AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I MARS 2017

Polen i EU

Polen fick stort genomslag i internationella medier i samband med valet av ordförande i Europeiska Rådet. Donald Tusk, tidigare under två perioder regeringschef i Polen och nu under en mandatperiod EUs främste representant, omvaldes med 27-1. Polens regering motsatte sig omvalet och lanserade en egen kandidat – Europa-parlamentarikern sedan 2004 Jacek Saruysz-Wolski, tidigare med en inflytelserik roll bl.a. i samband med Polens EU-inträde.

Donald Tusk har mött uppskattning för sitt sätt att fullgöra ordförandeuppdraget

Hemma i Polen har han däremot med starka ordval kritiserats av regeringen.

När valet gick till omröstning fick Polen inget stöd. Inte ens från PiS´ förtrogna Ungern eller från Storbritanniens konservativa ledarskap som ingår i samma gruppering som PiS i Europaparlamentet.

Donald Tusk sade efter valet att ”I will work with all EU leaders without exceptions because I am truly devoted to a united Europe”

Författningsdomstolen, än en gång

EU gör ett försök att bryta dödläget i förhandlingarna mellan Kommissionen och den polska regeringen. Utrikesminister Waszczykowski anser att ärendet är avslutat. Kommissionen däremot menar att de polska svaren och åtgärderna inte är tillfredsställande. Kommissionen vill nu inhämta de enskilda medlemsstaternas synpunkter. Den formella åtgärden från Kommissionen borde enligt regelboken vara att frånta Polen rösträtten enligt sanktionsmekanismen enligt artikel 7.2 i EU-fördraget. Kommissionen tvekar att göra det framförallt då man vet att andra medlemsstater kan komma att blockera ett sådant beslut.

Kritik från domarkåren

Samtidigt har det blåst upp en ny juridisk storm. Högsta Domstolens ordförande varnar för risken för en politisering av rättsväsendet i Polen. Hon har särskilt kritiserat hanteringen av författningsdomstolen samt planerna på att, enligt regeringens uttryck, ”demokratisera” tillsättningen av domare i de polska domstolarna.

I dagsläget ansvarar ett självständigt organ, ung. Nationella Domarrådet – KRS- Krajowa Rada Sądownictwa http://www.krs.pl/en – för nomineringen av domare som sedan formellt utses av statschefen. Domarrådet skapades 1989 av den första demokratiska regeringen. Syftet med rådet är att säkerställa rättsväsendets självständighet och att göra det fritt från politiskt inflytande. Enligt ett nu aktuellt regeringsförslag skall parlamentet ges större inflytande över urvalsprocessen på juristernas bekostnad. De politiska företrädarna – 15 av sammanlagt 25 ledamöter- i ett framtida, helt nytt organ skall dessutom ges vetomöjlighet över de juridiskt sakkunniga.

Fortsatt energidebatt

Polen röstade tillsammans med åtta andra medlemsländer, flertalet från Central- och Östeuropa, mot EU-förslaget om att minska handeln med utsläppsrätter. Förslaget innebär bland annat att det totala antalet utsläppsrätter ska minska med 2,2 procent per år från och med år 2021 för att uppnå de utsläppsminskningar som är beslutade enligt EUs 2030-ramverk.

Energiministern ser debatten om minskade CO² utsläpp som ett argument för att Polen behöver kärnkraft och att ett beslut brådskar. Vad som behövs, menar han, är en ny finansieringsmodell. Hittills har diskussionen om att bygga ett första kärnkraftverk krävt ett stort finansiellt åtagande från den polska staten. ”Vi vill att det skall ske på marknadens villkor” säger han i en kommentar.

Ökande statligt ägande i strategiska företag och sektorer

Arbetet på hur fler företag kan ”återpoloniseras” fortsätter. Regeringen vill öka inflytande och ägande i centrala, för ekonomin viktiga företag i olika branscher. Inte genom förstatligande, utan genom att omstrukturera företag med blandat ägande och genom att agera på marknaden, investera och köpa aktier

En ny, central flygplats?

Enligt polska medier överväger regeringen att inom kort besluta om en ny, central flygplats nära Warszawa. Den nuvarande flygplatsen har inom kort nått kapacitetstaket. Enligt infrastrukturministeriet kostnadsberäknas en ny storflygplats till PLN 25-30 miljarder. Kalkylen är för optimistisk säger andra som menar att PLN 40-50 miljarder är mer realistiska. Ett väsentligt billigare alternativ är en mer substantiell utbyggnad av Modlin-flygplatsen som i dag ses som Warszawas andra flygplats. Politiskt är en ny storflygplats prioriterad. PiS ledare har uttalat sig för detta alternativ. Han ser det som nationell prestige att Polen som ett stort europeiskt land skall ha en central flygplats i egen kapacitet, inte vara beroende av andra storflygplatser som Frankfurt och London.

