AKTUELLA NOTISER FRÅN POLEN I SEPTEMBER 2016

Efter Brexit

Möjligheterna att som nu kunna röra sig fritt mellan Polen och England, att kunna fortsätta att leva och arbeta i Storbritannien är av avgörande betydelse för de enskilda medborgarna och viktigt även för polsk ekonomi

De kommande förhandlingarna om en ny relation mellan EU och Storbritannien är av särskilt intresse för Polen, inte minst tillträdet till EU:s inre marknad och den fortsatta fria rörligheten för personer och kapital.

Arbetskraft krävs i en växande polsk ekonomi med sjunkande arbetslöshet. Befolkningen åldras och födelsetalen sjunker. Då ser regeringen gärna en återmigration av polsk arbetskraft. Premiärministern har nyligen gett sina ministrar ett särskilt uppdrag, att presentera idéer inom sina resp. ansvarsområden om hur de vill locka hem polacker till Polen.

Samtidigt räknar den polska regeringen med att de nya barnbidragen ”500+” och de nya möjligheterna att få en bostad till rimlig kostnad ”Mieszkanie +” skall göra det mer attraktivt att söka sig hem till den polska arbetsmarknaden.

Reformerna, som bl.a. har till syfte att uppmuntra till barnafödande och att välkomna polska migranter, kostar statskassan betydande belopp. Per den 31 augusti har PLN 9,3 miljarder betalats ut inom ramen för ”500+” reformen, slutnotan för året beräknas till PLN 17 miljarder. Regeringen aviserar striktare kontroll av utbetalningarna, bara medborgare som bor i Polen är berättigade till bidrag, barnen skall vara registrerade i polska skolor.

”Mieszkanie+” bygger på samfinansiering mellan den statliga utvecklingsbanken BGK, privata investerare och lokala myndigheter.

Den aviserade pensionsreformen med sänkt pensionsålder, har ännu inte presenterats, än mindre någon mer detaljerad kalkyl över kostnaderna. Enligt en PWC-studie finns en potential för Polen genom att bättre utnyttja den resurs som ”den gyllene åldern” innebär, d.v.s. arbetskraft över 55 års ålder som kan sysselsättas bättre.

Från den 1 september har personer över 75 års ålder rätt till fri medicin.

Nya skatter på finans- och detaljhandelsföretag och skärpt skatteindrivning och -kontroll skall finansiera reformerna. ”Bankskatten” ifördes redan i februari, den 1 september trädde skatten på detaljhandelsföretag i kraft.

 

» Aktuella notiser

Klicka på sidan


Bli medlem hos oss!

Från oss får du Information om aktuella, konkreta och företagsnära frågor, information om den senaste
ekonomiska och politiska utvecklingen i Polen, individuell service och rådgivning, en kanal att driva dina frågor gentemot polska och svenska myndigheter, kunskaper och kontakter genom seminarier, möten, resor och besök från Polen samt ett nätverk i Sverige med gemensamma intressen.
Välkommen som medlem – vi hjälper Dig att göra affärer med Polen. » Bli medlem