kraftsamling inför de kommande valen 2014 och 2015.

”Euroanslutning brådskar inte”

Den nye finansministern visar i en tidig intervju skepsis inför en polsk euroanslutning. Den brådskar inte och är inte så förmånlig som den ansågs vara före krisen menar han. Han är också avvaktande till de nya krav som ställs på euroområdet.

Familjen i centrum

I ett linjetal under partikongressen för Medborgarplattformen satte Donald Tusk fokus på åtgärder för att stödja de polska familjerna. Han har senare upprepat budskapet, han ser ett kommande ”årtionde för familjen”. Tiden av stora offentliga projekt, exempelvis inom infrastruktur, skulle nu sakta vara över och satsningar göras på medborgarservice. De stora bidrag som kommer från EU-budgeten skall i större omfattning komma medborgarna till godo enligt premiärministern.

Duktiga elever, i Polen  

Resultaten av OECD-studien ”Programme for International Student Assessment – PISA” gläder polska skolpolitiker. Polen hamnar i den aktuella mätningen på plats 14 av 65 deltagande länder i ett genomsnitt för de tre indikatorerna läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Bara 5 europeiska länder får bättre resultat än Polen.

Korruptionen fortsätter att minska

I Transparency Internationals mätning av korruptionsläget i 177 länder ”Corruption Perceptions Index” förbättrar Polen även i år sin position.

Fortsatt tillväxt i ekonomin

Främst som en följd av ökad inhemsk konsumtion stiger tillväxten under sista kvartalet i år enligt ekonomiministeriets senaste prognos. En sammanräkning av polska bankekonomers prognoser spår en tillväxt om 2,0 – 2,5 % under det fjärde kvartalet i år och 2,7 – 3,0 % för helåret 2014. Även Internationella Valutafonden skriver upp sin Polen-prognos för 2014.

Inköpschefsindex fortsatt uppåt

PMI, som räknas fram av banken HSBC, steg även i november och låg för femte månaden i följd över brytpunkten för positiva förväntningar.

Detaljhandeln säljer mera

Omsättningen i detaljhandeln ökar som en följd av den ökade privata efterfrågan. På årsbasis ökade omsättningen i handeln med 3,2 %, vilket dock var lägre än marknadens förväntningar

Skiffergas 2014

Efter de positiva resultat som nyligen redovisat från borrningar nära östersjökusten, väntar den ansvarige ministern att kommersiell utvinning av skiffergas i Polen kommer redan under nästa år.

Diskussionerna inom EU lägger viss sordin på den polska entusiasmen för skiffergasutvinning. Frågan är inte okontroversiell. Metoden för utvinning av skiffergasen möter motstånd i flera länder och från miljöorganisationer. Polen motsätter sig en EU-reglering, det måste vara en nationell angelägenhet menar den polska regeringen.

Från medlemsföretagen

En polsk satellit i rymden

Polen har nu sin första satellit i omlopp i rymden. Satelliten Lem (efter science fiction-författaren Stanisław Lem) skall användas för forskningsändamål,

Notiser skrivs för Svensk-Polska Handelskammarens medlemmar som direkt får mer detaljerad information.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN I NOVEMBER  2013

 

”The founding father of the new Poland and united Europe”

Tadeusz Mazowieckis spelade en avgörande roll i framväxten av det nya Polen, från Solidaritets första steg i slutet av 1970-talet, via fängelse och rundabordsförhandlingarna till rollen som det fria Polens förste, fritt valde premiärminister 1989. Han vann, tillsammans med sin finansminister Leszek Balcerowicz, slaget om den polska ekonomin och fick den på fötter, men förlorade politiskt mot Lech Wałęsa i det första presidentvalet och avgick 1991. Hans politiska gärning fortsatte, i Polen och internationellt bl.a. som FN-representant i det forna Jugoslavien. Tadeusz Mazowiecki hedrades med en statsbegravning den 4 november.

Kritiska väljare

Missnöjet med flera av regeringens ministrar och med regeringen i sin helhet är tydligt enligt aktuella opinionsundersökningar. Oppositionen har fortfarande ett överläge – även om olika undersökningar ger olika resultat – och Medborgarplattformen ser interna konflikter. Partiets vice ordförande klarade sig i missnöjesomröstningen kvar som Warszawas borgmästare då valdeltagandet var lägre än den gräns som satts för ett giltigt val. En majoritet av dem som röstade ville avsätta henne.

Den av premiärministern aviserade regeringsombildningen dröjer. Finansministern som möter kritik i opinionsundersökningarna säger att han inte vill fortsätta en mandatperiod till.

Även koalitionspartnern, Polska Folkpartiet PSL, kämpar med låga opinionssiffror, interna motsättningar och missnöje med sin partiledare.

Fortsatt, men långsam ljusning i ekonomin

Flera aktuella siffror talar för en fortsatt, försiktig tillväxt i den polska ekonomin.

–          Nationalbanken lämnade räntorna oförändrade vid novemberssammanträdet i Monetära Rådet

–          Enligt Eurostat ökade den polska detaljhandelns försäljning med 6,5 % i september, mätt på årsbasis. Det kan jämföras med Eurostats genomsnittstal för hela EU som stannade vid 0,8 %.

–          Polens motsvarighet till Exportkreditnämnden, KUKE, noterar en kraftig tillväxt i Polens export. Näringsministern räknar med att Polen i år för första gången kommer att redovisa ett överskott i handelsbalansen. Det blir i så fall resultatet av den ökande exporten, men också av att importen hittills i år

–          Den polska statistikmyndigheten mäter konsumenternas förväntningar i en månatlig indikator. I oktober steg den för fjärde månaden i följd, ett tecken på optimism hos konsumenterna. Även industrins förväntningar är positiva enligt GUS´ motsvarande industriindikator för oktober

–          Industrins produktion ökade med närmare 10 % i september enligt GUS

–          Utvecklingen i exporten leder också till ökad tillförsikt i näringslivet. Inköpschefsindex, PMI ökade i oktober. Det var fjärde månaden i följd som PMI låg över brytpunkten 50,0. Denna optimism färgar ännu inte av sig på arbetslösheten, som ligger kvar på 10,4 % enligt EU-nomenklatur.

–          Nationalbanken räknar med fortsatt låg inflation och ger prognosen 1,1 – 1,2 % för nästa år (förutsatt oförändrade räntor) samtidigt som prognosen för ekonomins tillväxt skrivs upp

–          EU:s aktuella prognos för tillväxten i den polska ekonomin anger 1,3 % för innevarande år, 2,5 % nästa år och 2,9 % 2015. Det innebär en uppskrivning med 0,2 % för 2013 och 0,3 % för 2014 jämfört med majprognosen.

 

Satsning på modernisering av järnvägarna

PKP-PLK som har ansvaret för spåren, kommer under de kommande två åren att göra omfattande satsningar på underhåll och modernisering. PKP aviserar också investeringar i 20 nya snabbtåg mellan de största städerna och kommer även i övrigt att modernisera och förbättra intercity-trafiken.

I mitten av oktober kom PKP Cargos första direkta godståg för containers från Kina. PKP vill med denna satsning erbjuda ett snabbare fraktalternativ för containers från östra Kina till Europa. Resan tog två veckor mot 35-40 dagar med fartyg till europeisk hamn.

 

Mera pengar från Bryssel för polska företag

I den för Polen fördelaktiga långsiktsbudget för perioden 2014-2020 som EU fastställt, räknar Polen med att få € 108 miljarder. Enligt den ansvariga polska ministern är € 17,5 miljarder öronmärkta för det polska näringslivet med syfte att stärka konkurrenskraft och regional utveckling. Polen vill särskilt satsa på bättre samarbete mellan näringsliv och akademia för att stärka företagens konkurrenskraft.

 

Plus och minus för EU

Inför 10-årsfirandet av Polens medlemskap i EU anser 78 % av medborgarna att medlemskapet varit bra för Polen. Däremot är 70 % av dem negativa till tanken på euro som polsk nationell valuta.

 

Polen avancerar

Polen har i år klättrat i Världsbankens ranking av länders attraktivitet som handelspartners.I den sammanvägning som gjorts av alla kriterier kom Polen nu på plats 45, tre steg bättre än i förra mätningen. Polen vann i rapporten över andra öst- och centraleuropeiska länder.

 

Mobiltelefoni ökar, fast minskar

Utvecklingen i Polen visar samma mönster som i många andra länder. I slutet av september fanns närmare 56 miljoner abonnemang på mobil telefoni, drygt hälften med betalkort. Det betyder en ökning med mer än 5 % på årsbasis. Samtidigt minskade antalet abonnemang på fasta linjer med 5 %.

 

Privatiseringen av polska posten skjuts upp

Den tidigare diskuterade privatiseringen av Poczta Polska skjuts upp och i stället fortsätter omstruktureringen. Posten bygger nu en IT-plattform för att ge kunderna bättre service. Den skall ge privatkunder ett helt nytt utbud av IT-baserade tjänster som elektroniska fakturor, registrerade e-brev, elektronisk signatur och – kontrakt

 

Privatiseringen fortsätter

På andra områden fortlöper regeringens privatiseringsplaner. Enligt media ligger kemikoncernen Ciech närmast i tur. Andra statliga företag till försäljning anses vara energikoncernen PGE, banken PKO BP och försäkringsföretaget PZU.

 

Beslut om kärnkraftsprogram

Näringsdepartementet har lagt fram ett program för utbyggnad av kärnkraft i Polen. Programmet går på remiss till andra berörda ministerier för att regeringen skall kunna fastställa det före årsskiftet. Enligt programmet skall beslut om lokalisering vara klart under 2016 och tekniska underlag och alla tillstånd vara färdiga 2018 för byggstart 2019. Två kärnkraftverk skall byggas. Ansvariga är enligt tidigare regeringsbeslut energikoncernerna PGE och Tauron samt metallurgikoncernen KGHM.

 

Fler polacker stannar utomlands och skickar mindre pengar

Enligt polsk statistik bor numera drygt 2 miljoner polacker mera permanent utomlands. Till stor del är det ett resultat av att EU-medlemskapet ger fri rörlighet inom unionen. Antalet beräknas ha ökat med 700 000 mellan 2011 och 2012.

Samtidigt minskar transfereringarna av pengar till Polen. Under första halvåret i år har de minskat med drygt € 100 miljoner till ca € 2 miljarder jämfört med samma period 2012. Många (drygt 600 000) har valt England som sitt nya hemland, vilket ger spår i krav på skolor och samhällsservice, men också nya affärsmöjligheter genom etablering av polska sjukvårdsföretag och affärer i England

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

NOTISER FRÅN POLEN I OKTOBER 2013

Nya politiska konstellationer

Den politiska oron fortsätter. Jarosław Gowin, tidigare justitieminister och förlorare i partiledarvalet fortsätter sina strävanden genom att å ena sidan klargöra att han inte bildar ett nytt politiskt parti och å andra sidan bildar en ny ”social rörelse”. Han säger att målet för rörelsen är förbättringar för näringslivet, att minska byråkratin och att stödja ”den polska familjen”.

Janusz Palikot har omvandlat sitt parti Ruch Palikot till ett nytt parti, Twój Ruch – Din Rörelse. Han inbjuder aktiva inom den polska vänstern att ansluta sig. Även Janusz Palikot vill arbeta för att utveckla den polska ekonomin till en kunskapsbaserad ekonomi, bättre utnyttja EU-bidragen och han utlovar en förändring av skatte- och pensionssystemen..

De etablerade vänsterpartierna SLD, UP och SdPL har initierat ett närmare samarbete. Samtidigt har Europa Plus tappat tempo.

SLD har å sin sida kommit överens med UP om av en koalition de kommande valen 2014 och 2015.

Oförändrad ränta

Som marknaden förutspådde ändrade det finanspolitiska rådet inte Centralbankens räntor vid oktobersammanträdet. Flertalet ekonomer, och även företrädare för centralbanken, menar att några räntejusteringar inte heller är att vänta under kommande månader. Finansminister Rostowski hävdade även inför det senaste beslutet att räntan borde sänkas ytterligare för att stimulera ekonomin. Centralbankschefen Marek Belka pekade på tillväxten i den polska ekonomin, som visserligen är svag, men synlig och att inflationen är under kontroll. Detta som slutsats att ”det värsta är över”, men också som ett försvar av beslutet att inte justera räntorna.

Ekonominotiser från polska medier

–          Ekonomiministeriet väntar att tillväxten i år når 1,5 %

–          Inflationen väntas uppgå till 1,5 % i år, vilket är den nedre gränsen i centralbankens band för inflationen

–          Internationella Valutafonden har justerat upp sin prognos för Polens ekonomiska tillväxt under nästa år till 2,4 %

–          Statistikmyndigheten GUS, som mäter affärsklimatet i ett månadsindex, redovisar en uppgång under september, både i relation till månaden före och till september 2012

–          GUS pekar också på en gradvis tillväxt inom flera näringslivssektorer, men varnar för det ensidiga beroendet av exporten som motor.

–          Arbetslösheten låg i september på 13 %, men sjönk i flera regioner enligt arbetsmarknadsministeriet.

–          Inköpschefsindex PMI för september ökade till 53,1 mot 52,6 i augusti, det bästa resultatet sedan april 2011.

–          Även arbetsgivarorganisationen Lewiatan visar optimism

 

Opinion för och emot nytt pensionssystem

Regeringen vill revidera det delvis privatiserade polska pensionssystemet. Förslaget innebär att tillgångar som nu administreras av privata pensionsfonder överförs till det statliga pensionsverket ZUS. Det kommer att finnas en valfrihet kvar, vill den enskilde ha delar av sina pensionsinbetalningar förvaltade av fonderna eller av ZUS?

Regeringens motiv för förslaget är att pensionerna i det nuvarande systemet är en för stor belastning på budgeten. Samtidigt vill man säkerställa pensionerna för medborgarna.

De politiker som låg bakom 1998 års delprivatisering av pensionssystemet är tillsammans med pensionsfondernas samarbetsorganisation starkt kritiska till vad de ser som en konfiskering av fondernas tillgångar. Försvararna säger att det är pensionsspararnas pengar som överförs till ZUS, inte pensionsfondernas.

Budgetförslag för 2014 fastställt

Regeringen har beslutat om grunden för 2014 års budget. Den bygger på en tillväxt om 2,5 %, en inflation om 2, 4 % och ett underskott i storleksordningen PLN 48 miljarder. En viktig post på intäktssidan är EU-medel som beräknas till PLN 78 miljarder. Skatten på alkohol och tobak höjs och statsanställdas löner fryses.

Polacker flyttar fortfarande utomlands  

Enligt en sociologisk undersökning som refereras av Rzeczpospolita lämnar fortfarande många polacker Polen. 2 130 000 polska medborgare bodde utomlands vid slutet av 2012, en fortsatt ökning jämfört med föregående år. Av dessa hade 1 600 000 bott utomlands mer än ett år. En klar majoritet av dem var yngre än 40 år.

Polacker positiva till EU

Samtidigt som den andel av befolkningen som ser med tvekan på euron ökar, anser en klar majoritet att EU-medlemskapet är positivt för Polen. Inställningen är inte lika positiv i grannländerna Tjeckien, Slovakien och Ungern. Skepsisen mot euron är hög i alla fyra länderna.

Energinotiser

–          Polen bör, enligt ekonominister Piechociński, omförhandla sitt avtal med ryska Gazprom om prissättningen på den ryska naturgas som täcker en väsentlig del av Polens behov

–          Prissättningen på gas – i relation till olja – är en fråga som även engagerat Europaparlamentet som nyligen godkänt en rapport som tagits fram av en polske parlamentsledamoten Jerzy Buzek. Rapporten uppmanar medlemsländerna till en översyn av gällande kontrakt.

–          En klar majoritet (drygt 70 %) av Polens medborgare som bor i områden med skiffergas är positiva till utvinning av skiffergasen.

–          Energikoncernen PGNiG har beslutat analysera för varför hittillsvarande borrningar efter skiffergas inte gett något av de aktiva företagen kommersiella gasvolymer.

–          Den polska investeringsmyndigheten PIR – Polskie Inwestycje Rozwojowe – har enligt Polens Radio beslutat om sin första investering. PIR har undertecknat ett avtal med oljekoncernen Lotos om samfinansiering av ett oljeprospekteringsprojekt i Östersjön.

 

Kommunikationsnotiser

–          LOT, som haft upprepade, olika tekniska problem med sina Boeing787 Dreamliner, kräver PLN 100 miljoner i kompensation i en utdragen förhandling med Boeing.

–          Flygplatsen i Modlin, som bara lyckats attrahera Ryanair, kommer att friställa personal samtidigt som man startar flygbusstrafik till andra städer än Warszawa

–          Ryanair avser att starta inrikesflyg från Modlin, till att börja med till Gdańsk och till Wrocław

–          Polska järnvägen satsar på att konkurrera genom de nya snabbtågen ”Pendolino” som köps från Alstom i Italien

–          Radio- och TV-licenserna kommer att slopas enligt kulturminister Bogdan Zdrojewski. Varje hushåll och företag skall enligt förslaget istället för licens betala en fast avgift om PLN 10 i månaden, på elräkningen eller genom en faktura.

–          Från oktober är nu alla radiokanaler i Polen tillgängliga enligt DAB+ vilket ger en rad fördelar för lyssnarna

 

Polen får nya sedlar

De nya sedlar som sätts i omlopp med början i april nästa år får samma valörer, PLN 20, 50 och 100 och samma utseende, men väsentligt höjd säkerhetsnivå genom nya tekniska lösningar

Två webbsidor med bra information för besökare till det moderna Polen: http://poland.pl/poland/0,0.html

http://www.warsawinsider.pl/

Ögontjänare även på polska vägar

Fartkamerorna på polska vägar som installerats under det senaste året har inte nått budgeterade straffavgiftsvolymer. Bilisterna bromsar när de ser en kamera.

 

+++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER FRÅN POLEN I SEPTEMBER

                                          2013

 

 

Regeringsparti med problem, fortsättning

Den interna omröstningen om ledarskapet i Medborgarplattformen ledde som väntat till att Donald Tusk fick förnyat förtroende som ledare, men med svagare siffror än väntat. Han fick 80 % av rösterna, utmanaren, regeringens tidigare justitieminister, Jarosław Gowin 20 %.

Jarosław Gowin, som setts som ledare för den konservativa falangen inom Medborgarplattformen, lämnar nu partiet, men stannar i sejmen.  Nyligen har en annan ledamot, Nigeria-födde prästen John Godson lämnat partiet efter avvikande uppfattning i ”centrala frågor”. Inte heller han avser att lämna sejmen Avhoppen betyder att regeringen nu bara har 1 – 2 mandats övervikt i sejmen. En fråga är om ytterligare PO-parlamentariker kommer att göra gemensam sak med Gowin och Godson

Jarosław Gowin avser att bilda ett nytt parti tillsammans med ledarna för två småpartier som själva är utbrytarfraktioner utan plats i parlamentet. Partiet skall grundas på ”liberal ekonomisk politik, familjen och traditionella värden” enligt Gowin.

Medborgarplattformens första reaktion var att spela ner betydelsen, både av utbrytningen och de politiska effekterna.

Till Tusks bekymmer kommer en lokal folkomröstning i Warszawa om borgmästarens framtid. Den kommer att äga rum den 13 oktober. Hittills tyder prognoserna på att Hanna Gronkiewicz-Waltz förlorar. Utöver borgmästare är hon vice ordförande i Medborgarplattformen. Bakom initiativet till omröstningen står en allians mellan hennes kritiker och oppositionen, PiS.  Kritiken rör i första hand lokala frågor bl.a. ett nytt system för sophantering som uppfattats som dyrt och krångligt, höjda avgifter för kommunala transporter och trafikproblem till följd av den försenade utbyggnaden av tunnelbanan.

Oppositionen växer

Opinionen fortsätter att gynna oppositionen, som enligt olika enkät har ett övertag om 10 procentenheter över Medborgarplattformen.

Den sjunkande populariteten för Donald Tusk och hans regering kan förvåna sett från ett internationellt perspektiv. Polens ekonomi har tillhört de starkaste i Europa under krisåren. Donald Tusk har i ett EU-perspektiv gett Polen en ny respekt som en stabil demokrati och god samarbetspartner. EU:s beslutade långtidsbudget är mycket förmånlig för Polen och Donald Tusk nådde i förhandlingarna sina högt satta mål.

Polen klarar ytterligare ett euro-kriterium

Finansministeriet meddelar att Polen nu klarar ytterligare ett av de kriterier som är en förutsättning för inträde i eurosamarbetet. Tidigare har de ställda kraven på ränta och inflation klarats, nu även den långsiktiga prisstabiliteten. Den mäts i relation till de tre medlemsländer som har de mest stabila priserna (nu Sverige, Lettland och Irland) Under ett år har den polska inflationen legat under centralbankens inflationstak, 2,5 %.

”Polen har besegrat krisen”

Premiärministern var optimistisk när han invigde årets ekonomiska forum i Krynica. ”Tillväxten väntas överstiga 2 % under fjärde kvartalet och sluta på plus 1,5 % för helåret 2013” sade han. ”Krisen bankade på dörren, men vi släppte inte in den”. Samtidigt aviserade han en översyn av skattesystemet med syfte att förenkla för skattebetalarna.

Bakom den tillväxt som allt flera bedömare ser står i första hand en positiv utveckling i den polska exporten samtidigt som importen minskar. Vad som skulle ge ytterligare kraft i tillväxten vore en förstärkning i den privata konsumtionen. Näringsministern efterlyser större investeringar i det polska privata näringslivet, de har minskat i år.

”Gröna skott”

Utöver exporttillväxten finns ytterligare ”gröna skott” i ekonomin som kan växa till sig.

–          Eurostat ser att detaljhandeln ökade 3 % på årsbasis i juli, GUS hade en högre siffra än Eurostat – 4,3 %. Båda resultaten ligger klart över EU-genomsnittet.

–          GUS, som även mäter konsumenternas förväntningar i ett regelbundet index konstaterar att de polska konsumenterna nu har en mer positiv syn, både på sin egen situation och på Polens ekonomi.

–          Inköpschefsindex för industrin ökade till 52,6 i augusti. Det innebär att PMI för andra månaden i följd visar positiva förväntningar i industrin.

–          Industrins produktion ökade i juli med drygt 6 % på årsbasis, en klart större ökning än analytiker väntat.

–          Enligt både Eurostat och GUS minskade den säsongsjusterade arbetslösheten i juli och augusti.

–          Inflationen ökar, men ligger under centralbankens tak.

Momsen sänks inte

I regeringens beslut 2011 att temporärt höja momsen från 22 till 23 % ingick ett löfte om att sänka den till den ursprungliga nivån 2014. I budgetförslaget för 2014 sägs nu att momsen behålls på den högre nivån till 2016.

Budgetförslaget, som skall behandlas i parlamentet, bygger på ett underskott i storleksordningen PLN 48 miljarder. Det nya pensionssystem som regeringen nu tagit fasta på skall minska underskottet.

Oppositionspartiet PiS kontrar med ett förslag om att höja inkomstskatten för dem som har höga inkomster och att införa en skatt på finansiella transaktioner om partiet vinner nästa val.

Nytt pensionssystem väcker debatt  

Av ursprungliga tre alternativ har regeringen nu beslutat gå vidare med ett som innebär att en större del av tillgångarna i de öppna pensionsfonder som skapades i den förra pensionsreformen 1999, överförs till det offentliga pensionsorganet ZUS. Syftet 1999 var att öka valfriheten för pensionsspararna och samtidigt privatisera en del av pensionssystemet.

Pensionsspararna ges en möjlighet att välja om de vill behålla en del av sitt sparande i de öppna fonderna eller om de vill övergå helt till ZUS.

Det nuvarande systemet är dyrt för statskassan. Regeringen hävdar dock att det är omsorg om pensionärerna som styr, pensionernas värde skall säkras. Kritikerna ser en nationalisering av privata pensioner. Förväntade, negativa effekter på värdepappers-marknaderna framförs också av kritikerna, som är många.

Terminalen i Świnoujście försenad

Terminalen för in- och utförsel av flytande gas, som skulle ha varit klar om ett år, är kraftigt försenad. En ny tidsplan har aviserats. Vidare har finansieringen inte lösts.

”Investing in Poland 2014”

Warsaw Business Journal har tillsammans med bl.a. PWC, PAIiZ och Bank Pekao tagit fram en handbok med nyttig information och praktiska råd för dem som gör affärer med Polen

Handboken kan laddas ner på http://wbj.pl/iip/IiP2014.pdf  

Reklam betalar en renovering av Warszawas mest kända byggnad?

Ett antal reklambyråer har föreslagit att de bekostar en fasadrenovering av Kulturpalatset i utbyte mot att de får använda fasaden som reklamplats. ”Låt oss titta på förslaget” säger en representant för borgmästarens kontor. ”Aldrig” säger Warszawas skönhetsråd.

Polsk konst i Stockholm

I Bonniers Konsthalls aktuella utställning inom ramen för projektet Minneskonst (4 september – 24 november) har den polsk-judiska konstnären Alina Szapocznikow en framskjuten plats.

Blott Polen polska äpplen har                                                                                                               (fritt efter Carl Jonas Love Almquist)

Polen är idag Europas största producent av äpplen och den tredje största i världen efter Kina och USA. Årets skörd uppskattas till 3,2 miljoner ton, en kraftig ökning jämfört med 2012.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NOTISER AUGUSTI  2013

 

Regeringspartiet har problem

Just nu pågår valet av ledare för regeringspartiet PO, Medborgarplattformen. Det sker i kretsen av partimedlemmar. Donald Tusk väntas få förnyat förtroende, men i något av en Pyrrhusseger. Den ende utmanaren, den tidigare justitieministern Jarosław Gowin, säger att han lämnar partiet om han förlorar valet och har indikerat att han kan vara beredd att forma en ny gruppering tillsammans med två företrädare för oppositionspartiet PiS och utbrytarpartiet Polen Först. Om det blir verklighet tappar PO majoriteten i parlamentet och får söka nya allianser.

Val till parlamentet kommer dock först 2015, men allvaret testas redan nästa år i Europa-valet.

Till partiets oro och motgångar hör även förluster i regionala val och en aktuell kamp i Warszawa om att avsätta borgmästaren i en folkomröstning.

Resultaten i polska väljarundersökningar varierar kraftigt. Oppositionspartiet PiS har i flera undersökningar hämtat in PO:s försprång och i några mätningar t.o.m. varit det största partiet. Om det vore val idag skulle det parti som vinner och därmed förutsätts bilda regering behöva ett andra parti som regeringspartner. I dagsläget skulle det då bara finnas två partier att söka samarbete med: SLD eller PSL eftersom inga andra partier just nu klarar parlamentsspärren.

Regeringen har tagit beslut som inte haft väljarnas stöd och lastas av många väljare för den ekonomiska utvecklingen med ökad arbetslöshet och osäkerhet för privatekonomin. Den kritiseras också för att inte genomföra reformer som anses nödvändiga. Polen står inte inför en regeringskris men uppförsbacken är brant för regeringen.

Positiva tecken

–          Den polska industrins produktion ökade i juni med 5,3 % på årsbasis och 3 % jämfört med maj månad enligt Eurostat.

–          Eurostat har även publicerat siffror över den polska detaljhandeln. Omsättningen ökade i juni med 5,6 % på årsbasis och med 1,1 % jämfört med maj månad.

–          Statistikmyndigheten GUS drar i sina index om konsumenternas förväntningar positiva slutsatser – konsumenterna är nu mer optimistiska både vad gäller den egna och den polska ekonomins framtid.

–          Inflationen är fortfarande låg, trots en ökning i juli.

–          Arbetsgivarorganisationen Lewiatan rapporterar om ljusning i näringslivet. Deras affärsindex ökade i juni, den första ökningen under 2013.

–          Det kanske starkaste tecknet på ny optimism är inköpschefsindex, PMI, för tillverkningsindustrin som i juli för första gången på ett och ett halvt år passerade tröskelvärdet 50

Nya förutsättningar för statens budget

Skatteintäkterna beräknas minska med PLN 24 miljarder under helåret som en effekt av den svagare tillväxten i ekonomin. Genom samtidiga nedskärningar i statens budget miljarder begränsas ökningen av underskottet i budgeten till PLN 16 miljarder.

Nedskärningarna väntas i första hand påverka försvarsministeriet som får ett sparbeting på materielsidan. Enligt regeringen skall budgetunderskottet ses som ett sätt för staten att stimulera ekonomin.

Centralbankschefen är positiv till den tillfälliga ökningen av budgetunderskottet som ett sätt att stimulera ekonomin och till att nedskärningarna begränsas. Han menar att budgetrevideringen är nödvändig, den ursprungliga budgeten var byggd på allt för optimistiska förväntningar på tillväxten i ekonomin.

Satsningar på de ekonomiska zonerna

I en aktuell sammanräkning av utländska investeringar i Polen har de ekonomiska zonerna attraherat relativt sett mera investeringar än andra delar av ekonomin. Regeringen har dragit slutsatser av denna insikt och dels formellt utökat slutdatum för dem till 2026, vilket ger en signal om långsiktighet, och dels beslutat om utökning av två av zonerna med sammanlagt 170 hektar mark. Det gäller zonerna i Mielec och i Kostrzyn-Słubice.

Rail Baltica

Regeringarna för länderna öster och söder om Östersjön, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen, har kommit överens om ett gemensamt projekt för att bygga ut en järnvägslinje som binder samman de fem länderna. Järnvägen skall tillsammans med vägförbindelsen Via Baltica skapa ett effektivt transportnät.

Östersjö-olja

Energikoncernen Lotos Group fortsätter sin satsning på utvinning av olja från Östersjöns botten och har beslutat om omfattande investeringar för åren 2013-2015. Företaget kalkylerar med att det finns 30 milj. ton olja, men vet ännu inte hur mycket som det är kommersiellt möjligt att utvinna.

Flygsatsningar

De statliga, polska flygplatserna har beslutat att gå vidare med ett projekt som skall leda till ett kontorskomplex med 170 000 m² kontorsyta – Airport City – i anslutning till Chopin-flygplatsen i Warszawa. Tänkt byggstart 2015.

I ett försök att lösa problemen med flygplatsen i Modlin utanför Warszawa vill transportministeriet enligt media slå samman de båda Warszawa-flygplatserna i ett gemensamt bolag.

LOT har ännu inte nått någon överenskommelse med Boeing om kompensation för debaclet med det nya flygplanet 787 ”Dreamliner” som fick flygförbud efter tekniska problem. Samtal pågår enligt LOTs VD Han säger också att bolaget behöver ett nytt finansiellt tillskott för den omstrukturering som inletts med syfte att göra bolaget attraktivt för försäljning.

ICT-mogna polacker

I Polen, med 38 miljoner invånare, finns i dag 55 miljoner mobilabonnemang, hälften med kontantkort. Antalet mobilanvändare ökar, samtidigt som antalet abonnenter med fast telefoni minskar.

Av 18 miljoner internetanvändare i Polen använder hela 70 % nätet dagligen, eller så gott som dagligen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I JULI 2013

 

Åter en räntesänkning i Polen

Centralbankens Monetära Råd beslutade efter sitt julisammanträde att på nytt sänka räntan, med 0,25 %.

De nya räntesatserna och motiven för sänkningen enligt bankens pressmeddelande:

–          reference rate 2.50% on an annual basis

–          lombard rate 4.00% on an annual basis

–          deposit rate 1.00% on an annual basis

–          rediscount rate 2.75% on an annual basis

“….data on industrial output, construction and assembly output as well as retail sales in April and May indicate that growth in economic activity in Q2 remained weak. This development is also suggested by a number of economic climate indicators, though some of them have improved lately…… Low level of core inflation as well as a stronger decline in producer prices, confirm persistently low demand and cost pressures in the economy. This is accompanied by a further decline in inflation expectations of households and enterprises.

Inga fler sänkningar av räntan?

Den nu aktuella räntesänkningen var väntad. Flera ekonomiska bedömare hade tagit den för given efter den fortsatt svaga utvecklingen av den polska ekonomin och en mycket låg inflation. Som tidigare har debatten nu inriktat sig på frågan om sänkningen kommer att följas av flera. Medlemmar av Monetära Rådet har uttalat sig och anser, liksom centralbankschefen, att det nu är läge att behålla den aktuella räntan och att inte vänta flera sänkningar. Detta motsägs av andra, liksom av finansminister Rostowski, som menar att det är för tidigt att så entydigt tala om att perioden med räntesänkningar för att stimulera ekonomin skulle vara över

Fortsatt låg inflation, men också låg tillväxt

Den aktuella inflationen ligger under Centralbankens tak. Det är satt till 2,5 % med en nedre tröskel om 1,5 % som dock inte kommer att nås förrän under första kvartalet 2015 enligt bankens egen bedömning.  Banken har nyligen skrivit ner prognoserna både för tillväxt och för inflation. BNP ökar enligt banken med 1,1 % i år, med 2,4 % nästa år och med 3,0 % 2015 samtidigt som inflationen stannar på 0,8 %, 1,2 % respektive 1,5 %. ”Den svaga utvecklingen i omvärlden, särskilt i Euro-området, minskande privat konsumtion beroende på den osäkra arbetsmarknaden och ett ökat privat sparande samt offentliga åtstramningar” är de främsta skälen till bankens sänkta förväntningar.

Svag förbättring för industrin

PMI för juni ligger fortsatt under brytpunkten 50, men steg till 49,3, en förbättring med 1,3 punkter mot majindex. Blygsamt, men den bästa siffran på ett år. Banken HSBC pekar i en kommentar till sitt resultat på att tillväxten är svag, men märkbar, samtidigt som flera av de faktorer som ingår i index fortsätter att försämras. Index skall passera 50 för att det skall finnas en bättre grund för optimism.

Polens export ökade 7 % under första halvåret, trots svag tillväxt på Polens traditionella marknader. En av förklaringarna till det positiva resultatet är att man lyckades öka exporten till asiatiska marknader, till Kina med hela 30 %. Detta är resultatet av en medveten strategi enligt näringsminister Janusz Piechociński som ansvarar för Polens exportfrämjande.

Satsningar aviseras för att öka livsmedelsexporten. Enligt Eurostat har Polen de lägsta livsmedelspriserna i EU-kretsen (Danmark de högsta) och på flera områden har Polen en god konkurrenskraft. Polen är exempelvis världens största producent av hallon.

Ljusare i de ekonomiska zonerna

Företagens investeringar i de ekonomiska zonerna ökar, under första halvåret med närmare PLN 400 miljoner, jämfört med samma period 2012, till PLN 2,8 miljarder. Även antalet nya arbetstillfällen steg under perioden.

Zonerna med särskilda förmåner för investerare är ett resultat från Polens medlemskapsförhandlingar med EU. Regeringen har nu beslutat att förlänga zonernas livstid till 2025. Samtidigt aviseras att man ser över regelverket för zonerna och lovar att ta hänsyn till investerarnas önskemål. Det finns idag 14 zoner fördelade på drygt 140 städer och 200 kommuner.

Program för minskad arbetslöshet

Arbetslösheten minskar obetydligt och ligger på drygt 13 % enligt polsk terminologi. Ungdomsarbetslösheten oroar särskilt, i Polen som i många andra delar av Europa.

Regeringen har nu presenterat ett program som särskilt skall stötta arbetssökande bland unga under 30 samt 55+. Särskilda bidrag utlovas till arbetsgivare som anställer inom båda kategorierna.

Lån skall kunna ges på förmånliga villkor för att skapa arbetstillfällen eller starta företag, särskilt för personer med akademisk utbildning

Samarbete mellan lokala myndigheter, arbetsgivare och arbetssökande uppmuntras för att skapa individuella praktikplatser.

Arbetsförmedlingar skall betalas så att deras resultat vägs in.

EU-medel väntas

Planeringen för hur Polen vill använda de medel som ligger i EU:s långtidsbudget för 2014-2020 började redan innan de sista besluten om budgeten togs i EU. Polen väntar € 73 miljarder från Bryssel under perioden.

Samtidigt har Europeiska Investeringsbanken beviljat polska järnvägens banverk, PKP PLK, ett lån om € 40 miljoner för att uppgradera spår och signalsystem i östra Polen. Lånet är en del i en serie utfästelser från banken för investeringar och modernisering av det polska järnvägsnätet.

PKP har nyligen tecknat ett avtal med Alstoms italienska bolag om att köpa 20 snabbtåg. Det första skall levereras senare i år. Satsningen på snabbtåg i Polen kommer att kräva omfattande investeringar i de aktuella näten för att kunna utnyttja de möjliga hastigheterna. Målet är att korta restiderna exempelvis mellan Warszawa och Gdansk (restid 2 tim. 40 min.) och Warszawa och Krakow (2 tim. 15 min.) och på så sätt öka järnvägens konkurrenskraft.

Modlin öppnar på nytt, men utan flyg

Flygplatsen i Modlin färdigställdes till fotbollstävlingarna för ett år sedan. Landningsbanan fick efter kort tid stängas för en omfattande reparation som pågått i sex månader till dryga kostnader. Nu har banan fått myndigheternas godkännande och öppnats för trafik. I mellantiden har de lågprisbolag som avses vara de främsta kunderna på Modlin vant sig vid att flyga på Chopin-flygplatsen i Warszawa och återvänder inte till Modlin förrän till hösten.

Investeringar i hotell

Nya hotell byggs i Polen. Det är främst internationella kedjor som investerar. Antalet nya hotell under 2013 beräknas bli 70 till en kostnad om PLN 1,5 miljarder.

En av de internationella kedjor som investerar i Polen är franska Accor som tidigare tagit över Orbis hotellverksamhet. Nu satsar kedjan PLN 100 miljoner på att renovera och modernisera sina polska hotell under 2013-2014. Huvuddelen investeras i Warszawa-hotellen som Sofitel Victoria, Novotel Centrum och Novotel Airport. Orbis/Novotel byggdes av svenska BPA och Victoria av Skånska Cementgjuteriet på 1970-talet.

Banker enas om ett gemensamt system för mobilbetalningar

Sex banker med en sammanlagd andel av privatmarknaden om 70 % (Alior Bank, Millenium Bank, BZ WBK, BRE Bank, ING Bank Słąski och PKO BP) har beslutat att ta fram en gemensam standard för mobilbetalningar. Det gemensamma systemet skall ha PKO BP´s IKO-plattform som introducerades tidigare i år som grund, men bankerna skall kunna bygga egna varianter.

Alternativa pensionssystem

De ansvariga ministrarna har nu presenterat tre alternativa lösningar för ett nytt pensionssystem. Ett beslut om vilket regeringen förordar skall komma i september.

Grundtanken i de nu framlagda förslagen är att minska de öppna, privata pensionsfondernas roll och flytta mera av ansvar och hantering till det offentliga systemet, ZUS.

Enligt alternativ ett kan pensioner ligga kvar i de öppna fonderna enligt tidigare system men fonderna får nya regler om insättningar och för hur man får placera inbetalade medel.

I alternativ två måste varje pensionssparare – som skall få en individuell värdering av sin pension – fatta ett aktivt beslut om man vill vara kvar i de öppna fonderna.

Det tredje alternativet är en kombinationslösning med inbetalningar både till ZUS och till de öppna fonderna. De ekonomer som för regeringen studerat de olika alternativen förordrar det sista.

Den omstridda frågan om böndernas sociala trygghetssystem – KRUS – skjuts på framtiden och kommer inte med i det nu aktuella pensionsförslaget.

Energinotiser

–  Skiffergasfrågan är den fortsatt hetaste energifrågan. Genom att regeringen lagt ett förslag om reglering och beskattning av olika energislag har debatten tilltagit. Ett samarbetsorgan för de företag som borrar efter skiffergas – OPPPW- för fram tydlig kritik mot förslaget som man menar minskar viljan att fortsätta att investera och att förslaget skapar allmän osäkerhet för licenstagarna. Det gäller både licensgivningen och möjligheterna att få förlängda licenser. Vidare pekar organisationen på att tre ledande företag redan lämnat Polen: Exxon/Mobil, Talisman och Marathon. Den amerikanska energikoncernen Chevron för fram samma synpunkter.

–  Europadomstolen kritiserar Polen för att licenserna för skiffergasprospektering delats ut utan helt öppen, offentlig upphandling.

–  Näringsminister Piechociński, som har ansvaret för energifrågorna, lovar att en ny energilag skall komma vid årsskiftet. Den kommer även att omfatta stöd för förnybara energislag.

En annan form av ”social turism”

The Economist har i en artikel uppmärksammat en intressant effekt av den omfattande invandringen från Polen till England.

Bland de första effekterna av att England som ett av tre medlemsländer (Sverige var ett) gav fri arbetskraftsrörlighet för polska medborgare vid det polska EU-inträdet var, noterar tidningen, ett inflöde av arbetsvilliga och duktiga arbetare från Polen främst för engelska jordbruk och byggföretag. Sedan kom polska butiker med polsk mat, därefter polska jurister.

Nu noteras en ny framgång: polsk sjukvård som beskrivs som en hälsosam konkurrent till den offentliga brittiska vården. Effektivitet, tillgänglighet och personlig service kännetecknar enligt The Economist de polska klinikerna som nu breddar patientunderlaget.

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I Juni 2013

 

 Nordea stänger i Polen

Under våren sade rykten på den polska marknaden att Nordea planerade att avsluta sin polska verksamhet. Nu har Nordea bekräftat att man säljer verksamheten till den största polska banken, PKO Bank Polska. PKO BP betalar € 694 miljoner.

Köparen motiverar investeringen med att man genom köpet ökar sin närvaro i de största polska städerna och nämner särskilt de finansiellt starka kunderna. Köpet skall också öka PKO BP:s omsättning och vinst.

Ny räntesänkning

Även vid junisammanträdet beslutade Monetära Rådet att sänka räntan, som nu nått en historiskt låg nivå i Polen. Sedan november förra året har räntan sänkts i flera steg, med sammanlagt 2,0 procentenheter och referensräntan är nu 2,75 % efter den senaste sänkningen om 0,25 %.

Det nu aktuella beslutet motiverades med en fortsatt svag ekonomisk tillväxt och rekordlåg inflation (0,5 % i maj att jämföras med centralbankens riktvärde om 2,5 %).

Fortsatt sjunkande inflation

Inflationen fortsätter att sjunka och den senaste prognosen från ekonomiministeriet pekar på en rekordlåg inflation, en sänkning till 0,2 % på årsbasis väntas under juni månad.

Relativ tillväxt i polsk ekonomi

Världsbanken pekar i en aktuell rapport – ”EU 11 Regular Economic Report” – på det faktum att Polens tillväxt nu visserligen är svagare än under förra året, men att den jämfört med andra länder i regionen är relativt god.

Världsbanken skriver samtidigt ner den prognos som gjordes för ett halvår sedan och säger nu att tillväxten i Polens ekonomi kommer att stanna vid 1,0 % i år och växa till 2,0 % under nästa år.

Grunden för bankens försiktiga optimism är vissa tecken på ökad privat konsumtion efter nedgången under förra året.

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/06/13/eu11-regular-economic-report-june-13-2013

Kritik från Bryssel mildras av Polens kommissionär

Kommissionen har kritiserat Polen för att inte ha gjort tillräckligt för att stärka de offentliga finanserna och minska budgetunderskottet. Bland annat efterlyser kommissionen en mer effektiv offentlig sjukvård, förbättrad effektivitet i skatteindrivningen och förstärkta insatser för att minska den informella ekonomin. Insatserna för att öka tillväxten bör ökas. Särskilt nämns de offentliga satsningarna på forskning och utveckling.

Den polske kommissionären Janusz Lewandowski (ansvarig för bl.a. budgetfrågor) menar att den polska ekonomin är sund, särskilt om man betraktar förutsättningarna.

Viss optimism hos företagen

Inköpschefsindex, PMI, för maj visade en fortsatt pessimism, men mindre än månaden före. Index steg från 46,9 i april till 48,0 i maj, vilket betyder att flera inköpare fortfarande är pessimistiska om utvecklingen från sin horisont än som är optimistiska. Brytpunkten i index ligger vid 50,0.

Industriproduktionen ökade under april med 2,7 % på årsbasis enligt statistikmyndigheten GUS och arbetslösheten sjönk under maj månad från 14,0 % till 13,5 % enligt arbetsmarknadsministeriets beräkningar. Eurostat, som har en annan beräkningsmetod säger att arbetslösheten var 10,8 % i april, klart under det europeiska genomsnittet.

Polen attraktivt

Världsbanken har nu kommit med sin mycket ambitiösa kartläggning av 185 länders attraktivitet som affärspartners: ”Doing Business 2013- Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises”.

Ett antal olika kriterier bedöms och vilka förändringar som skett i förutsättningarna för att verka som företag. Polen framhålls som ett särskilt gott exempel på förändringar som genomförts sedan förra studien

Polen ligger på plats 55 i årets studie jämfört med plats 62 förra året, Sverige på plats 13.

Rapporten (282 sidor) finns på:

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf

Enligt en studie som revisionsföretaget Ernst & Young presenterat är Polen den mest attraktiva marknaden bland de öst- och centraleuropeiska länderna för investeringar. Polen hade 2012 även flest investeringsprojekt i företagets kartläggning.

Massiv polsk främjarinsats

Ekonomiministeriet, som har ansvaret för Polens handel- och investeringsfrämjande, vill satsa PLN 500 miljoner på att stötta polska företag utomlands. Till stor del räknar man med EU-medel när man nu arbetar fram ett program för åren 2014 – 2020. Programmet innebär en gemensam satsning av berörda ministerier och den nuvarande främjarorganisationen PAIIZ.

Budget för 2014 med optimism

Regeringen arbetar på nästa års budget och väntar ett år med tillväxt. Samtidigt aviserar regeringen att man kan komma att revidera budgeten för innevarande år som en följd av att tillväxten kommer att bli lägre än de 2,2 % som den ursprungliga budgeten byggde på.

Premiärminstern lovar att de nedskärningar som kan bli aktuella i den reviderade budgeten inte skall drabba medborgarna. I stället får olika ministerier räkna med minskade anslag, försvaret nämns som ett område för besparingar. Vidare väntas den offentliga skuldsättningen öka.

Oppositionen leder, oro i regeringspartiet

Lag och Rättvisa leder nu över Medborgarplattformen i flera opinionsundersökningar (ett drygt år före nästa val). Självförtroendet ökar hos partiledaren Jaroslaw Kaczynski som redan börjat arbeta på ett program som skall bli ”ett program för ett regeringsparti”. Det skall presenteras vid partiets kongress i höst.

Donald Tusk har nu klargjort att han inte aspirerar på posten som ordförande i Kommissionen efter José Manuel Barroso; han ser Polen som sin uppgift och vill fortsätta som partiledare. Samtidigt märks en opposition mot honom i partiet, men ingen har ännu utmanat honom inför det val av partiledare som skall påbörjas i samband med det kommande partikonventet. Partimedlemmarna skall rösta under juli och augusti, via e-post och på nätet.

Energinotiser:

–          Ett reviderat utkast till lagen om utvinning av skiffergas har nyligen lämnats av energiministeriet till premiärministerns kansli. I revideringen har man tagit hänsyn till den kritik som licenstagarna framfört. Lagen kommer bl.a. att reglera vilka skatter och avgifter som skall gälla för olika energislag.

–          En amerikansk studie som nu publicerats sänker den förväntade volymen på utvinningsbar skiffergas och -olja med 20 %. Även om inga kommersiella resultat ännu kan visas är det enligt rapporten ”för tidigt att avskriva Polens stora skifferpotential”

–          Ernst & Young menar i en rapport att en polsk satsning på vindkraft producerad till havs skulle till 2025 kunna skapa drygt 30 000 arbetstillfällen, omsätta drygt PLN 70 miljarder med skatteintäkter i storleksordningen PLN 15 miljarder.

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Aktuella Notiser från Maj 2013

Välkommen!

Till vår senaste förstärkning av medlemskretsen, Wistrand Advokatbyrå. http://www.wistrand.se/

Ny räntesänkning

En något förvånad marknad mottog beskedet om att centralbanken justerade räntan även vid majmötet i Monetära Rådet, som sänkte räntan med 25 punkter, vilket gav en ny referensräntenivå om 3,0 %. Till beslutet att sänka räntat bidrog den svaga utvecklingen av den polska ekonomin, sjunkande inflation och den europeiska centralbankens beslut om att sänka sin styrränta.

Samtidigt publicerades Inköpschefsindex – PMI- för april som visade en fortsatt nedgång. PMI har visat pessimism i industrin 13 månader i följd. Handelshögskolan i Warszawa konstaterar däremot i sitt ekonomiska klimat-index för årets andra kvartal en mer positiv utveckling än väntat.

Det finns både positiva och negativa trender i den polska ekonomin i dag. Arbetslösheten minskade marginellt i april, men som tidigare syns inget riktigt trendbrott och ungdomsarbetslösheten oroar, liksom regionala obalanser i sysselsättningen. En fortsatt minskning av arbetslösheten väntas under maj enligt det polska arbetsmarknadsdepartentet.

Fordonsindustrin redovisar viss ökning av export och försäljning och börjar återanställa personal som tidigare friställts. Exporten är särskilt viktig för Polen just nu, då varken inhemsk konsumtion eller investeringar nämnvärt bidrar till tillväxten i ekonomin..

Sammantaget sänks förväntningarna på tillväxten i landets ekonomi. EBRD:s aktuella prognos för 2013 innebär en nedskrivning av den tidigare prognosen från 1,5 till 1,2 % tillväxt. Även regeringen sänker prognosen, från de 2,2 % som budgeten för 2013 bygger på, till 1,5 %. Ingen revidering av budgeten är ännu aktuell säger finansministern. Det avgörs först när det finns ett resultat för första halvåret.

Ingen momssänkning

Regeringen frångår sin tidigare plan på att från 2014 sänka momsen, vilket aviserats som ett led i EU-anpassningen av momsregelverket. Nu säger premiärministern att momsen kvarstår oförändrad till slutet av 2016.

Svag annonsmarknad

Även om TV-annonseringen i volym ökade under första kvartalet, så minskade det ekonomiska utfallet till följd av ökade rabatter enligt branschkommentarer. Annonseringen i andra media, främst tryckta media, minskade.

Konsumenterna vill låna mera? 

Hälften av bankerna i Polen förväntar en ökning av efterfrågan på konsumentkrediter. Flertalet av dem aviserar också att de avser att bygga ut kreditfaciliteterna för privatkunder. Allt enligt en enkät som gjorts av Centralbanken. I samma enkät framkommer att de tillfrågade bankerna avser att skärpa kraven på sina företagskunder, särskilt de mindre företagen. Bankerna väntar ingen större ökning av efterfrågan på krediter från större företag.

Förändringar på pensionsmarknaden

Regeringen överväger förändringar av pensionssystemet, inkl. förutsättningarna för privata pensionsföretag. Finansministern aviserar förändringar av systemet som han anser behöver ”en bred översyn”. Enkäter bland pensionssparare visar att det statliga och det privata alternativet har i princip lika många förespråkare.

Ökat motstånd för – och inom – regeringen

Flera frågor gör livet dystert för Polens regeringschef för närvarande. Både regeringen Tusk och regeringschefen personligen möts i dagsläget av minskat stöd hos väljarna. Vore det val nu det bli oavgjort mellan Medborgarplattformen och oppositionens Lag och Rättvisa som båda ser ca 30 % av de aktuella väljarsympatierna i den senaste opinionsmätningen. Vänsteralliansen SLD skulle få 13 % och regeringspartnern Folkpartiet PSL 6 %.

Regeringschefen har bytt minister för statlig egendom som snubblade på en avsiktsförklaring om att tillsammans med ryska Gazprom utreda förutsättningarna för en ny gasledning genom Polen. Regeringschefen var inte informerad om det kontroversiella förslaget.

Även justitieministern, Jarosław Gowin, har fått lämna regeringen och ersatts av Marek Biernacki. Skälet var en kombination av motsättningar i sakfrågor och oförsiktiga uttalanden från ministerns sida. Bakom sakfrågorna ligger även strider mellan en konservativ och en liberal falang inom PO.

Oppositionen, som hittills dominerats av PiS stärks nu genom att Vänsteralliansen ökar i tyngd och möjligen genom ett samarbetsinitiativ som involverar bl.a. den förre presidenten Aleksander Kwasniewski. Initiativet, Europa Plus, presenterade nyligen en starkt EU-positiv plattform inför nästa års EU-val.

Två investerare backar från skiffergasen

Amerikanska Marathon Oil har beslutat att dra sig ur den polska skifferoljeinvesteringen följd då man inte är nöjd med de hittillsvarande resultaten av provborrningarna.

Kanadensiska Talisman Energy Inc säljer sina tillgångar till San Leon Energy, Irland, och anger som skäl för att dra sig ur den polska energimarknaden att man vill koncentrera sig på sina kärnmarknader. Därmed har tre internationellt ledande och erfarna energibolag beslutat lämna Polen. Först ut var ExxonMobile, redan i slutet av förra året.

Även det polska oljebolaget Lotos som har ett samarbetsavtal med energikoncernen PGNiG säger nu att man avvaktar med investeringar kring utvinning av skiffergas.

Detta ökar osäkerheten om den verkliga potentialen för skiffergasutvinning i Polen. Drygt 40 hål har hittills borrats, men informationen om resultat av borrningarna är knapphändig.

Parallellt med denna utveckling pågår det långsiktiga arbetet med att påbörja introduktionen av kärnkraft i Polen.

LOT lyfter

LOT kan nu lyfta med sina tre Boeing 787 Dreamliner efter ombyggnad med nya batterier. Sammanlagt åtta plan har beställts, alla för långdistansflygningar.

Samtidigt har parlamentet gett regeringen möjlighet att genomföra privatiseringen av flygbolaget, som nu genomgår en kostnadsjakt och omstrukturering för lönsamhet.

Polen får beröm av tyskt näringsliv

I en enkät som den Polsk-Tyska Handelskammaren genomfört får Polen det högsta betyget som samarbetsland bland de central- och östeuropeiska länderna. Polen följs närmast av Tjeckien och Slovakien. EU-medlemskapet, uppskattningen av polska medarbetares kvalifikationer, den högre utbildningens kvalitet, produktivitet och motivation i företagen, kvalitet och tillgänglighet till underleverantörer samt ekonomisk och politisk stabilitet talar till Polens fördel. En klar majoritet av de tillfrågade företagen säger att de är nöjda och kommer att stanna i Polen.

Även negativ kritik framfördes – den tunga administrationen/byråkratin och bristen på klarhet i den offentliga upphandlingen.

En liknande affärsklimatstudie har gjort av Business Swedens Warszawa-kontor som visar motsvarande svenska erfarenheter.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I APRIL 2013 

Är botten nådd i polsk ekonomi?

Flera bedömare har under senare tid visat olika grader av optimism, men med en relativt entydig gemensam slutsats om att det finns förutsättningar för fortsatt tillväxt i den polska ekonomin, även om den blir svag.

Avgörande blir om exporttillväxen på nya marknader kan fortsätta som motvikt mot den svaga efterfrågan på Polens mer traditionella marknader.

Konsumenterna är på dåligt köphumör. Modet sjönk både i februari och i mars enligt opinionsundersökningar. Statistikmyndigheten, GUS, rapporterade samtidigt sjunkande omsättning för detaljhandeln.

Även inköpschefsindex ligger kvar på den pessimistiska sidan enligt banken HSBC som regelbundet producerar ett polskt PMI. Banken noterar samtidigt att enligt deras senaste mätning var industrins förväntningar negativa för 11e månaden i rad.

 

Högt spel i euro-frågan

Premiärminister Donald Tusk accepterar nu tanken på att lägga frågan till grund för en folkomröstning. Han ställer samtidigt ett krav på oppositionen – att medverka till nödvändiga förändringar i konstitutionen för att göra en folkomröstning möjlig. Samtidigt tar han en risk genom att det för närvarande är ett solitt motstånd hos väljarna mot att införa euron som nationell valuta i Polen. I en aktuell opinionsmätning anser mer än hälften av de tillfrågade att euron skulle vara negativ för Polen och för Polens ekonomi. Än dystrare är synen på effekterna för det egna hushållet, närmare 70 % ser idag euron som negativ, bara 9 % tror att det egna hushållet skulle tjäna på en polsk euro-anslutning.

Även nationalbankschefen Marek Belka har gjort ett uppmärksammat utspel. Enligt hans uppfattning bör eurozonens medlemmar inbjuda Polen till medlemskap utan den förväntade ”prövoperioden”, två års medlemskap i valutasamarbetet ERM II. ”Om ni vill ha oss som medlem, inbjud oss utan detta kriterium”.

Den amerikanske ekonomen och debattören Paul Krugman har i ett inlägg i New York Times med den provokativa rubriken ”Poland is not yet lost”, som fått stort genomslag i polska media, hävdat att Polen inte bör ansluta sig till eurosamarbetet. Polen har klarat sin ekonomi bra under senare år – i motsats till eurozonens medlemmar är logiken i hans resonemang.

Oavsett tolkningar och utspel är frågan inte riktigt dagsaktuell. Polen klarar idag bara ett av centrala EU-kriterier för en anslutning. Å andra sidan är just de krav som Maastricht-kriterierna ställer en stark drivkraft för regeringen att genomföra reformer och att fortsätta en ekonomisk politik som stärker Polens konkurrenskraft i EU-kretsen.

 

Fortsatt motvind för regeringen

I mars ansåg 72 % av väljarna att regeringen inte skötte sitt uppdrag tillfredsställande enligt TNS Polska, 67 % hade samma uppfattning om regeringschefen. President Komorowski klarar opinionens bedömning bättre.

 

Ombudsman för polska entreprenörer

Regeringspartiet PSL, som har ansvaret för näringspolititiken, föreslår att Polen inrättar ett ombudsmannainstitut för entreprenörer. Uppgiften skulle bli att ta tillvara entreprenörernas intressen och föra deras talan om det uppstår problem med den polska förvaltningen och regelverken.

 

Polen har ett konkurrenskraftigt löneläge    

Om Sverige och Belgien enligt Eurostat ligger högst i EU-kretsen vad gäller genomsnittliga lönekostnader, så kommer Polen fortfarande långt ner på skalan. Bara Bulgarien, Rumänien, Litauen och Lettland visar lägre lönekostnader än Polen. I beräkningarna ingår utöver lön även alla sociala avgifter.

….men behöver mer av innovationskraft

Polen hamnar först på plats 24 av 27 medlemsländer i Kommissionens ”scoreboard” över innovationskraft. Skälet till den svaga positionen för Polen är enligt skattningen svaga nätverk mellan entreprenörer och uppfinnare snarare än brist på personlig kunskap och drivkraft. De länder som toppar listan (Sverige, Tyskland, Danmark och Finland) kännetecknas av styrka i nationella FoU-system och ett utvecklat samarbete mellan forskning/utveckling och näringsliv.

Polska institutioner har inbjudits att medverka i ett intressant högteknologiprojekt som initierats av EU – ett projekt som samordnar forskning och utveckling av det unika materialet grafen (Nobelpris i fysik 2010) och hur det skall kunna utnyttjas. Chalmers tekniska högskola har fått det smickrande uppdraget att koordinera.

 

Energifrågor fortsatt i fokus i Polen

Prospekteringarna för att finna och utvinna skiffergas fortsätter, men fortfarande är informationen om fyndigheter och omfattning mycket skissartade. Inte ens den ansvariga myndigheten har tillräcklig information. Energikoncernen PGNiG har tidigare meddelat att man funnit gas i ett av sina licensområden, men inte uppgivit vilka volymer det rör sig om.

Regeringens politik rör i dagsläget frågor om beskattning och reglering av utvinning och senare produktion. Miljöfrågorna som dominerar skiffergasdebatten i flera andra länder är inte lika tydliga i Polen.

Vindkraftsproducenter påverkas av en annan miljödebatt, turistorganisationer invänder att vindkraftverk i Masurien allvarligt kommer att skada turistindustrin där.

Både de företag som engagerar sig i skiffergasprospektering och i investeringar i vindkraftsutbyggnad efterlyser tydliga riktlinjer, vilket man anser vara avgörande för viljan och möjligheterna att fortsätta utbyggnaden.

 

Ny gasledning genom Polen?

Rysslands president har gett den ryska energijätten Gazprom i uppdrag att ta fram underlag för en ny naturgasledning via Vitryssland och Polen söderut mot Slovakien och Ungern. En principöverenskommelse om studien har undertecknas och den skall göras av Gazprom och det polska företaget EuRoPol Gaz S.A. Inget beslut har fattats om att bygga den nya grenen, utan bara att ta fram en studie. Frågan är långt ifrån okontroversiell i Polen. Det finns en uttalad skepsis mot ökat energiberoende av Ryssland, vilken är en stark drivkraft för utbyggnaden av såväl inhemsk skiffergasutvinning och en kostsam polsk satsning på kärnkraft.

 

Vintern katastrof för polsk vinproduktion

Ja, Polen producerar vin, men vintern har gått hårt åt de drygt 100 odlingar som finns i sydöstra Polen.  I synnerhet de stränga marsnätterna, de svåraste på tio år, har skadat vinstockarna.

 

Ebberöds bank, en filial till Polens Nationalbank.

Finansministeriet har rivit upp Polens Nationalbanks beslut om att dra in de minsta polska mynten, 1 och 2 grosze. Polens handlare hade protesterat, en indragning skulle förstöra deras möjligheter att ange lockpriser som slutar med 99 groszy. Nationalbankens problem kvarstår, det kostar 5 groszy att tillverka ett 1 groszy-mynt.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Notiser Från Polen i  Mars 2013

 

Regeringsombildning som kom av sig

Media väntade en regeringsombildning och spekulerade i omfattningen. Det blev inte som media väntade. Det intressantaste inslaget från ekonomisk/kommersiell synpunkt var att finansminister Jacek Rostowski utsågs till vice premiärminister.

Det som väckte mest uppmärksamhet var förändringar som inte blev av.  Hälsovårdsministern kvarstår, ministern för statlig egendom likaså samt justitieminister Jarosław Gowin, allmänt tippad som förlorare genom att han hade opponerat mot partiets linje ifråga om partiets förslag till förändrad civillagstiftning.

Nya, osäkra konstellationer

Oklarheterna kvarstår om utsikterna för ett nytt partisamarbete där Polens tidigare president, Aleksander Kwasniewski verkar öppen för en comeback i polsk inrikespolitik. Tre parter skulle gemensamt forma en ny allians – Europa Plus – med syfte att i första hand värva röster i valet till Europaparlamentet om ett år. Kvar av de tre syns just nu bara två, Kwasniewski själv samt Janusz Palikot och hans partibildning Palikots Rörelse. Kwasniewskis tidigare parti och tänkta allianspartner, Förenade Vänsteralliansen SLD vill inte samarbeta.

Statschef, regering, centralbank och näringsliv stöder en polsk euro, men räcker det?

Statschefen uttalar sig för en polsk anslutning utan att pressa regeringen tidsmässigt. Regeringen är för en anslutning, men lämnar sedvanliga reservationer om att euroområdet först måste lösa sina aktuella problem. Näringslivet pekar på skälen för en anslutning. Parlamentet röstade för polskt biträde till den europeiska finansiella stabilitetspakten och president Komorowski har nyligen undertecknat ratificeringsdokumentet.

Finans- och ekonomiministerierna samt centralbanken anordnade nyligen en gemensam konferens om ett framtida polskt eurosamarbete. Enigheten verkar solid både om att Polen skall ansluta sig och att Polen kan uppfylla kraven. Att Polen inför ett inträde måste uppfylla alla fyra Maastrichtkriterierna är givet (vid årsskiftet klarade Polen två). Inflationen är på väg ner liksom budgetunderskottet. Ekonomin är därmed inte det främsta hindret för Polen att ansluta sig. Det ligger snarare på det politiska planet. Jarosław Kaczynski som leder det största oppositionspartiet menar att euron skulle skada polska nationella intressen; ”Złotyn är av avgörande betydelse för Polens ekonomiska och politiska framtid”säger han.

Regeringen har inte heller allmänhetens stöd i frågan just nu. Drygt 50 % av väljarna motsätter sig en polsk anslutning, många är osäkra.

Regeringen kan väntas fortsätta att föra en stram ekonomisk politik, utan att riskera ökad arbetslöshet, för att klara kraven för en anslutning. Att uppfylla kriterierna är emellertid inte målet, utan medlet för att reformera ekonomin. Samtidigt fortsätter debatten om skälen för Polen att som en central europeisk ekonomisk och politisk kraft delta i eurosamarbetet.

 

Ekonomin försvagas, men i långsammare takt

Enligt Statistikmyndighetens senaste siffror ökade BNP under fjärde kvartalet i fjol med 1,1 % på årsbasis. Både investeringar och inhemsk konsumtion minskade, varför det var exporten som gav tillväxten. GUS bekräftade samtidigt att tillväxten för helåret stannade vid 2,0 %.

Centralbankschefen, Marek Belka tillhör det mer optimistiska lägret. ”Möjligen har vi redan påbörjat en gradvis återhämtning” Han stöder sig bl.a. på en ökning i detaljhandeln om drygt 3 % på årsbasis under januari månad. Även inköpschefsindex börjar närma sig jämviktspunkten 50,0.

På den positiva sidan noteras också att industrins produktion ökade över förväntan i januari, en väntad nedgång om 3,0 % byttes mot en ökning om 0,3 %.

Polska Finansinspektionen höjer taket för konsumentkrediter i bankerna för att bidra till en stimulans av konsumentsektorn.

Sänkt ränta även i mars. 

Centralbanken slog marknaden med häpnad när man även i mars sänkte räntorna, denna gång med 50 punkter. Från den 7 mars är därmed styrräntan 3,25 %.

Polsk varningslista

Polska Finansinspektionen, Komisja Nadzoru Finansowego informerar på sin hemsida om företag som inte har tillstånd att erbjuda olika former av finansiella tjänster. Listan upptar f.n. 70 företag verksamma i Polen.

Polens största bank på shoppingrunda

Banken PKO Bank Polski vill förvärva polska Postens bank Bank Poscztowy. Budet har i sin tur mötts av ett motbud från Posten att köpa PKO BP´s nuvarande andel av Bank Poscztowy.

PKO BP presenterar samtidigt en ”ny strategi” och säger sig vara intresserad av att förvärva en utländsk banks polska verksamhet och nämner fyra intressanta banker: portugisiska Millenium Bank, Nordeas polska verksamhet liksom franska BNP Paribas´ och Credit Agricole´s polska grenar.

Energinotiser

–          Ekonomiministeriet aviserar att man före sommaren kommer att presentera ett genomarbetat program för introduktionen av kärnkraft i Polen. Tidpunkten för konkreta beslut närmar sig; den första reaktorn skall påbörjas 2018 och tas i bruk 2023-24. Regeringens dilemma kan sammanfattas som: klarar man (finansiellt) både satsningen på kärnkraft och på utvinning av skiffergas och hur prioriterar man mellan de båda energislagen? Vidare är den fundamentala frågan om kärnkraftverkets lokalisering inte löst – var skall reaktorn byggas?

–          Energikoncernen PGE (som f.ö. fått ansvaret för att bygga det första kärnkraftverket) köper tillsammans med Energa spanska Iberdrolas vindkraftverk i Polen. För kort tid sedan lade de båda statliga energiföretagen ett bud även på danska Dong Energy Wind Power A/S´ anläggningar i Polen – både de i drift och projekterade anläggningar

–          Nästa år planerar statliga Gaz-System att börja bygga 100 mil gasledning från LNG-terminalen i Swinoujscie som skall knyta samman terminalen med ett vidare nät som i första hand skall nå ukrainska, tjeckiska och slovakiska kunder. Ledningen innebär en investering i storleksordningen 4,5 miljarder złoty, till stor del finansierad med EU-medel.

–          Finansministeriet har lämnat ett lagförslag till berörda ministerier för synpunkter. Förslaget rör beskattningen av utvinning av fossila bränslen Skatten, som består av flera komponenter som relateras till energislag, skall uppgå till 40 %.

Enklare att bygga villor i Polen

Bygg- och transportministeriet arbetar på ett förslag som skall göra det enklare att bygga enfamiljshus. Grundtanken är att ta bort det formella bygglovet, det skall räcka med en anmälan till lokala myndigheter tillsammans med en byggnadsritning. Om inte förslaget avslås inom 30 dagar är det att betrakta som ett tillstånd att bygga.

Dreamliner ingen dröm för LOT

Utöver övriga problem för det polska flygbolaget som varit nära konkurs, men som nu omstruktureras, har de båda Boeing 787 Dreamliner som bolaget köpt fått flygförbud efter problem med planens batterier. LOT var det första bolaget i Europa att köpa planen.

Modlin fortfarande stängt

Den moderniserade flygplatsen Modlin fyra mil utanför Warszawa, som öppnades lagom till fotbolls-EM i somras, är fortfarande stängd för reparation av landningsbanan. De lågprisbolag som flyttade till Modlin får sannolikt vara kvar på den ordinarie flygplatsen i Warszawa till årsskiftet.

2013-03-11

 

 

 

 

NOTISER FRÅN POLEN I FEBRUARI 2013

EKONOMI                                                                             

Regeringen står fast vid sin prognos om den polska ekonomin under 2013. Man väntar fortsatt en tillväxt om 2,2 %, även om andra bedömare sänker prognosen. Den nu av parlamentets båda kamrar antagna och av presidenten undertecknade budgeten bygger på antagandet om 2,2 % tillväxt. Den officiella statistiken  säger att tillväxten under 2012 krympte till 2,0 % mot 4,3 % 2011 enligt samma källa. Statistikmyndigheten GUS pekar på exporten som en positiv faktor för ekonomin under året som gick, investeringarna och den privata konsumtionen bidrog inte positivt.

Andra prognoser för 2013 är mera försiktiga. Världsbanken anger idag 1,5 % tillväxt som sannolik, bankens lokala Polen-kontor bedömer tillväxtmöjligheterna till 3,0 – 3,5 %, tal som de emellertid är ensamma om. EBRD, den europeiska utvecklingsbanken, säger 1,5 % GDP-tillväxt och flera bankekonomer ligger i samma fält. Det kan vara värt att påminna om att detta fortfarande är goda siffror i jämförelse med flertalet andra EU-länder.

Både premiärministern och finansministern har i olika sammanhang understrukit att det första kvartalet 2013, troligen hela första halvåret, kommer att bli kärvt, ”det svåraste på flera år” men att de ser möjligheter för en vändning i ekonomin mot slutet av året och under 2014.

Arbetslösheten ökar som en konsekvens av den svagare tillväxten. För december var den 13,4 % med polsk beräkningsmetodik, 10,6 % enligt EU-statistiken. Det innebär en mindre ökning mot november månad. Arbetsmarknadsdepartementet aviserar att (den polska) siffran redan kan ha ökat till 14 % i januari som normalt har en säsongsmässigt högre arbetslöshet. Vidare är arbetslösheten ojämnt fördelad över landet med mycket höga tal för nordvästra och nordöstra delarna av Polen där arbetslösheten är mycket stor, mera än dubbla riksgenomsnittet.

Press på centralbanken

Regeringen har satt press på Nationalbanken NBP att fortsätta med ytterligare räntesänkningar. Både finansministern och regeringschefen har vid upprepade tillfällen gjort tydliga markeringar och även kritiserat de medlemmar av bankens Monetära Råd (som har ansvaret för penningpolitiken) som vill föra en mer försiktig räntepolitik. Samma krav har även kommit från det statliga verket för företagsutveckling PARP http://en.parp.gov.pl/ som menat att fortsatta räntesänkningar är det enda medel som står till buds för att stimulera ekonomin i dagsläget.

Detta resulterade i att banken  sänkte räntorna ytterligare ett steg, även denna gång med 0.25 %. Följande räntor gäller från den 7 februari enligt NBP

NBP base rates:

Rate

In effect from

Reference rate   (minimum money market intervention rate) 1) 3.75 2013-02-07
Lombard rate 5.25 2013-02-07
NBP deposit rate 2.25 2013-02-07
Rediscount rate 4.00 2013-02-07

 

Avvaktande konsumenter…

Två aktuella enkäter visar att de polska konsumenterna ser med oro på utvecklingen. Närmare hälften har sett sina levnadsomkostnader stiga kraftigt, ungefär 40 % har upplevt en mera måttlig kostnadsökning. Oväntat många känner också en oro för att mista sitt arbete. En bank konstaterar, baserat på data framtagna av GUS, att den privata konsumtionen under slutet av året föll för första gången på tio år. Tidigare har den privata konsumtionen varit en motor i den polska ekonomin, nu avvaktar konsumenterna med sina inköp beroende på den oro man känner, bankernas striktare kreditprövningar och situationen på arbetsmarknaden med ökande arbetslöshet och den svaga löneutvecklingen. Detaljhandelns omsättning sjönk under december med 2,5 % på årsbasis, tvärtemot prognoser som talade om en måttlig ökning genom jul- och nyårshandeln.

… och industri med bekymmer

Industriproduktionen, mätt i försäljning, sjönk både under december och i januari inom så gott som samtliga undersökta sektorer i tillverkningsindustrin. Enlig försäkringsbolaget Euler Hermes så är det också inom industrin som de flesta konkurserna nu sker. Av de 90 konkurser som företaget noterat under januari gällde en dryg tredjedel industriföretag, som därmed tagit över byggföretagens tidigare position.

GUS, som redovisar index över företagens förväntningar, noterar i januari att detaljhandeln väntar ytterligare nedgång, att tillverkningsindustrins index planar ut, men med fortsatt negativa förväntningar, och att byggsektorns index är på väg upp från sin tidigare starkt negativa nivå.

Banken HSBC:s inköpschefsindex ökade marginellt under januari, men ligger fortfarande under brytpunkten 50, för tionde månaden i rad. Det betyder att förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen fortfarande är mera negativa än positiva hos inköparna.

Allt är inte dystert. Två banker, Bank Pekao och BRE Bank, har i enkäter fått positiva svar från ett stort antal företag (Bank Pekao frågade 7 000 småföretag och BRE Bank 400 företag av olika storlekar) om förväntningarna för 2013. En klar majoritet väntar att 2013 blir ett bättre år än 2012 och att många satsar aktivt på att utveckla sin verksamhet.

På den positiva sidan noteras också två studier som pekar på Polen som en fortsatt intressant marknad för utländska affärspartners. Investeringsagenturen PAIiIZ har låtit opinionsföretaget TNS Polska studera hur attraktivt Polen är idag. Bland positiva faktorer som noterades i rapporten var arbetsresultat och arbetsmoral hos de anställda samt kunskap i främmande språk. Arbetskraftskostnaderna är jämförelsevis låga och det finns incentives för etableringar. Negativa faktorer är enligt rapporten besvärande byråkrati och administrativa hinder och att utbyggnaden av infrastrukturen går för långsamt.

Bloomberg Market Magazine har rankat de tjugo hetaste tillväxtmarknaderna i världen från ett antal kriterier som hur finansmarknaden fungerar, det allmänna affärsklimatet, förekomsten av korruption, hur arbetsmarknaden fungerar, generell kompetensnivå och demografiska faktorer. Tre asiatiska marknader kommer i toppen, Polen kommer på en relativt hedersam tjugonde plats. Tjeckien kommer högst av europeiska länder, på plats 15

 

POLITIK 

Ny partiledare, nytänkande parti?

Den nye ledaren för koalitionspartiet PSL, den nye näringsministern Janusz Piechociński, diskuterar i en längre intervju med Warsaw Business Journal möjligheter till samarbete med andra små, konservativa, partier som Polska jest Najważniejsza (Polen kommer först) och Solidarna Polska (Förenade Polen). Båda är center/högerpartier som bildats genom utbrytningar från oppositionspartiet PiS. Solidarna Polska är idag en grupp med 17 sejmledamöter och en senator efter det senaste valet (då som PiS-ledamöter) medan det andra partiet förlorade sina parlamentsplatser i samma val. Hur mycket realism och hur mycket taktik som ligger bakom utspelet är oklart. Vad som förespeglar Piechociński syns vara ett kristdemokratiskt parti likt det tyska CSU. Det kan också vara en fråga om överlevnad på sikt, då PSL fortsätter att balansera på tröskeln till parlamentet. Samtidigt understryker Piechociński emellertid sitt förtroende för koalitionspartnern Donald Tusk och det väl fungerande regeringssamarbetet.

En annan strävan är att föryngra partiet och att attrahera nya väljare; städerna, akademiker och företagare syns i hans fokus. Han ser en steril blockering i polsk politik idag mellan de båda kombattanterna PiS och Medborgarplattformen, en blockering som han vill lösa upp från mitten med ett starkt, liberalt mittenparti; ett näringslivsvänligt parti som är för decentralisering och mindre statlig styrning.

Även på vänsterkanten pejlas möjligheterna till nya konstellationer och samarbete. Palikots Rörelse som förlorar i väljarnas intresse gör utspel om en ny gruppering tillsammans med Vänsteralliansen SLD under ledning av Polens tidigare president Aleksander Kvásniewski. Enligt en väljarundersökning skulle båda partierna vinna på ett sådant samarbete, medan de skulle få mera blygsamma väljarsiffror på egen hand. Vad som hägrar är EU-valet 2014 som skulle kunna vara ett test på samarbetet. Kommentarerna från SLD har hittills varit kallsinniga.

 

Motigt för Medborgarplattformen och för regeringen

Väljarna sviker just nu både regeringen, regeringschefen och det största regeringspartiet enligt aktuella mätningar. I en mätning leder PiS – Lag och Rättvisa över regeringspartiet Medborgarplattformen i partisympatier. Regeringen får i TNS Polska den lägsta förtroendesiffran sedan Donald Tusk tillträdde som regeringschef. I december sade bara 17 % av de tillfrågade att de hade förtroende för regeringen, medan 76 % sade sig sakna förtroende. Donald Tusk fick själv den lägsta siffran någonsin i decembermätningen, 22 %.

Flera aktuella frågor har skapat problem för regeringen. I en omröstning i parlamentet nyligen om förändrade äktenskapslagar röstade justitieministern med högeroppositionen medan vänstern och Palikots Rörelse gick på regeringens linje. Hälsovårdsministern har med smal marginal klarat en förtroendeomröstning i parlamentet som baserades på kritik av den offentliga sjukvården.

Vidare lägger väljarna det hårdnande ekonomiska klimatet regeringen till last.

Regeringschefen hotar inför journalister med att avskeda den ansvarige ministern för statlig egendom, Mikołaj Budzanowski om han inte löser LOT-krisen på ett tillfredsställande sätt. Regeringen har samtidigt fått kritik från Bryssel för det statsstöd som betalats ut till flygbolaget. I dagarna har fem personer, som söker tjänsten som VD för LOT, för regeringen presenterat sina räddningsplaner för bolaget, om de skulle få tjänsten. Personerna i fråga har kortlistats från 30 sökande i en process med ovanlig öppenhet.

Samma procedur aviseras när man nu skall välja ny chef för Warszawa-börsen efter Ludwik Sobolewski som avskedats för ”oetiskt agerande”.

 

Möte om euron

President Komorowski, som f.ö. är den utan jämförelse mest populära bland polska politiker, inbjuder till ett möte över partigränserna om ett polskt inträde i eurozonen. Han är överens med regeringschefen om att det inte är en fråga om Polens skall delta utan när det blir aktuellt och hur anpassningen skall ske. Han har själv indikerat att frågan bör vara redo för beslut efter parlamentsvalen 2015. Parlamentet har utlyst en debatt om eurofrågan och den europeiska finanspakten till den 19 februari.

 

ENERGI 

Fortsatt osäkerhet om skiffergasen

Borrningarna har fortsatt enligt beviljade licenser, men vilka resultat som uppnåtts är oklart. Chefen för Polens Geologiska Institut – Państwowy Instytut Geologiczny – http://www.pgi.gov.pl/ säger att det fortfarande är en 50/50-möjlighet att skiffergasen skall visa sig kommersiellt intressant och att institutet saknar information om vad borrningarna hittills visat.

Den nya gasbörsen har efter en dryg månad bara medverkat till tre avslut. Syftet med att etablera börsen är att öka konkurrensen på gasmarknaden, men så länge som de större aktörerna gör sina affärer utanför börsen så fyller den inte den avsedda funktionen.

Som jämförelse sker drygt 80 % av avsluten om elleveranser på den motsvarande elbörsen, omslutningen ökade med drygt 4 % förra året.

 

Krakow vill förbjuda koleldning

Krakows borgmästare har tagit upp en diskussion med länsledningen om att förbjuda eldning med kol och andra fasta bränslen. Krakow drabbas på vintern av smog. Hindret för att realisera förslaget är kostnaderna för att installera moderna eldstäder för miljövänliga bränslen i de många gamla fastigheterna i Krakow.

 

Polska konkurrensverket granskar bensinbolag

Det faktum att de ledande bensinbolagen PKN Orlen, Grupa Lotos, Shell och BP inte svarade på polska Vägverkets inbjudan att lämna offerter på att bygga 15 servicestationer längs nya motorvägssträckor blir nu föremål för konkurrensmyndighetens granskning. UOKiK –http://uokik.gov.pl/home.php – misstänker kartellsamarbete.

 

Fortum lägger värmeverk på is

I avvaktan på klara regler för produktion av förnybar energi avvaktar Fortum med slutligt beslut om investeringar i storleksordningen PLN 2,5 miljarder i två nya, stora anläggningar i Wrocław och Zabrze

 

IKEA bygger hotell i Polen

Nära flygplatsen i Warszawa skall IKEA/SwedeCenter bygga ett affärshotell, ”Sound Garden Hotel”, http://www.soundgardenhotel.pl/en med drygt 200 rum och konferensfaciliteter. Nyheten är att hotellet bygger på självbetjäning; in- och utcheckning sker elektroniskt via en terminal. Invigning i maj.

 

 

 

 

 

 AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN, JANUARI 2013

 

EKONOMI

Sänkt ränta

Centralbanken har på nytt sänkt räntorna, även denna gång med 0,25 %. Den referensränta som gäller från 10 januari är 4.00 %

Diskussionen i samband med att räntesänkningen presenterades kunde tolkas som att en vändning kan vara i sikte och att ytterligare räntesänkningar inte är ett måste. Det finns inga fundamentala obalanser i ekonomin menade centralbankschefen Marek Belka, företagens kapacitetsutnyttjande är relativt gott och de har pengar för investeringar. Han reserverade sig dock för att decembersiffrorna över den polska ekonomin kan innehålla obehagliga fakta och att näringslivet fortsatt är starkt beroende av utvecklingen i omvärlden.

Han fick senare kritik av finansministern, Jacek Rostowski, som välkomnade räntesänkningen men samtidigt uttalade att det vore att ”allvarligt misstag” att tro att Centralbanken kan slå sig till ro. Han förväntade istället ”ytterligare räntesänkningar under de kommande månaderna”. Han markerade i sitt uttalade särskild oro för arbetslösheten, ett skäl för att ytterligare stimulans behövs för ekonomin.

Ingen momshöjning under 2013

I samband med den fortsatta debatten i parlamentet om budgeten för 2013 förklarade finansministern att någon höjning av momsen inte är aktuell. Som tidigare försvarade han budgetförslaget som han anser bygger på realistiska antaganden. Han förväntar att ekonomin vänder uppåt under andra halvåret. Ekonomer som bedömer den ekonomiska utvecklingen i Polen är fortsatt oense om vilken tillväxt som kan anses vara realistisk, osäkerheten är stor, både i den inhemska ekonomin och på för Polen väsentliga exportmarknader. Flertalet syns dock eniga med finansministern – det kan komma en vändning uppåt under andra halvåret 2013.

Inflationen under kontroll

Den svagare tillväxten i ekonomin har medfört att inflationen dämpas. Den ligger nu första på den referensnivå om 2,5 % som Centralbanken angett. En fortsatt sjunkande inflation väntas, främst eftersom lönerna ökar minimalt, arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå och zlotyn är relativt stabil.

POLITIK

Familjen och ekonomin i fokus

I en programförklaring inför det nya året markerade regeringschefen Donald Tusk två områden; ekonomin och familjen. ”2013 skall vara familjens år” Han gjorde även här en ekonomisk markering och utlovade PLN 50 miljoner för utbyggnad av barnomsorgen. Regeringen vill skapa 400 000 nya arbetstillfällen och göra arbetstiderna mer flexibla. Han tog på nytt fram satsningen på att locka investeringar, både inhemska och internationella, genom att den statliga banken BGK tillsammans med investeringsagenturen Celowa Społka Inwestycjna CSL ges möjlighet att samfinansiera investeringar.

Ny bankskatt   

Regeringen vill införa en ny skatt eller avgift för bankerna för att bygga upp en fond för banker i kris. Om förslaget går igenom belastas banksektorn med sammanlagt PLN 1,6 miljarder årligen.

GMO-förbud beslutat

Enligt jordbruksminister Kalemba har Polen nu beslutat att förbjuda genmodifierad MON 810 majs och Amflora potatis, vilka är godkända av EU för odling.

I anslutning till beslutet genomförde opinionsinstitutet CBOS en enkät som visade att 65 % av de tillfrågade motsätter sig produktion av genetiskt modifierade produkter medan 22 % tillstyrker det.

Plattformen starkare

Enligt opinionsinstitutet TNS Polskas första mätning för året, i början av januari, har regeringspartiet Platforma Obywatelska stärkt sin ställning hos väljarna. Partiet fick 42 % i mätningen mot oppositionspartiets Prawo i Sprawiedliwość (Lag och Rättvisa) 27 %. En ökning med 6 procentenheter för de förra, en minskning med 4 för de senare.

Vänsteralliansen fick 14 %, av övriga partier klarade bara två tröskelvärdet till parlamentet; PSL och Palikots Rörelse som båda fick 6 %.

Euro-debatt

Regeringen aviserar en mer aktiv debatt inför valet till Europa-parlamentet nästa år. Bedömare ser detta mera som valtaktik än som en förändrad inställning från regeringen om ett tidigt inträde. Fortfarande gäller ”vänta och se” hur ekonomin i euroländerna utvecklas innan ett polskt inträde aktualiseras. Opinionsundersökningar visar en fortsatt avvaktande inställning till euron från den polska allmänheten, som dock i grunden är starkt Europa-positiv.

INFRASTRUKTUR

LOT räddas med lånade pengar

Flygbolaget LOT räddas av sin huvudägare, den polska staten, med ett lån om PLN 1miljard. Samtidigt föreslår ägaren ett hårt bantningsprogram som bl.a. innebär att flera leasade plan återlämnas och att personal sägs upp. LOT får ansvaret för utrikestrafiken och inrikestrafiken läggs på Eurolot.

Kris i bilindustrin

Produktionen av person- och lastbilar minskade under 2012 till den lägsta volymen på sju år. 636 000 fordon rullade av banden, en minskning med drygt 20 % jämfört med året före.

Fiat har aviserat nedskärningar och personalreduktion i fabriken i Tychy och ekonomiminister Piechociński har föreslagit att gruvföretagen i regionen skall vara beredda att anställa friställda medarbetare från Fiataläggningen.

Tyska Opel har träffat en överenskommelse om att sälja fabriken i Gliwice till moderbolaget GM i en omstrukturering av bolagets verksamhet.

Ambitiöst program för att öka trafiksäkerheten

Även om antalet dödsfall i trafiken förra året minskade med drygt 15 % visar Polen fortfarande ett dystert resultat i Europas olycksfallsstatistik. Regeringens mål är att halvera antalet dödsfall och att minska antalet olycksfall med 40 % till 2020. Det vill man uppnå med utbyggnad och förbättring av vägnätet, förbättrad skyltning på vägarna, bättre polisiär övervakning inklusive utökad användning av trafikradar och skärpt körkortsutbildning som även skall inkludera första-hjälpen information.

Järnvägsnätet moderniseras

Enligt transportministeriet skall drygt 30 miljarder złoty satsas på en fortsatt renovering och uppgradering av det polska järnvägsnätet fram till 2015. Av beloppet avses PLN 17 miljarder komma från EU-fonderna, medan resten skall finansieras av PLK Polskie Linie Kolejowe som är det bolag inom den polska järnvägen som har ansvaret för bl.a. drift och underhåll.

MEDIA

Sjunkande upplagor för polsk dagspress, konkurrens från nätet

Som tidigare har Springer-koncernens Fakt den största upplagan, närmare 350 000, men ser som flertalet andra tidningar att upplagorna sjunker.

En av förklaringarna till nedgången ligger i de siffror som samtidigt publiceras för Internet-användningen. Polen har nu 22 miljoner internetanvändare, varav 70 % surfar regelbundet. Internetförsäljningen ökar, mest köps musik, e-böcker och resor.

Nästan lika många polacker, eller närmare 20 miljoner, har tillgång till banktjänster på nätet, en ökning med 14 % under 2012. Antalet aktiva användare är emellertid avsevärt lägre, ung. 11 miljoner bankkunder enligt polska bankföreningen

ENERGI

Gasbörs

Med syfte att skapa förutsättningar för marknadsprissättning på naturgas har en särskild gasbörs inom ramen för energibörsen skapats av Warszawa-börsen. Starten har varit trög men, säger ägaren, det var fallet också när elhandeln började.

Minskad vindkraftsproduktion 2013

Enligt de polska vindkraftsproducenternas branschorganisation kommer utbyggnaden av ny vindkraftskapacitet att minska under året jämför med rekordåret 2012 till följd av försenad polsk lagstiftning.

LNG-terminalen i Swinoujscie intressant för skandinaviska företag

Enligt ledningen för Polskie LNG överväger man att öka kapaciteten för den terminal för flytande naturgas som är under konstruktion i Swinoujscie Ett av skälen är enligt bolaget ett ökat intresse från skandinaviska företag för att använda terminalen.

Terminalen förekommer även i diskussionerna om utvinning av skiffergas i Polen, den skulle kunna användas både för import och för export av gas.

Polska kraftnätet förbättras

”Polska Kraftnät” – PSE Operator – kommer att investera PLN 10 miljarder under den kommande femårsperioden för att förbättra kapacitet och funktion i det polska kraftnätet. Belastningen på nätet har ökat både genom egen ökad elproduktion och förbrukning och genom behov från Tyskland att överföra vindkraftsel till förbrukare i södra Tyskland via det polska nätet.

FÖRETAGSNOTISER

Utländska företag betalar mera

Polska statistikmyndigheten GUS har publicerat statistik över lönerna i polska och internationella företag verksamma i Polen. Tittar man närmare på statistiken visar det sig att det är ledningarna i företagen som betalas bättre, för övriga anställda är lönerna mera lika i de polska och internationella företagen

Skanska säljer…  

Skanska säljer Nordea/Green Corner i Warszawa och den uppmärksammade kontorsfastigheten Green Towers i Wrocław till lokala investerare.

…och bygger

I Warszawa bygger företaget just nu 300 lägenheter och planerar ytterligare 200 under 2013 samtidigt som man söker lämplig tomtmark för ytterligare expansion.

 IKEA utvecklar…

I ett nytt Center of Implementation i Goleniów tillverkar IKEA möbelprototyper. I en designstudio och i verkstaden omvandlas ritningar och skisser till virtuella och verkliga prototyper. Samtidigt etablerar dotterbolaget Swedspan ett utvecklingscenter vid skivfabriken i Orla med uppgift att testa och utveckla nya skivmaterial

…och expanderar

IKEA fortsätter sin expansion i Polen, både i inköp, produktion och detaljhandel. Ett nytt, stort varuhus byggs nu i Wrocław och senare under året påbörjas ett varuhus i Lublin som åtföljs av ett stort köpcentrum i IKEAs regi. Halva Polens befolkning, eller 19 miljoner polacker besökte förra året ett IKEA-varuhus.

 

 

 

 

 

NOTISER FRÅN POLEN, DECEMBER 2012

Pawlak ut, Piechocinski in.

I en omröstning om ledarskapet i PSL förlorade Waldemar Pawlak som lett partiet under många år. Förlusten var oväntad och relativt knapp. Waldemar Pawlak, som i regeringen hade den dubbla funktionen av vice premiärminister och ekonomiminister, begärde omedelbart avsked hos regeringschefen. Hans efterträdare som ledare för PSL, Janusz Piechocinski, uppmanade honom att stanna kvar i regeringen, vilket han avvisade.

Janusz Piechocinski är ekonom och har varit verksam inom Warszawas handelshögskola. Under fyra mandatperioder har han suttit i parlamentet och engagerat sig bl.a. i infrastrukturfrågor. Efter valet till partiledare avvisade han tanken på att ingå i regeringen; han ville prioritera det inre arbetet i partiet. Efter en kort tid omprövade han emellertid denna inställning och svors in som vice premiärminister och ekonomiminister.

Inga ytterligare regeringsförändringar skedde. De båda övriga PSL-ministrarna i regeringen kvarstår på sina poster: jordbruksminister Stanislaw Kalemba och arbetsmarknadsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Oklart läge

Tre opinionsundersökningar om det inrikespolitiska läget har publicerats inom tre veckor. Som tidigare skiljer sig resultaten åt i de olika enkäterna och det är svårt att få en klar uppfattning om skälen. Även om skillnaderna i resultat denna gång är större än vanligt, kvarstår övertaget för regeringen. PiS ökar något och PSL ligger i alla tre aktuella undersökningar över 5-procentspärren.

Direkt i hetluften

Som ny ekonomiminister fick Janusz Piechocinski direkt flera krisfrågor på sitt bord. Den polska bilindustrin kämpar med sjunkande efterfrågan och den arbetskraftsintensiva industrin varslar nu om omfattande uppsägningar. Fiat avser minska arbetsstyrkan i Tychy (som nyligen firade att en miljon Fiat 500 rullat av banden) med en tredjedel. Opel efterlyser statligt polskt stöd för att kunna starta tillverkningen av Opel Astra i Gliwice.

Piechocinski lovade att ”kämpa för varje hundratal anställda” men understryker samtidigt regeringens ovilja att subventionera tillverkningen. Han avser ta upp diskussioner med hela branschen och har efterlyst flexibilitet och deltid som alternativ till friställningar. Om statligt stöd skall komma ifråga kommer det att avse produktionen, inte marknadsföringen säger han, Opel har redan utlovats ett investeringsbidrag, som i relation till den investering Opel gör för att börja sin beslutade nyproduktion i Gliwice, är relativt blygsam, men som ändå är en anvisning om vad som kan komma.

Det statliga flygbolaget LOT får ett tillskott om PLN 400 milj. som en ”första utbetalning”. Media menar att situationen är allvarligare än vad som tidigare varit känt och att bolagets sammanlagda stödbehov skulle uppgå till PLN 1 miljard.

Nästa års budget genom parlamentet.

Sejmen har efter debatt godkänt regeringens förslag till statens budget för 2013. Grunden för budgeten är att ekonomin växer med 2,2 under året, att inflationen sjunker till 2,7 %, att arbetslösheten inte överstiger 13 % och att underskottet får vara max. PLN 35 miljarder. Den tillväxt som förutses är för optimistisk enligt flera analytiker. Inflationsmålet nås lättare (redan under november sjönk den till 2,8 %) och oppositionen var i debatten mest kritisk mot vad man i budgeten ser som regeringens bristande medvetenhet om den höga arbetslösheten. Nu skall även Senaten rösta om regeringens budgetförslag innan presidenten kan underteckna budgetlagen.

Tid för bokslut.

Ekonomiministeriet har lämnat preliminära uppskattningar om det ekonomiska läget inför årsslutet. Prognosen för tillväxten sänktes till 2,3 % mot tidigare 2,5 %, halverad konsumtionstillväxt (0,8 %), en investeringsökning om 1 % mot tidigare prognos om 2,2 %, halverad tillväxt i industrin till 2,3 % med ännu dystrare siffror för byggnadsindustrin.

Även andra indikationer visar på fortsatt avmattning i Polens ekonomi. Finansministeriet, liksom statistikmyndigheten GUS, menar att tillväxten under tredje kvartalet understeg 2 % på årsbasis och en representant för ministeriet ifrågasatte om budgetmålet om 2,2 % tillväxt 2013 är realistiskt. OECD väntar i en aktuell kommentar att tillväxten 2013 stannar vid 1,6 %.

”Avmattningen är påtaglig, men inte dramatisk” sade centralbankschefen Marek Belka i en kommentar i anslutning till Monetära Rådets beslut vid decembermötet att sänka referensräntan med ytterligare 0,25 %. Den är nu 4,25 % och marknaden väntar ytterligare sänkningar för att stimulera ekonomin. Polen har fortfarande den högsta referensräntan inom EU med undantag för Rumänien och Ungern.

Marek Belka anger som främsta skäl för avmattningen den oväntat svaga inhemska efterfrågan. Han bedömer dock grunden för ekonomin som solid och att det inte föreligger någon risk för recession.

Inköpschefsindex för industrin steg för samma månad, men ligger fortfarande på den pessimistiska sidan om den punkt där lika många av industrins företrädare är optimistiska som pessimistiska om den närmaste utvecklingen.

Banker omstrukturerar

Varslen på den polska banksektorn ökar.

Raiffeisen som går samman med Polbank varslar 800 under de kommande åren, Tidigare har Nordea, Bank BPH, DnB Nord och BNP Paribas varslat ett stort antal anställda.

Nyligen fick de båda bankerna BZ WBK (spanska Bank Santander) och Kredyt Bank (belgiska KBC) tillstånd från polska bankinspektionen att gå samman, vilket skapar en ny storbank i Polen (nummer två eller tre i storlek beroende vad som räknas).

Polska posten, Poczta Polska, har avböjt ett bud från PKO BP på Postbanken Bank Pocztowy. PKO BP äger redan 25 % av Postbanken och ville med sitt bud få aktiemajoriteten. Skälet för avslaget skulle vara att Posten genom att behålla kontrollen av sin bank ville stärka konkurrenskraften inför den beslutade privatiseringen av delar av Posten. Postverket har i stället för att acceptera PKO BP:s bud aviserat att man vill börsnotera Postbanken.

Flygplatsen i Warszawa ökar sin kapacitet

Ledningen för Warszawas flygplats planerar att under 2013 investera PLN 500 milj. i förbättringar av landnings- och taxibanor samt nya ramper som sammantaget skall öka flygplatsens kapacitet. Fullt utbyggd skall den kunna hanterar drygt 40 starter och landningar i timmen. Trots konkurrensen från den nya flygplatsen i Modlin har passagerarantalet ökat på Chopin-flygplatsen.

Wizz Air har beslutat att lämna Modlin och gå tillbaka till Warszawa. Skälet till återkomsten är kostsamma förseningar för start och landningar på Modlin.

Ryanair öppnar en ny bas i Krakow och kommer från april att flyga därifrån bl.a. till Göteborg.

Satsning på vägar

Polska Vägverket – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad –  http://www.gddkia.gov.pl/en – satsar under nästa år PLN 18 miljarder på de polska vägarna. Huvuddelen – PLN 15 miljarder – går till nya vägar och resten till underhåll och material. Från EU-fonderna kommer närmare PLN 7 miljarder.

Energi:

–          Shell ökar antalet bensinstationer i Polen genom att köpa 105 stationer av Neste i konkurrens med PKN Orlen och Lotos.

–          Energiministeriet aviserar en ny rapport om Polens skiffergastillgångar så snart licensierade 100 hål borrats. Hittills har 33 hål, varav tre horisontella, borrats (till en kostnad om PLN 3 miljarder), men inga konkreta indikationer om resultaten har lämnats.

–          PKN Orlen är berett att ta över två av ExxonMobils licenser efter att bolaget i somras lade ner sina provborrningar i Polen. PKN Orlen anser att de geologiska förutsättningarna är tillräckligt intressanta för att köpa de två licenserna som avser en lokaliseringar öster resp. sydost om Warszawa. Därmed skulle bolaget förfoga över tio licenser som täcker stora arealer och planerar att investera PLN 5 miljarder under den kommande femårsperioden.

 Oklart om Rottneros

Polenbaserade Arctic Paper vill gå vidare med uppköpet av Rottneros massabruk trots motstånd från minoritetsägare i Rottneros och tvekan från Rottneros styrelse

Arctic Paper har sitt ursprung i finpapperskoncernen Trebruk som bestod av Håfreström, Munkedals och polska Kostrzyn. Idag ingår utöver de tre nämna även Grycksbo och tyska Mochenwagen i Arctic Paper.

Sveriges handel med Polen

Den svensk-polska handeln har minskat i år. Den utrikeshandelsstatistik som Kommerskollegium tar fram, baserad på SCB:s underlag, visar att importen från Polen minskade med 3,2 % under de tre första kvartalen och exporten till Polen med 4,2 %.

Detaljer finns på Kommerskollegiums hemsida: http://statistikblad.kommers.se/?code=PL&period=2012M09&type=html

Med tillönskan om en God Jul och ett framgångsrikt 2013 i den svensk-polska handeln !

 

 

 

 AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN, NOVEMBER 2012

 

 

Räntesänkning – fortsättning följer?

Polen sänkte den 7 november räntan med 25 punkter till 4,5 %. Marknaden reagerade bara svagt, då sänkningen var väntad – till skillnad mot den oväntade höjningen med samma steg i maj. Samtidigt antydde centralbankschefen att ytterligare sänkningar kan komma för att stimulera ekonomin. Utöver stimulansargumentet för räntesänkningen kan tilläggas att inflationen väntas fortsätta neråt och komma tillbaka till centralbankens referensnivå 2,5 % tidigare än beräknat, särskilt om energipriserna sjunker.

”I am quite confident that the slowdown will be just temporary”

Både Sverige och Polen ser ekonomin vika och näringslivet möta sjunkande efterfrågan. Den polske finansministern menar dock i en intervju i Financial Times att nedgången för Polen blir kortvarig och mindre än i andra länder. Den polska ekonomin är stabil och avmattningen har hittills varit klart lägre än genomsnittet i EU. Statens finanser är i god ordning efter den senaste åtstramningen med minskade utgifter och ett nytt pensionssystem. Stora infrastrukturinvesteringar som gynnar näringslivet har gjorts. Förenklingar i regelverken har genomförts för näringslivet och Polens attraktivitet har ökat för investerare säger han vidare i intervjun.

Frosten kommer

Det finns flera indikationer på att tillväxten i Polens ekonomi krymper. EU-kommissionen ser tillväxten i år minska till 2,4 % mot 4,3 % förra året. Nedgången väntas fortsätta nästa år och Kommissionens prognos pekar på 1,8 % tillväxt 2013 för att 2014 öka till 2,6 %.

Centralbanken säger att tillväxten nästa år ”inte kommer att understiga en procent”, medan andra analytiker talar om 2 % tillväxt under samma period. Näringsdepartementet väntar att tillväxten når 2,5 % i år. Konsumtionen stannar vid plus 1,6 % för helåret enligt samma källa. Andra bedömare är mera pessimistiska om den privata konsumtionen och menar att den hålls uppe av att konsumenterna använder sina besparingar för konsumtion. Tillverkningsindustrins produktion minskade i september med drygt 5 % på årsbasis och byggnadsindustrins med inte mindre än 18 % enligt statistikmyndigheten GUS.

PMI – inköpschefsindex för oktober – visade en viss positiv uppgång, men ligger fortfarande klart under 50, vilket betyder att pessimismen kvarstår. Både orderingång, inköp och produktion minskar enligt banken HSBC som svarar för PMI i Polen.

Producentpriserna steg mycket måttligt under tredje kvartalet, vilket minskar risken för stigande inflation.

Utvecklingen inom byggnadsindustrin fortsätter att oroa med ett stort antal konkurser och sjunkande rörelseresultat. Under tredje kvartalet sjönk sektorns sammanlagda intäkter med närmare 14 %, med förlustresultat som följd. Till sektorns problem bidrar både den svagare konjunkturmässiga efterfrågan och det vacuum som kom efter de stora infrastruktursatsningar som motiverades med fotbolls EM.

Även fordonsindustrin drabbas av sjunkande efterfrågan, både internt och på export-marknaderna. Hittills i år har bilproduktionen i Polen minskat med drygt 20 %. En ljusglimt är att GM beslutat tillverka Opel Astra i den ekonomiska zonen i Katowice, en satsning som skall ge närmare 3 000 anställda, men först 2015.

Vad gäller det aktuella affärsklimatet säger investeringsagenturen PAIiIZ, som gör mätningar av företagens uppfattningar, att de inhemska företagen är mer kritiska än utländska investerare som visar en mer positiv attityd och att en stor majoritet av dem räknar med fortsatta investera i Polen.

Minskad efterfrågan – och utbud – på krediter

Efterfrågan på privatlån minskar och bankerna skärper villkoren, både för företags- och privatkrediter. Främsta skälet är oron på marknaden och den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt vill man uppmuntra sina kunder och förbättrar räntevillkoren i ljuset av den minskande efterfrågan och Centralbankens räntesignal.

Bankerna för även en diskussion med regeringen om villkoren för kredit- och betalkort. Kortavgifterna är höga i Polen, högre än i andra länder i EU och parlamentet vill reglera transaktionsavgifterna, samtidigt som man sätter ett tak för avgifterna om 0,5 % senast 2015

Sjunkande energipriser

Det statliga gasmonopolet PGNiG har träffat en överenskommelse med ryska Gazprom om villkoren för naturgasleveranserna till Polen. Detaljerna i avtalet är inte kända, men enligt media sänker Gazprom priset med ”mera än tio procent”. Prissänkningen är välkommen, både för PGNiG och för de polska energipriserna som genom sänkningen väntas bidra till ett minskande inflationstryck i ekonomin. I fortsättningen sätts priserna efter en ny formel som tar hänsyn både till råoljepriser och till marknadspriset för naturgas. Den polska importen från Ryssland är betydande.

Kärnkraft vs skiffergas?

Spekulationer om att den polska satsningen på skiffergas kommer att senarelägga investeringarna i kärnkraft har föranlett både ministern för statliga tillgångar och premiärministern att försäkra att planerna både på satsningen på utvinning av skiffergas och på att bygga landets första kärnreaktor ligger fast.  En naturlig förklaring till tvekan är de gigantiska investeringskostnaderna för båda projekten.

Osäkerheten om skiffergasens potential fortsätter. Trettio hål har nu borrats och skall ge information om gasförekomst och förutsättningarna för utvinning. Osäkerheten gäller inte bara omfattningen av utvinningsbara gasvolymer (som i olika analyser varierar mycket kraftigt) och hur tillgängliga de är utan också om mark kan göras tillgänglig för borrningar på kommersiell basis samt kostnaderna för utvinning av gasen.

Regeringen vill införa en skatt om 40 %, på gasföretagens vinster. Förslaget speglar regeringens önskan att balansera mellan uppmuntran till investeringar i exploatering och önskan att statskassan skall få en skälig del av intäkterna.

Flyget byggs ut

Utbyggnaden av infrastrukturen fortsätter. Flera nya flygplatser och terminaler skall byggas, eller är under uppförande. För flygets utveckling har sammanlagt PLN4 miljarder anslagits fram till 2015, huvuddelen utgörs av EU-medel. Ett flertal av de lokala flygplatserna, men även Chopin-flygplatsen i Warszawa, har redan uppgraderats och moderniserats, senast inför fotbolls EM. Utanför Warszawa har även den gamla militärflygplatsen i Modlin moderniserats och tagits i bruk, främst av lågprisbolag. Även Trestadsområdet skall få två flygplatser, både Gdansk och Gdynia. Flygplatsen i Radom väntas vara klar under nästa år och Lublin invigs före årsskiftet. Inte minst flygplatsen i Lublin väntas bidra till ekonomisk utveckling av en region som hittills legat i skuggan av mer dynamiska delar av Polen, inte minst därför att Lublin saknat effektiva transportmöjligheter.

Oppositionen knappar in

Oppositionen knappar in på regeringen och ledde i mitten av oktober, men i den mätning som opinionsföretaget TNS Polska gjorde i slutet av månaden hade Medborgarplattformen återtagit ledningen. En knapp ledning, 30 % mot 29 % för PiS. Övriga partier förlorade överlag i denna mätning, Vänsteralliansen till 8 %, Palikots Rörelse till 6 % och koalitionspartnern i regeringen PSL hamnade på nytt under parlaments-spärren. Att regeringen möter minskad entusiasm i väljarkåren hänger samman både med den krympande ekonomin och med regeringens hantering av frågor som fått stort genomslag i media.

Linjetal av regeringschefen

Donald Tusk har hållit ett sedan länge aviserat linjetal i sejmen, ett tal som följdes av en dags debatt och en förtroendeomröstning. Inte oväntat gavs ekonomin och åtgärder för att stimulera den stor tyngd i talet. En rad investeringar utlovades; på järnvägar, nya och förbättrade vägar och energiutveckling (med skiffergasutvinningen i fokus) samt nya satsningar på forskning och utveckling.

EU:s nya långtidsbudget 2014-2020 och de fortsatta bidragen till Polen spelar här en väsentlig roll, vilket förklarar det starka polska engagemanget för en ökning av EU-budgeten.

Premiärministern utlovade även familjepolitiska åtgärder som förlängd (betald) föräldra-ledighet och utbyggnad av daghem och förskolor.

Momsreform senareläggs

Den momsreform som beslutats till halvårsskiftet 2013 skjuts till årsskiftet efter kritik från näringslivet som behöver längre tid för anpassning av sina momshanteringsrutiner.

 

 

   OKTOBER 2012

 

Polsk höst?

Flera faktorer pekar i dag på en inbromsning i den ekonomi som under de senaste åren tillhört de mer dynamiska i Europa:

–          Investeringarna i de speciella ekonomiska zonerna i Polen, som attraherat utländska investeringar under åren efter det polska EU-medlemskapet, minskar. Även antalet investeringar och antalet sysselsatta i zonerna avtar.

–          Annonsmarknaden viker. Prognoser pekar på en sammanlagd nedgång om nära 5 % under året, en kraftig minskning mot vad som väntades i våras. Mest drabbas dagspress och magasin, i båda fallen kraftigt medan TV- och utomhusreklam klarar sig bättre. Medias situation understryks även av att polska Bloomberg Businessweek läggs ner.

–          Antalet konkurser ökar. Hittills, under årets första tre kvartal, har drygt 600 konkurser registrerats vid polska domstolar och kreditupplysningsföretagen förutspår mellan 850 och 900 konkurser för hela 2012. Mest drabbad är entreprenadsektorn.

–          Bilexporten viker. Den minskade med nära 10 % under första halvåret. Både Opel och Fiat har infört kortare produktionsstopp i sina anläggningar som en följd av den minskade efterfrågan.

–          Även bankerna ser med större försiktighet på utvecklingen och flera minskar sin exponering, förändrar sin inriktning och skär ner på personalen. Som exempel på ny inriktning visar flera banker större försiktighet med konsumentkrediter och lån för bilinköp. Enligt media har hittills i år sex banker varslat om uppsägningar. Skälen är inte bara den ekonomiska utvecklingen, utan även faktorer som att kunderna använder nätet i ökande omfattning.

–          Polens export till EU-familjen viker, men kompenseras till del av ökande handel med Ryssland, Ukraina och asiatiska länder.

–          Den ”temperaturmätning” på näringslivets förväntningar som Puls Biznesu gör, visar en ökad pessimism hos företagen. I mätningen för tredje kvartalet sade närmare 30 % (mot 21 % i mätningen andra kvartalet) av respondenterna att deras situation försämras och 34 % (mot 14 %) att deras utsikter för det kommande halvåret kommer att bli ännu sämre.

–          Eurostat konstaterar att detaljhandelsförsäljningen minskar. En fortsatt, ökad försiktighet hos konsumenterna väntas.

 

Ingen räntesänkning – nu

Centralbanken och Monetära Rådet överraskade vid sitt senaste räntemöte marknaden genom att inte sänka räntan, vilket flertalet bedömare förutspått. Så gott som samtliga sade sig vänta en räntesänkning som stimulans för ekonomin. En av få, som i debatten talade mot en sänkning var Leszek Balcerowicz, tidigare själv bl.a. centralbankschef. Han menade att en räntesänkning nu bara skulle elda på inflationen.

Regeringen håller modet.

Näringsdepartementet håller fast vid sin senaste prognos om 2,5 % tillväxt i den polska ekonomin i år. Samtidigt presenterar regeringen budgeten för nästa år i sin slutliga form. Den bygger på en tillväxt om 2,2 %.

I budgeten väntar regeringen att inflationen 2013 når det mål som gäller även i dag, eller 2,7 %. Nu ligger inflationen på 3,8 %

De senaste siffrorna över registrerad arbetslöshet tyder inte på att den ökar nu.

 

Dött lopp  

För många förvånande, har oppositionen under den senaste tiden i princip hämtat upp hela regeringens försprång i väljaropinionen. Som vanligt är siffrorna från olika opinionsinstitut inte samstämmiga, men enligt en aktuell rapport så skulle det vara ett helt dött lopp mellan PO och oppositionspartiet PiS. Tendensen är klar. Regeringen och premiärministern får inte det stöd som man vant sig vid och oppositionen vinner sympatier i takt med att ekonomin kärvar. Andra faktorer bidrar och ekonomiskt välmotiverade åtstramningar från regeringens sida som inte får väljarnas stöd.

”Den europeiska bankunionen inte aktuell för Polen”

Både ledaren för den polska finansmarknadsinspektionen KNF och finansminister Rostowski avvisar förslaget om en gemensam europeisk bankunion i den form det presenterats. Det avgörande skälet är enligt båda att det inte ger medlemmar som står utanför eurosamarbetet tillräckligt inflytande för att göra ett medlemskap intressant för Polen. Rostowski stöder sig också på Anders Borg, som enligt polska media anser att förslaget ”är helt oacceptabelt” på samma grund som de båda polska kritikerna anför.

 

Energidebatt väntas

Den energifråga som i dag väcker störst intresse i polska media är det förväntade flödet av skiffergas. Regeringen knyter stora förväntningar till vad skiffergasen skall betyda för energiförsörjningen, för sysselsättningen och för det minskade beroendet av gasimport. På lokal nivå finns både glädje genom förväntade nya arbetstillfällen och skepsis genom oron för miljöpåverkan.

Bakgrunden är i korthet att det finns geologiska förutsättningar för utvinning av gas från berggrunden i ett brett bälte från sydöstra Polen upp genom centrala delar av landet mot Östersjökusten. Bedömningarna av omfattningen går starkt isär. Ett flertal rapporter har lagts fram under det senaste året som ger olika uppskattningar. Samtidigt har ett flertal internationella företag med erfarenhet av skiffergasutvinning från andra länder sökt sig till Polen och fått tillstånd för borrningar. Verksamheten har påbörjats men ännu har inga resultat redovisats.

Från regeringens sida uppmuntras de inhemska energiföretagen att engagera sig i exploateringen och nyligen har ett finansieringsprogram presenterats med syfte att utveckla egen, polsk teknologi. Betydande offentliga medel ställs till förfogande och energiföretagen förutsätts bidra finansiellt och med egna experter.

Hittills har mest positiva reaktioner noterats i Polen, men det finns skäl att vänta en mer kritisk analys av skiffergasen. Skiffergasutvecklingen är inte okontroversiell i andra länder.

I Polen, i synnerhet på lokal nivå, börjar nu frågor ställs om skiffergasutvinningens miljöeffekter. Den metod som används, en kombination av vatten och kemikalier som med högt tryck sprutas in i borrhålen för att spräcka berget och frigöra gasen, ifrågasätts av flera miljösakkunniga. Inom EU-förvaltningen har skiffergasen börjat debatteras mer intensivt på basis av framlagda rapporter. Parlamentet har frågan på sitt bord och Kommissionen har lagt fram en rapport som varnar för miljökonsekvenser och förordar en uppdatering av det europeiska regelverket. Rapporten har inte fallit i god jord i Warszawa.

 

Warszawas flygplats känner av konkurrensen

Den nya flygplatsen i Modlin utanför Warszawa tar kunder från Warszawas flygplats och konkurrensen från de lågprisbolag som etablerat sig på Modlin är tydlig, både för Chopin-flygplatsen och för det reguljära flyget. WizzAir noterade nyligen att man nu haft 25 miljoner polska passagerare. Den aktuella passageraren flögs från Modlin till Rom.

 

Polska posten förnyas för att möta avregleringen.

Regeringen avskaffar postmonopolet från det kommande årsskiftet då det blir möjligt för nya operatörer att erbjuda posttjänster. Tillstånd beviljas av den polska post- och telestyrelsen UKE för tio år i taget.

Det är ännu oklart hur stort intresset är från nya aktörer. Polska posten, som redan nu ser en nedgång i antalet brevförsändelser, har som ett led i den nya konkurrensen beslutat att satsa mera på sin kurirservice, Pocztex. Priserna sänks vilket man hoppas skall öka intresset för företagets tjänster. Vidare väntas posten komma att sälja tidningar och tidskrifter. De har hittills främst sålts genom Ruch-kioskerna.

 

Visa sänker avgifterna i Polen

Visa säger att de kommer att sänka kortavgifterna från och med 2013. De nya avgifterna för bankkort blir 0,9 % för debiteringar över PLN 20 och 1,25 % för mindre belopp. För kreditkorten blir motsvarande avgifter 1 % resp. 1,3 %.

Frågan diskuteras sedan länge på EU-nivå, både i handelns egna organisationer och i Europa-parlamentet som vill se en gemensam, lägre prissättning. I Polen vill Centralbanken sätta ett tak på avgifterna och har lämnat ett förslag till finansministeriet som indikerar avgifter om 1,1 – 1,2 %.

Volvo Bussar satsar på Polen.

Efterfrågan på bussar minskar i Polen. Under de första åtta månaderna registrerades visserligen lika många turistbussar som under samma period förra året, men antalet stadsbussar minskade med en dryg tredjedel. Volvo Bussar har aviserat att man lägger ner i Säffle och koncentrerar tillverkningen till Wrocław.

 

 

September

 

Inte guld allt som glimmar

Konkursen i lågprisflygbolaget OLT Express har utvecklats till en affär med både ekonomiska, juridiska och politiska efterspel. Bakom flygbolaget stod Amber Gold och dess ägare (som, visade det sig, är dömd tidigare ett flertal gånger för ekonomiska brott). Med löften om avkastning på upp till 14 % lockades privata sparare att sätta in uppskattningsvis PLN 80 miljoner i bolaget. Säkerhet utlovades i guld. Det visade sig att det var en bubbla. Insatta pengar användes för egen konsumtion och för att betala tidigare skulder, ett nytt exempel på ett pyramidspel med andras pengar. Hälften av den uppgivna guldreserven har nu beslagtagits, men svarar bara mot en mindre del av spararnas insatta medel. Den totala omfattningen av affären är inte känd, men media talar om belopp upp till PLN180 miljoner.

Den polska finansinspektionen hade ett flertal gånger varnat för bolaget som inte hade tillstånd att bedriva sin bankliknande verksamhet och även för affärsmannen ifråga.

Sejmen har debatterat konsekvenserna av affären och avslagit en motion om att tillsätta en särskild parlamentarisk utredning vilket oppositionen krävt. Ministrar har utlovat skärpningar i existerande regelverk för att undvika liknande affärer samtidigt som åklagare och konsumentombudsmannen kritiseras för att ha nonchalerat varningar. Inrikesministeriet undersöker om företaget haft affärer med kriminella och varit involverat i penningtvätt. Oppositionsledaren Kaczynski anser att regeringen bär en skuld och premiärminister Tusk vill stärka riksåklagarens och domstolsväsendet oavhängighet och resurser.

Inte minst media följer affären med stort intresse; spalterna fylls med spekulationer, rykten och artiklar kring det rättsliga efterspelet.

 

Oppositionen presenterar ett program   

Regeringschefen har lovat att inom kort lägga fram ett regeringsprogram för de kommande åren.

Nu har oppositionsledaren Jarosław Kaczynski tagit initiativet och lagt fram ett eget program. Inte oväntat kritiserade han, när programmet presenterades, regeringens politik inte minst vad gäller sociala frågor, pensioner, sjukvård, utbildning och medborgarnas trygghet.

På det ekonomiska området vill PiS förenkla rutinerna med inkomstdeklarationer, öka barnbidragen eller snarare barnavdragen i skattesystemet. Enligt programmet vill man göra investeringar skattefria för företagen samtidigt som man inför en temporär, särskild skatt för banker och vissa handelsföretag som man idag anser söker undvika beskattning. Ingen höjning av momsen skulle vara aktuell, däremot skall all omsättning momsbeläggas.

Ett tioårigt program för att minska arbetslösheten, i första hand på landsbygden (där partiets kärnväljare finns) introduceras om PiS vinner makten. Grunderna för sjukersättningar liksom pensionssystemet vill man göra om. Pensionsåldrarna skall återställas.

 

Opinionsläget

Väljarundersökningar, enkäter och försök till politiska analyser har duggat som sommarregnet i augusti. Som vanligt är de inte samstämmiga, men en sammanfattning ger en klarare ledning över oppositionen för regeringspartiet PO. Partiets väljarsympatier ligger på eller strax över 30 % medan PiS´ minskat något och partiet får drygt 20 % i ett par mätningar. PSL ligger, som tidigare, strax under eller över spärren 5 % i mätningarna och Palikots Rörelse och Vänsteralliansen ligger båda stabilt kring 7 %.

 

Besvikelse över tillväxten

Även Polen påverkas nu av den internationella ekonomiska utvecklingen.

Finansminister Rostowski är besviken. Analysen av tillväxten under andra kvartalet, som statistikmyndigheten GUS nyligen publicerat, visar att den avtog och låg på 2,4 % (mot 3,5 % under första kvartalet) och under såväl marknadens förväntningar om 2,9 % som de 2,5 % som är regeringens mål för helåret 2012. GUS´ analytiker avvisar samtidigt faran för en recession.

Bakom den svaga tillväxten ligger, som tidigare, utvecklingen inom eurozonen, som är Polens viktigaste marknad. Nu viker emellertid även den inhemska efterfrågan, både investeringar och privat konsumtion. Handelsbalansens överskott beror mera på minskad import än på ökad export. Till besvikelserna hör också att man hittills sett mindre positiva effekter än väntat av fotbolls-EM, även i handeln. Byggsektorn, som gynnades av de omfattande investeringarna inför tävlingarna, slickar nu sina sår när efterfrågan är borta. Antalet konkurser bland byggföretag var 157 under första halvåret, 75 % flera än samma tid 2011. Byggsektorn i Polen står inför en allvarlig kris,

Den svagare tillväxten i ekonomin har lett till en diskussion om att räntan bör sänkas även om inflationen fortfarande är hög (4,4 % i augusti). Centralbankschefen har sträckt sig så långt att han anser att ”det finns utrymme för räntesänkningar om behovet uppstår”.

 

Trots krisen – detaljhandeln ökar, men hur länge?

Under juni och juli ökade omsättningen i detaljhandeln med 6,4 % respektive 6,9 % jämfört med samma månader 2011. Många bedömare tror dock att denna köplust kommer att avta i takt med de ekonomiska förändringar som börjar bli tydliga. Två tecken tyder på det: fler och fler konsumenter söker sig till lågprisalternativ och många använder sina besparingar för att kunna behålla sin konsumtionsnivå. Utflödet från sparkonton var PLN 300 miljoner redan under första kvartalet. Aktuella konsumentenkäter visar en ökande pessimism hos de tillfrågade, vi kommer att få det sämre svarar de oftare nu än i tidigare enkäter.

Konsumenterna kan inte heller räkna med större möjligheter att spara; inga reallöneökningar är att vänta under året, arbetslösheten är fortsatt hög och pessimismen i näringslivet ökar.

Senaste inköpschefsindex för tillverkningsindustrin visar den lägsta förväntan på tre år och en minskning för femte månaden i rad. Index under 50 indikerar negativa förväntningar, augustisiffran var 48,3.

 

Bönder skall betala skatt

Polens nye jordbruksminister, Stanisław Kalemba har fått en kontroversiell fråga på sitt bord De polska bönderna har hittills haft en rad undantag vad gäller skatter och sociala avgifter. Från februari i år skall de betala sina egna sociala avgifter relaterade till storleken på sin gård. Nu skall de även betala inkomstskatt, från och med år 2014. Beslutet är ett resultat av förhandlingar inom regeringen i samband med uppgörelsen om ett nytt pensionssystem.

 

Euro-frågan lever

Samtidigt som finansminister Rostowski upprepar att Polen kommer att gå med i eurosamarbetet – när eurozonen ”är strukturellt sund” – så blir medborgarna mer och mer tydliga i sitt avståndstagande. I en enkät som TNS Polska gjort svarade 58 % att euron skulle vara dålig för Polen, 22 % vare sig bra eller dålig och bara 12 % att den skulle vara bra för landet. 69 % anser att euron skulle vara negativ för den egna ekonomin.

The Economist varnar Polen för att vänta för länge med ett beslut. Om Polen inte går med i eurosamarbetet kommer landets inflytande i Bryssel att minska. Det är ett starkt argument med tanke på landets stora intresse av en expansiv EU-budget med resurser för fortsatt stöd till Polen genom regionalfonderna, stöd till jordbruket och av inflytande i den fortsatta politiska och fiskala integrationen.

 

Skiffergasen blir politik

Janusz Palikot och hans parti söker nu samla en grupp i samhället som skall motarbeta den polska skiffergassatsningen. Skälen syns främst vara taktiska, att vinna väljare och söka samverkan med miljörörelsen i Polen och Europa. Några direkta sakargument har Palikot ännu inte redovisat.

Samtidigt redovisar miljöministeriet att sammanlagt 26 hål har borrats inom den polska satsningen på skiffergas. Utöver de tio som hittills borrats i år väntas ytterligare 20 under året. Ännu har inga klara indikationer om gasfyndigheternas verkliga omfattning redovisats efter borrningarna. Däremot har optimistiska beräkningar av skifferoljeindustrins direkta och indirekta sysselsättningseffekter redovisats. Sammanlagt räknar man enligt Rzeczpospolita med 120 000 till 190 000 nya arbetstillfällen.

 

 Energinotiser:

–          Ett avtal om att bygga en terminal för råolja i Gdansk väntas bli klart under oktober. Terminalen som skall ta emot olja från oljeledningen Druzhba, världens längsta pipeline, kommer att tas i bruk under slutet av 2015 och tjäna som en transitpunkt i Östersjön.

–          Kolexportören Węglokoks skall introduceras på Warszawabörsen, men introduktionen skjuts upp till nästa år. Skälet till förseningen uppges vara att prospektet inte blivit klart i tid. Kolmarknaden viker just nu med fallande priser på kol och koks.

–          En allians formas av de tre energibolagen PGE, Tauron och Enea samt metallurgikoncernen KGHM för ett gemensamt engagemang i byggandet av Polens första kärnkraftsanläggning som nu planeras vara klar först 2023.

 

Telekomnotiser:

–          Polen söker stöd hos andra länder för att stoppa Internationella Teleunionens, ITU, förslag om begränsningar för Internet och att ITU skall ta ansvaret för alla domännamn och IP-adresser.

–          Kommissionen kritiserar polska planer på att ”Post- och Telestyrelsen”, UKE, ger TP SA rätten att sätta priser för och reglera tillgången till det polska nätet för konkurrerande företag. Förslaget skulle avsevärt minska konkurrensmöjligheterna menar Kommissionen

–          Virgin Mobile har ambitiösa/optimistiska planer för Polen. Företaget har nyligen introducerat en tjänst med förbetalda kort och räknar med en miljon abonnenter inom tre år. Främsta konkurrensmedlet för att nå målet är låga priser. Kritikerna menar att målet kommer att bli svårt att nå på en mobilmarknad som många anser är mättad, drygt 50 milj. SIM-kort på 38 milj. invånare. Virgin Mobile blir det tredje internationella företaget på marknaden efter T-Mobile (Deutsche Telekom) med 28 % av marknaden och Orange (France Telecom) med ung lika stor andel.

–          Teleoperatören Netia – fasta nätet – har tecknat ett fyraårigt serviceavtal med Ericsson som innebär att Ericsson tar över personal från Netia och ansvarar för service till Netias individuella och företagskunder och företagets egna enheter. Tidigare under året har Ericsson ingått liknande serviceavtal med två mobiloperatörer.

Svenska företag satsar

Nyhetsbrevet news2biz har i sitt augustinummer breda presentationer av Electrolux´ och Skanskas aktuella satsningar i Polen.

Electrolux som investerat i storleksordningen € 400 milj. i Polen etablerar nu ett regionalt kontor i Warszawa för Polen, Tjeckien, Slovakien, Estland, Lettland och Litauen. Sedan tidigare sköts företagets ekonomiadministration från ett kontor i Krakow och en rad av företagets produkter tillverkas i fyra fabriker i olika delar av Polen.

Skanska satsar på nytt på produktion av bostäder och eftersträvar även här en grön profil. Det sker både i fastigheter som man förvärvar och förädlar och i nyproduktion.

 

Endast Polen polska ostar har

Kommissionen har gett en polsk ost regionalt märkesskydd (protected regional origin). Det innebär att den aktuella osten – Ser Korycinski Swojski – bara får marknadsföras under det registrerade och godkända varumärket om den tillverkats i Podlasie-regionen. Den ystas av komjölk, löpe, salt och örtkryddor.

 

 

 

 AUGUSTI 2012

Kritik mot jordbruksministeriet

Efter publicering i polska media av material som indikerade korruption och nepotism i jordbruksministeriet lämnade jordbruksminister Marek Sawicki in sin avskedsansökan – som omgående accepterades av regeringschefen. Avgången får ses som ett kännbart bakslag för koalitionspartnern PSL som Sawicki representerar, sedan 2008 som jordbruksminister, vilket är en tung post för PSL. Partiet har fått behålla posten som nu besatts med parlamentsveteranen Stanisław Kalemba (65).

Regeringschefen har nu utlovat en genomgång och skärpning av de regler som gäller för det polska regeringskansliet för att motverka korruption. Varför har det inte skett tidigare frågade kritikerna.

Donald Tusk har i ett annat sammanhang meddelat att han inom kort kommer att presentera regeringens politik för de kommande tre åren och den regering som skall genomföra den, vilket uppfattas som att flera förändringar i regeringens sammansättning är att vänta.

Några opinionsundersökningar har genomförts under sommaren. Resultaten från de olika instituten stämmer inte helt överens, men om det vore val idag skulle sannolikt bara fyra partier komma in i parlamentet. Det ledande regeringspartiet Medborgarplattformen skulle få strax under 30 % av rösterna, oppositionspartiet Sanning och Rättvisa runt 25 %, de båda partierna på vänsterflanken Vänsteralliansen och Palikots Rörelse båda vardera under 10 %. PSL, det mindre partiet i regeringskoalitionen svävar kring tröskelvärdet 5 %.

 

Stärkt självförtroende

Fotbolls EM får (bortsett från fotbollsresultaten) ses som en stor framgång för arrangörslandet Polen. Närmare 500 000 åskådare räknades in på de fyra arenorna och de utländska besökarna fann ett modernt Polen som de är beredda att komma tillbaka till. Warszawas hotell redovisar mycket god beläggning och goda intäkter och räknar därför enligt en enkät med rekordresultat för 2012.

Enligt Puls Biznesu spenderade 600 000 besökare och fotbollsentusiaster 900 miljoner złoty under den tid EM pågick. 80 % av besökarna räknar med att komma tillbaka och 92 % är beredda att rekommendera Polen som besöksmål. Av detta drar turistmyndigheten slutsatsen att Polen kan räkna med 500 000 fler besökare per år i fortsättningen och drygt 4 miljarder złoty i extra turistintäkter under tiden fram till 2020.

Moln vid horisonten

Även om det syns moln på himlen är den polska ekonomin fortsatt stark i en europeisk jämförelse. Enligt statistikmyndigheten GUS var den sammantagna tillväxten under det första kvartalet i år 3,5 %, men sjönk till ”strax under 3 % ” under andra kvartalet. Regeringens budget för 2012 förutsätter en tillväxt om 2,9 %.

Polen är starkt beroende av utvecklingen inom euro-zonen dit 54 % av exporten går. Finansminister Rostowski säger i ett uttalande att det finns uppenbara risker för en avmattning i ekonomin under 2012 och 2013 utan att peka på enskilda faktorer som särskilt oroande. Hans ministerium ser den inhemska efterfrågan som den viktigaste dragkraften för ekonomin just nu.

EBRD anslår en något mera optimistisk ton vad gäller den polska ekonomin. Visserligen kommer utvecklingen i eurozonen att påverka Polen, men landet skulle inte behöva räkna med ”stark turbulens”. EBRD:s (och Världsbankens) bedömningar av BNP-utvecklingen är i dagsläget något mer positiva än regeringens, men något mer pessimistiska för 2013 då man väntar en lägre tillväxt.

 

Aktuella ekonominoteringar:

–          Inköpschefsindex enligt banken HSBC steg till 49,7 i juli från 48,0 i juni, vilket kan tolkas som en ökad tillförsikt i näringslivet

–          Båda kreditvärderingsinstituten Moody´s och Standard and Poor´s avger positiva omdömen om den polska ekonomin och den förda ekonomiska politiken och noterar Polens starkare tillväxt i jämförelse med övriga länder i EU

–          Rzeczpospolita ser den privata konsumtionen minska, i synnerhet den reala konsumtionen med den aktuella inflationen (4,3 % vid halvårsskiftet) fråndragen. Tidningen har efter en enkät funnit att 62 % av konsumenterna minskar sina inköp som en följd av väntad ekonomisk nedgång. Försäljningen av sällanköpsvaror som möbler och hemelektronik minskar och konsumenterna uppges nu även vara mera selektiva i köpen av dagligvaror. Om trenden håller i sig skulle det riskera tillväxten i ekonomin, som mycket bygger på den inhemska efterfrågan

–          Bygg- och entreprenadsektorn visar kraftig nedgång och ett antal konkurser. En boom genom de projekt som skulle genomföras och färdigställas inför fotbolls EM har nu förbytts i en ökande arbetslöshet och brist på uppdrag i byggsektorn. Detta drabbar både stora företag och ger ett ökande antal konkurser bland de mindre byggföretagen. Ett annat exempel är cementproduktionen som under första halvåret minskade med 10 % jämfört med samma period 2011 (som dock var ett rekordår med den största produktionen på 20 år)

–          En väntad minskning av arbetslösheten under sommaren uteblev och analytiker tror nu på att den kan komma att öka till över 13 % under resten av året.

 

Lågprisbolag på marken

Lågprisbolaget OLT Express har gått i konkurs. Företaget startade charterflygtrafik i april 2011 och inhemsk trafik i Polen ett år senare och sågs då som en allvarlig utmanare för LOT på hemmamarknaden. Företaget har flugit med leasade plan, som nu gått tillbaka till ägarna. Konkursen drabbar 800 anställda, resenärer och resebyråer (flera mindre resebyråer har under den senaste tiden gått i konkurs, någon med direkt hänvisning till att OLT inte fullgjort sina åtaganden).  OLT:s ägare Amber Gold har nu betydande svårigheter att fullgöra sina åtaganden mot kunder och finansiärer.

Försöken att skapa en ny ägarstruktur för det nationella flygbolaget LOT fortsätter. För att stärka bolagets finansiella ställning avser man nu att bilda en investeringsfond kring bolaget med det statliga näringslivsfrämjande organet ARP som central aktör. LOT vill även sälja sin andel i Eurolot (som bedriver inrikestrafik) som ett led i struktureringen av bolaget.

En positiv notis kring det polska resandet: under första halvåret ökade antalet incheckningar vid polska flygplatser med 17 %. Det betyder drygt 11 miljoner flygpassagerare (drygt 40 % från Warszawa) under tidsperioden.

 

Energinotiser:

–          Olje- och gasföretaget PGNiG – har funnit en stor naturgasförekomst i Wielkopolskie-regionen. Enligt företagets uppskattning kan det röra sig om en miljard m³, som kan jämföras med landets aktuella förbrukning av naturgas – drygt 14 miljarder m³, huvudsakligen rysk gas

–          Energileverantören Energa – www.energa.pl – köper en projekterad vindkraftspark i Miłoradz i närheten av Gdansk. Betalningen skall delas upp i två delar, en vid kontraktstillfället och en slutdel när anläggningen får driftslicens från den ansvariga energimyndigheten

–          Konkurrensen mellan de två största vindkraftsproducenterna PGE och Polenergia hårdnar. Båda har ansökt om licenser för offshore-anläggningar  i avvaktan på att de legala förutsättningarna skall bli klara, allt för att vara säkra på framtida tillträde till det polska nätet

–          Świnoujśie-terminalen som byggs för att ta emot flytande naturgas från Qatar försenas. Bygget ligger nu fyra månader efter tidsplanen. Det skall dock enligt entreprenörerna ändå bli klart i tid – i juni 2014. Operatören, Polskie LNG, låter inte övertygad. Kontraktet med Qatar om gasleveranser bygger på att terminalen är i bruk vid den överenskomna tidpunkten.

 

Näringsliv:

–          Skanska fortsätter sin ”gröna” satsning genom att bygga ett miljöanpassat, sju våningars kontorskomplex i Wrocław. Media noterar särskilt att inte bara bil- utan även cykelparkering med omklädnings- och duschmöjligheter ingår.

–          Den polska postmarknaden avregleras till en viktig del vid årsskiftet då Poczta Polskas monopol på hanteringen av brev och försändelser på upp till 50 gram tas bort.

–          Virgin Mobile tar upp konkurrensen på den polska mobilmarknaden, i första hand med kontantkortstelefoner. Richard Branson ser Polen som ett avstamp för Central- och Östra Europa.

–          Förhandlingarna mellan banker och kortföretag om de så kallade interchange-avgifterna för kreditkort har strandat. Regeringen aviserar nu lagstiftning för att tvinga ner avgifterna som är väsentligt högre i Polen än i andra länder i EU

 

 

I JUNI 2012

Plus och minus i den polska fotbollskalkylen

Euro 2012 har ekonomiska effekter för Polen. Stora infrastruktursatsningar har gjorts, fyra stora arenor har byggts, liksom nya motorvägar. Flygplatser har byggts ut, järnvägsstationer och järnvägsspår har renoverats, allt för att kunna ta hand om den polska delen av fotbolls-EM. Evenemanget har krävt stora investeringar. De kom nu tidigare tack vare Euro 12. Starkt bidragande till att satsningarna har varit möjliga är de medel som kommer från EU.

Skeptiker trodde inte att tidsscheman för dessa stora entreprenader skulle hållas. De fick fel, även om motorvägssträckningen mot Berlin öppnades timmar före avspark i Warszawa.

Några noteringar:

–          Den polska ekonomin ökar enligt analytiker med 0,2 % som en sammanlagd effekt av Euro 2012

–          Arbetsmarknadsministern, Jacek Mecina, räknar med ”tusentals” arbetstillfällen som effekt av evenemanget. Arbetslösheten för landet som helhet sjönk nominellt under maj, från 12,9 till 12,6 %

–          Flygplatsen i Poznan har fått en ny terminal lagom till Euro 2012. Flygtrafiken på Warszawa under EM ger 2-2,5 miljoner zloty i extra intäkter för flygplatsen. Berörda polska flygplatser räknar sammantaget med kraftigt ökat antal resenärer.

–          Priserna för tv-reklam ökade, i synnerhet i anslutning till polska matcher och till slutspelet. Efterfrågan på annonsutrymme rapporteras dock vara lägre än väntat, både i traditionella annonsmedia och i TV. Försäljningen av TV-apparater ökade emellertid, under april med 18 %. Majförsäljningen väntas visa ännu högre siffror.

–          Resebranschen sammantagen räknar med intäktsökningar i storleksordningen 20 % under fotbolls-EM

Redan innan matcherna är slut finns även minustecken i kalkylen:

–          De fyra värdstäderna har ökat sin skuldsättning för att klara sina investeringar för evenemangen.

–          Hur realistiska är kalkylerna för de fyra stora arenorna, hur kan man på sikt få ekonomi i dem?

–          Företag i det konsortium som byggde nationalarenan i Warszawa (bild) har ansökt om konkurs. Till problemen för företagen PBG/Hydrobudowa, Aprivia, Energomontaz bidrar oenighet om slutarbeten och förseningar i projektet och med bankerna om betalningar.

–          Avskedanden väntar ett stort antal arbetare som varit sysselsatta i de stora vägbyggen som färdigställts inför Euro 2012 enligt ett av de större företagen, Budimex. En mindre del av dem kan enligt företaget räkna med fortsatt anställning i husbyggen

POLITIK

Opinionsläget

Enligt den senast väljarenkäten – från TNS OBOP www.obop.pl/home-en – ligger nu regeringspartiet Medborgarplattformen på 28 % och oppositionspartiet PiS på 24 %, en nominell minskning sedan förra mätningen. Det kan vara värt att minnas att PO, när de tillträdde sin första mandatperiod, låg tryggt över 50 % av väljarsympatierna. Palikots Rörelse minskade med två procentenheter till 8 % och förlorade sin tredjeplats till Förenade Vänsteralliansen SLD, som ökade till 9 %. Koalitionspartnern PSL hamnar åter under tröskeln till parlamentet. PO tappar just nu röster inom sina kärngrupper företagare, stadsbor och unga väljare. De går dock inte till andra partier utan ökar andelen ”vet inte”.

De senaste utspelen från Janusz Palikot innefattar ett förslag att skicka oppositionsledaren Jarosław Kaczyński på semester under Euro 2012 för att han inte skall förstöra besökarnas goda intryck av Polen. Vidare sökte han nyligen stöd (och publicitet) för en liberalisering av narkotikalagstiftningen genom att röka hasch utanför parlamentet. Palikots Rörelse har värvat över en parlamentariker från SLD och två från PO samt 120 lokala politiker från samma parti i södra Polen. Samtidigt har 30 partimedlemmar lämnat Palikots Rörelse för att ansluta sig till SLD.

Pensionsreformen i hamn efter kompromisser

President Komorowski har nu undertecknat den lag som bekräftar de förändringar av pensionssystemet som tidigare slussats genom parlamentet. Pensionsåldern höjs till 67 år för både kvinnor och män. Det sker i måttfulla steg och med möjlighet till individuella delpensioner, för kvinnor från 62 år och för män från 65 år. De som har vad som kallas uniformsyrken får arbeta minst 25 år för pension, inte som nu bara 15 år och den kan påräknas tidigast från 55 års ålder. Pension skall utgå med 75 % av genomsnittslönen beräknad på en valfri 10-årsperiod. Debatten om reformen har varit skarp, både på den politiska nivån, i media och i form av demonstrationer och petitioner. Närmare 2 miljoner personer undertecknade en fackligt initierad petition mot förslaget. Regeringen har också fått betala ett pris genom sjunkande opinionssiffror.

Förslag om höjd minimilön

Regeringen har lämnat ett förslag till den partssammansatta arbetsmarknadskommissionen om att nästa år höja lägstalönen från 1 500 till 1 600 złoty men att behålla pensioner och sjukersättningar på 2012 års nivå.

Budgetkriterier för 2013

Regeringen har i dagarna fastställt kriterierna för nästa års statsbudget. Där räknar man med en tillväxt om 2,9 %, en genomsnittlig inflation om 2,7 %, reallöneökningar om 2,8 % och en fortsatt hög arbetslöshet – 12,4 %.

Nya prioriteringar för EU-medel

Regeringen har beslutat, efter signaler från Bryssel, att under den kommande planeringsperioden 2014 – 2020 öka användningen av EU-fonder för forskning och utveckling samt investeringar i humankapital och minska den relativa andelen för investeringar i infrastruktur för transporter samt miljöskydd.  På energiområdet kommer CO2 att stå i fokus. En annan nyhet är ett markant ökat inflytande av lokala organ och myndigheter på medelshanteringen.

De ekonomiska zonernas liv förlängs