Ny skattemyndighet

Med det uttalade målet att skärpa skatte- och tullindrivningen i Polen har skatte- och tullfrågor lagts i samma myndighet från 1 mars. Det är ännu inte klart hur myndigheten kommer att arbeta i praktiken.  Den nya förvaltningens ambitioner avspeglas emellertid redan nu i ett beslut om att särskilt granska företagens skattedeklarationer när de lämnas in i april. Både skatte- och momsintäkterna ökade under januari; med 20 % resp. 25,3 %.

Satsning på elfordon

Energiministern har utlyst en tävling med syfte att ta fram en polsk elbil. En vinnande modell skulle sedan produceras med statligt stöd. Ambitionen är hög, 100 000 fordon skall produceras och staten är beredd att gå in som delägare i produktionsbolaget. Staten är även engagerad i ett program för att öka antalet eldrivna bussar i kommunala transporter. En överenskommelse har träffats mellan den statliga utvecklingsfonden PFR och 41 kommuner om att köpa 780 eldrivna bussar. Det övergripande målet är att skapa en stor intern marknad för elbussar och även exportera bussar som skall tillverkas i Polen.

Nya signaler i bilindustrin

Fiat Chrysler väntas enligt medier flytta sin tillverkning av Fiat Panda från Neapel till Polen där företaget redan har två fabriker. Skälet är de lägre produktionskostnaderna i Polen.

Att General Motors har sålt tyska Opel till franska PSA oroar fackföreningarna i Opels båda fabriker i Polen. De 4 000 anställda vill ha garantier från företaget att anställningar och anställningsvillkor gäller även efter ägarbytet.

Ekonominotiser

–        arbetslösheten fortsatte att sjunka i februari, till 8,5 % enligt arbetsmarknads-ministeriet. Eurostat, som alltid har en lägre siffra med sin mätmetod angav arbetslösheten till 5,4 % % i januari mot 5,5 % i december förra året

–        detaljhandelns omsättning ökade på årsbasis med 6,5 % i januari enligt Eurostat. Samtidigt kommenterade finansministern förslaget om att stänga butikerna på söndagar. Att stänga butikerna alla sön- och helgdagar är inte realistiskt menar han, möjligen en eller två dagar i månaden. Tidigare beräkningar säger att det skulle kosta PLN 9,6 miljarder i lägre omsättning att stänga alla butiker alla söndagar

–        PMI sjönk med 0,2 i till 54,2 i februari. Januarisiffran var den högsta på nära två år enligt Markit som sammanställer Inköpschefsindex i Polen

–        GUS angav den slutliga siffran för tillväxten under fjärde kvartalet till 2,7 %

–        Inflationen mätt som konsumentprisindex var 1,4 % i januari enligt Eurostat, en ökning med 0,3 under månaden

–        95 % av de företag som svarat på en enkät från Europeiska Investeringsbanken säger att de kommer att investera i företagen under de kommande tre åren

–        Centralbanken behåller räntan oförändrad, men stänger sitt euro-integrationskontor.

–        Registreringen av nya bilar slog ett 17-årigt rekord i februari med 12,5 % ökning på årsbasis och 43 080 fordon

RÖDL & PARTNER I SAMARBETE MED SVENSK-POLSKA HANDELSKAMMAREN INBJUDER TILL
SEMINARIUM DEN 23 MARS 2017 KL 12:00

”CROSSING THE BALTIC SEA”
HOW TO INVEST IN POLAND AND AVOID COMMON MISTAKES

Se program under fliken ”Event & Mässor”

 

 

AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I FEBRUARI 2017

Kommissionen sänker prognosen för Polens ekonomi – men ser flera positiva tecken

Tillväxten stannar vid 3,2 % i år säger Europeiska Kommissionen. Det är en sänkning från höstprognosen. Slutsatsen i rapporten är dock att tillväxttakten ökar senare i år och under 2018 då investeringarna väntas öka på nytt efter en tydlig minskning under 2016. Den privata konsumtionen fortsätter att vara den viktigaste drivkraften. Inte minst de under förra året introducerade barnbidragen bidrog tillsammans med ökade reallöner och hög sysselsättning bidrog till konsumtionsökningen. Även under 2017 kommer den privata konsumtionen att vara stark. Effekterna av de sociala transfereringarna väntas dock klinga av. Likaså väntas sysselsättningsökningen avta.

Under 2017 och nästa år väntas de offentliga investeringarna öka kraftigt. Även de privata investeringarna väntas öka på nytt enligt rapporten som förutser fortsatt stark privat efterfrågan och ökad export. Vinsterna i näringslivet bidrar till investeringsökningarna, liksom en fortsatt låg ränta. Referensräntan har varit oförändrad sedan mars 2015.

Inflationen ökar långsamt, men väntas närma sig vad centralbanken eftersträvar. Under första delen av 2017 väntas inflationen bli ca 2 % för att öka till 2,5 % först mot slutet av nästa år.

Fortsättning…..

» Aktuella notiser

 


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem